Arhivsko gradivo

Arhivsko gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, risano, tiskano, fotografirano, filmano, magnetno, optično ali kako drugače zapisano) dokumentarno gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb in ima trajen pomen za znanost in kulturo. Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici hrani okrog 3000 tekočih metrov arhivskega gradiva, ki je nastalo na območju severne Primorske. Obsega gradivo upravnih, sodnih, gospodarskih, družbenih (zdravstvo, sociala, šport, informiranje, kultura, vzgoja, izobraževanje), društvenih, političnih in družbenopolitičnih organizacij, gradivo zemljiških gospostev, zasebnikov in rodbin ter različne zbirke.

Najstarejši dokument je iz začetka 16. stoletja, sledi dokument iz srede 17. stoletja, nekaj je gradiva iz 18., več iz 19. stoletja, največ pa iz obdobja po 2. svetovni vojni.

Pomen gradiva se razkriva predvsem v njegovi vsebini.

Naloga arhiva je, da to vsebino prepoznava in vrednoti, naloga oziroma pravica imetnikov in ustvarjalcev gradiva pa je, da ga izročajo v varno hrambo arhivu, kjer lahko služi širokemu krogu ljudi.

Zbrano gradivo v naši ustanovi je nenadomestljivega pomena za kulturno podobo tega dela Primorske in dragocen sestavni del narodove kulturne dediščine.