Katalog informacij javnega značaja

Št.: 1/1-2/2009
Datum: 20. 1. 2009

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI

Podatki o katalogu
Naziv zavoda: Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
Odgovorna oseba: dr. Tanja Martelanc, direktorica
Datum zadnje spremembe kataloga: 16. 4. 2021
Dostopnost kataloga: na spletni strani www.pa-ng.si;  v prostorih zavoda

Postopek za dostop do informacij javnega značaja:
Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Test javnega interesa
Ministrstvo za javno upravo in Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja sta pripravila in izdala brošuro, v kateri boste izvedeli več o izvajanju testa javnega interesa, ki se od veljave sprememb in dopolnitev ZDIJZ uporablja tudi v Sloveniji. Brošuro v .pdf obliki si lahko ogledate s klikom na spodnjo povezavo.
Kako in kdaj uporabljati test javnega interesa? (pdf, 1876 KB)

Letno poročilo
V letu 2020 ni bilo nobenega zahtevka za pridobitev takih informacij.

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:
dr. Tanja Martelanc, direktorica
Trg E. Kardelja 3, Nova Gorica
telefon: (05) 335 87 68
e-pošta: tanja.martelanc@pa-ng.si

Podatki o javnem zavodu
Firma in sedež: Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Trg E. Kardelja 3, Nova Gorica
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Ustanovitveni akt: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (Ur.l. št. 67/2003, 2/2015, 68/2017)
Vpis v sodni register: št. vložka 1/00110/00
Odgovorna oseba: dr. Tanja Martelanc, direktorica
Davčna številka: 63913445, nismo zavezanci za DDV
Matična številka: 5052203000
Šifra dejavnosti: 91.012
Število zaposlenih: 12
telefon: (05) 335 87 60
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
splet: www.pa-ng.si

Predpisi z delovnega področja zavoda:
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, št. 30/2006, 24/2014),
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 42/2017)
Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki PETZ, Ur.l. št. 118/20)
Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016)
Pravilnika o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo (Ur. l. RS, št. 75/2017)
Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 33/2017)
Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP, Ur. l. št. 85/16)

Seznam sprejetih strateških dokumentov
Strateški načrt Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici za obdobje 2021 do 2025
Program dela za leto 2021

Seznam vrst storitev
Storitve arhiva so naštete v ceniku uporabe arhivskega gradiva.

Seznam javnih evidenc
Register fondov in zbirk
Seznam ustvarjalcev arhivskega gradiva

Druge evidence, ki jih vodi arhiv:
Evidenca uporabe arhivskega gradiva (4. odstavek 63. člena ZVDAGA)
Evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom (10. odstavek 39. člena ZVDAGA)
Evidenca dokumentarnega gradiva v zasebni lasti, za katero se domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva (2. odstavek 44. člena ZVDAGA)

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Strateški načrt 2008-2011 (en zahtevek)

Javna naročila
Ni razpisanih naročil v vrednosti nad 20.000 € oz. 40.000 €.

Stroškovnik
Pri posredovanju informacij javnega značaja se uporablja cenik storitev iz 2. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 119/2007).

dr. Tanja Martelanc
DIREKTORICA