Skoči na vsebino

Kulturno in prosvetno društvo Franc Zgonik Branik (PANG 1287)

1968-2019; 0.9 tm (9 škatel, 1 mapa); arhivski popis

Merljak Ivan (PANG 1286)

1911-1968; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

 

Božič Zoran (PANG 1285)

1951-2019; 3.9 tm (39 škatel, 1 mapa); arhivski popis

Sklad za urejanje stavbnih zemljišč Občine Nova Gorica (PANG 1284)

1986-1996; 0.1 tm (3 kartotečne škatle); prevzemni seznam

Rob Ivan (PANG 1283)

1950-1953; 0.1 tm (1 arhivska škatla); prevzemni seznam

spomenica Ivanu Robu št. 212386, izdana v Beogradu, 29. 11. 1950/ Tovariš, revija je v nadaljevanjih objavljala delo Ivana Roba Deseti brat (oktober 1952 – maj 1953)/ reprodukcije fotografij Ivana Roba (originali so izgubljeni)/ fotokopije dokumentov, pisem, dopisnic, časopisnih člankov (nekateri originali so v NUK-u)

Stecchina Giovani, Tolmin (PANG 1242)

1935-1943; 0.3 tm (3 arhivske škatle); arhivski popis

Stecchina Giovanni, odvetnik: rojen 1886 v Moši (Mossa), umrl 1972 v Gorici.
Na volitvah leta 1921 in 1924 se pojavlja kot kandidat na listi italijanske republikanske stranke. Odvetniško pisarno je imel v Gorici vsaj že leta 1923 (ulica Morelli). Kot odvetnik je zastopal tudi razne slovenske stranke. Leta 1927 je kot državni tožilec nastopil v kazenski zadevi proti petim mladeničem iz Vrtojbe in jim v zagovoru uspel zmanjšati kazen. Po drugi vojni je bil občinski predsednik občine Gorica 8. 9. 1945 – 12. 11. 1948.
Odvetniško pisarno v Tolminu je imel vsaj od leta 1936 do 1943 (sedež v ulici Via Nazario Sauro in pozneje Via Alessandro Volta). Uslužbenka v pisarni je bila Marija Kenda. Leta 1940 je bil njegov substitut Giuseppe Munih. V kar nekaj pravdnih zadevah je nastopal kot zagovornik nasprotnih strank odvetnika Alojza Vogriča.

Viri:
– internetna stran Wikiwand/Discussione.Gorizia
– Milica Kacin Wohinz, Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921-1924, Prispevki za zgodovino delavskega gibanja št. 1-2/1965, str. 32
– časopisni viri (Mali list, 17. 10. 1924; edinost, 25. 10. 1927)
– dokumenti odvetnika Giovannija Stecchina

Vogrič Alojz, Tolmin (PANG 1241)

1930-1945; 1.9 tm (19 arhivskih škatel); arhivski popis

Alojz Vogrič, odvetnik, roj. 27. 4. 1902 na Slapu ob Idrijci, oče Andrej, mati Katarina roj. Šavli, umrl 1. 2. 1987 v ZDA.
Obiskoval osnovno šolo na Slapu ob Idrijci, gimnazijo v Gorici, študiral pravo v Bologni.
Odvetniško pisarno v Tolminu je odprl leta 1930 (Via Vittorio Veneto 7, hiša v lasti Obleščak Tereze; naslov na pisemski ovojnici in PANG 1, t.e. 124) in je od leta 1936 tudi stanoval v Tolminu. Z italijanskimi oblastmi je imel korekten odnos, bil pa je pod stalnim nadzorom. Januarja 1931 je bil zaslišan na karabinjerski postaji v Tolminu zaradi anonimne prijave.
Do kapitulacije Italije se ni ukvarjal s politiko. Tedaj pa so se nanj obrnili organizatorji primorskega domobranstva. Enota VOS je leta 1944 zaplenila družinsko premoženje na Slapu ob Idrijci (bili so tudi lastniki velikega valjčnega mlina). Marca 1944 se je vsa družina preselila v Tolmin v hišo Alojza Vogriča. VOS pa jim je tudi tu zaplenila premoženje. V tem času je opravljal funkcijo slovenskega notarja, prizadeval si je za slovensko poslovanje v upravi in pravosodju. Sredi leta 1944 je bil imenovan za referenta za slovenske zadeve v goriški prefekturi za občinsko upravo, šolstvo in prosveto. Konec leta 1944 je postal član in odposlanec za Goriško v Narodnem odboru za Slovenijo v Ljubljani.
Po končani vojni je kot begunec najprej živel v Rimu, kjer je vršil odvetniške posle za begunce in jim pomagal na različne načine. Leta 1950 se preselil v ZDA.
Med vojno (vsaj leta 1943) je nadomeščal odvetnika Ludvika Nanuta, ki je bil interniran. (dopisnica med splošnimi spisi Vogričeve pisarne).
Kot odvetnik v Tolminu je poleg tekočih zadev fizičnih oseb (dediščine, pravde) reševal mnoge zadeve povezane s posledicami gospodarske krize in propadom slovenskih kmečkih gospodarstev, združenj in denarnih zavodov.
Arhiv njegove odvetniške pisarne se je ohranil v dokaj razsutem stanju.

Viri:
– Primorski slovenski biografski leksikon, str. 249-250
– internetna stran Primorci.si, spletni biografski leksikon znanih Primork in Primorcev
– dokumenti odvetnika Alojza Vogriča

 

Simčič Oskar, dr. (PANG 1282)

1820-2012; 0.9 tm (9 arhivskih škatel); arhivski popis

Mozetič Efrem (PANG 1281)

1915-2009; 0.2 tm (2 arhivski škatli); arhivski popis

Občina Ajdovščina (PANG 1280)

1986-1996; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam

Hišni svet – Delpinova 27, Nova Gorica (PANG 1279)

1975-1991; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava (PANG 1278)

2003-2019; 1.2 tm (12 škatel); prevzemni seznam

 

Mešani pevski zbor Jože Srebrnič Deskle (PANG 1277)

1977-2019; 0.2 tm (5 registratorjev); prevzemni seznam

kronika društva 1977-2019;

Krojaško šiviljska zadruga v Šempetru pri Gorici (PANG 1276)

1947-1951; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Temeljno sodišče v Novi Gorici, enota v Ajdovščini (PANG 1272)

1979-1994; 13.6 tm (135 škatel, 2 knjigi); arhivski popis

 

Zdravstveni dom Ajdovščina (PANG 1274)

1954-2011; 4.3 tm (43 škatel); prevzemni seznam

Plestenjak Barbara (PANG 1273)

?-?; 0.0 tm (38 fotografij); arhivski popis

Slavnostna prireditev ob praznovanju 50-letnice ustanovitve

V Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici smo v četrtek, 22. septembra 2022, slovesno praznovali 50. obletnico ustanovitve pokrajinskega arhiva kot samostojnega zavoda. Slavnostni govornik na prireditvi je bil državni sekretar Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, mag. Marko Rusjan, ki je uradno odprl prenovljene prostore v pritličju. Uporabnikom arhivskega gradiva je tako namenjena nova čitalnica, učne ure in razna predavanja pa se bodo odslej odvijali v prostornejši predavalnici. Poleg državnega sekretarja, ki je poudaril pomen zbiranja in ohranjanja arhivskega gradiva ter izpostavil problematiko širitve arhivskih skladiščnih prostorov v prihodnosti, je nekaj besed spregovoril tudi župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič. Osvetlil je vlogo Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, ki, četudi zbira in ohranja arhivsko gradivo treh upravnih enot: ajdovske, tolminske in novogoriške, vendarle deluje kot vezni člen celotnega severnoprimorskega kulturnega prostora ter tako daje poseben pečat mestu. Dolgoletni direktor pokrajinskega arhiva, mag. Drago Trpin, je orisal prostorsko problematiko arhiva, ki se je začela nakazovati že leta 2000, ter njeno reševanje z odkupom treh etaž v stavbi pokrajinskega arhiva. Arhivistka Aleksandra Pavšič Milost je predstavila zbornik z naslovom Naših 50 let, ki je izšel ob okroglem jubileju, ter v pisani obliki dopolnil istoimensko razstavo arhivistke Ivanke Uršič, ki je do nadaljnjega na ogled v prostorih arhiva. Zbornik in razstava se sprehodita skozi zgodovino ohranjanja arhivske dediščine na območju severne Primorske, od skromnih začetkov v kletnih prostorih novogoriške občinske stavbe do izgradnje novega arhiva pa do današnjih dni, ko je v ospredju predvsem prehod k sodobnemu načinu poslovanja v dobi digitalizacije, predstavi pa tudi strokovno delo arhivistov, njihovo sodelovanje z ustvarjalci arhivskega gradiva na terenu ter kulturni utrip in družabno življenje v arhivu. Kulturni program je obogatilo petje Mešanega pevskega zbora Nova Gorica pod vodstvom zborovodje Bogdana Breclja ter recital Zorzutove pesmi Gubanca v Trbilju dolgoletnega arhivista Jurija Rose. Direktorica arhiva, dr. Tanja Martelanc, je povedala, da v senci praznovanja 50. obletnice ustanovitve pokrajinskega arhiva v arhivu letos obeležujemo tudi 35. obletnico izgradnje arhivske stavbe, delo goriškega arhitekta Ronija Nemca, ki je vse do danes še vedno edina stavba v Sloveniji namensko grajena za arhivsko dejavnost. Izrazila pa je upanje, da se bo to kmalu spremenilo. Prijetno druženje se je nadaljevalo z ogledom priložnostne razstave in manjšo pogostitvijo.

Razstava »Naših 50 let« bo še nekaj časa na ogled v arhivskih prostorih. Vljudno vabljeni!

 

Seminar za STROKOVNO USPOSABLJANJE uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA (Ur. l. RS 30/2006, 51/2014, čl. 39) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS 66/2016) organiziramo

seminar za STROKOVNO USPOSABLJANJE uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom

Seminar bo enodnevni in bo potekal v prostorih Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Trg E. Kardelja 3, pritličje (vhod s parkirišča za stavbo arhiva).

KDAJ: v torek, 4. oktobra 2022 od 9. do 14.30 ure

Seminar je v prvi vrsti namenjen uslužbencem, ki so na osnovi 39. člena ZVDAGA dolžni opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Priporočamo ga tudi vodilnim in vodstvenim delavcem javnopravnih oseb, predstojnikom izpostav, enot, podružnic, ipd. Na seminarju bodo predavali uslužbenci Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici.

Udeleženci  bodo imeli po strokovnem usposabljanju možnost opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Pri določitvi datuma preizkusa bomo upoštevali želje prijavljenih kandidatov.

Program seminarja obsega seznanitev udeležencev z naslednjimi vsebinami:

– dokumentarno gradivo;
– dokumentarno gradivo, ki ima lastnosti arhivskega gradiva;
– namen varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva;
– dolžnostih javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva;
– pravila pisarniškega poslovanja glede dokumentarnega gradiva;
– način urejanja dokumentarnega gradiva v tekoči in stalni zbirki;
– način varovanja dokumentarnega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo;
– roki hrambe dokumentarnega gradiva;
– način in postopek odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva;
– varstvo tajnosti, zasebnosti in varstvo osebnih podatkov;
– način in postopek izročanja arhivskega gradiva arhivu;
– osnove s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki.

PRIJAVE sprejemamo do vključno ponedeljka, 26. septembra 2022

prijavnica v PDF formatu

na naslov: POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica ali na e-pošto: pa-ng@pa-ng.si.

Kotizacija za seminar je določena s sklepom Ministrstva za kulturo št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 60€ na udeleženca. Plača se jo na podlagi izdanega računa po izvedenem seminarju.

Vsakemu udeležencu pripada gradivo za seminar, ki ga prejme v elektronski obliki.

Prijavi za seminar lahko priložite že tudi prijavo na preizkus.

Prijavi na preizkus priložite kopijo spričevala o zaključeni izobrazbi (kandidati morajo imeti najmanj srednješolsko izobrazbo). O datumu preizkusa vas bomo pravočasno obvestili.
Cena preizkusa strokovne usposobljenosti je določena s sklepom Ministrstva za kulturo RS št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 50€ na udeleženca.

 

Seminar za DOPOLNJEVANJE IN OBNAVLJANJE ZNANJA uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA (Ur. l. RS 30/2006, 51/2014, čl. 39) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS 66/2016) organiziramo

seminar za DOPOLNJEVANJE IN OBNAVLJANJE ZNANJA uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom

Seminar je namenjen uslužbencem javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in so preizkus strokovne usposobljenosti že opravili. Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom namreč v 10. členu določa, da morajo uslužbenci pridobljeno strokovno znanje dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsake tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

Seminar bo enodnevni in bo potekal v prostorih Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Trg E. Kardelja 3, pritličje (vhod s parkirišča za stavbo arhiva).

KDAJ: v četrtek, 6. oktobra 2022 od 9. do 14.00 ure

Program seminarja obsega predstavitev zakonodaje na področju dejavnosti arhivov. Poudarek bo na obveznostih javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva, zlasti v zvezi z odbiranjem in pripravo arhivskega gradiva za izročitev arhivu. Veliko časa bo na razpolago za diskusijo. Predavali bodo uslužbenci Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Udeleženci seminarja lahko pošljejo vprašanja že vnaprej.

Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdilo o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

PRIJAVE sprejemamo do vključno srede, 28. septembra 2022.

prijavnica v PDF formatu

na naslov: POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica ali na e-pošto: pa-ng@pa-ng.si.

Kotizacija za seminar je določena s sklepom Ministrstva za kulturo RS št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 60€ na udeleženca. Plača se jo na podlagi izdanega računa po izvedenem seminarju.

Vsakemu udeležencu pripada gradivo za seminar (PowerPoint predstavitev), ki ga prejme v elektronski obliki.

Rehar Peter (PANG 1271)

1852-1972; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Družini Vižin in Štrukelj (PANG 1270)

1917-1990; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

Zbirka gradiva o osamosvojitveni vojni za Slovenijo (PANG 1269)

1990-2016; 0.0 tm (65 GB digitalizatov, 1 mapa fotokopij); prevzemni seznam

“Naših 50 let” : razstava ob 50-letnici ustanovitve arhiva kot samostojnega javnega zavoda

Letos praznuje Pokrajinski arhiv v Novi Gorici svojo jubilejno 50-letnico ustanovitve. Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je začel delovati 1. januarja 1972, ustanovljen je bil z odločbo Skupščine občine Nova Gorica že 25. novembra 1971.

Ob tej priložnosti smo pripravili razstavo z naslovom »Naših 50 let«.

Razstava na 21 panojih prikazuje arhivske aktivnosti že od prvih povojnih prizadevanj do ustanovitve samostojnega javnega zavoda. Sledi prikaz rasti in razvoja arhiva. Razstavljeni dokumenti in fotografije prikazujejo ključna, pomembna in zanimiva dogajanja:

 • od imenovanja referenta za arhive in kulturne vrednosti pri Okrajnem izvršnem narodnoosvobodilnem odboru za Goriško, ki je začel z delom maja 1945 do imenovanja upravnika Okrajnega muzeja in arhiva leta 1952 ter do ustanovitve oddelka za varstvo arhivskega gradiva pri Skupščini občine Nova Gorica, ki je v letih 1966 do 1972 skupaj z Arhivom Slovenije iz Ljubljane izvajal arhivsko službo na severnem Primorskem;
 • o ustanovitvi Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, sprva imenovan Primorski arhiv v Novi Gorici;
 • o prostorih in reševanju prostorske stiske;
 • o katastrofalni poplavi oktobra leta 1983 in reševanju poplavljenega gradiva;
 • o odločitvi za gradnjo nove, namenske stavbe za arhiv;
 • o slovesnosti ob odprtju nove stavbe in selitvi v nove prostore;
 • o prizadevanju za pridobitev dodatnih prostorov v stavbi na istem naslovu;
 • o informatizaciji v arhivu;
 • o strokovnem delu, ki je očem javnosti malo poznano in obsega sodelovanje z ustvarjalci arhivskega gradiva, pridobivanju javnega in zasebnega arhivskega gradiva, strokovni obdelavi in popisovanju arhivskega gradiva, evidentiranju, mikrofilmanju in digitalizaciji arhivskega gradiva; restavriranju in konservaciji arhivskega gradiva;
 • o uporabi arhivskega gradiva za raziskovalne in upravno-pravne namene, ki se je povečala s selitvijo v novo stavbo, zlasti pa po ustanovitvi lastne države Republike Slovenije;
 • o razstavni in publicistični dejavnosti;
 • o izobraževalni in pedagoški dejavnosti;
 • o medarhivskem sodelovanju: sodelovanju v raznih komisijah oz. projektnih skupinah izven arhiva;
 • o sodelovanju z drugimi ustanovami in društvi;
 • o priznanjih in zahvalah ter družabnem življenju zaposlenih v arhivu;

Z razstavo smo želeli predstaviti delo arhiva in se spomniti vseh zaposlenih, zlasti vodilnih delavcev od prvega vršilca dolžnosti direktorja Primorskega arhiva v Novi Gorici Stanislava Murovca, Ljudmile Bezlaj Krevel, Magdalene Čehovin, Matjaža Groblerja do mag. Draga Trpina, ki so vsak v svojem obdobju zaznamovali delo arhiva. Omeniti moramo tudi Ludvika Zorzuta, ki je v letih 1945-1947 vodil referat za arhive in kulturno dediščino in tako postavil temelje muzejsko-arhivske službe na tem delu Primorske. Arhivskim delavcem je ob obisku v Beneški Sloveniji leta 1972 posvetil sledeči verz: »Slovenski smo mi arhivarji, čuvarji, smo mi zgodovine pravični pismarji.«

Avtorji razstave: Ivanka Uršič in zaposleni v PANG

Oblikovanje razstavnih panojev: Erik Pregelj

Razstavne panoje si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.

Stanovanjsko podjetje Tolmin (PANG 1268)

1965-1975; 0.7 tm (7 škatel); arhivski popis

Zdravstveni dom Nova Gorica (PANG 1267)

1961-2008; 1.2 tm (10 škatel); arhivski popis

Rodbina Premru, Clemenz (PANG 1266)

1912-2017; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam

Dom starejših občanov Ajdovščina (PANG 1265)

1983-2006; 0.6 tm (6 škatel); arhivski popis

Družina Bratuž Šorli (PANG 1264)

1905-2022; 2.3 tm (23 škatel, 1 mapa); arhivski popis

Šubic Ciril, dr. med. (PANG 1263)

1945-1994; 1.5 tm (15 škatel); arhivski popis

Goriški muzej Nova Gorica (PANG 1262)

1952-1965; 0.9 tm (9 škatel); arhivski popis

Kmetijsko-gospodarska šola Tolmin (PANG 1261)

1953-1954; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Kino Nanos Vipava (PANG 1260)

1947-1983; 0.3 tm (3 škatle); prevzemni seznam

Med puškami in tanki : Tudi v Rožni Dolini se je zgodila vojna za Slovenijo – razstava ob 30. obletnici osamosvojitve

Od ponedeljka, 28. junija 2021, je v avli Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici na ogled razstava ob 30. obletnici osamosvojitve, ki jo je pripravila arhivska svetovalka Metka Nusdorfer Vuksanović na podlagi fotografskega gradiva, objav in pričevanj ljudi, ki jih je zaznamovalo dogajanje v Rožni Dolini 28. junija 1991.

Razstavne panoje si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.

Video povezava: Spopad za mejni prehod Rožna Dolina – Vojna za Slovenijo l. 1991 (vir: oddaja Tednik, 2008)

Socialni demokrati – Območna organizacija Nova Gorica (PANG 1259)

1991-2000; 0.7 tm (11 fasciklov, 1 knjiga); prevzemni seznam

Družina Krkoč (PANG 1258)

1890-1987; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

TV Primorka (PANG 1257)

1994-2010; 0.0 tm (okvirno: 1800 velikih in 1900 malih beta kaset, 6 beta cam, 79 DVD cam, 55 U-Matic); brez pripomočka

Delavsko prosvetno društvo Svoboda Prešeren Šempeter pri Gorici (PANG 1256)

1960-1978; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

Arhivske “cvetke” ali tudi uradni dokumenti so lahko zabavni

Razstava na hudomušen način predstavlja izbor dokumentov, ki so bili najdeni v gradivu fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Obiskovalci razstave lahko med drugim izvejo, kdaj je napovedan konec sveta, koliko uradnih dokumentov je odpihnila vipavska burja, kdo bi moral vstati od mrtvih, prebrali pa bodo lahko tudi skrivno ljubezensko sporočilo.

Razstava je bila pripravljena v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2019.

razstavni panoji

Feigel Miklavž (PANG 1255)

1897-2019; 1.5 tm (15 škatel); arhivski popis

Krajevna organizacija Rdečega križa Osek-Vitovlje (PANG 1254)

1966-1994; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam

Krajevna organizacija Združenja rezervnih oficirjev in podoficirjev Dobrovo (PANG 1253)

1958(?)-1968(?); 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Gasilsko društvo Dobrovo (PANG 1245)

1977-1980; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

Društvo upokojencev Dobrovo (PANG 1252)

1972(?)-1983(?); 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

Krajevna organizacija Društva izgnancev Slovenije Branik (PANG 1251)

1993-2020; 0.7 tm (6 škatel, 1 album); prevzemni seznam

 

Meja na zahodu – razstava ob 100-letnici podpisa rapalske pogodbe

 

razstavni panoji

Kraigher Jernej (PANG 1250)

1963-2019; 1.0 tm (10 škatel, 49 map, 5 razstavnih katalogov, 3 plakati); prevzemni seznam

 

Telovadno društvo Sokol v Ajdovščini (PANG 1247)

1910-1912(?); 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Lozice (PANG 1249)

1960-1982; 0.0 tm (1 mapa); prevzemni seznam

poročila o delu 1970-1976/ zapisniki sej 1970/ spisi 1973-1978, 1982/ razvitje prapora in postavitev spominskega obeležja Vojkovemu vodu na nanoški cesti 1980/ priznavalnine in podpore udeležencem NOV in njihovim svojcem 1960-1979, s. d./ seznami borcev, žrtev, interniranih … in razni podatki o obdobju NOV s. d./ računi 1976-1977/

Jamšek Marija (PANG 1248)

1891-1988; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

osebni dokumenti dr. Marije Jamšek: premoženjsko-pravne zadeve, izkaznice, osebni dokumenti sestre Darinke Jamšek, por. Hrobat, korespondenca, fotografije 1981-1988/ dokumentacija o lastništvu lekarne Vipava 1932-1986/

Bratina Emil – Milko (PANG 1246)

1987-2020; 0.1 tm (1 škatla, 1 mapa); arhivski popis

Rudež Branko (PANG 1243)

1925-2007; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

dopisi 1993-1999/ vabila, zloženke 1975-2007/ plakati 1991-1992/ publikacije/ tiski 1925-2007/ fotografije, diapozitivi/ VHS kaseta

Rod Modrega vala Trst-Gorica (PANG 1240)

1968(?)-1982(?); 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Pravilnik organizacije slovenskih tabornikov v Italiji – Rod Modrega vala Trst-Gorica 1974/ Gradivo za seminar 1974/ Vzorec potrdila za prvi taborniški izpit, s. d./ Razni zapisi in beležke, s. d./ Zgodovina Rodu Modrega vala – osnovni podatki, s. d./ Modri val – glasilo slovenske taborniške organizacije v Italiji 1968-1982/ Aldo Rupel: Tržaško-goriška transverzala RMV, s. d./

Društvo za varstvo okolja in kulturne dediščine Vipavske doline (PANG 1239)

1990-1993; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Dokumentacija o ustanovitvi in registraciji 1990/ Pravila 1990/ Pristopne izjave 1990/ Vprašalniki za člane 1990/ Evidenca članstva, s. d./ Zapisniki in gradivo sej 1990-1991/ Beležke s sestankov 1990-1991/ Zapisi stališč in mnenj a gradnji avtoceste po Vipavski dolini 1990-1992/ Dokumentacija o udeležbi na seji upravnega odbora Zveze društev za varstvo okolja v Sloveniji in na posvetovanju Gozd in varstvo okolja v Sloveniji 1990-1991/ Dopisi in ostali spisi 1990-1991, 1993/ Besedila za objavo v časopisih 1990/ Delovodnik 1990-1991/ Pečatnik

Strelska zveza občine Nova Gorica (PANG 1238)

1972(?)-1981(?); 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

Predlog poslovnika za delo skupščine strelske zveze, s. d./ Navodilo o čuvanju in rokovanju s strelnim orožjem in strelivom 1972/ Zapisnik skupščine 1980/ Dokumentacija sej izvršnega odbora 1976, 1977, 1980/ Zapisnik komisije za sestavo sklepov za delo v mandatni dobi 1980-1982, 1980/ Dokumentacija o tekmovanjih 1974-1981/ Koledarji strelskih tekmovanj za leta 1972, 1976-1978, 1980 in 1981/ Razni spisi 1974, 1978, 1979/

Rodman Magda (PANG 1237)

1941-2020; 0.3 tm (3 škatle); prevzemni seznam

osebni dokumenti 1990/ gradivo o društvenem in političnem delovanju 1985-2013/ članki in prispevki 1981-2020/ vabila 1999-2004/ časopisni članki 1998-2008/ fotokopije 2002-2005/ razno s. d./ fotografije 1929-1956

Občina Bate (PANG 1236)

1921-1926; 0.05 tm (2 knjigi); arhivski popis

Občina Bate, do leta 1899 poimenovana Banjšice sv. Lovrenca, je začela poslovati leta 1849. Obsegala je k.o. Banjšice sv. Lovrenca.
Leta 1928 je bila Občina Bate (Comune di Battaglia della Bansizza) združena v Občino Grgar

občinski razglasi (1. 5. 1921 – 26.11.1922 in 31.12.1922 – 5.12.1926)/

slovenski, italijanski (do 10. 10. 1926 slovenski, od 10. 10. 1926 dalje dvojezični)

Kulturni bazar 2019 v Novi Gorici

4. decembra 2019 poteka v Novi Gorici Kulturni bazar

Osrednje dogajanje bo v SNG Nova Gorica, ki je izvršni producent Kulturnega bazarja v regiji, del programa pa bo potekal v drugih zanimivih kulturnih prizoriščih po mestu in okolici.
Arhivi se bomo imeli možnost predstaviti v stavbi Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, kjer bo od 14.00 do 14.45 ure predstavitev arhiva v treh korakih:

 • Arhivi, zakladnice spomina: predstavitev arhivske dejavnosti;
 • Začetki gradnje Nove Gorice;
 • Jaz, koprski notar: predstavitev različnih pisav, pisnih podlag ipd.
Prav tako bo v stavbi Pokrajinskega arhiva še:
 • 15.00–16.00 ure
  Kako uprizoriti pravljico, predstavitvena delavnica
  Izvajalka: Tjaša Črnigoj, samozaposlena v kulturi, režiserka in producentka
 •  16.15–17.00 ure
  Igriva arhitektura, poučna arhitekturna delavnica
  Izvajalec: Center arhitekture Slovenije in ostale ustanove področja
Oglejte si še preostali bogat program Kulturnega bazarja!
 

Ta veseli dan kulture

3. december in z njim že tradicionalni Ta veseli dan kulture, ki je z leti prerasel v množičen kulturni dogodek in veselo praznovanje Prešernovega rojstnega dne, ki na najlepši način združuje željo ljudi po kulturi in njeno dostopnost.
Tudi v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici se pridružujemo temu dogodku in na ta dan organiziramo dan odprtih vrat od 8. do 18. ure. Vabljeni ste na ogled razstave Arhivske “cvetke”, skladiščnih prostorov in izbranih dokumentov.

Alojzijevišče (PANG 1234)

1901-1987; 0.2 tm (2 škatli); prevzemni seznam

Makuc Karlo (PANG 1235)

1901-1960; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam

Butkovič Peter (PANG 1233)

1913-1984; 0.01 tm (1 mapa); prevzemni seznam

Butkovič Drago (PANG 1232)

1896-2000; 0.3 tm (3 škatle); prevzemni seznam

Dostopnost