Med puškami in tanki : Tudi v Rožni Dolini se je zgodila vojna za Slovenijo – razstava ob 30. obletnici osamosvojitve

Od ponedeljka, 28. junija 2021, je v avli Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici na ogled razstava ob 30. obletnici osamosvojitve, ki jo je pripravila arhivska svetovalka Metka Nusdorfer Vuksanović na podlagi fotografskega gradiva, objav in pričevanj ljudi, ki jih je zaznamovalo dogajanje v Rožni Dolini 28. junija 1991.

Razstavne panoje si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.

Video povezava: Spopad za mejni prehod Rožna Dolina – Vojna za Slovenijo l. 1991 (vir: oddaja Tednik, 2008)

Socialni demokrati – Območna organizacija Nova Gorica (PANG 1259)

1991-2000; 0.7 tm (11 fasciklov, 1 knjiga); prevzemni seznam

Družina Krkoč (PANG 1258)

1890-1987; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

TV Primorka (PANG 1257)

1994-2010; 0.0 tm (okvirno: 1800 velikih in 1900 malih beta kaset, 6 beta cam, 79 DVD cam, 55 U-Matic); brez pripomočka

Seminar za DOPOLNJEVANJE IN OBNAVLJANJE ZNANJA uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA (Ur. l. RS 30/2006, 51/2014, čl. 39) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS 66/2016) organiziramo

seminar za DOPOLNJEVANJE IN OBNAVLJANJE ZNANJA uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom

Seminar je namenjen uslužbencem javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in so preizkus strokovne usposobljenosti že opravili. Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom namreč v 10. členu določa, da morajo uslužbenci pridobljeno strokovno znanje dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsake tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

Seminar bo enodnevni in bo potekal v prostorih Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Trg E. Kardelja 3, 1. nadstropje

KDAJ: v četrtek, 27. maja 2021 od 9. do 13. ure

Program seminarja obsega predstavitev zakonodaje na področju dejavnosti arhivov. Poudarek bo na obveznostih javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva, zlasti v zvezi z odbiranjem in pripravo arhivskega gradiva za izročitev arhivu. Veliko časa bo na razpolago za diskusijo. Predavali bodo uslužbenci Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Udeleženci seminarja lahko pošljejo vprašanja že vnaprej.

Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdilo o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom. strokovnem usposabljanju možnost opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Pri določitvi datuma preizkusa bomo upoštevali želje prijavljenih kandidatov.

PRIJAVE sprejemamo do vključno petka, 21. maja 2021

prijavnica v PDF formatu

na naslov: POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica ali na e-pošto: pa-ng@pa-ng.si.

Kotizacija za seminar je določena s sklepom Ministrstva za kulturo RS št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 60€ na udeleženca. Plača se jo na podlagi izdanega računa po izvedenem seminarju.

Vsakemu udeležencu pripada gradivo za seminar (PowerPoint predstavitev), ki ga prejme v elektronski obliki.

Pomembno: Pri izvedbi seminarja bomo upoštevali določila takrat veljavnega vladnega odloga o ponujanju kulturnih storitev končnim uporabnikom.

Seminar za STROKOVNO USPOSABLJANJE uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA (Ur. l. RS 30/2006, 51/2014, čl. 39) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS 66/2016) organiziramo

seminar za STROKOVNO USPOSABLJANJE uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom

Seminar bo enodnevni in bo potekal v prostorih Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Trg E. Kardelja 3, 1. nadstropje

KDAJ: v torek, 25. maja 2021 od 9. do 14. ure

Seminar je v prvi vrsti namenjen uslužbencem, ki so na osnovi 39. člena ZVDAGA dolžni opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Priporočamo ga tudi vodilnim in vodstvenim delavcem javnopravnih oseb, predstojnikom izpostav, enot, podružnic, ipd. Na seminarju bodo predavali uslužbenci Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici.

Udeleženci  bodo imeli po strokovnem usposabljanju možnost opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Pri določitvi datuma preizkusa bomo upoštevali želje prijavljenih kandidatov.

Program seminarja obsega seznanitev udeležencev z naslednjimi vsebinami:

– dokumentarno gradivo;
– dokumentarno gradivo, ki ima lastnosti arhivskega gradiva;
– namen varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva;
– dolžnostih javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva;
– pravila pisarniškega poslovanja glede dokumentarnega gradiva;
– način urejanja dokumentarnega gradiva v tekoči in stalni zbirki;
– način varovanja dokumentarnega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo;
– roki hrambe dokumentarnega gradiva;
– način in postopek odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva;
– varstvo tajnosti, zasebnosti in varstvo osebnih podatkov;
– način in postopek izročanja arhivskega gradiva arhivu;
– osnove s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki.

PRIJAVE sprejemamo do vključno petka, 21. maja 2021

prijavnica v PDF formatu

na naslov: POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica ali na e-pošto: pa-ng@pa-ng.si.

Kotizacija za seminar je določena s sklepom Ministrstva za kulturo RS št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 60€ na udeleženca. Plača se jo na podlagi izdanega računa po izvedenem seminarju.

Vsakemu udeležencu pripada gradivo za seminar, ki ga prejme v elektronski obliki.

Prijavi za seminar lahko priložite že tudi prijavo na preizkus.

Prijavi na preizkus priložite kopijo spričevala o zaključeni izobrazbi (kandidati morajo imeti najmanj srednješolsko izobrazbo). O datumu preizkusa vas bomo pravočasno obvestili.
Cena preizkusa strokovne usposobljenosti je določena s sklepom Ministrstva za kulturo RS št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 50€ na udeleženca.

Pomembno: Pri izvedbi seminarja bomo upoštevali določila takrat veljavnega vladnega odloga o ponujanju kulturnih storitev končnim uporabnikom.

Delavsko prosvetno društvo Svoboda Prešeren Šempeter pri Gorici (PANG 1256)

1960-1978; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

Arhivske “cvetke” ali tudi uradni dokumenti so lahko zabavni

Razstava na hudomušen način predstavlja izbor dokumentov, ki so bili najdeni v gradivu fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Obiskovalci razstave lahko med drugim izvejo, kdaj je napovedan konec sveta, koliko uradnih dokumentov je odpihnila vipavska burja, kdo bi moral vstati od mrtvih, prebrali pa bodo lahko tudi skrivno ljubezensko sporočilo.

Razstava je bila pripravljena v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2019.

razstavni panoji

Feigel Miklavž (PANG 1255)

1897-2019; 1.5 tm (15 škatel); arhivski popis

Krajevna organizacija Rdečega križa Osek-Vitovlje (PANG 1254)

1966-1994; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam

Krajevna organizacija Združenja rezervnih oficirjev in podoficirjev Dobrovo (PANG 1253)

1958(?)-1968(?); 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Gasilsko društvo Dobrovo (PANG 1245)

1977-1980; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

Društvo upokojencev Dobrovo (PANG 1252)

1972(?)-1983(?); 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

Krajevna organizacija Društva izgnancev Slovenije Branik (PANG 1251)

1993-2020; 0.7 tm (6 škatel, 1 album); prevzemni seznam

 

Meja na zahodu – razstava ob 100-letnici podpisa rapalske pogodbe

 

razstavni panoji

Kraigher Jernej (PANG 1250)

1963-2019; 1.0 tm (10 škatel, 49 map, 5 razstavnih katalogov, 3 plakati); prevzemni seznam

 

Telovadno društvo Sokol v Ajdovščini (PANG 1247)

1910-1912(?); 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Lozice (PANG 1249)

1960-1982; 0.0 tm (1 mapa); prevzemni seznam

poročila o delu 1970-1976/ zapisniki sej 1970/ spisi 1973-1978, 1982/ razvitje prapora in postavitev spominskega obeležja Vojkovemu vodu na nanoški cesti 1980/ priznavalnine in podpore udeležencem NOV in njihovim svojcem 1960-1979, s. d./ seznami borcev, žrtev, interniranih … in razni podatki o obdobju NOV s. d./ računi 1976-1977/

Jamšek Marija (PANG 1248)

1891-1988; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

osebni dokumenti dr. Marije Jamšek: premoženjsko-pravne zadeve, izkaznice, osebni dokumenti sestre Darinke Jamšek, por. Hrobat, korespondenca, fotografije 1981-1988/ dokumentacija o lastništvu lekarne Vipava 1932-1986/

Bratina Emil – Milko (PANG 1246)

1987-2020; 0.1 tm (1 škatla, 1 mapa); arhivski popis

Rudež Branko (PANG 1243)

1925-2007; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

dopisi 1993-1999/ vabila, zloženke 1975-2007/ plakati 1991-1992/ publikacije/ tiski 1925-2007/ fotografije, diapozitivi/ VHS kaseta

Rod Modrega vala Trst-Gorica (PANG 1240)

1968(?)-1982(?); 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Pravilnik organizacije slovenskih tabornikov v Italiji – Rod Modrega vala Trst-Gorica 1974/ Gradivo za seminar 1974/ Vzorec potrdila za prvi taborniški izpit, s. d./ Razni zapisi in beležke, s. d./ Zgodovina Rodu Modrega vala – osnovni podatki, s. d./ Modri val – glasilo slovenske taborniške organizacije v Italiji 1968-1982/ Aldo Rupel: Tržaško-goriška transverzala RMV, s. d./

Društvo za varstvo okolja in kulturne dediščine Vipavske doline (PANG 1239)

1990-1993; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Dokumentacija o ustanovitvi in registraciji 1990/ Pravila 1990/ Pristopne izjave 1990/ Vprašalniki za člane 1990/ Evidenca članstva, s. d./ Zapisniki in gradivo sej 1990-1991/ Beležke s sestankov 1990-1991/ Zapisi stališč in mnenj a gradnji avtoceste po Vipavski dolini 1990-1992/ Dokumentacija o udeležbi na seji upravnega odbora Zveze društev za varstvo okolja v Sloveniji in na posvetovanju Gozd in varstvo okolja v Sloveniji 1990-1991/ Dopisi in ostali spisi 1990-1991, 1993/ Besedila za objavo v časopisih 1990/ Delovodnik 1990-1991/ Pečatnik

Strelska zveza občine Nova Gorica (PANG 1238)

1972(?)-1981(?); 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

Predlog poslovnika za delo skupščine strelske zveze, s. d./ Navodilo o čuvanju in rokovanju s strelnim orožjem in strelivom 1972/ Zapisnik skupščine 1980/ Dokumentacija sej izvršnega odbora 1976, 1977, 1980/ Zapisnik komisije za sestavo sklepov za delo v mandatni dobi 1980-1982, 1980/ Dokumentacija o tekmovanjih 1974-1981/ Koledarji strelskih tekmovanj za leta 1972, 1976-1978, 1980 in 1981/ Razni spisi 1974, 1978, 1979/

Rodman Magda (PANG 1237)

1981-2020; 0.3 tm (3 škatle); prevzemni seznam

osebni dokumenti 1990/ gradivo o društvenem in političnem delovanju 1985-2013/ članki in prispevki 1981-2020/ vabila 1999-2004/ časopisni članki 1998-2008/ fotokopije 2002-2005/ razno s. d./ fotografije 1929-1956

Občina Bate (PANG 1236)

1921-1926; 0.05 tm (2 knjigi); arhivski popis

Občina Bate, do leta 1899 poimenovana Banjšice sv. Lovrenca, je začela poslovati leta 1849. Obsegala je k.o. Banjšice sv. Lovrenca.
Leta 1928 je bila Občina Bate (Comune di Battaglia della Bansizza) združena v Občino Grgar

občinski razglasi (1. 5. 1921 – 26.11.1922 in 31.12.1922 – 5.12.1926)/

slovenski, italijanski (do 10. 10. 1926 slovenski, od 10. 10. 1926 dalje dvojezični)

Kulturni bazar 2019 v Novi Gorici

4. decembra 2019 poteka v Novi Gorici Kulturni bazar

Osrednje dogajanje bo v SNG Nova Gorica, ki je izvršni producent Kulturnega bazarja v regiji, del programa pa bo potekal v drugih zanimivih kulturnih prizoriščih po mestu in okolici.
Arhivi se bomo imeli možnost predstaviti v stavbi Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, kjer bo od 14.00 do 14.45 ure predstavitev arhiva v treh korakih:

 • Arhivi, zakladnice spomina: predstavitev arhivske dejavnosti;
 • Začetki gradnje Nove Gorice;
 • Jaz, koprski notar: predstavitev različnih pisav, pisnih podlag ipd.
Prav tako bo v stavbi Pokrajinskega arhiva še:
 • 15.00–16.00 ure
  Kako uprizoriti pravljico, predstavitvena delavnica
  Izvajalka: Tjaša Črnigoj, samozaposlena v kulturi, režiserka in producentka
 •  16.15–17.00 ure
  Igriva arhitektura, poučna arhitekturna delavnica
  Izvajalec: Center arhitekture Slovenije in ostale ustanove področja
Oglejte si še preostali bogat program Kulturnega bazarja!
 

Ta veseli dan kulture

3. december in z njim že tradicionalni Ta veseli dan kulture, ki je z leti prerasel v množičen kulturni dogodek in veselo praznovanje Prešernovega rojstnega dne, ki na najlepši način združuje željo ljudi po kulturi in njeno dostopnost.
Tudi v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici se pridružujemo temu dogodku in na ta dan organiziramo dan odprtih vrat od 8. do 18. ure. Vabljeni ste na ogled razstave Arhivske “cvetke”, skladiščnih prostorov in izbranih dokumentov.

Alojzijevišče (PANG 1234)

1901-1987; 0.2 tm (2 škatli); prevzemni seznam

Makuc Karlo (PANG 1235)

1901-1960; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam

Butkovič Peter (PANG 1233)

1913-1984; 0.01 tm (1 mapa); prevzemni seznam

Butkovič Drago (PANG 1232)

1896-2000; 0.3 tm (3 škatle); prevzemni seznam