Skoči na vsebino

Krajevni odbor Rdečega križa Bukovica (PANG 814)

1944-1947; 0.0 tm (1 mapa); prevzemni seznam

Okrožnica, seznam prevzetega materiala in seznam izdatkov 1945-1947

Nova kreditna banka Maribor (NKBM), Področje Nova Gorica (PANG 1229)

1957-2011; 64.0 tm (639 škatel); prevzemni seznam

Družina Vodopivec, Dornberk (PANG 1228)

1877-1968; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Prosvetno društvo Soča Kanal (PANG 1227)

(1925-1927) 1945-2001; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Sivec Stanko (PANG 1226)

1909-2017; 2.1 tm (7 škatel); arhivski popis

Brecelj Marijan (PANG 1225)

1908-2005; 5.9 tm (59 škatel, 3 kartotečne škatle, 1 mapa); arhivski popis

Krajevna skupnost Otlica-Kovk (PANG 1224)

1968-2006; 0.3 tm (3 škatle); arhivski popis

Murovec Stanko (PANG 1223)

1952-1986 (1783-1926, 1946); 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica (PANG 1222)

1981-2014; 5.5 tm (55 škatel); prevzemni seznam

Novak Mira (PANG 1221)

1947-1988; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Šelj Jelka in Milena (PANG 1220)

1938-1965; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Brcko Anton (PANG 1219)

1921-1939 (2015); 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Družina Lukman (PANG 1218)

1900-1988; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

 

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 

 

Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

Različica: 2.0

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce, zaposlene in druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici (v nadaljevanju: »arhiv«) o namenih, pravnih podlagah, varnostnih ukrepih in pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, v nadaljevanju: »Splošna uredba«), veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.
Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kakšen način naša organizacija kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi veljavnih pravnih podlag.

1) Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je organizacija:

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
Trg E. Kardelja 3, SI-5000 Nova Gorica
www.pa-ng.si
Kontakt: pa-ng@pa-ng.si
Telefon: +386 (0) 5 335 87 60

2) Pooblaščena oseba

V skladu z določilom člena 37 Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

3) Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

4) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Organizacija zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.
4.1) Izpolnitev zakonske obveznosti oziroma opravljanje naloge v javnem interesu

Na osnovi zakonskih določil organizacija obdeluje podatke o svojih zaposlenih, kar mu omogoča delovnopravna in socialnovarstvena zakonodaja. Organizacija na podlagi zakonske obveznosti za namene zaposlovanja obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, davčno številko, kraj, občino in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče ipd. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznikov pa so tudi: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG), Pravilnik o strokovni usposobljenosti za  delo z dokumentarnim gradivom, Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP) in drugi področni predpisi.
V omejenih primerih je v organizaciji dopustna obdelava osebnih podatkov tudi na osnovi javnega interesa.

4.2) Izvajanje pogodbe

V primeru, ko posameznik z arhivom sklene določeno pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. o prodaji ali darovanju gradiva, o hrambi gradiva ipd. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, arhiv ne more skleniti pogodbe, prav tako vam arhiv ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Arhiv lahko na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti posameznike in uporabnike njenih storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na pa-ng@pa-ng.si ali z redno pošto na naslov arhiva.

4.3) Zakoniti interes

Uveljavljanje pravne podlage zakonitega interesa je omejena za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog. Vseeno pa lahko arhiv osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si organizacija prizadeva v omejenem obsegu. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa organizacija vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo.
Tako lahko posameznike občasno obveščamo o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah preko elektronske pošte, preko telefonskih klicev in po navadni pošti. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov in prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na pa-ng@pa-ng.si ali z redno pošto na naslov organizacije.

4.4) Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja

V kolikor arhiv nima pravne podlage, izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

 • naslov prebivališča in naslov elektronske pošte za namene obveščanja in komunikacije;
 • davčna številka oziroma EMŠO za namene morebitne izvršbe v primeru neizpolnitve obveznosti (npr. neplačilo računa),
 • fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. objava slik posameznikov na spletni strani organizacije) za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih organizacije;
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti na pa-ng@pa-ng.si ali z redno pošto na naslov arhiva. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

4.5) Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika

Organizacija lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. V nujnih primerih lahko organizacija poišče osebni dokument posameznika, preveri ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo ali naveže stik z njegovimi svojci, za kar organizacija ne potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika.

5) Hramba in izbris osebnih podatkov

Arhiv bo hranil osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor organizacija podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo za časa sodelovanja z organizacijo, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno.
Osebne podatke, ki jih obdeluje arhiv na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, hrani arhiv trajno.
Tiste osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo organizacija hranila do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Organizacija lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.
Izjemoma lahko arhiv zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalni nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov. Po preteku obdobja hrambe mora organizacija osebne podatke učinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

6) Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

Arhiv lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi to zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje organizacija so predvsem:

 • računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja (Ostan s.p.);
 • izvajalci in vzdrževalci informacijskih sistemov (SAOP);
 • ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme (Arnes).

Arhiv za namene boljšega pregleda in nadzora nad pogodbenimi obdelovalci in urejenosti medsebojnega pogodbenega razmerja, vodi tudi seznam pogodbenih obdelovalcev, kjer so navedeni vsi konkretni pogodbeni obdelovalci s katerimi organizacija sodeluje.

Arhiv v nobenem primeru ne bo posredoval osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizacije in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

Organizacija kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri so čemer razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (tipske pogodbe, ki jih je sprejela Evropska komisija) in/ali zavezujočih poslovnih pravil (ki jih sprejme organizacija in potrdijo nadzorni organi v EU).

7) Piškotki

Spletna stran organizacije deluje s pomočjo t. i. piškotkov (angl. cookies). Piškotki so urejeni na spletni strani: https://www.pa-ng.si/piskotki.

8) Videonadzor

V javnem zavodu Pokrajinski arhiv v Novi Gorici izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene v okolici vhodov v organizacijo in v notranjih prostorih, kamor dostopajo uporabniki – čitalnica) spremljamo vstope v prostore in izstope iz njih (na podlagi 77. člena ZVOP-2). Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev) ter premoženja organizacije (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe, v povezavi s 76. in naslednjimi členi ZVOP-2). Znotraj nekaterih delovnih prostorov se videonadzor izvaja, kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali varovanja tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti. Videonadzor nam bo v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidenčnih oz. izrednih dogodkov, kaznivih dejanj, odškodninskih ali drugih zahtevkov. Posnetki se hranijo do največ 3 mesecev. Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države. Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo s strani pooblaščene osebe. Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki oz. elektronskem naslovu organizacije. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki zasebnosti. Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki jo je imenoval arhiv.

9) Varovanje podatkov in točnost podatkov

Organizacija skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov le-te posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom.
Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. Organizacija se bo trudila, da bodo osebni podatki, ki jih obdeluje, točni in po potrebi ažurirani, občasno se lahko na posameznika obrne za potrditev točnosti osebnih podatkov.

10) Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • zahteva lahko informacije o tem, ali imamo njegove osebne podatke in, če je tako, katere podatke imamo ter na kateri podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo;
 • zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoča, da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima organizacija, ter preveri, ali jih organizacija obdeluje zakonito;
 • zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov;
 • zahteva lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave;
 • ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se organizacija sklicuje na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani s posameznikovim posebnim položajem; posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati, če organizacija obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja;
 • zahteva lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov, na primer, če posameznik želi, da organizacija ugotovi točnost ali da se preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov;
 • zahteva lahko prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo;
 • prekliče lahko privolitev oziroma soglasje, ki ga je podal za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo privolitev, bo organizacija prenehala obdelovati osebne podatke za namene, ki jih je prvotno sprejela, razen če organizacija nima druge zakonite pravne podlage za to, da to stori zakonito.

Če želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na pa-ng@pa-ng.si ali z redno pošto na Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica. Na zahtevo, ki se nanaša na pravice posameznika, bo organizacija odgovorila brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. V primeru, da bi se ta rok ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev, podaljšal (za največ dva dodatna meseca), boste o tem obveščeni. Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za posameznika brezplačno. Vendar pa lahko organizacija zaračuna razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko organizacija zahtevo tudi zavrne. V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bo morebiti morala organizacija od posameznika zahtevati določene informacije, ki mu bodo pomagale pri potrditvi identitete posameznika, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova, oziroma v primeru, da posameznik meni, da so mu pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrne na nadzorni organ, to je Informacijski pooblaščenec na spletni strani: https://www.ip-rs.si.

Če ima posameznik kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko vedno obrne na našo organizacijo  preko elektronske pošte na pa-ng@pa-ng.si ali z redno pošto na Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica.

11) Objava sprememb

Vsaka sprememba naše Politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani organizacije. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov je sprejela direktorica Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, dr. Tanja Martelanc, dne 5. 6. 2023.

 

Krajevna skupnost Ročinj-Doblar (PANG 1217)

1979-2008; 0.3 tm (3 škatle); arhivski popis

Občina Goče (PANG 1199)

1912-1923; 0.0 tm (1 knjiga); brez pripomočka

HIT Nova Gorica (PANG 1211)

1961-1990; 0.6 tm (6 škatel); arhivski popis 

 

Krajevna organizacija Rdečega križa Opatje selo (PANG 1216)

1966-1978?; 0.0 tm (1 mapa); prevzemni seznam

 

Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Opatje selo (PANG 1215)

1949-1990; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis 

Krajevni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Opatje selo (PANG 1214)

1948-1978; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Krajevna skupnost Opatje selo (PANG 1213)

(1954?) 1960-1999; 1.8 tm (18 škatel, 1 mapa); prevzemni seznam

Elektrotehniško društvo Nova Gorica (PANG 1212)

1957-2004; 0.2 tm (2 škatli); prevzemni seznam 

Krajevna skupnost Lozice (PANG 1210)

1976-2004; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam

Vsebina: Zapisniki sej in sklepi sej sveta krajevne skupnosti, zapisnik zbora krajanov 1996-2000/ Plani dela za leta 1997, 1998 in 1999; 1996-1998/ Obnova ceste Lozice-Žvanuti 1981/ Seznam za prostovoljno delo urejanja komunalne dejavnosti in obnovo šolske stavbe s. d./ Gradnja hitre ceste Razdrto-Vipava 1995-1999/ Obnova in dozidava šolske stavbe v Podnanosu 1996-1997/ Asfaltiranje ceste Hrašče-Nanos 1996-1997/ Kanalizacija in obdelava odpadnih voda za naselja Lozice, Podnanos in Podraga – idejna zasnova 1997/ Gradnja avtobusne čakalnice na Lozicah 1994-2000/ Obnova nekdanje šolske stavbe na Lozicah za večnamenski prostor 1997-2004/ Razsvetljava na pokopališču 1999-2000/ Avtobusna čakalnica ob cesti Podnanos-Razdrto – spisi o zavarovanju 1996-2000/ Predlog za ustanovitev nove občine Podnanos 1996-1997/ Batagelj Kazimir in Berta – nakup parcele in gradnja 1987-1998/ Andlovec Robert, Lozice 1b – gradnja stanovanjske hiše in določitev mejnikov 1989-1993/ Nabergoj Franc in Nabergoj Primož, Podgrič 7 – gradbeni posegi in ohranitev vaškega korita 1998-2002/ Pogodbe o deponiranju denarnih sredstev 1996-1999/ Bilance za leta 1981, 1982, 1983, 1984 in 1987; 1982-1988/ Dopisi in ostali spisi poslovanja 1987-2003/ Seznam opravljenih del v Krajevni skupnosti Lozice, konec 70-ih ali začetek 80-ih let 20. stoletja; s. d./ Posojilo za ceste: dopisi, spisek vpisnikov posojila 1976-1977/ Zapisnik o temeljni kandidacijski konferenci, opravljeni za predlaganje in določanje kandidatov za člane delegacije temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti za delegiranje v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, s. d./ Zapisnik o temeljni kandidacijski konferenci, opravljeni za predlaganje in določanje kandidatov za člane posebnih delegacij, združene delegacije, splošne delegacije, temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti ter nadaljevanje zapisnika o temeljni kandidacijski konferenci za obravnavanje evidentiranih možnih kandidatov za nosilce delegatskih in drugih družbenih funkcij v občini, posebnih družbenopolitičnih skupnostih, republiki in federaciji; 5. 2. 1982/

Javno pravobranilstvo Nova Gorica (PANG 1209)

1956-1996; 28.0 tm (262 arhivskih škatel, 13 nestandardnih arh. škatel); arhivski popis

 

Uršič Rok (PANG 1208)

1948-2016; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam 

gradivo za knjigo Čas človečnosti : partizanske sanitetne postaje med narodnoosvobodilnim bojem v Posočju avtorjev Jelke Peterka in Roka Uršiča

 

Unitri Nova Gorica (PANG 1207)

1991-2015; 1.0 tm (10 škatel, 1 mapa); arhivski popis

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje

Kulturno društvo Dobravlje (PANG 1206)

1985-1997; 0.1 tm (1 škatla, 1 mapa); arhivski popis

Kulturno društvo Dobravlje; Kulturna sekcija Dobravlje

pravila/ zapisnik ustanovnega občnega zbora in beležke 1986/ blagajniški dnevnik 1985-1986/ bilanca za leto 1996/ fotografija s prireditve Dedek Mraz/ plakat za prireditev Dedek Mraz: likovno delo Jurija Mikuletiča 1985, 1994/

Krajevna skupnost Dobravlje (PANG 1205)

1975-2004; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

Osnovna organizacija ZSMS Dobravlje; Osnovna organizacija ZKS Dobravlje; Krajevna organizacija SZDL Dobravlje; Krajevna skupnost Dobravlje

statut/ seje sveta 1975-1996/ seji skupščine 1984, 1987/ volitve in referendumi 1976-1998/ statistična poročila 1975-1989/ bilance 1988-2001/ dopisi in ostali spisi 1975-2004/ gradivo Osnovne organizacije ZKS Dobravlje 1975/ gradivo Osnovne organizacije ZSMS Dobravlje 1984/

Mostovna (PANG 1204)

2001-2014; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Kmetijska čitalnica v Podragi (PANG 1203)

1866-1926; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

 

Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec (PANG 1202)

1955-2016; 1.5 tm (15 škatel, 1 mapa); prevzemni seznam

Družina Gerbec (PANG 1201)

1906-1947; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis 

30-letnica vselitve v novo stavbo

 

Postavitev temeljnega kamna, 9.2.1986

 

Otvoritev, 8.5.1987

 

 Fotografije s selitve gradiva, 27. in 28. 6. 1987

 
   

 

Arhivi – zakladnice spomina

Skupna razstava desetih arhivov ni klasična tematska razstava. Ne gre namreč za predstavitev konkretne teme, obdobja, dogodka, procesa, osebnosti ali kraja, prav tako ni v ospredju določena zvrst arhivskega gradiva. Razstava naj bi poleg najlepših in najpomembnejših dokumentov ponudila nekakšen prerez ali vzorec ohranjenega arhivskega gradiva. Izbor naj bi poleg lepote gradiva kot takega razodeval tudi ljudi različnih slojev, njihovo okolje in njihov čas, njihova hotenja, načrte, delo in dosežke pa tudi stranpoti.

Poznate ostanke karolinškega rokopisa iz 9. stoletja? Ste že videli najstarejšo v Sloveniji hranjeno pergamentno listino ali listine grofov Celjskih? Pa piranski mestni statut iz leta 1307? Je zbirka privilegijev samostana Žiče ohranjena? Kakšna je pisava Jurija Dalmatina? Kdo hrani najstarejšo matično knjigo? Katere dajatve so plačevali naši predniki? Kako zveni uradovalna slovenščina 16. stoletja? Komu je pisal misijonar Baraga? Vas zanima načrt za največji evropski železniški viadukt? Kdaj so ustanovili Narodno čitalnico na Ptuju? So stare fotografije in filmi res tako dobro ohranjeni? Kako so nekoč agitirali pred plebiscitom? Kakšna je bila poslednja volja Alme Karlin? Zakaj so sledili Jožetu Pučniku? Kdo je podpisal poročilo o izidu glasovanja na plebiscitu 1990?

Odgovore boste dobili ob tej razstavi. Avtorji vam želimo prijeten sprehod skozi zakladnice spomina.

 

Povezava do virtualne razstave Arhivi – zakladnice spomina

 

Razstavo so pripravili: Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor in Škofijski arhiv Koper

 

 

Nov pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Dne  5.11.2016 je začel veljati nov Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 66/2016; v nadaljevanju: pravilnik), ki je nadomestil Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08).

Pravilnik na nov način ureja sistem obveznega dopolnjevanja in obnavljanja pridobljenega strokovnega znanja, s čimer se nadomešča dosedanji sistem zbiranja kreditnih točk. 

NAZIV STORITVE

Obvezno dopolnjevanje in obnavljanje pridobljenega strokovnega znanja

Javnopravne osebe morajo skrbeti za ohranjanje, materialno varstvo, celovitost in urejenost dokumentarnega gradiva, ki ga prejmejo ali nastaja pri njihovem delu, dokler ni iz njega odbrano arhivsko gradivo. Za izvajanje omenjenih zakonskih nalog morajo  zagotoviti ustrezne materialne, kadrovske in finančne pogoje, kamor spada tudi izobraževanje uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom. Slednji morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu, po opravljenem preizkusu pa morajo znanje redno obnavljati in dopolnjevati.

Podrobnejši pogoji za strokovno usposobljenost in preizkus strokovne usposobljenosti ter potek obveznega dopolnjevanja in pridobivanja dodatnega strokovnega znanja, so določeni z zgoraj omenjenim pravilnikom:

KDO

 • Uslužbenci, ki v sodelovanju s predstojnikom ali drugim pooblaščenim uslužbencem pri javnopravni osebi skrbijo za sprejem, evidentiranje in odpravo dokumentarnega gradiva v glavni pisarni, usklajevanje in nadziranje ravnanja z dokumentarnim gradivom pred prenosom v stalno zbirko, varovanje dokumentarnega gradiva v stalni zbirki ter odbiranje in izročitev arhivskega gradiva pristojnemu arhivu.
 •  Delavci ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, so dolžni opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti pa redno obnavljati in pridobivati dodatno strokovno znanje, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

KJE IN KAKO

Vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti se morajo udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga za  področja iz drugega odstavka 3. člena pravilnika organizirajo pristojni arhivi.

Triletno obdobje za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja iz prvega odstavka 10. člena začne teči z dnem 5. 11. 2016, razen v primerih postopkov, povezanih z izobraževanji za pripravo na preizkus in preizkusi strokovne usposobljenosti, začetih pred začetkom veljavnosti novega pravilnika, ki se dokončajo v skladu z določbami Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08).

PRISTOJNI ORGANI za izvajanje strokovnih izobraževanj

Strokovna izobraževanja organizirajo pristojni javni arhivi, ki vodijo tudi pregled nad opravljenimi izobraževanji. V ta namen jim osebe iz prvega odstavka 10. člena pravilnika posredujejo ustrezna dokazila.

v letu 2016

je bilo v arhiv pridobljenih 14 novih fondov in približno 232 tekočih metrov spisovnega gradiva javnih in zasebnih ustvarjalcev arhivskega gradiva. več …

 

v letu 2015

je bilo v arhiv pridobljeno 18 novih fondov in približno 50 tekočih metrov spisovnega gradiva javnih in zasebnih ustvarjalcev arhivskega gradiva. več …

 

Prevzemi arhivskega gradiva v letu 2016

Fondi in zbirke javne provenience:

PANG 929 Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Col, 1977, 1 mapa

PANG 1066 Nogometni klub Primorje Ajdovščina, cca 1950 – cca 1989, 1,8 tm, 18 škatel

PANG 1185 Košarkarski klub Fructal Ajdovščina, cca 1972 – cca 1986, 0,7 tm, 7 škatel

PANG 594 Splošno gradbeno podjetje Gorica, Nova Gorica, 1957-2007, 128 tm, 1605 različnih tehničnih enot (mape, fascikli)

PANG 1188 Avto-moto društvo Ajdovščina, 1951-2010, 0,8 tm, 8 škatel

PANG 1101 Zavod za zdravstveno zavarovanje – Območna enota Nova Gorica, 1958-1989, 10,9 tm, 109 škatel

PANG 1079 Davčni urad Nova Gorica, 1997-2006, 0,7 tm, 7 škatel

PANG 1191 Posojilnica v Ajdovščini, 1854-1954, 0,8 tm, 8 škatel

PANG 1192 Okrajna gospodarska zadruga Ajdovščina, 1945-1947, 0,2 tm, 2 škatli

PANG 1147 Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, 1994-1997, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 974 Okrožno sodišče Nova Gorica, (1951-1956) 1948-1978, 23,7 tm, 232 škatel, 2 nestandardni škatli, 2 ovoja, 17 knjig

PANG 1193 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, 1949-1979, 1 tm, 10 škatel

PANG 1149 Zavod za šport Ajdovščina, 2004-2016, 1 zgoščenka

PANG 886 Kulturni dom Nova Gorica, 2015, 1 zgoščenka

PANG 415 Meblo Nova Gorica, 1953-1990, 25 tm, 175 škatel, 18 nestand. škatel

PANG 1139 Kmetijska zadruga Goriška Brda, 1955-1989, 4,3 tm, 43 škatel

PANG 1197 Krajevna skupnost Gojače, 1960-1991, 0,2 tm, 2 škatli

PANG 104 Skupščina občine Nova Gorica, 1962-1982, 14 tm, 85 škatel, 47 kartotečnih škatel

PANG 85 Skupščina občine Ajdovščina, 1948-1999, 14,8 tm, 134 škatel, 14 kartotečnih škatel

PANG 807 Osnovna šola Dobrovo, 1970-1988, 0,9 tm, 9 škatel

PANG 990 Mlinotest Ajdovščina, 1964-1995, 0,7 tm, 7 škatel

 

Fondi in zbirke zasebne provenience:

PANG 1146 Prijatelj Anton, dr. med., 1960-2001, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 443 Krpan Vladimir, 1947-1998, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 1186 Slokar Savo, 1950-1984, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 1140 Andlovic Jože, 1947-2003, 1 mapa

PANG 1159 Kutin France, 1950-1987, 1 mapa

PANG 1187 Bonutti Karl, dr., 1951-2013, 0,8 tm, 8 škatel

PANG 1189 Mauri Štefan, 1965-2014. 1 tm, 10 škatel

PANG 1190 Družina Meden, 1743-1996, 0,2 tm, 2 škatli

PANG 1156 Makarovič Emil, 1931-2015, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 81 Marušič Tomaž, 1947-2010, 0,2 tm, 2 škatli

PANG 1189 Mauri Štefan, 2016, 1 mapa

PANG 1194 Čermelj Branko, 1902-2012, 0,5 tm, 5 škatel

PANG 1195 Orel Marjan, 1931-2007, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 1196 Goriško društvo za kakovost bivanja, 1997-2013, 0,1 tm, 1 škatla

PANG 281 Varia – zbirka dokumentov iz osebnih zapuščin, 1979-1992, 1 zvezek

PANG 837 Zbirka načrtov, zemljevidov in skic, 1943, 4 zemljevidi

PANG 667 Zbirka razglednic krajev, 1910-2016, 30 razglednic 

Prevzemi arhivskega gradiva v letu 2015

Fondi in zbirke javne provenience:

PANG 253; Gimnazija Tolmin;1963-1982;11 škatel, 1 knjiga;1.1 tm

PANG 269; Osnovna šola Renče;1973-2010;24 škatel;2.4 tm

PANG 376; Učiteljišče Tolmin;1946-1964;16 škatel;1.6 tm

PANG 409; Splošna bolnišnica dr. Franc Derganc Nova Gorica, Šempeter pri Gorici; ;14 škatel;1.4 tm

PANG 509; Salonit Anhovo;1920-2008;4 škatle, 9 knjig;0.4 tm

PANG 533; Agrarne skupnosti;1931-1959;1 škatla;0.1 tm

PANG 593; Soške elektrarne Nova Gorica;1979-1995;20 škatel;2.0 tm

PANG 612; Delavsko prosvetno društvo Svoboda Nova Gorica;cca. 1949-1963;1 škatla;0.1 tm

PANG 647; Splošno gradbeno podjetje Primorje Ajdovščina;cca. 1981-2008;1 škatla, 224 diapozitivov, 72 negativov, 134 fotografij, 134 negativov;0.1 tm

PANG 659; Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin;1955-1992;12 škatel;1.2 tm

PANG 722; Iskra Avtoelektrika Nova Gorica, Šempeter pri Gorici;1980-1991;71 škatel, 1 mapa;7.1 tm

PANG 733; Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica;1978, 1987-1988;2 publikaciji;

PANG 791; Krajevna skupnost Ajdovščina;cca. 1965-2010;14 škatel;1.4 tm

PANG 792; Kmetijski kombinat Vipava;1945-1958;1 škatla;0.1 tm

PANG 895; Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Solkan;1945-1993;8 škatel, 1 mapa;0.8 tm

PANG 937; Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina;1991-2003;2 škatli;0.2 tm

PANG 974; Okrožno sodišče Nova Gorica;1966-1978;127 škatel;12.7 tm

PANG 988; Krajevna skupnost Vogrsko;1965-cca.1980;1 mapa;

PANG 1079; Davčni urad Nova Gorica;1975-2003;15 škatel;1.5 tm

PANG 1125; Šolski center Vojvodina Tolmin;1976-1982;2 škatli;0.2 tm

PANG 1128; Slavistično društvo Nova Gorica;1982-1993;1 škatla;0.1 tm

PANG 1141/1; Medobčinski inšpektorat občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin – enota Nova Gorica;1971-1995;15 škatel, 1 mapa;1.5 tm

PANG 1141/3; Medobčinski inšpektorat občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin – enota Ajdovščina;1974-1994;1 škatla;0.1 tm

PANG 1167; Osnovna šola Kozara;1961-2013;80 škatel;8.0 tm

PANG 1176; Mestna občina Nova Gorica;2007-2014;102 zgoščenki;

PANG 1180; Center za socialno delo Nova Gorica;1961-1993, 2002;37 škatel;3.7 tm

PANG 1181; Društvo upokojencev Ajdovščina;1980-2008;1 mapa;

PANG 1182; Društvo Most Ajdovščina;2004-2014;1 škatla;0.1 tm

PANG 1183; Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina;2006-2008;1 mapa;

 

Fondi in zbirke zasebne provenience:

PANG 281; Varia – zbirka dokumentov iz osebnih zapuščin;1880-1985;5 map

PANG 491; Zbirka pečatnikov;1994;1 kos

PANG 583; Zbirka fotografij;1910-1980;78 kosov (76 dar, 2 odkup)

PANG 667; Zbirka razglednic krajev;1897-2013;117 kos (19 dar, 98 odkup)

PANG 701; Avčin France;1950-1984;1 mapa

PANG 856; Družine Pahor, Zupan in Tušar;1849-2006;3 škatle;0.3 tm

PANG 980; Družina Šantel;1888-1900;1 mapa

PANG 986; Varia – zbirke;s.d.;3 igralne karte

PANG 1023; Vuk Marko;1913-2007;6 škatel;0.6 tm

PANG 1113; Debenjak Riko;1938-2015;1 škatla, 1 mapa;0.1 tm

PANG 1140; Andlovic Jože;1974-2011;1 mapa

PANG 1156; Makarovič Emil;1912-1977;1 škatla;0.1 tm

PANG 1168; Vuk Stanko;1916-2014;2 škatli;0.2 tm

PANG 1169; Vuk (Rozalija) Zala;1919-1995;1 škatla;0.1 tm

PANG 1170; Vuk (Gabrijela) Jela;1937-1988;1 škatla;0.1 tm

PANG 1171; Družina Lapanja;1905-2009;4 škatle;0.4 tm

PANG 1172; Srebrnič Danica;1942-1990;3 škatle;0.3 tm

PANG 1173; Krampl Vanda;1946-1965;1 mapa

PANG 1174; Obreza Milan;2010-2015;1 škatla;0.1 tm

PANG 1175; Družina Slejko;1868-1948;1 škatla;0.1 tm

PANG 1177; Društvo upokojencev Volčja Draga;1974-1979;1 zvezek

PANG 1178; Pegan Marija;1956-2014;1 mapa

PANG 1179; Prinčič Niko;1916-2000;1 škatla;0.1 tm

PANG 1184; Godnič Pavel;1991-2009;171 VHS kaset 

Moški pevski zbor Srečko Kosovel Ajdovščina (PANG 1200)

1946-2000; 2.2 tm (22 škatel); arhivski popis

 

Strelska družina Borec Vipava (PANG 1198)

1966(?)-2001(?); 0.1 tm (1 škatla, 1 pečatnik); arhivski popis

Krajevna skupnost Gojače (PANG 1197)

1960-1991; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

Goriško društvo za kakovost bivanja (PANG 1196)

1994-2013; 0.3 tm (3 škatle); arhivski popis

Pravila 2003/ Registracija 1997, 2001, 2003/ Občni zbori 1997, 2002, 2006, 2008, 2009/ Pristopne izjave za včlanjenje v društvo 2007, ?/ Programi dela in finančni načrti, poročila o dejavnosti in poslovanju ? – 2009/ Pregledi dela ?, 2008-2009, ?/ Organizacija okroglih miz:  (Ne)-moč civilne družbe pri nas, Mesto v krempljih mrhovinarjev 2007, 2009/ Peticija Nove Gorice ne damo 2009/ Zadeva Gofin – problematika stečajnega postopka SGP Gorica 2008-2009/ Sodelovanje na lokalnih volitvah 2010 z Listo za kakovost bivanja 2010-2011/ Obvestila za javnost 2007, 2009/ Finančna poročila za leta 2006-2012, 2007-2013/ Računi, obračuni davka in druga finančna dokumentacija 2007-2011/ Dopisi in ostali spisi poslovanja 1997-2013/ Časopisni članki 1998, 2009/ Glasilo Glas za kakovost življenja 2002, 2003/ Zloženka – predstavitev društva/ Zgoščenka: okrogla miza Mesto v krempljih mrhovinarjev 2009

 

Orel Marjan (PANG 1195)

1931-2016; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

Čermelj Branko (PANG 1194)

1902-2013; 0.6 tm (6 škatel); brez pripomočka

gradivo za razstavo Posebni bataljoni=Battaglioni speciali

 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (PANG 1193)

1949-1979(2007); 1.0 tm (10 škatel); prevzemni seznam

Nazivi javnopravnih oseb, od katerih izvira arhivsko gradivo:
Okrajna študijska knjižnica Gorica (18 .1. 1949 – 25. 5. 1962)
Goriška knjižnica Nova Gorica (26. 5. 1962 – 18. 9. 1970)
Goriška knjižnica “France Bevk” Nova Gorica (19. 9. 1970)

Gradivo je skoraj v celoti ohranjeno. Manjkajo nekateri zapisniki, kar je v popisu tudi posebej označeno.

Okrajna gospodarska zadruga Ajdovščina (PANG 1192)

1945-1947; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

 

Posojilnica v Ajdovščini (PANG 1191)

1854-1954; 0.8 tm (8 škatel); arhivski popis

Družina Meden (PANG 1190)

1743-1996; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

 

Mauri Štefan (PANG 1189)

1965-2016; 1.0 tm (10 arhivskih škatel); arhivski popis

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Območna enota Nova Gorica (PANG 1101)

1951-1989; 13.6 tm (136 škatel, 15 knjig); prevzemni seznam

Avto-moto društvo Ajdovščina (PANG 1188)

1951-2010; 0.8 tm (8 arhivskih škatel); arhivski popis

pravilniki, statuti 1965-1997/ zapisniki sej upravnega in nadzornega odbora 1961-1988/ zapisniki občnih zborov, letnih konferenc, skupščin 1958-1991/ poročila upravnega, nadzornega in izvršilnega odbora 1958-1991/ finančna poročila, zaključni računi, bilanca/ delovodnik Ljudska tehnika Ajdovščina, Avto-moto društvo 1952-1969/ knjiga kandidatov AMD Ajdovščina 1959-1966, 1988-1999 (2000)/ izpitne pole, evidenčni kartoni vožnje/ članki ob 10., 20. in 25. obletnici AMD Ajdovščina 1963-2001/ fotografije, priznanja žigi 1951-2010/

Bonutti Karl, dr. (PANG 1187)

1933-2020; 2.3 tm (23 arhivskih škatel, 2 mapi); arhivski popis

Slokar Savo (PANG 1186)

1950-1984; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam

Košarkarski klub Fructal Ajdovščina (PANG 1185)

1972(?)-1986(?); 0.7 tm (7 arhivskih škatel); prevzemni seznam

Krpan Vladimir (PANG 443)

1947-1998; 0.1 tm (1 arhivska škatla); arhivski popis

 

Godnič Pavel (PANG 1184)

1991-2009; 0.0 tm (171 VHS kaset); brez pripomočka za uporabo

 

Prinčič Niko (PANG 1179)

1916-2000; 0.1 tm (1 arhivska škatla); arhivski popis

Center za socialno delo Nova Gorica (PANG 1180)

1961-1993, 2002; 3.7 tm (37 arhivskih škatel); prevzemni seznam

 

Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina (PANG 1183)

2006-2008; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

bilteni fotografskih tečajev: Kruh in vino 2006, Kruh in vino 2007, Med nebom in zemljo 2008/

Društvo Most Ajdovščina (PANG 1182)

2004-2014; 0.1 tm (1 arhivska škatla); arhivski popis

Glasilo Most, št. 6-12, 14-16 2004-2014/ Prva svetovna vojna v besedi in kamnu – zbornik prispevkov 2014/ Informativna lista predstav dramske skupine Žar 2007/

Društvo upokojencev Ajdovščina (PANG 1181)

1980-2008; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

gradivo občnega zbora 1988/ zapisnik seje izvršnega odbora, finančno nadzorne komisije in nekaterih poverjenikov 1980-1981/ zapisnik seje izvršnega odbora 1988/ vabilo na razstavo 2008/

Medobčinski inšpektorat občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin – Enota Ajdovščina (PANG 1141/3)

1974-1994; 0.1 tm (1 arhivska škatla); arhivski popis

Vsebina: 356 Urbanistični inšpektor 1974-1994/

Pegan Marija (PANG 1178)

1956-2014; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

 

Društvo upokojencev Volčja Draga (PANG 1177)

1974-1979; 0.0 tm (1 zvezek); arhivski popis

zapisniki sej in priloge 1974-1979/

Mestna občina Nova Gorica (PANG 1176)

1998-2015; 0.0 tm (102 zgoščenki, 12 map, 1 knjiga); prevzemni seznam

avdio posnetki sej mestnega sveta 2007-2014/ video posnetki sej mestnega sveta 2012-2014/ orto-foto posnetki 1998-2002/ nestrukturirano digitalno gradivo 2.8 GB/

Družina Slejko (PANG 1175)

1868-1948; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Obreza Milan (PANG 1174)

2010-2015; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

8 zvezkov delovnih zapiskov 2010-2015

Opomba: Arhivsko gradivo je na željo izročitelja nedostopno za uporabo 20 let od izročitve (do 31.3.2035).

Krampl Vanda, roj. Garlatti (PANG 1173)

1939-1965; 0.0 tm (1 mapa); prevzemni seznam

Srebrnič Danica (PANG 1172)

1942-1990; 0.3 tm (3 škatle); prevzemni seznam

 

Družina Lapanja (PANG 1171)

1905-2009; 0.4 tm (4 škatle); arhivski popis

Vuk (Gabrijela) Jela (PANG 1170)

1926-1998; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Vuk (Rozalija) Zala (PANG 1169)

1919-1995; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Vuk Stanko (PANG 1168)

1916-2014; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

Osnovna šola Kozara (PANG 1167)

1961-2014; 8.2 tm (82 škatel); arhivski popis

v letu 2014

je bilo na novo pridobljenih 18 fondov oziroma približno 130 tekočih metrov spisovnega gradiva javnih in zasebnih ustvarjalcev arhivskega gradiva. Nekaj pomembnejših prevzemov objavljamo na tem mestu več …

Vidnejši prevzemi arhivskega gradiva v letu 2014


OSEBNI IN RODBINSKI FONDI

DR. BESEDNJAK ENGELBERT  (PANG 1133)

mejne letnice gradiva: 1907 – 2004; prevzeta količina: 7,9 tm (79 arhivskih škatel, 1 mapa)

 

Dr. Besednjak Engelbert (1894 Gorica – 1968 Trst) dr. prava, politik, časnikar in publicist

 

vsebina:

osebno gradivo: osebni dokumenti, podatki za biografijo, vabila, računi, potrdila, seznam knjig v lasti Besednjaka, beležke, naslovi, vizitke, osebni dokumenti Zale Vuk poročene Besednjak, risbe, zvezki, zapiski Zale in Engelberta, objave o smrti E. Besednjaka, drugi osebni dokumenti: Alfonz Besednjak, Peter Besednjak, dr. Josip Bitežnik / korespondenca: pisma naslovljena na Besednjaka, pisma Besednjaka raznim, čestitke za poroko Engelberta in Zale Vuk, novoletna voščila naslovljena na Besednjaka, sožalna pisma ob smrti E. Besednjaka, družinska korespondenca, pisma naslovljena na Jožeta Bitežnika, pisma Bitežnika raznim, ostala korespondenca: Ivan Trinko, Vladimir Turina, dr. Josip Wilfan / dokumentacija o Besednjakovem političnem delovanju: politična dejavnost  v društvu  Edinost v Trstu in v Gorici, o poslanskem obdobju v rimskem parlamentu v letih 1924-1928, v Kongresu evropskih narodnosti na Dunaju, večji del pa obsega arhiv krščansko socialnega gibanja v Julijski Krajini med obema vojnama, dokumenti o delu za slovensko manjšino v Italiji po drugi svetovni vojni, spisi o Besednjakovem političnem delovanju, prejeti in poslani dopisi, poročila, beležke / delo dr. Andreja Gosarja/ dokumentacija časopisa Novi list / fotografije, negativi, razglednice, zemljevidi / tiski in publikacije, časopisi, revije, časopisni članki 

 

KUTIN FRANCE (PANG 1159)

 

mejne letnice gradiva: 1947 – 1986; prevzeta količina: 0,9 tm (9 arhivskih škatel)

 

Zapuščina Franceta Kutina (diplomiranega pravnika po rodu iz Bovca) obsega dokumentacijo, ki je nastajala v letih, ko je sodeloval kot član jugoslovanske delegacije pri vprašanju razmejitve med Jugoslavijo in Italijo.

 

vsebina:

osebni dokumenti / korespondenca članov delegacije naslovljena na Franceta Kutina / fotografije / dokumentacija o delu Jugoslovansko-italijanske komisije za razmejitev 1947 – 1986 / zapisi in beležke Franceta Kutina pri delu komisije za razmejitev z Italijo 1953-1986 / časopisni članki in publikacije 1947-1978.

 

PONIŽ JERNEJ (PANG 1160)

 

mejne letnice gradiva: 1897-1934, 1997; prevzeta količina: 0,1 tm (1 arhivska škatla, 1 mapa)

 

Poniž Jernej (Vipava 1872 – 1949), zidarski mojster; zidarsko šolo je obiskoval v Beljaku, zidarska dela je opravljal v Vipavi in v sosednjih vaseh.

 

vsebina:

načrti in risbe zidarskega mojstra Jerneja Poniža 1897 – 1914 / evidence in računske knjige

 


v letu 2013

je bilo na novo pridobljenih 9 fondov oz. 23 tekočih metrov spisovnega gradiva javnih in zasebnih ustvarjalcev arhivskega gradiva. več …

Vidnejši prevzemi arhivskega gradiva v letu 2013


GOSPODARSTVO

 

 


 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

  


UPRAVA IN JAVNE SLUŽBE PO LETU 1945

 

 


 

OSEBNI IN RODBINSKI FONDI

 


 DRUŠTVA IN ZVEZE DRUŠTEV

  


ZBIRKE

 

Krajevna celica Zveze antifašistične mladine Julijske krajine Rihemberk, Branik (PANG 1166)

1945-1946; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Krajevna celica Komunistične partije Slovenije Gaberje (PANG 1165)

1946-1953; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Krajevna celica Komunistične partije Slovenije Rihemberk, Branik (PANG 1164)

1946-1951; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Krajevni odbor Osvobodilne fronte Rihemberk, Branik (PANG 1163)

1945-1955; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Nova Gorica (PANG 1162)

1999-2016; 0.1 tm (1 škatla, 1 mapa); arhivski popis

Moški pevski zbor Šempeter pri Gorici (PANG 1161)

1994-2008; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

občna zbora 2004, 2007/ seje odbora 2001, 2004-2007/ poročila o dejavnosti, finančni načrti in finančna poročila, poročila nadzornega odbora 1998-2008/ mesečna poročila o delu 2000-2004/ dokumentacija nastopov na koncertih, proslavah in drugih prireditvah 1997-2007/dopisi in ostali spisi 1999-2007/ priznanja, diplome, zahvale 1994-2007/

Poniž Jernej (PANG 1160)

1897-1934, 1997; 0.1 tm (1 arhivska škatla, 1 mapa); arhivski popis

Poniž Jernej (Vipava 1872 – 1949), zidarski mojster; zidarsko šolo je obiskoval v Beljaku, zidarska dela je opravljal v Vipavi in v sosednjih vaseh.

 

načrti in risbe zidarskega mojstra Jerneja Poniža 1897 – 1914 / evidence in računske knjige

Kutin France (PANG 1159)

1947-1987; 0.9 tm (9 arhivskih škatel); arhivski popis

Zapuščina Franceta Kutina (diplomiranega pravnika po rodu iz Bovca) obsega dokumentacijo, ki je nastajala v letih, ko je sodeloval kot član jugoslovanske delegacije pri vprašanju razmejitve med Jugoslavijo in Italijo.

 

osebni dokumenti / korespondenca članov delegacije naslovljena na Franceta Kutina / fotografije / dokumentacija o delu Jugoslovansko-italijanske komisije za razmejitev 1947 – 1986 / zapisi in beležke Franceta Kutina pri delu komisije za razmejitev z Italijo 1953-1986 / časopisni članki in publikacije 1947-1978

Krajevni odbor Antifašistične fronte žena Ajdovščina (PANG 1158)

1945-1948; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Notar in sodni komisar Artur Lokar, Kanal in Ajdovščina (PANG 1157)

1898-1926; 2.5 tm (25 škatel);

Makarovič Emil (PANG 1156)

1906-2015; 0.4 tm (4 arhivske škatle); arhivski popis

Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za severno Primorsko (PANG 1155)

1979-2004; 1.2 tm (12 arhivskih škatel); prevzemni seznam

Komorni zbor Nova Gorica (PANG 1154)

1977-1985; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

1970: Komorni zbor Nova Gorica

praznovanje 10-letnice delovanja zbora: zapisnika sej izvršnega odbora, dopisi, koncertni list, zapisi o zboru, telegramski čestitki, fotografije 1980/ koncertni list 3. koncertnega sporeda/ dopisi, razglednica 1980-1985/ fotografije 1977-1982

Krajevni odbor Zveze mladine Julijske krajine Podraga (PANG 1153)

1947-1949; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

194?: Krajevni odbor Zveze mladine Julijske krajine Podraga; 194?: ukinitev

zapisniki sej odbora ZMJK Podraga (nadaljevanje zapisnikov sej iz leta 1946, prvi zapisnik v zvezku morda tudi iz leta 1946; ostali zapisniki do januarja 1948) 1947-1948/ seznam članov z vpisi leta 1947 in izstopi do 1949/

Numizmatično društvo Nova Gorica (PANG 1152)

1975-1988; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

zapisniki sej 1979-1987/ seznami članov 1975-1988/ vabila, obvestila članom društva 1976-1988/ letne bilance 1979-1988/ blagajniška letna poročila 1975-1986/ glavna knjiga 1980-1988/ knjiga vtisov 1980/ diplome, pohvale, priznanja, plakete 1975-1985/ matrica žiga 1975/ računi 1979-1987 (nearhivsko gradivo, ki zaenkrat ostane v fondu, ker je ohranjeno gradivo nepopolno)/

Družina Božič iz Št. Vida pri Vipavi (PANG 1151)

1819-1955; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Arhivsko gradivo družine Božič iz Št. Vida pri Vipavi je lastnik Janko Božič izročil v brezplačno hrambo (depozit) Pokrajinskemu arhivu v Novi Gorici.

Šavli Jožko (PANG 1150)

1951-2011; 2.2 tm (22 arh.škatel); prevzemni seznam

osebni dokumenti 1967-2010/ korespondenca 1951-2011/ gradivo za raziskave na področju kulturne in politične zgodovine Slovencev (Venetska teorija), narodne simbolike in o slovenskem grboslovju 1981-2011/ razprave in članki 1972-2010/ fotokopije člankov in razprav iz domače in tuje literature/ časopisi, revije, časopisni članki 1965-2010/ fotografije 1970-2006/ razglednice/ knjige

Zavod za šport Ajdovščina (PANG 1149)

2002-2016; 0.2 tm (2 škatli, 1CD); prevzemni seznam

prireditev Majski tek Ajdovščina od leta 2004 do leta 2016 (letaki, objave o dogodku v časopisih, podatki o rezultatih teka …)

Gostilna Marušič, Solkan (PANG 1148)

1897-1944; 0.1 tm (1 mapa); arhivski popis

 

licence, dovoljenja za opravljanje obrti ipd. 1897-1926/ prošnje, dogovori, ponudbe in drugi spisi 1918-1926/ dopisi z občinskih uradov 1923-1930/ dopisi, obvestila z uradov na nivoju province 1928-1944/ finančni dokumenti 1911-1935

Stalna razstava Riko Debenjak

RIKO DEBENJAK (1908-1987) – stalna razstava v “Fiščevi hiši” na Kontradi (spominska soba Rika Debenjaka) v Kanalu.

Riko Debenjak (1908-1987)

Zapuščina slikarja in grafika Rika Debenjaka (1908-1987)

Stalna postavitev dokumentov iz zapuščine Rika Debenjaka, ki jo hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

 

Zapuščino slikarja in grafika  Rika Debenjaka, je rodnemu Kanalu februarja leta 2011 velikodušno daroval umetnikov sin dr. Božidar Debenjak, hrani pa jo Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. Izbor dokumentov iz umetnikove zapuščine je na ogled v spominski sobi v prenovljeni “Fiščevi hiši” na kanalski Kontradi. Poleg izbranih dokumentov so razstavljeni tudi slikarjevi osebni predmeti in umetniška dela: slika Rdečelaske in portret nečakinje, nekaj manjših akvarelov ter slikarjeva portreta Gabrijela Stupice in Božidarja Jakca. Spominska soba je povezana z Galerijo Rika Debenjaka v Gotski hiši, tako da skupaj ustvarjata celoto.

 

Avtorica razstave je Ivanka Uršič, arhivska svetovalka v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici, razstavo je oblikovala Nina Lovišček.

 

Razstava je na ogled po urniku Galerije Rika Debenjaka in Knjižnice Josipa Kocijančiča  ob torkih, četrtkih in petkih.

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica (PANG 1147)

1952-2002(2009); 1.5 tm (15 arhivskih škatel); arhivski popis

Prijatelj Anton, dr. med. (PANG 1146)

1909-2014; 2.1 tm (21 arhivskih škatel); arhivski popis

 

Lenardič Peter – Skala (PANG 1145)

1909-1986; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Tolmin (PANG 1144)

1977-1999(2005); 0.4 tm (4 arhivske škatle); prevzemni seznam 

Gasilsko društvo Ajdovščina (PANG 1142)

1948-1965(?); 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

 

Medobčinski svet severnoprimorskih občin Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin (PANG 1143)

1972-1982; 0.3 tm (3 arhivske škatle); brez pripomočka

seje 1973-1982/ dopisi in ostali spisi 1972-1982

Medobčinski inšpektorat občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin – Enota Tolmin (PANG 1141/2)

1972-1995; 8.5 tm (77 arhivskih škatel, 8 kartotečnih škatel); arhivski popis

Gradivo fonda Medobčinskega inšpektorata občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin – enota v Tolminu je le zelo okvirno popisano, pretežno le s klasifikacijskim znakom in opisom posamezne inšpekcijske službe ali opisom zvrsti gradiva. Čas nastanka gradiva pri posameznih popisnih enotah je naveden glede na oznake na ovojih posameznih zadev, ki so jih zapisovali pri ustvarjalcu gradiva. Izročitelj ni podrobneje preverjal dejanskega časa nastanka dokumentacije znotraj posameznih tehničnih enot, zato navedba letnic ni zanesljiva in dokončna.

 

Medobčinski inšpektorat občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin – Enota Nova Gorica (PANG 1141/1)

1963-1995; 13.0 tm (117 arhivskih škatel, 12 kartotečnih škatel, 1 mapa); arhivski popis

 

Andlovic Jože (PANG 1140)

1933-2014; 0.9 tm (5 arhivskih škatel, 2 mapi, 5 kaset za diapozitive); arhivski popis

Jože Andlovic (12.11.1923 Ljubljana – 1.10. 2011 Šempeter pri Gorici), zdravnik, kirurg, alpinist, himalajec in gorski reševalec

dnevniki alpinističnih odprav v Himalajo 1965-1974/ spominski zapisi, zapisi o delu zdravnika na odpravah, članki s.d.-1984/ osebni dokumenti 1933-2011/ korespondenca 1946-2010/ priznanja, diplome, spominske plakete 1947-2010/ fotografije in diapozitivi 1949-2006/ publikacije ob obletnicah ustanovitve 12. brigade s.d., 1998, 2013/

slovenščina

Turistična zveza gornjega Posočja (PANG 1138)

1991-2012; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Debenjak Riko (PANG 1113)

1923-2015; 3.2 tm (32 arhivskih škatel, 3 mape); arhivski popis

v letu 2012

smo na novo pridobili 12 fondov in 1 zbirko. V arhiv je bilo tako poleg ostalih delnih prevzemov, pridobljeno približno 45 tekočih metrov spisovnega gradiva javnih in zasebnih ustvarjalcev. Več o teh prevzemih objavljamo v nadaljevanju več …

Vidnejši prevzemi arhivskega gradiva v letu 2012


GOSPODARSTVO

Tekstina Ajdovščina (PANG 718)

 

mejne letnice gradiva: 1949-2012; prevzeta količina: 0,5 tm (5 š)

 

vsebina: interna glasila, matične knjige zaposlenih, fotografije delovnega procesa, prostorov, zaposlenih, prireditev

 

Salonit Anhovo (PANG 509)

 

mejne letnice gradiva: 1958-1996; prevzeta količina: 5,6 tm (56 š)

 

vsebina: splošni akti, zapisniki organov upravljanja, investicijski programi

 

Kmetijska zadruga Goriška Brda (PANG 1139)

 

mejne letnice gradiva: 1948-1964; prevzeta količina: 8,9 tm

 

vsebina: gradivo kmetijskih delovnih in kmetijskih zadrug z območja Goriških Brd, ki so se množično ustanavljale po koncu druge svetovne vojne in se v poznejših letih postopno združevale. Iz njih je nastala Kmetijska zadruga Gorška Brda, predhodnica današnje Vinske kleti Goriška Brda na Dobrovem.

 


VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

 

 


UPRAVA IN JAVNE SLUŽBE PO LETU 1945

Skupščina občine Ajdovščina (PANG 85)

 

mejne letnice gradiva: 1989-1995; prevzeta količina: 2,3 tekočega metra  (23 arhivskih škatel)

vsebina: 

gradbena dokumentacija 1989-1995:  trgovina v Črničah, daljnovod (D), transformatorska postaja (TP) in nizkonapetostno omrežje (NNO) Štrancarji,D Ajdovščina-Razdrto, Mlinotest – hala za proizvodnjo keksov, predelava TP Ajdovščina, dom JLA v Ajdovščini, kablovod (K) Lože-Manče-Podraga, K Ajdovščina – TP hotel, oddajni center na Nanosu, meteorni odvodnik učnega centra Vipava, K –TP Vipava – klet, Kertelj Bogdan,,, – adaptacija skladišča v trgovski lokal, kanalizacija Ajdovščina – zahod, MIP – adaptacija mesnice v Ajdovščini, OŠ Podkraj, vodovod Predmeja-Col, hidrometeorološki zavod – vodomerna postaja, zdravstveni dom Ajdovščina, prestavitev vodovoda v C3, vodovod Črniče, stavba Titov trg1 v Vipavi, adaptacija trgovine v gostinski lokal v Velikih Žabljah, sanacija podpornih zidov na cesti Col- Ajdovščina, Mlinotest – razvod zemeljskega plina, Fructal – plinska postaja, obvnova lokavške ceste in parkirišč, otroški vrtec v Vipavi, Komunalnostanovanjsko podjetje Ajdovščina (KSP) – zbirni fekalni kanal, Kmetijstvo Vipava – sprememba namembnosti vinske kleti za turistično dejavnost, zunanja ureditev avtobusne postaje v Ajdovščini, trgovsko podjetje Lucija, poslovnostanovanjska stavba C3 v Ajdovščini, lokal št. 35 na avtobusni postaji v Ajdovščini, Goriški vodovodi – poslovna stavba v Ajdovščini, fekalna in meteorna kanalizacija Peterlinovci, mikrovalovni pasivni repetitor Podraška tura in Javorški vrh, otroški vrtec v Ajdovščini, TP-NNO Škrle, K Vrtec-Prešernova ulica v Ajdovščini, Metal design – proizvodni in poslovni prostori, stavba št.1 v južni vojašnici v Vipavi, avtobusna postaja C3 v Ajdovščini, Mikrovit – delavnica za proizvodnjo vijakov, namakalni sistem Črniče-Perovlek, D obrtna cona Vipava, kulturni dom v Velikih Žabljah, skladišče in prizidek doma starejših občanov v Ajdovščini, Progalant – lokal št. 6, Instalacije – 2. faza

 

Skupščina občine Tolmin (PANG 108)

 

mejne letnice gradiva: 1962-1981; prevzeta količina: 0,2 tekočega metra (2 arhivski škatli)

vsebina:

popisi stanovanj za leto 1961: naselja Bovec, Kobarid, Most na Soči, Tolmin, občina Bovec, občina Kobarid, občina Tolmin/ popis prebivalstva in stanovanj za leto 1971: občina Tolmin/ popis prebivalstva po krajevnih skupnostih 1971/ popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj, delavcev, učencev in študentov 1981

 

Davčni urad Nova Gorica (PANG 1079)

 

mejne letnice gradiva: 1992-2000; prevzeta količina: 3 tekoče metre (12 arhivskih škatel, 14 svežnjev)

vsebina: 

odmerni seznami – dohodnina 1992-1997/ dohodnina – poboti 1997/ prejemni vpisniki – dohodnina 1992-1996/ inšpekcijski pregledi 1995-1998/ obračuni .- samostojni podjetniki (vzorčni primeri) 1999-2000/ dohodninske napovedi (vzorčni primeri) 1999-2000

 

Upravna enota Ajdovščina (PANG 1131)

 

mejne letnice gradiva: 1989-1998; prevzeta količina: 6,5 tekočega metra (65 arhivskih škatel)

vsebina: 

gradbena dokumentacija 1989-1998: OŠ Vipavski Križ, ŠRC Police – kegljišče, lokala št 33 in 38 na avtobusni postaji v Ajdovščini, usad na cesti Potoče-Preserje, avtokamp Police , telefonsko omrežje Ajdovščina, stavba št. 6 v južni vojašnici Vipava, lokali št. 11, 14 in 34 na avtobusni postaji v Ajdovščini, obnova lokavške ceste in parkirišč, KSP Ajdovščina – hala, Logos Ajdovščina – ureditev gostinskega lokala, Pannam – trgovski lokal, Agroind – biološka čistilna naprava, poslovnostanovanjska stavba C3 v Ajdovščini, stanovanjska stavba na Vilharjevi 25-26 v Ajdovščini, obnova ceste Selo-Črniče, obnovitvena dela v župniji Črniče, KS Podnanos – armiranobetonska brv čez Močilnik, kanalizacijska kolektorja meteorne vode na avtobusni postaji v Ajdovščini, D-TP-NNO Ravne-grad, župnišče v Podnanosu, most čez Belo v Vipavi, Mercator Nanos – prestavitev kotlarne, most čez Vipavo, zgradba Titov trg 1 v Vipavi, telefonsko kabelsko omrežje Lože, telefonska centrala Vipava, dozidava OŠ Vipava, gradnja elektroenergetskih objektov v občini Vipava, D-TP-NNO Angelska gora, plinifikacija Ajdovščine – 1. faza, avtosalon Lipa, telefonska centrala Lože, lokali št. 5 in 7 v C3 v Ajdovščini, mlekarna Vipava – plinska postaja, gasilski dom Vrhpolje, Duka – poslovnoproizvodna stavba v Vipavi, Metal design – nadstrešek ob poslovni stavbi, Excel international – hala, Prima – južna vojašnica v Vipavi, Trgovsko podjetje Bajc – avtopralnica in avtosalon, Čuk Kavčič Sonja,… – plinski rezervoar na Vinarski 2 v Vipavi, cesta Zagolič-Križna gora, Fructal – marmeladni oddelek, RP 20kV Vipava, Avto Almira – poslovna stavba za avtošolo, rušenje stavbe v križišču Vipavske in Idrijske ceste v Ajdovščini, SAT Trošt – sprememba namembnosti stavbe št. 3 v južni vojašnici Vipava, lokal št. 23 na avtobusni postaji v Ajdovščini, oskrbovalni cevovodi Predmeja, Škrlj – prenova proizvodne stavbe, Petrol – skladišče Ajdovščina, vodovod Žablje, razvod plina na Vilharjevi 25-26 v Ajdovščini, obnova Slomškove 2 v Ajdovščini, lokal 5a in 5b v C3 v Ajdovščini, telefonsko krajevno omrežje ATC Vipava, telefonsko kabelsko omrežje TC Batuje, Črniče, Selo in Gojače, napajalni vodovod Predmeja-Col, sanacija vodohrana Črniče, obnova Slomškove 2 v Ajdovščini, Balavto – sprememba namembnosti stanovanja v pisarne, Goriški vodovodi – trgovski objekt v Ajdovščini, poslovni objekt KS Podnanos, plinifikacija Ajdovščina – zahod, povezovalni kanali za Vipavo, telefonsko kabelsko omrežje ATC Lokavec, OŠ Dobravlje, lokal 20 v C3 v Ajdovščini, Remont – trgovina z neživilskim blagom, KS Ustje – avtobusna čakalnica, daljnovod Slokarji, črpališče Skuk, TC Potoče, ISDN koncentrator VC Ajdovščina – R3, daljnovod Ajdovščina-Kožmani, plinifikacija Ajdovščine – odorirna postaja, Instalacije – razširitev poslovne stavbe, Jeli – delavnica kovinske stroke s trgovino, telefonsko kabelsko omrežje Log-Budanje-Duplje, termo Škofja Loka – betonski plato in proizvodna hala, Vilharjeva 25-26 v Ajdovščini, župnijski urad Stomaž – rezervoar za naftni plin, Fructal – strop v proizvodni hali, Gradis Maribor – betonarna, prizidek k zdravstvenemu domu v Ajdovščini, SLO-CAR – servis vozil in trgovina, rokometno igrišče v Vrhpoljah, pretvornik Col- Zavirše, OŠ Dobravlje – plinska instalacija, ribarnica v supermarketu Hubelj v Ajdovščini, TC Planina, Fructal – naprava za nevtralizacijo, objekt za predčiščenje tehnološkoh vod, Timo – poslovna stavba, Antoni – poslovni prostori na Lavričevem trgu 7 v Ajdovščini, Fructal – mehanična delavnica, telefonsko kabelsko omrežje Dobravlje, Velike in Male Žablje, TC Cesta, SIMP – proizvodni prostori in plinska postaja, škofijska gimnazija Vipava, Podvelb – nadomestna poslovna stavba, čistilna naprava OŠ Dobravlje, komunalna infrastruktura Šturje, Europrint – tiskarna v Mančah, LAB – skladišče v Ajdovščini, OŠ Dobravlje – 2. faza, plinifikacija Prešernove 18, kanalizacija Trnje, telefonsko kabelsko omrežje Podnanos, Oš Budanje, Excel international – skladišče in pomožni objekti, Instalacije – trgovina z živili, kava bar, kotlarna, skladišče in elektro delavnice, ATC Dobravlje, plinska postaja v zadružnem domu Vipava, HKS Vipava – ogrevanje poslovnih prostorov, vodovod Vipava, Lipa – skladišče, Slovenski plinovodi – reducirna postaja Ajdovščina, Mlinotest – trgovina z živili, dozidava OŠ Lokavec, obnova ceste Razdrto-Manče, vodovod Podraga-Manče, Fructal – vhod v poslovne prostore, stopnišče, nadstrešek, Instalacije – razširitev poslovne stavbe, Primorje – obnova stavbe na Idrijski 1 v Ajdovščini


OSEBNI IN RODBINSKI FONDI

 

Črnilogar Otmar (PANG 1098)

 

mejne letnice gradiva: 1931-2009; prevzeta količina: 1,8 tm (18 arhivskih škatel, 1 mapa)

 

Otmar Črnilogar (1931 Šebrelje – 1999 Podraga), duhovnik, prof. latinščine in grščine ter filozofije, prevajalec Svetega pisma, ljubitelj gora in vsega stvarstva

 

vsebina:

Osebni dokumenti 1931-1999/ dokumentacija o poklicnem in društvenem delovanju: službovanje na Srednji verski šoli v Vipavi (ŠGV), na Teološki fakulteti v Ljubljani1953-2000/ avtorska dela: pridige, predavanja 1953-1997/ korespondenca 1949-1995/ študijsko gradivo za kviz Quo Vadis 1992-1997/ gradivo nastalo ob prevajanju Stare in Nove zaveze: dokumentacija  Koordinacijskega odbora za prevod Svetega pisma, korespondenca, korekture 1975-1996/ gradivo iz zapuščine Otmarja Črnilogarja pridobljeno ob pripravi zbornika

 

Marušič Franc (PANG 1135)

 

mejne letnice gradiva: 1900-1994; prevzeta količina: 0,2 tm (2 arhivski škatli, 1 mapa)

 

Marušič Franc (1901 Solkan – 1965 Valdoltra), zdravnik, družbenopolitični delavec

 

vsebina:

Diplome, pohvale, priznanja 1949-1983/ gradivo o društvenem in političnem delovanju 1949-1963/ korespondenca 1900-1994

 


DRUŠTVA IN ZVEZE DRUŠTEV

 

 


ZBIRKE

Zbirka gradiva NOB (PANG 1006)

 

mejne letnice gradiva: 1942-1945; prevzeta količina: 0,2 tekočega metra (2 arhivski škatli)

 

vsebina:

tiski 1942-1945

 

 

Zbirka matičnih knjig in drugih matičnih evidenc (PANG 1134)

 

mejne letnice gradiva: 1920-1959; prevzeta količina: 7,5 tekočega meta (482 enot)

 

vsebina:

rojstne, poročne in mrliške knjige in druge matične evidence: občina Ajba 1924-1928, občina Anhovo 1924-1928,  1928-1947, občina Avče 1924-1928, občina Kanal 1924-1947, občina Deskle 1924-1928, občina Ročinj 1924-1928,  občina Opatje selo 1924-1947, občina Sela 1924-1928, občina Temnica 1924-1947, občina Vojščica 1924-1928, občina Števerjan 1924-1927,  občina Šmartno-Kojsko 1920-1947, občina Miren 1926-1947, občina Sovodnje 1925-1927, občina Renče 1946-1947, krajevni ljudski odbor Bilje 1947-1952, krajevni ljudski odbor Miren 1947-1952, krajevni in občinski ljudski odbor Miren – občinski ljudski odbor Šempeter pri Novi Gorici 1947-1959

Vidnejši prevzemi arhivskega gradiva v letu 2011


GOSPODARSTVO

Iskra Avtoelektrika Nova Gorica (PANG 722)

mejne letnice gradiva: 1960-1990; prevzeta količina: 3,4 tm (33 š, 2 ovoja, 3 filmski koluti)

vsebina:

vpisi v sodni register, statuti, pravilniki in drugi splošni akti, zapisniki organov upravljanja, volitve in referendumi, gospodarski načrti in poslovna poročila, zaključni računi, matične knjige zaposlenih, nesreče pri delu, glasila delovnega kolektiva, fotografije prireditev, delovnih prostorov, delovnega procesa, katalogi izdelkov, načrti proizvodov

 

Kmetijski kombinat Vipava (PANG 792)

mejne letnice gradiva: 1945-1990; prevzeta količina: 1,8 tm (18 š)

vsebina:

splošni in drugi pravni akti, zapisniki organov upravljanja, interna glasila, matična knjige zaposlenih

 

Planika Kobarid (PANG 735)

mejne letnice gradiva: 1950-2004; prevzeta količina: 2,4 tm (24 š)

vsebina:

vpisi v sodni register in drugo gradivo o organizacijskih spremembah, zemljiško knjižne zadeve, stanovanjske zadeve, nepremičnine, splošni in drugi pravni akti, zapisniki organov upravljanja, plani, poročila, analize, investicije, matična knjige zaposlenih

 

Agroind Vipava (PANG 1116)

mejne letnice gradiva: 1958-1994; prevzeta količina: 4,9 tm (48 š, 1 mapa, 1 filmski kolut)

vsebina:

statuti, pravilniki in drugi splošni akti, zapisniki organov upravljanja, investicije, plani, poročila, zaključni računi, prospekti, fotografije, nalepke za steklenice, reklamni film Od trte do potrošnika


 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

 

Učiteljišče Tolmin (PANG 376)

mejne letnice gradiva: 1945-1968; prevzeta količina: 2.8 tekočega metra (28 arhivskih škatel)

 


UPRAVA IN JAVNE SLUŽBE PO LETU 1945

Skupščina občine Ajdovščina (PANG 85)

mejne letnice gradiva: 1956-1983; prevzeta količina: 0,5 tekočega metra  (5 arhivskih škatel)

vsebina:

gradbena dokumentacija: stanovanjski blok 9 v Ajdovščini 1956, Kmetijska zadruga Črniče 1957, kanalizacija stanovanjskih blokov 1959, stanovanjski blok v Vipavi 1959-1960, stanovanjski dvojček v Ajdovščini 1960, 24-stanovanjski blok v Ajdovščini 1961, stanovanjski bloki v Ajdovščini 1977-1978, stanovanjski bloki na Ribniku v Ajdovščini 1982-1983/ skupni pašniki in agrarne skupnosti 1957?-1961?/ pokopališča in grobišča tujih vojakov 1964/ grobovi in prekopi italijanskih vojakov, padlih med 2. svetovno vojno 1963-1965

 

Skupščina občine Nova Gorica (PANG 104)

mejne letnice gradiva: 1966-1990; prevzeta količina: 0,6 tekočega metra (6 arhivskih škatel, 1 plakat)

vsebina:

fotografije 1966-1990 (1305 kosov)/ časopisni članki o problematiki gradnje avtoceste in mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba 1968-1975/ plakat Dve Gorici-Due Gorizie

 

Služba družbenega knjigovodstva – Podružnica Nova Gorica (PANG 921)

mejne letnice gradiva: 1964-1996; prevzeta količina: 10,9 tekočega metra (109 arhivskih škatel)

vsebina:

inšpekcijske zadeve 1964-1996

 

Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica (PANG 1114)

mejne letnice gradiva: 1956-1996; prevzeta količina: 1 tekoči meter (10 arhivskih škatel)

vsebina:

pravila, statut,  pravilniki in samoupravni sporazumi, sistemizacije delovnih mest, razvidi del in nalog, odločbe, sklepi, zapisniki, soglasja in drugi dokumenti v zvezi z ureditvijo in pravnim stanje zavoda 1956-1996/ seje sveta zavoda 1964-1984/ seje delavskega sveta 1967-1970,1984-1995/ seje upravnega odbor centra za umetno osemenjevanje v Renčah 1956-1959/ seje upravnega in izvršilnega odbora zavoda 1961-1972/ zbori delovne skupnosti 1964-1975/ skupni zbori delavcev in zbori delavcev enote Proizvodno-storitvene dejavnosti, skupnih služb, oddelkov, veterinarske postaje Nova Gorica in veterinarskih ambulant 1964-1990/ seje odbora za delovna razmerja 1970-1995/ seje komisije za ugotavljanje kršitev delovnih dolžnosti 1969/ volitve in referendumi 1973-1994/ sklepi strokovnega kolegija 1981-1988/ komisija za splošne akte 1974-1987/ seje komisije za osebne dohodke 1970-1993/ komisija za razpis delovnih mest 1968-1972/ seje samoupravne delavske kontrole 1975-1987/ zapisniki raznih sestankov, osnovne organizacije ZK in sindikata, poročila in ostali spisi 1958-1989/ dokumentacija veterinarskih postaj Dobrovo, Kanal, Nova Gorica in Šempeter 1959-1967/ poročila o delu 1972-1981/ srednjeročni plan razvoja 1981-1985/ plani dela in finančni plani 1983-1989?/ poročila o udeležbi na strokovnih obiskih 1977, 1980

 

Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije – Poslovni odbor za primorski rajon Nova Gorica (PANG 1115)

mejne letnice gradiva: 1975-1989; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra (1 arhivska škatla)

vsebina:

seje poslovnega odbora 1975-1989/ seje komisije za tržišče z vinom 1976,1987,1989/ razna poročila 1976-1988

 

Skupnost za varstvo pred požarom občine Ajdovščina (PANG 1122)

mejne letnice gradiva: 1976-1989; prevzeta količina: 1,4 tekočega metra (14 arhivskih škatel)

vsebina:

skupščine in seje organov skupnosti 1976-1989/ statuti, pravilniki in drugi predpisi/ dopisi in ostali spisi 1976-1989/ razno/ delovodniki 1976-1989

 

Občinski gasilski sklad Ajdovščina (PANG 1123)

mejne letnice gradiva: 1963-1972; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra (1 arhivska škatla)

vsebina:

pravila, statut 1963,1968/ seje upravnega odbora 1963-1967/ pogodbe z delovnimi organizacijami 1968-1972/ finančna plana 1967-1968?/ dopisi in ostali spisi 1963-1967 


OSEBNI IN RODBINSKI FONDI

 

Debenjak Riko (PANG 1113)

mejne letnice gradiva: 1923-2012; prevzeta količina: 3,1 tm, (31 arhivskih škatel, 2 mapi)

Riko Debenjak (1908 Kanal – 1987 Ljubljana), slikar in grafik

vsebina:

Osebni dokumenti 1923-1987/dokumentacija o službeni, umetniški in društveni dejavnosti 1927-2004/ vabila 1937-2012/ katalogi za samostojne in skupinske razstave1939-2012/publikacije in revije 1936-1985/ plakati 1954-1990/ umetniška dela Rika Debenjaka 1941-1988/ korespondenca 1935-2005/ voščilnice 1953-1989/ fotografije 1936-1995/, reprodukcije/ časopisni članki 1933-1997/ preostalo gradivo 1956-1989

 

Rustja Rudi (PANG 1112)

mejne letnice gradiva: 1993-2005; prevzeta količina: 0,3 tm, (3 arhivske škatle)

Rudi Rustja (1924 Male Žablje – 2012 Male Žablje), društveni delavec in publicist; na področju gasilstva, negovanje zgodovinskega spomina z zbiranjem, zapisovanjem in raziskovanjem

vsebina:

Stare Priče, gradivo za zgodovino Vipavskega Križa/ Vipavski (Sv.) Križ – zbornik, Male Žablje, marec 1993/Vipavski Križ, gradivo za zbornik, februar 2002/ Čuvarji ognja – zbornik, Male Žablje, avgust 1993/ Čuvarji ognja – zbornik, II. del,  Male Žablje, januar 1997/ Gasilski almanah za Južno Primorsko, januar 2005 


DRUŠTVA IN ZVEZE DRUŠTEV

 

Šahovski klub Nova Gorica  (PANG 616)

mejne letnice gradiva: 1961-2005; prevzeta količina: 0,5 tekočega metra (5 arhivskih škatel)

vsebina:

pravila in statut 1968, 1997/ registracija 1961, 1968/ občni zbori in skupščine 1967-2002/ seje izvršnega odbora 1990-1998 (2000)/ dopisi in ostali spisi 1961-2001/ vprašalniki: podatki o društvu, programi in poročila o dejavnosti 1989?-1999?/ delovni in finančni načrti za leta 1991,1993-2001, poročili o delu 1997-1998/ poročilo o delu šahovske šole 1996-1998/ razna finančna poročila 1993,1999?,2000/ pogodbe 1976-1980,1990-1992/ registracijski listi društva in članov 1991-2001/ seznami članov ?-2001/ kategorizacija članov 1970-1982/ poročila o opravljenih trenerskih urah 1991-1995,1998/ pravilniki društvenih prvenstev in turnirjev 1985-1994/ organizacija šahovskih turnirjev in tekmovanj 1990-2005/ besedila za objavo v časopisih 1967,1982,1995/ bilance 1992?,1994-1996/  dokumentacija tekmovanj 1960-2001/ dnevnik dela 1985-1993/ razno ?-1997

 

Mešani pevski zbor Stanko Premrl Podnanos (PANG 1110)

mejne letnice gradiva: 1977-2009(?); prevzeta količina: 0,9 tekočega metra (9 arhivskih škatel)

vsebina:

pravila, statut 1977-1978, 1996,1998/ registracija 1989,1998,2008/ občni zbori in seje izvršnega odbora 1977-2009/ evidence članov zbora/ vabila za nove člane zbora 1983-1999/ seznam kandidatov za nove člane 2008(2009?)/ zapisniki avdicij 1977-1999/ evidence obiska pevskih vaj 1977-2001/ študijski programi, nastopi na koncertih in drugih prireditvah 1977?-2007/ proslava 100-letnice rojstva in spominska prireditev ob 30-letnici smrti Stanka Premrla 1980, 1995/ nastopa na srečanjih zborov slovenskih pokrajin v Zagorju in Ljubljani 1989,1991/ nastopa na tekmovanju slovenskih pevskih zborov Naša pesem v Mariboru 2003,2005/ nastopa na reviji študentskih pevskih zborov v Ljubljani in Trbovljah 1999, 2000/ nastopi na tekmovanjih primorskih pevskih zborov 1996?-2006/ gostovanje v občini Quiliano (Italija) in obisk pevskega zbora iz Valleggie 1988-1989/ gostovanje v Stuttgartu (Nemčija) 2001/ vabila, koncertni sporedi in publikacije pevskih zborov in drugih organizacij 1990-2003?/ besedila predstavitev zbora 2002-2007?/ poimenovanje pevskega zbora 1977-1979, 1988-1991/ praznovanja obletnic pevskega zbora 1987, 1996-1997, 2002, 2007/ dopisi in ostali spisi poslovanj 1978-2009/ fotografije 1978-2006?/ kronika 1977-2007/ ”Iz življenja zbora”: razni zapisi in zabeležke/ izkazi o prejemu in vrnitvi oblek 1983-1993/ izbrani primerki popisanih in porisanih map pevcev/ priznanja in plakete 1979-2007/ videokaseta, zvočne kasete in zgoščenka 1997, 2003   

 

Primorska šahovska zveza Koper (PANG 1118)

mejne letnice gradiva: 1970-1997; količina: 1 mapa

vsebina:

registracija in pravila 1970/ občni zbori – skupščine 1976-1996/ seje izvršnega odbora 1989,1991,1997/ programi tekmovanj 1974-1995/ kategorizacija igralcev 1990-1991

 

Narodna čitalnica Sveta Lucija ob Soči (PANG 1119)

mejne letnice gradiva: 1909-1926; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra (1 arhivska škatla)

vsebina:

zapisniki občnih zborov in sej odbora 1909-1914, 1920-1926/ nabiralne pole prispevkov za postavitev nagrobnega spomenika župnika Josipa Fabijana/ izkazi članarine 1914, 1922-1923/ blagajniški dnevnik 1911-1915, 1920-1922(1923)/ računi in druga finančna dokumentacija 1913-1914, 1920-1923?/ dopisi in ostali spisi 1914, 1920-1922

 

Prosvetno društvo Heroj Dušan Most na Soči (PANG 1120)

mejne letnice gradiva: 1949-1957; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra ( 1 arhivska škatla)

vsebina:

občni zbori 1950, 1953-1954/ seje društva (odbora?) 1949-1952, 1954/ seznami članov 1955-1957/ dopisi in ostali spisi 1950-1955/ seznama pesmi – za mešani in moški pevski zbor

 

Gasilska zveza zgornje Vipavske doline (PANG 1121)

mejne letnice gradiva: 1957(?)-2007; prevzeta količina: 6,3 tekočega metra (63 arhivskih škatel)

vsebina:

statuti, pravilniki in drugi predpisi/ občni zbori in seje organov zveze 1961-2007/ razporedi službe operativne enote 1968/ tečaji, izobraževanja, usposabljanja, izpiti, tekmovanja 1976?-2004/ razne evidence in seznami, statistična poročila, zavarovalniška dokumentacija 1957?-1988/ poročila o požarih, prijave intervencij 1962-1980/ pogodbe o delu, dnevniki dela/ radijsko omrežje za potrebe gasilskih organizacij 1980?-1993/ gasilski avtorally/ štab operative občinskih gasilskih zvez severnoprimorskega območja 1984-1990/ dopisi in ostali spisi 1959-2007/ razno/ dokumentacija društev/ delovodniki 1958-1990/ likovni izdelki in spisi o gasilstvu učencev osnovnih šol/ priznanja in diplome


KULTURA, ZNANOST, ŠPORT IN INFORMIRANJE

v letu 2011

je bilo poleg ostalih prevzemov arhivskega gradiva, na novo pridobljenih 17 fondov in zbirk. V arhiv je bilo tako prevzetih približno 53 tekočih metrov spisovnega gradiva javnih in zasebnih ustvarjalcev. Več o teh prevzemih objavljamo v nadaljevanju več …

Kmetijska zadruga Goriška Brda (PANG 1139)

1948-1989; 13.2 tm (132 škatel); prevzemni seznam

vsebina: gradivo kmetijskih delovnih in kmetijskih zadrug z območja Goriških Brd, ki so se množično ustanavljale po koncu druge svetovne vojne in se v poznejših letih postopno združevale. Iz njih je nastala Kmetijska zadruga Gorška Brda, predhodnica današnje Vinske kleti Goriška Brda na Dobrovem

KA-TV Tolmin (PANG 1137)

1994-2013; 0.0 tm (79 VHS kaset, 470 miniDV kaset); brez pripomočka

Marušič Franc (PANG 1135)

1900-1994; 0.2 tm (2 š, 1 mapa); arhivski popis

Marušič Franc (1901 Solkan – 1965 Valdoltra), zdravnik, družbenopolitični delavec

 

Diplome, pohvale, priznanja 1949-1983/ gradivo o društvenem in političnem delovanju 1949-1963/ korespondenca 1900-1994

Marušič Vida, roj. Mejač (PANG 1136)

1918-1977; 0.2 tm (2 š); arhivski popis

Zbirka matičnih knjig in drugih matičnih evidenc (PANG 1134)

1920-1959; 7.5 tm (482 knjig); prevzemni seznam

Zbirka je bila oblikovana leta 2012 ob prevzemu gradiva.

rojstne, poročne in mrliške knjige in druge matične evidence: občina Ajba 1924-1928, občina Anhovo 1924-1947 (vsebuje tudi: Registro degli atti di nascita relativi agli anni 1898-1913-1914-1915 za Gorenje, prepis iz l. 1936;  Registro degli atti di morte 1914-1915 za Deskle, prepis iz l. 1936), občina Avče 1924-1928, občina Deskle 1924-1928, občina Kanal 1924-1947, občina Kojsko 1920-1947, občina Miren 1926-1947, občina Opatje selo 1924-1947, občina Renče 1946-1947, občina Ročinj 1924-1928, občina Sela (danes Sela na Krasu) 1924-1928 (v registru rojstev za leto 1924 so dokumenti občine Sela v zvezi z matičnim uradom, 1924; v registru rojstev za leto 1925 sta zapisnik krajevnega ljudskega zborovanja, 7.1.1946 in seznam bonov za hrano, 1946; v registru smrtovnic za leto 1925 so prošnje za podpore udeležencem NOB, 1946; v vpisniku porok za l. 1926 so na zadnjih straneh vpisani zapisniki sej NOO Sela na Krasu, 1945 in 1946 in prijava pogrešanega partizana, s.d.), občina Sovodnje 1925-1927, občina Števerjan 1924-1927, občina Temnica 1924-1947, občina Vojščica 1924-1928, krajevni ljudski odbor Bilje 1947-1952, krajevni in občinski ljudski odbor Miren/občinski ljudski odbor Šempeter pri Novi Gorici 1947-1959

italijanščina, slovenščina

Premrou Miroslav (PANG 1126)

?-?; 5.5 tm (35 š, kartoteke, 1 mapa); gradivo je v postopku popisovanja

Besednjak Engelbert (PANG 1133)

1907-2004; 7.9 tm (79 škatel); arhivski popis

Dr. Engelbert Besednjak (1894 Gorica – 1968 Trst) dr. prava, politik, časnikar in publicist

 

osebno gradivo: osebni dokumenti, podatki za biografijo, vabila, računi, potrdila, seznam knjig v lasti Besednjaka, beležke, naslovi, vizitke, osebni dokumenti Zale Vuk poročene Besednjak, risbe, zvezki, zapiski Zale in Engelberta, objave o smrti E. Besednjaka, drugi osebni dokumenti: Alfonz Besednjak, Peter Besednjak, dr. Josip Bitežnik / korespondenca: pisma naslovljena na Besednjaka, pisma Besednjaka raznim, čestitke za poroko Engelberta in Zale Vuk, novoletna voščila naslovljena na Besednjaka, sožalna pisma ob smrti E. Besednjaka, družinska korespondenca, pisma naslovljena na Jožeta Bitežnika, pisma Bitežnika raznim, ostala korespondenca: Ivan Trinko, Vladimir Turina, dr. Josip Wilfan / dokumentacija o Besednjakovem političnem delovanju: politična dejavnost v društvu Edinost v Trstu in v Gorici, o poslanskem obdobju v rimskem parlamentu v letih 1924-1928, v Kongresu evropskih narodnosti na Dunaju, večji del pa obsega arhiv krščansko socialnega gibanja v Julijski Krajini med obema vojnama, dokumenti o delu za slovensko manjšino v Italiji po drugi svetovni vojni, spisi o Besednjakovem političnem delovanju, prejeti in poslani dopisi, poročila, beležke / delo dr. Andreja Gosarja/ dokumentacija časopisa Novi list / fotografije, negativi, razglednice, zemljevidi / tiski in publikacije, časopisi, revije, časopisni članki

Kodrič Angel (PANG 1132)

1943-1980; 0.1 tm (1 š); arhivski popis

popis borcev (osnovni podatki o delovanju med NOB, naloge, odlikovanja) 1943-1949/ razni tiski 1970-1980

Upravna enota Ajdovščina (PANG 1131)

1989-1998; 6.5 tm (65š); prevzemni seznam

gradbena dokumentacija 1989-1998: OŠ Vipavski Križ, ŠRC Police – kegljišče, lokala št 33 in 38 na avtobusni postaji v Ajdovščini, usad na cesti Potoče-Preserje, avtokamp Police , telefonsko omrežje Ajdovščina, stavba št. 6 v južni vojašnici Vipava, lokali št. 11, 14 in 34 na avtobusni postaji v Ajdovščini, obnova lokavške ceste in parkirišč, KSP Ajdovščina – hala, Logos Ajdovščina – ureditev gostinskega lokala, Pannam – trgovski lokal, Agroind – biološka čistilna naprava, poslovnostanovanjska stavba C3 v Ajdovščini, stanovanjska stavba na Vilharjevi 25-26 v Ajdovščini, obnova ceste Selo-Črniče, obnovitvena dela v župniji Črniče, KS Podnanos – armiranobetonska brv čez Močilnik, kanalizacijska kolektorja meteorne vode na avtobusni postaji v Ajdovščini, D-TP-NNO Ravne-grad, župnišče v Podnanosu, most čez Belo v Vipavi, Mercator Nanos – prestavitev kotlarne, most čez Vipavo, zgradba Titov trg 1 v Vipavi, telefonsko kabelsko omrežje Lože, telefonska centrala Vipava, dozidava OŠ Vipava, gradnja elektroenergetskih objektov v občini Vipava, D-TP-NNO Angelska gora, plinifikacija Ajdovščine – 1. faza, avtosalon Lipa, telefonska centrala Lože, lokali št. 5 in 7 v C3 v Ajdovščini, mlekarna Vipava – plinska postaja, gasilski dom Vrhpolje, Duka – poslovnoproizvodna stavba v Vipavi, Metal design – nadstrešek ob poslovni stavbi, Excel international – hala, Prima – južna vojašnica v Vipavi, Trgovsko podjetje Bajc – avtopralnica in avtosalon, Čuk Kavčič Sonja,… – plinski rezervoar na Vinarski 2 v Vipavi, cesta Zagolič-Križna gora, Fructal – marmeladni oddelek, RP 20kV Vipava, Avto Almira – poslovna stavba za avtošolo, rušenje stavbe v križišču Vipavske in Idrijske ceste v Ajdovščini, SAT Trošt – sprememba namembnosti stavbe št. 3 v južni vojašnici Vipava, lokal št. 23 na avtobusni postaji v Ajdovščini, oskrbovalni cevovodi Predmeja, Škrlj – prenova proizvodne stavbe, Petrol – skladišče Ajdovščina, vodovod Žablje, razvod plina na Vilharjevi 25-26 v Ajdovščini, obnova Slomškove 2 v Ajdovščini, lokal 5a in 5b v C3 v Ajdovščini, telefonsko krajevno omrežje ATC Vipava, telefonsko kabelsko omrežje TC Batuje, Črniče, Selo in Gojače, napajalni vodovod Predmeja-Col, sanacija vodohrana Črniče, obnova Slomškove 2 v Ajdovščini, Balavto – sprememba namembnosti stanovanja v pisarne, Goriški vodovodi – trgovski objekt v Ajdovščini, poslovni objekt KS Podnanos, plinifikacija Ajdovščina – zahod, povezovalni kanali za Vipavo, telefonsko kabelsko omrežje ATC Lokavec, OŠ Dobravlje, lokal 20 v C3 v Ajdovščini, Remont – trgovina z neživilskim blagom, KS Ustje – avtobusna čakalnica, daljnovod Slokarji, črpališče Skuk, TC Potoče, ISDN koncentrator VC Ajdovščina – R3, daljnovod Ajdovščina-Kožmani, plinifikacija Ajdovščine – odorirna postaja, Instalacije – razširitev poslovne stavbe, Jeli – delavnica kovinske stroke s trgovino, telefonsko kabelsko omrežje Log-Budanje-Duplje, termo Škofja Loka – betonski plato in proizvodna hala, Vilharjeva 25-26 v Ajdovščini, župnijski urad Stomaž – rezervoar za naftni plin, Fructal – strop v proizvodni hali, Gradis Maribor – betonarna, prizidek k zdravstvenemu domu v Ajdovščini, SLO-CAR – servis vozil in trgovina, rokometno igrišče v Vrhpoljah, pretvornik Col- Zavirše, OŠ Dobravlje – plinska instalacija, ribarnica v supermarketu Hubelj v Ajdovščini, TC Planina, Fructal – naprava za nevtralizacijo, objekt za predčiščenje tehnološkoh vod, Timo – poslovna stavba, Antoni – poslovni prostori na Lavričevem trgu 7 v Ajdovščini, Fructal – mehanična delavnica, telefonsko kabelsko omrežje Dobravlje, Velike in Male Žablje, TC Cesta, SIMP – proizvodni prostori in plinska postaja, škofijska gimnazija Vipava, Podvelb – nadomestna poslovna stavba, čistilna naprava OŠ Dobravlje, komunalna infrastruktura Šturje, Europrint – tiskarna v Mančah, LAB – skladišče v Ajdovščini, OŠ Dobravlje – 2. faza, plinifikacija Prešernove 18, kanalizacija Trnje, telefonsko kabelsko omrežje Podnanos, Oš Budanje, Excel international – skladišče in pomožni objekti, Instalacije – trgovina z živili, kava bar, kotlarna, skladišče in elektro delavnice, ATC Dobravlje, plinska postaja v zadružnem domu Vipava, HKS Vipava – ogrevanje poslovnih prostorov, vodovod Vipava, Lipa – skladišče, Slovenski plinovodi – reducirna postaja Ajdovščina, Mlinotest – trgovina z živili, dozidava OŠ Lokavec, obnova ceste Razdrto-Manče, vodovod Podraga-Manče, Fructal – vhod v poslovne prostore, stopnišče, nadstrešek, Instalacije – razširitev poslovne stavbe, Primorje – obnova stavbe na Idrijski 1 v Ajdovščini

 

Zadruga vojnih oškodovancev Vrtojba (PANG 1130)

1921-1924; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Zapisniki organov upravljanja Zadruge vojnih oškodovancev Vrtojba 1921-1924/

Klub primorskih študentov (PANG 1129)

1955-1957; 0.0 tm (1m), prevzemni seznam

knjižica I. festival primorskih študentov 1955/ dopis Tomaža Pavšiča uredništvu Primorskih novic 1956/ plakat za zaključno akademijo 27.5.1957/

Slavistično društvo Nova Gorica (PANG 1128)

1982-2009; 0.2 tm (2 arhivski škatli), arhivski popis

 

Šolski center Vojvodina Tolmin (PANG 1125)

1976-1989; 0.2 tm (2 arhivski škatli, 1 knjiga), arhivski popis

Skupnost za varstvo pred požarom občine Ajdovščina (PANG 1122)

1976-1989; 1.5 tm (15 škatel), arhivski popis

skupščine in seje organov skupnosti 1976-1989/ statuti, pravilniki in drugi predpisi/ dopisi in ostali spisi 1976-1989/ razno/ delovodniki 1976-1989

Občinski gasilski sklad Ajdovščina (PANG 1123)

1963-1972; 0.2 tm (2 škatli), arhivski popis

pravila, statut 1963,1968/ seje upravnega odbora 1963-1967/ pogodbe z delovnimi organizacijami 1968-1972/ finančna plana 1967-1968?/ dopisi in ostali spisi 1963-1967

Gasilska zveza zgornje Vipavske doline (PANG 1121)

1957(?)-2007; 6.4 tm (64 škatel), arhivski popis

statuti, pravilniki in drugi predpisi/ občni zbori in seje organov zveze 1961-2007/ razporedi službe operativne enote 1968/ tečaji, izobraževanja, usposabljanja, izpiti, tekmovanja 1976?-2004/ razne evidence in seznami, statistična poročila, zavarovalniška dokumentacija 1957?-1988/ poročila o požarih, prijave intervencij 1962-1980/ pogodbe o delu, dnevniki dela/ radijsko omrežje za potrebe gasilskih organizacij 1980?-1993/ gasilski avtorally/ štab operative občinskih gasilskih zvez severnoprimorskega območja 1984-1990/ dopisi in ostali spisi 1959-2007/ razno/ dokumentacija društev/ delovodniki 1958-1990/ likovni izdelki in spisi o gasilstvu učencev osnovnih šol/ priznanja in diplome

Območna vodna skupnost Soča Nova Gorica (PANG 1124)

1980-1989; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Prosvetno društvo Heroj Dušan Most na Soči (PANG 1120)

1949-1957; 0.1 tm (1š); arhivski popis

občni zbori 1950, 1953-1954/ seje društva (odbora?) 1949-1952, 1954/ seznami članov 1955-1957/ dopisi in ostali spisi 1950-1955/ seznama pesmi – za mešani in moški pevski zbor

Narodna čitalnica Sveta Lucija ob Soči (PANG 1119)

1909-1926; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki občnih zborov in sej odbora 1909-1914, 1920-1926/ nabiralne pole prispevkov za postavitev nagrobnega spomenika župnika Josipa Fabijana/ izkazi članarine 1914, 1922-1923/ blagajniški dnevnik 1911-1915, 1920-1922(1923)/ računi in druga finančna dokumentacija 1913-1914, 1920-1923?/ dopisi in ostali spisi 1914, 1920-1922

Krajevni odbor Osvobodilne fronte Slap-Roče (PANG 1117)

1945-1950(?); 0.1 tm (1š); arhivski popis

Agroind Vipava (PANG 1116)

1954-2015; 8.1 tm (80 škatel, 1 filmski kolut kot depozit v ARS, 1 mapa); prevzemni seznam

statuti, pravilniki in drugi splošni akti, zapisniki organov upravljanja, investicije, plani, poročila, zaključni računi, prospekti, fotografije, nalepke za steklenice, reklamni film Od trte do potrošnika

Primorska šahovska zveza Koper (PANG 1118)

1970-1997; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

registracija in pravila 1970/ občni zbori – skupščine 1976-1996/ seje izvršnega odbora 1989,1991,1997/ programi tekmovanj 1974-1995/ kategorizacija igralcev 1990-1991

Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije – Poslovni odbor za primorski rajon Nova Gorica (PANG 1115)

1975-1989; 0.1 tm (1š); arhivski popis

seje poslovnega odbora 1975-1989/ seje komisije za tržišče z vinom 1976,1987,1989/ razna poročila 1976-1988

Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica (PANG 1114)

1956-1996; 1.1 tm (11 škatel); arhivski popis

pravila, statut,pravilniki in samoupravni sporazumi, sistemizacije delovnih mest, razvidi del in nalog, odločbe, sklepi, zapisniki, soglasja in drugi dokumenti v zvezi z ureditvijo in pravnim stanje zavoda 1956-1996/ seje sveta zavoda 1964-1984/ seje delavskega sveta 1967-1970,1984-1995/ seje upravnega odbor centra za umetno osemenjevanje v Renčah 1956-1959/ seje upravnega in izvršilnega odbora zavoda 1961-1972/ zbori delovne skupnosti 1964-1975/ skupni zbori delavcev in zbori delavcev enote Proizvodno-storitvene dejavnosti, skupnih služb, oddelkov, veterinarske postaje Nova Gorica in veterinarskih ambulant 1964-1990/ seje odbora za delovna razmerja 1970-1995/ seje komisije za ugotavljanje kršitev delovnih dolžnosti 1969/ volitve in referendumi 1973-1994/ sklepi strokovnega kolegija 1981-1988/ komisija za splošne akte 1974-1987/ seje komisije za osebne dohodke 1970-1993/ komisija za razpis delovnih mest 1968-1972/ seje samoupravne delavske kontrole 1975-1987/ zapisniki raznih sestankov, osnovne organizacije ZK in sindikata, poročila in ostali spisi 1958-1989/ dokumentacija veterinarskih postaj Dobrovo, Kanal, Nova Gorica in Šempeter 1959-1967/ poročila o delu 1972-1981/ srednjeročni plan razvoja 1981-1985/ plani dela in finančni plani 1983-1989?/ poročila o udeležbi na strokovnih obiskih 1977, 1980

Rustja Rudi (PANG 1112)

1993-2005; 0.3 tm (3 š); arhivski popis

Klub upokojencev Nove KBM, Področje Nova Gorica (PANG 1111)

1910-2014; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

zapisniki upravnega in nadzornega odbora/ člani odborov Kluba/ dokumentacija poverjenikom/ letni občni zbori/ izleti/ novoletna srečanja/ razstave in publikacije (Bančni upokojenci ustvarjajo in razstavljajo, Hranilniki in denarnice skozi čas, Zbornik Kluba)/ seznam članov Kluba/ dokumentacija o članstvu/ jubilanti/ sožalja/ zahvale/ razno

Mešani pevski zbor Stanko Premrl Podnanos (PANG 1110)

1977-2009(?); 0.9 tm (9š 1m); arhivski popis

pravila, statut 1977-1978, 1996,1998/ registracija 1989,1998,2008/ občni zbori in seje izvršnega odbora 1977-2009/ evidence članov zbora/ vabila za nove člane zbora 1983-1999/ seznam kandidatov za nove člane 2008(2009?)/ zapisniki avdicij 1977-1999/ evidence obiska pevskih vaj 1977-2001/ študijski programi, nastopi na koncertih in drugih prireditvah 1977?-2007/ proslava 100-letnice rojstva in spominska prireditev ob 30-letnici smrti Stanka Premrla 1980, 1995/ nastopa na srečanjih zborov slovenskih pokrajin v Zagorju in Ljubljani 1989,1991/ nastopa na tekmovanju slovenskih pevskih zborov Naša pesem v Mariboru 2003,2005/ nastopa na reviji študentskih pevskih zborov v Ljubljani in Trbovljah 1999, 2000/ nastopi na tekmovanjih primorskih pevskih zborov 1996?-2006/ gostovanje v občini Quiliano (Italija) in obisk pevskega zbora iz Valleggie 1988-1989/ gostovanje v Stuttgartu (Nemčija) 2001/ vabila, koncertni sporedi in publikacije pevskih zborov in drugih organizacij 1990-2003?/ besedila predstavitev zbora 2002-2007?/ poimenovanje pevskega zbora 1977-1979, 1988-1991/ praznovanja obletnic pevskega zbora 1987, 1996-1997, 2002, 2007/ dopisi in ostali spisi poslovanj 1978-2009/ fotografije 1978-2006?/ kronika 1977-2007/ ”Iz življenja zbora”: razni zapisi in zabeležke/ izkazi o prejemu in vrnitvi oblek 1983-1993/ izbrani primerki popisanih in porisanih map pevcev/ priznanja in plakete 1979-2007/ videokaseta, zvočne kasete in zgoščenka 1997, 2003

Zveza primorskih partizanov (PANG 1099)

1945-1947; 1.3 tm (13 škatel); arhivski popis

Črnilogar Otmar (PANG 1098)

1931-2019; 2.2 tm (22 škatel); arhivski popis

Otmar Črnilogar (1931 Šebrelje – 1999 Podraga), duhovnik, prof. latinščine in grščine ter filozofije, prevajalecSvetega pisma, ljubitelj gora in vsega stvarstva

Osebni dokumenti 1931-1999/ dokumentacija o poklicnem in društvenem delovanju: službovanje na Srednji verski šoli v Vipavi (ŠGV), na Teološki fakulteti v Ljubljani1953-2000/ avtorska dela: pridige, predavanja 1953-1997/ korespondenca 1949-1995/ študijsko gradivo za kviz Quo Vadis 1992-1997/ gradivo nastalo ob prevajanju Stare in Nove zaveze: dokumentacijaKoordinacijskega odbora za prevod Svetega pisma, korespondenca, korekture 1975-1996/ gradivo iz zapuščine Otmarja Črnilogarja pridobljeno ob pripravi zbornika

Hmeljak Vladimir (PANG 1097)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Srebrnič Jože, politik (PANG 1096)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Hrib (PANG 1095)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Grabrijan (PANG 1094)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Dugulin Avgust (PANG 1093)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Ščuka (PANG 1092)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Kočevar (PANG 1091)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Križaj Svetozar (PANG 1090)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Štekar Stipe (PANG 1089)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Čermelj Lavo (PANG 1088)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Ličen Mirko (PANG 1087)

1949-1970; 0.1 tm (1 škatla, 1.2 GB digitaliziranih negativov fotografskih filmov); arhivski popis

Lozar Marija (PANG 1086)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Muznik Albin (PANG 1085)

1925-1985; 0.4 tm (4 škatle, 1 mapa); prevzemni seznam

Albin Muznik, r. 20.9.1929, Sv. Lucija ob Soči; oče pek, mati gospodinja; zaposlen pri OLO Tolmin (OGRP Tolmin), družbeno-politično aktiven; 28. 7. 1945 sprejet v Ljudsko mladino;
18.8.1951 prevzel vodstvo mladinske organizacije; 10.1.1952 izvoljen za sekretarja Mladinskega aktiva Sv. Lucija (podatki do 1954)

Načrti investitorjev iz Mosta na Soči in okolice, avtor Albin Muznik, 1951-1967/ načrti investitorja OLO Tolmin, avtor izdelave A. Muznik, 1938-1985/ načrti raznih investitorjev, 1925, 1947-1985/ Osebna dokumentacija Albina Muznika, 1946-1972

Jug Klement (PANG 1084)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Mrak Cvetka (PANG 1083)

1922-2011; 0.6 tm (6 škatel, 1 mapa); arhivski popis

Kenda Marija (PANG 1082)

-; 0.0 tm (1); brez pripomočka

Okrožni odbor Slovenske prosvetne zveze za Goriško (PANG 1109)

1945-1947; 0.3 tm (3š); brez pripomočka

Vuk Anton (PANG 1108)

1908-1996; 0.4 tm (4š); arhivski popis

Hladnik Feliks (PANG 1107)

1944-1953; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Prosvetno društvo Zvezda Avče (PANG 1106)

1946(?)-1962; 0.0 tm (1m); arhivski popis

Krajevni odbor Rdečega križa Avče (PANG 1105)

1945-1952; 0.0 tm (1m); brez pripomočka

Osnovna organizacija Zveze socialistične mladine Slovenije Avče (PANG 1104)

(1960) 1984-1985; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

zapisniki 1984, prošnja 1985

Krajevna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Avče (PANG 1103)

1956-1986; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki sej 1959-1986/ volitve 1956-1986/ članstvo 1959-1984/ delovodnik 1959-1964

Krajevna skupnost Avče (PANG 1102)

1974-2009; 0.5 tm (5š); arhivski popis

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Območna enota Nova Gorica, Izpostava Ajdovščina (PANG 1101/1)

1945-1988; 1.7 tm (17š); arhivski popis

Gasilsko društvo Avče (PANG 1100)

1968-2008; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Družina Dekleva – Krasovski (PANG 1081)

1884-1960; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Krajevni odbor Osvobodilne fronte Gojače (PANG 1080)

1946-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Davčni urad Nova Gorica (PANG 1079)

1975-2006; 9.3 tm (65 škatel, 51 svežnjev, 1 knjiga); prevzemni seznam

Rodbina Fabčič iz Orehovice (PANG 1078)

1815-1937; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis

Odbor za odpravo posledic potresa pri Skupščini občine Nova Gorica (PANG 1077)

1976-1984; 2.3 tm (23 škatel); prevzemni seznam

 

Stanovanjsko podjetje občine Nova Gorica (PANG 1076)

1955-1975; 2.3 tm (29š); prevzemni seznam

Občinska skupnost za zaposlovanje Tolmin (PANG 1075)

1979-1985; 0.0 tm (1m); arhivski popis

Kmetijska zadruga Vipava (PANG 1074)

1945-1994; 0.8 tm (8š); arhivski popis

Okrajni zavod za socialno zavarovanje Tolmin (PANG 1073)

1952-1974; 0.2 tm (1š 1kt 10k); arhivski popis

Kragelj Jožko (PANG 1072)

1894-2010; 1.8 tm (18š); arhivski popis

Učne ure

Šolskim, pa tudi drugim zainteresiranim skupinam nudimo:

–  splošno predstavitvene učne ure, prilagojene različnim starostnim stopnjam in strokovnim usmeritvam slušateljev (osnovne, srednje, višje in visoke šole). V učni uri predstavimo dejavnost arhiva, arhivske prostore in različne zvrsti arhivskega gradiva, ki jih izberemo glede na starost, vsebinske in oblikovne zanimivosti dokumentov ter šolski okoliš učencev

–  tematske učne ure za učence višjih razredov osnovne šole, ki obdelajo določeno učno snov s pomočjo arhivskih dokumentov. Doslej je bilo povpraševanje po naslednjih vsebinskih sklopih: Urbar in kataster, Primorski Slovenci pod Italijo, Agrarna reforma in nacionalizacija, Začetki gradnje Nove Gorice.

Učne ure trajajo od 30 do 90 minut, prilagodimo se željam šole.
Zaželena je predhodna najava na tel. 33-58-760 (tajništvo) ali 33-58-765 (Aleksandra Pavšič Milost), lahko pa tudi po elektronski pošti: pa-ng@pa-ng.si  ali aleksandra.milost@pa-ng.si.

Vidnejši prevzemi arhivskega gradiva v letu 2010


PRAVOSODJE

Okrajno sodišče Ajdovščina (PANG 527)

Po drugi svetovni vojni začne poslovati leta 1958, od 1965 do 1978 ima naziv Občinsko sodišče v Ajdovščini.

V letu 2010 je bilo prevzeto arhivsko gradivo za obdobje 1958-1978 in sicer 19,5 tm. Obsega sledeče serije spisov: sodna uprava, kazenske zadeve, civilne pravdne zadeve in civilne razne zadeve.
Leta 2008 smo za to obdobje že prevzeli zemljiško knjižne predloge in izvršbe. Pri sodišču so ostali še zapuščinski spisi.


VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

 

Osnovna šola Kobarid (PANG 389)

mejne letnice gradiva: 1948-2007; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra  (1 arhivska škatla)
vsebina: Šolske kronike šole Kobarid 1948-2002, šole Livek 1992-2007

 

Osnovna šola Podbela (PANG 392)

vsebina: Šolska kronika  šole Podbela 1948-1960

 

Osnovna šola Solkan (PANG 559)

vsebina: Dokumentacija šole Voglarji  1946 – 1961  (fragmentarno) 


UPRAVA PO LETU 1945

Skupščina občine Nova Gorica (PANG 104)
mejne letnice gradiva: 1961-1993; prevzeta količina: 1,5 tekočega metra (7 arhivskih škatel, 3 fascikli, 5 svežnjev, 2 knjigi)
vsebina: zapisniki sej sveta za zdravstveno varstvo 1966/ adaptacija Osnovne šole Čepovan 1971-1981?/ davčni razporedi 1961-1993

Skupščina občine Nova Gorica – Odbor za odpravo posledic potresa (PANG 1077)
mejne letnice gradiva: 1976-1980; prevzeta količina: 1,6 tekočega metra (25 fasciklov)
vsebina: zapisniki sej 1976-1978/ obnova vasi Šmartno, Lenassijeve graščine v Solkanu in gradu Dobrovo 1976-1978/ obnova večnamenskih stavb: Ajševica, Grgarske Ravne, Kal nad Kanalom, Kožbana, Ozeljan/ skupinske lokacije: Dornberk, Gonjače, Gornje Cerovo, Miren, Morsko, Rožna dolina / načrti za obnovo stanovanjskih hiš 1976-1978/ montažne hiše 1976-1978/ premoženjskopravne zadeve 1976-1978/ gradbene pogodbe 1976-1980/ sklepi o finančni pomoči oškodovancem 1976-1978

 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti občine Nova Gorica (PANG 325)
1967-1987; prevzeta količina: 1 tekoči meter (8 fasciklov)
vsebina:
Občinska izobraževalna skupnost 1975?-1986?
Občinska raziskovalna skupnost 1981?-1987?

 

Samoupravne interesne skupnosti gospodarskih dejavnosti občine Nova Gorica (PANG 675)
mejne letnice gradiva: 1972-1989; prevzeta količina: 18 tekočih metrov (225 fasciklov, knjige)
vsebina:
Cestna skupnost 1973-1989
Kmetijsko-zemljiška skupnost 1974-1989
Samoupravna stanovanjska skupnost 1974-1983
Samoupravna komunalna skupnost 1972-1988

 

Davčni urad Nova Gorica (PANG 1079)
mejne letnice gradiva: (1980)1993-1999; prevzeta količina: 4,8 tekočega metra (23 arhivskih škatel, 22 svežnjev)
vsebina: odmerni davčni razporedi: kmetijstvo, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč/ prometni davek/ dohodnina/ denarne kazni/ prisilne izterjave/ katastrski dohodek/ davek iz dejavnosti/ davek na motorna vozila/ davek od najemnin

 

Mestni ljudski odbor Solkan (PANG 114)
mejne letnice gradiva: 1947-1952; prevzeta količina: 1 knjiga
vsebina: abecedni register prebivalstva za naselja Solkan, Nova Gorica, Kostanjevica in Pristava (Rafut) 1947-1952

 

Krajevna skupnost Avče (PANG 1102)
mejne letnice gradiva: 1974-2009; prevzeta količina: 0,5 tekočega metra (5 arhivskih škatel)
vsebina: statut 1979-1980, 1984?/ zbora občanov 1974, 1986/ skupščine 1979-1982/ seje sveta 1979-1989/ razni sestanki 1987-1988/ poravnalni svet 1979-1987?/ volitve 1974-2002/ referenduma 1980,1996/ statistika za leta1982, 1984 in 1985/ pogodbe o delu 1979-1986/ civilna zaščita 1979-1986/ športne igre krajevnih skupnosti občine Kanal ob Soči 2005/ investicije in gradbene zadeve 1977-2009/ vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 1993, 2004/ seznami opravljenih in izplačanih delovnih ur pri raznih delih 1979-1986/ dopisi in ostali spisi 1979-2003/ delovodniki 1979-1985

 


OSEBNI IN RODBINSKI FONDI


KULTURA, ZNANOST, ŠPORT IN INFORMIRANJE


DRUŠTVA IN ZVEZE DRUŠTEV

 

Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Col (PANG 929)

mejne letnice gradiva: 19548-1977; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra  (1 arhivska škatla)
vsebina: Album spominskih fotografij 1958-1977

 

Gasilsko društvo Avče (PANG 1100)
mejne letnice gradiva: 1968-2008; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra (1 arhivska škatla)
vsebina: registracija in statut 1968-1981/ občni zbori in letne konference 1975-1986/ seje predsedstva 1981-1986/ seje predsedstva in drugih organov 1984-1986/ seje upravnega odbora 1977-1983/ seja komisije za odlikovanja 1986/ pregledi dejavnosti društva za leta 1975-1977/ popisi osnovnih sredstev, inventarja in druge opreme za leta 1972, 1975 in 1977/ plan formacije, gasilnih sredstev in opreme/ načrt za zabaviščni prostor v Avčah 1972, ureditev prostora društva/ javna tombola 1987/ dopisi 1976, 1980/ brošura 40 let PGD Avče 2008?

 

Prosvetno društvo Zvezda Avče (PANG 1106)
mejne letnice gradiva: 1946-1962; prevzeta količina: 1 mapa
vsebina: občni zbor 1961/ evidenci o članih društva uprave in članstva 1946,?/ dopis 1962/ popis društvenih knjig

Solkanska industrija apna (PANG 1071)

1952-1998; 0.8 tm (8š); arhivski popis

1886: Janez Marušič zgradi apneniško peč – začetek industrijske proizvodnje apna; med obema vojnama: Fornace calce Salcanese (lastnik Ribbi, pozneje Tacchino); 1947: Solkanska industrija apna »Rdeča zvezda«; 1950-1952: obrat podjetja »15. september – industrija cementa,salonita in apna na Soči; 1952: Solkanska industrija apna

registracija 1952-1992/zapisniki upravnega odbora 1953, 1965-1973, 1993, delavskega sveta 1953-1954, 1959-1960, 1962-1973, 1978-1982, 1990-1998, strokovnega kolegija 1961-1973, 1993-1998, komisije za delovna razmerja 1974-1990, zbora delavcev 1971, 1974-1977, raznih komisij, odborov 1971-1979, sindikalne podružnice 1960-1962, 1965-1969/ investicije v nove peči 1954-1957/rekonstrukcije, sanacije 1968-1993/plani 1953, 1969, 1978, 1990, 1995/ matični knjigi 1947-1963, 1949-1955/ razno

Center za socialno delo Tolmin (PANG 1070)

1956-1991; 2.6 tm (26š); arhivski popis

Občinski odbor Rdečega križa Slovenije Ajdovščina (PANG 1069)

1955-1999; 2.4 tm (24š); arhivski popis

1955: Občinski odbor Rdečega križa Slovenije Ajdovščina

Zapisniki sej občinskega odbora 1955/ zapisniki sej predsedstva občinskega odbora 1984-1999/organizacijska zadeve 1976, 1980-1990/ tečaji prve pomoči 1979-1990/ krvodajalstvo 1979-1990/ zdravstveno-vzgojna dejavnost 1959-1960, 1967,1976-1990/boj proti alkoholizmu 1980/ boj proti tuberkulozi 1964, 1980-1982/ boj proti raku 1985/poizvedbe 1987-1990/ gradbene zadeve 1977 finančne zadeve 1963-1990/delovodniki 1977-1996

Medobčinska nogometna zveza Ajdovščina-Idrija (PANG 1068)

1983-1988; 0.0 tm (1m); arhivski popis

pravilnik o tekmovanju v medobčinski nogometni ligi 1983, samoupravni sporazum med MNZ Ajdovščina-Idrija in MNZ Nova Gorica-Tolmin o skupnem sodelovanju na področju nogometnega športa/ statut medobčinskega društva nogometnih sodnikov Ajdovščina-Idrija/ zapisniki sestankov 1988/ pogodbi o delu 1984,1988

Kolesarski klub Primorje Ajdovščina (PANG 1067)

1960-1970; 0.0 tm (1m); arhivski popis

pravila 1960,1970/ registracija 1968-1969

Nogometni klub Primorje Ajdovščina (PANG 1066)

1950(?)-1989(?); 2.1 tm (21 škatel); arhivski popis

1946: Fizkulturno društvo Ajdovščina – nogometna sekcija; 1949: Sindikalno športno društvo Mladost Ajdovščina – nogometna sekcija; 1955: Sindikalno športno društvo Primorje Ajdovščina – nogometni klub; 1970: Nogometni klub Primorje Ajdovščina

zapisniki sej, seznami, razporedi tekem, obvestila, računi, dopisi in drugi spisi 1951-1970/ vprašalne pole za potna dovoljenja na nogometne tekme v območje STO 1954/ prijave za registracijo in potrdila o registraciji igralcev 1959,1964/ pionirske izkaznice igralcev 1958?/ Prvi začetki in razvoj nogometa na Vipavskem (kratka študija)/ poslovni koledar 1962-1964

Občinska strelska zveza Ajdovščina (PANG 1065)

1963-1984; 0.1 tm (1 škatla, 1 mapa); arhivski popis

1963?: Občinski strelski odbor Ajdovščina

registracija in pravila 1963-1964/ pravila strelske družine (vzorec)/ občni zbor 1964/ seje upravnega odbora in drugi sestanki 1962-1964,1968/ dopisi in ostali spisi 1963-1968

zapisnik seje izvršnega odbora 1975/ zapisnik sestanka komisije za gradnjo strelišča za zračno puško v Ajdovščini 1975/ razporedi tekmovanj v organizaciji občinske strelske zveze za leta 1975, 1976, 1977, 1979, 1980 in 1984/ dopisi 1963, 1974, 1975/ časopisni članek 1984

Mestni kino Ajdovščina (PANG 1064)

1957-1976; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1952: Mestni kino Ajdovščina; 1967: Mestnemu kinu Ajdovščina se je priključil kino »Nanos« Vipava ; 1976: Mestni kino Ajdovščina vključen v Zavod za kulturo Ajdovščina

zaključni računi 1957-1976/ statut 1968/ samoupravni sporazum 1971-1977/ pravilnik o delitvi osebnih dohodkov 1975/ zapisniki 1968-1974/ dokumentacija o dozidavi in ureditvi rimskega stolpa v gostinske namene 1969-1970/ zapisnik o tehničnem pregledu 1976/ poslovno poročilo za leto 1968, 1969/ razno 1970-1973

Lavričeva knjižnica Ajdovščina (PANG 1063)

1967-1976; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1968: Lavričeva knjižnica Ajdovščina; 1976: Lavričeva knjižnica vključena v Zavod za kulturo Ajdovščina; 1991: Zavod za kulturo Ajdovščina vključen v Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina; 2002: Javni zavod Lavričeva knjižnica Ajdovščina

zaključni računi 1967-1976/ pravilnik o organizaciji in vodenju knjigovodstva 1975/ statut 1968

Opomba:
Gradivo Lavričeve knjižnice: PANG 622 Zavod za kulturo Ajdovščina in PANG 937  Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina

Smučarski klub Matajur Tolmin (PANG 1062)

1976-2008; 1.2 tm (1 mapa, 17 tehničnih enot); arhivski popis

razpisi, prijave in rezultati tekem 1981-1983/ pravila za smučarski sejem 1981/ dopisi in ostali spisi 1981-1983

Pegan Milenko (PANG 1061)

1935-1999; 4.5 tm (45š); arhivski popis

Milenko Pegan (1925  Sv. Filomena pri Modriči (Bosna) – 2005 Pristava, Nova Gorica) mojster umetniške fotografije

osebni dokumenti 1943-1990/ korespondenca 1945-1999/ vabila in katalogi razstav Milenka Pegana in drugih mojstrov fotografije 1954-1995/ gradivo Foto kluba »Elektra« 1961/  gradivo Foto  kluba Nova Gorica 1972-1982/ gradivo Foto kluba »Skupina 75«/ gradivo o umetniški dejavnosti: fotografije, diapozitivi, negativi/ fotografije, osebne, družinske/plakati/ časopisni članki

slovenščina, češčina

Delovno sodišče v Kopru, Oddelek v Novi Gorici (PANG 1060)

1975-1994; 10.5 tm (100š 19k); prevzemni seznam

1975-1994: Sodišče združenega dela v Novi Gorici; 1994: Delovno sodišče v Kopru, oddelek v Novi Gorici

spisi delovnih sporov (S, Pd) 1975-1994; vpisniki in imeniki 1975-1994

Republiški tržni inšpektorat – Enota Nova Gorica (PANG 933)

1991-1996; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam

vpisnik podatkov o delu pri izdaji spričeval za blago 1991-1992/ vpisne knjige o delu pri pregledu blaga (uvoz-izvoz) 1992-1996

Okrožni narodnoosvobodilni odbor za Goriško, Gorica (PANG 72)

1945-1947; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1945: Okrožni narodnoosvobodilni odbor za Goriško; 1947: ukinitev

upravno-teritorialna razdelitev/ odsek za izgradnjo narodne oblasti 1945-1947/ odsek za notranje zadeve 1945-1947/ okrožna volilna komisija 1945-1947/ personalni odsek 1945-1947/ disciplinski svet 1945-1946/ zapisniki sej gospodarsko-politične komisije 1946-1947/ odsek za kmetijstvo 1945-1946/ komisija za poravnavo kolonskih sporov 1946/ komisija za upravo narodne imovine 1945-1947/ odsek za prosveto, prosvetna komisija 1945-1947/ odsek za zdravstvo 1945-1946/ odsek za socialno skrbstvo 1945-1947/ odsek za trgovino in preskrbo 1945-1946/ odsek za gradnje 1945/ odsek za promet 1945/ odsek za sodstvo 1945/ odsek za zadružništvo 1945/ okrožni javni tožilec 1945-1946/ okrožni referent za ugotavljanje zločinov okupatorjev 1945/ upravnopolitična komisija, nadzorni referat 1946/ urad za statistiko 1946/ urad za tisk 1945/ akcijski odbor za izkop in počastitev padlih  1945/ okrožni študijski odsek 1946/ odsek za finance in blagajna 1945-1947 / razno 1945-1947

slovenščina, italijanščina

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1816).

Varia – društva (PANG 836)

1923-2002; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

posamezni dokumenti raznih društev (pravila, zapisniki sej, programi dela in poročila o delu, dopisi, vabila, obvestila, bilteni in glasila, brošure, plakata, fotografiji) 1923-2002

Zgodovinsko društvo za severno Primorsko Nova Gorica (PANG 957)

1978-2019; 0.4 tm (4 škatle); arhivski popis

1978: Zgodovinsko društvo za severno Primorsko Nova Gorica

ustanovitev 1978/ registracija 1978-1979,1999/ pravila 1978,1997?,1999/ evidence članstva 1978-1990?/ občni zbori 1979-2004, izvršni odbor 1979-1997/ prireditve, srečanja in ostale akcije 1979-2003/ bilance in finančne zadeve 1981-2004/ dopisi in ostali spisi 1978-2004/ delovodnik 1978-1989

Društvo Slovenska vizija lastne osebnosti Nova Gorica (PANG 940)

1999-2003; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1999: Društvo Slovenska vizija lastne osebnosti Nova Gorica; 2003: ukinitev

registracija in ukinitev 1999,2003/ pravila 1999/ članstvo 1999-?/ občni zbori in seje 1999-2001/ finančna dokumentacija 2000/ dopisi in ostali spisi 1999-2003/ iztisi znaka društva

Železničarsko športno društvo Nova Gorica, sabljaška sekcija (PANG 511)

1952-1961; 0.0 tm (1m); arhivski popis

1949: Železničarsko športno društvo Nova Gorica, sabljaška sekcija, 1961: ukinitev

občni zbori in seje 1956-1961/ seznam članov z evidenco vadbe 1955-1958/ prijave registracije članov in članske izkaznice 1957- ?/ statistični listi 1960-1961/ tekmovalne liste 1957-1959?/ diplome in spričevalo 1952-1958/ dopisi 1954-1961/ delovodnik 1954-1959

Telesnovzgojno društvo Partizan Tolmin (PANG 619)

1945-1977; 0.4 tm (4š 1album); arhivski popis

1946: Športno društvo Tolmin (Fizkulturno društvo Tolmin); 1949: Telovadno društvo Tolmin; 1952: Telesnovzgojno društvo Partizan Tolmin

ustanovitev  telovadnega društva1949/ pravila delovanja društva in hišnega reda v telovadnici/ občni zbori 1951-1958, seje upravnega odbora in drugi sestanki 1951-1959?, seje prednjaškega zbora 1954-1957/ delovni načrt 1953, poročila o delu in statistična poročila 1950-1964, finančna poročila 1956-1960,1964-1971/ blagajniški knjigi 1946-1956/ zapiski o prireditvah in rezultati tekmovanj 1954-1976/  tehnična dokumentacija objektov za športno dejavnost v Tolminu 1953?-1961/ seznami članov in tekmovalcev/ publikacija Mladinski festival Tolmin 1954/ kronika (časopisni članki) 1956-1962,1970-1971/ diplome in priznanja 1957-1962/ izkaznice registriranih igralcev/ dopisi in ostali spisi 1948-1969/ fotografije 1945-1977

Telesnovzgojno društvo Partizan Prvačina (PANG 578)

1972-1985; 0.0 tm (1m), prevzemni seznam

publikacija Ob stoletnici sokolskega društva v Prvačini 1985/ dopis 1972

Telesnovzgojno društvo Partizan Opatje selo (PANG 499)

1955-1956; 0.0 tm (2 mapi); arhivski popis

1955: Telesnovzgojno društvo Partizan Opatje selo

občni zbor 1955, seja upravnega odbora 1956/ statistična poročila 1956/ evidenca članstva/ spisi 1955-1956/ izkaznice članov Društva za telesno vzgojo Partizan Opatje selo 1955/

Telesnovzgojno društvo Partizan Nova Gorica (PANG 523)

1954-2000; 0.3 tm (3 škatle); delni prevzemni seznam

zapisniki sej 1963,1981-1991/ statistična poročila in vprašalniki 1966-1989/ evidenca članarine 1966-1973/ prijavnice za sprejem v članstvo 1963-1975?/ kronika dogodkov in evidenca vadbe cicibanov 1979-1983, kronika dogodkov in evidenca vadbe pionirk 1978-1981, kronika splošne vadbe 1981-1983/ plavalna sekcija 1955-1970/ judo sekcija 1969-1989?/ občinsko prvenstvo v mnogoboju 1984/ preizkus znanja v pionirskem mnogoboju 1991-1992/idejni načrt za telovadni dom 1954-1959, gradnja telovadnega doma 1963-1967?/ inventarna knjiga 1961?/ blagajniške knjige 1954-1973/ diplome 1981-2000/ dopisi 1958-1995

Telesnovzgojno društvo Partizan Dornberk (PANG 7)

1948-1987; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografije

Telovadno društvo Dornberg; 1953: Telesnovzgojno društvo Partizan Zali hrib (Dornberk); 1955: Telesnovzgojno društvo Dornberk

občni zbori 1948-1960, seje odborov 1952-1958/ seznam članov 1949-1951/  preglednica uspehov na tekmovanjih za obdobje 1952-1956, tekmovanja 1956?,1960,1980/ tehnična in finančna dokumentacija za gradbena dela pri športnih napravah 1974?-1981,/bilance 1977-1987/ kroniški zapisi in časopisni članki 1953-1956?,1986/ priznanja in diplome 1959-1986/ spisi 1949-1959, 1972-1985/ fotografija

Telesnovzgojno društvo Partizan Ajdovščina (PANG 742)

1957-1961; 0.1 tm (1š 2m); arhivski popis

občni zbori 1957,1960-1961/ statistični list 1961/ anketa o športu in mišljenju o njem za ObLO, podjetja in šole v Ajdovščini/ dopisi in ostali spisi 1957-1959/ diploma/ plakat 1957

Društvo za telesno vzgojo Partizan Miren (PANG 935)

1956-1956; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

idejni projekt za telovadni dom v Mirnu 1956

Športno društvo Partizan Renče (PANG 579)

1951-2011; 0.1 tm (1š 1m); prevzemni seznam

evidence inventarja nogometne sekcije 1973-1975/ jubilejne publikacije 1977,1997,2007/ bilteni za leta 1996/1997 do 2006/2007/ koledarji  za leta 2004-2010/brošuri Pravila vaterpolo igre 1978, 1981/ dopisi 1951-1962,1981-1982,1986-1989,2000/ fotografija vaterpolske ekipe 1978?

Športno društvo Invalid Nova Gorica (PANG 762)

1958-1985; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1962: Športno društvo Invalid Nova Gorica

pravilniki 1968, 1975/ občni zbori 1975-1982, seje odbora 1972-1979, seje sekcij 1977-1978, seja razsodišča 1978, razni sestanki 1979?-1981/ programi dela in finančni načrti, poročila o delu in finančna poročila 1965-1976/ statistična poročila 1974-1978,1983/ vprašalniki o organiziranosti in dejavnosti društva 1972,1985/ blagajniške knjige 1963-1980/  popisnice članov 1964?/ poročila o rezultatih športnih tekmovanj 1978-1982,1985/ praznovanje 25-letnice in 30-letnice društva 1977, 1982/ časopisni članki 1980-1982/ plakat 1967/ diplome in priznanja 1958-1985/ članska izkaznica in značka/ dopisi in ostali spisi 1969-1985/ delovodnika 1970-1985/ fotografije

Športno društvo Burja (PANG 958)

1949?-1949?; 0.0 tm (1m); arhivski popis

prijave v registracijo in potrdila o registraciji 1949?/ članske izkaznice 1949?

Šahovsko društvo Tolmin (PANG 724)

1962-1978; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

šahovski aktiv Občinskega ljudskega odbora Tolmin: zapisnik o ustanovitvi 1962, seznam članov aktiva 1964, članske izkaznice 1962-1963, dopisi 1962-1965/ spisi 1975, 1978

Šahovski klub Nova Gorica (PANG 616)

1961-2005; 0.7 tm (7š); prevzemni seznam

1961: Šahovski klub Gorica; 1966: Šahovsko društvo Nova Gorica

registracija 1961/ pravilniki 1968,1975,1978,?/ občni zbori 1961-1966,1978-1985, zapisnik sekcije šahistov društva upokojencev Nova Gorica 1975/ delovna in finančna načrta 1986, 1989/ statistična poročila za leta 1964,1968,1974 in 1975/ seznami članov 1961-1963?,1978/ pristopnice članov 1961-1962/ zapisi šahovskih tekmovanj 1976-1989/ pravilnik šahovskega turnirja za društveno prvenstvo 1976, nova pravila za hitropotezno igranje šaha 1978/ prispevki za objavo v časopisih 1979-1981/ zgodovinski zapisi o šahovski dejavnosti na Goriškem in v Novi Gorici/ Šahovski bilten: 25 let -Šahovsko društvo Nova Gorica 1986?/ priročnik za šahovski krožek/ spisi 1961-1989

Rod soških mejašev Nova Gorica (PANG 512)

1955-1974; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

Združenje tabornikov Slovenije – Rod soških mejašev Nova Gorica

dopisi 1955-1960,1974

Planinsko društvo Tolmin (PANG 662)

1946-1986; 0.8 tm (8š); arhivski popis

1896: Soška podružnica Slovenskega planinskega društva; 1924: Planinski klub Krpelj; 1946: Planinsko društvo Tolmin (Planinsko društvo Slovenije-podružnica Tolmin, Planinsko alpinistično društvo Tolmin)

pravilniki 1950-1978/ občni zbori in seje 1947-1975/ seznami članstva, evidence prejemnikov odličij,  tranzverzalcev, odbornikov, delegatov, naročnikov Planinskega vestnika in mladinskih vodnikov/ statistična in razna poročila 1950-1980/ popisi inventarja 1952-1961?/ finančni načrti 1950-1952/ bilance in zaključni računi 1948,1959-1965/ blagajniška knjiga 1955-1959/ finančna dokumentacija popravil in obnove planinskih postojank/ Hinko Uršič: Soška podružnica Slovenskega planinskega društva – kronika 1896-1915?/ priprava proslave 80-letnice soške podružnice Slovenskega planinskega društva 1976/ časopisni članki, prispevki za objavo v časopisih in na radiu 1951-1976/ investicijsko-tehnična dokumentacija koče na planini Razor 1955-1957,1979, pogodbe o oskrbovanju koče na planini Razor in druge pogodbe 1950-1959, seznam odposlanih prošenj za prispevek v investicijski sklad koče na planini Razor 1956-1961/ finančna dokumentacija popravil in obnove planinskih postojank 1946-1953,1958,?/ idejna skica in orientacijski načrt za ureditev Soške tranzverzale 1978/ tehnična dokumentacija garažnega provizorija v Tolminu 1974/ razne skice in načrti/ vpisne knjige koče na planini Razor 1949-1980, vpisni knjigi planinskega doma Jalovec Trenta 1952-1956/ članske izkaznice (vzorci)/ vabila na sestanke in druge prireditve (vzorci), plakata 1951-1986/ razno: ceniki jedače in pijače v planinskih kočah, obvestila za oglasno desko, resolucije, zapisi govorov,… 1952-1974/ spisi 1946-1979/ delovodniki 1949-1967/ fotografije

Planinsko društvo Podnanos (PANG 346)

1982-1998; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1982: Planinsko društvo Podnanos

pravila 1982/ občni zbori 1982-1986?, seje upravnega odbora 1983/ dopisi in ostali spisi 1983-1986,1997-1998?/ brošura Planinsko društvo Podnanos–15 let 1998

Planinsko društvo Nova Gorica (PANG 942)

1961-2012; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1949: Planinsko društvo Nova Gorica

spisi odseka v Kanalu 1961/ vabilo na proslavo 20-letnice društva 1969/ vabili na občni zbor 1973,1989 zapisnik občnega zbora mladinskega odseka 1981/ program izletov mladinske komisije 1973, program planinskih izletov za leto 1995/ brošura 35 let – Planinsko društvo Nova Gorica, Otvoritev planinskega doma pri Krnskih jezerih 1984/ glasilo Gornik 1994/ priročnik Kratka navodila za prvo pomoč v gorah/ plakat 2008/ koledarji alpinističnega odseka za leta 2007-2009/ vabilo 1969/ dopisa 1969-1970/ vpisni knjigi obiskovalcev vrha Sabotina 2010-2012 in 2012/

Planinsko društvo Bovec (PANG 695)

1946-1974; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

zapisnik seje odbora1946/ poročilo o delu 1951/ seznam članov odbora/ seznam članov iz Čezsoče/ dopisi 1949-1950, 1954,1974

Odred Bistra Soča Kanal (PANG 1030)

1967-1983; 0.1 tm (1š); arhivski popis

registracija 1976-1977/ pravila 1968,1976/ občni zbor 1973/ seje odredove uprave in drugi sestanki 1975-1983/ zaključna poročila o delu in poslovanju 1973-1983?/ statistična poročila 1979-1983/ predlogi za taborjenje v Umagu: popisi in zdravniški izvidi kandidatov 1974/ dopisi in ostali spisi 1970?-1982/ delovodnik 1967-1983/ diploma 1978/ dokumentacija Zveze tabornikov občine Nova Gorica 1973-1983?

Odred puntarjev Tolmin (PANG 689)

1963-1964; 0.0 tm (1m); arhivski popis

vabilo in zapisnik občnega zbora  1963,1964/ dopis 1979

Odbojkarski klub Salonit Anhovo – Kanal (PANG 1055)

1960-2016; 4.6 tm (46 škatel); brez pripomočka

1947: Fizkulturno društvo Kanal – odbojkarska sekcija; 1948: Telovadno društvo Kanal – odbojkarska sekcija; 1952: Telesnovzgojno društvo Partizan Kanal – odbojkarski klub; 1970?: Odbojkarski klub Salonit Anhovo – Kanal

pravilniki/ občni zbori, seje izvršnega odbora, razni sestanki/ programi in poročila/ seznami igralcev/ ekipne licence, prestopi igralcev/ pogodbe s trenerji, igralci, sponzorji in druge pogodbe/ personalne mape/ tekmovalni razporedi in dokumentacija tekem, mednarodne tekme/ praznovanja obletnic odbojke v Kanalu/ glasila, bilteni in časopisni članki/ dopisi in ostali spisi / razno

Nogometni klub Tolmin (PANG 620)

1971-1985; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1946: Športno društvo Tolmin (Fizkulturno društvo Tolmin) – nogometna sekcija; 1949: Telovadno društvo Tolmin – nogometna sekcija; 1952: Telesnovzgojno društvo Partizan Tolmin – nogometna sekcija; 1971: Nogometni klub Tolmin

pravila 1978/ program dela in finančni načrt 1974/ izkaznice registriranih igralcev /plakata 1971,1973/ publikacija Petdeset let tolminskega nogometa 1971/ / spisi 1983-1985

Nogometni klub Nova Gorica (PANG 687)

1967-1991; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1947: Fizkulturno društvo Gorica; Športno društvo Gorica – nogometni klub?; Nogometni klub Nova Gorica; Nogometni klub Vozila Nova Gorica

zapisnik občnega zbora 1991/ publikacije 1967,1977,1983,1987/ Identiteta NK Nova Gorica (študija) 1991 dopisa 1967

Nogometni klub Adria Miren (PANG 577)

1977-1982; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

(1945)1957: Nogometni klub Adria Miren

publikacija 55 let nogometa v Mirnu 1977/ publikacija 60 let nogometa v Mirnu 1982

Namiznoteniški klub Vrtojba (PANG 853)

1976-2001; 0.4 tm (4š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1976: Namiznoteniški klub Vrtojba; 1985: Namiznoteniški klub Primex Vrtojba Nova Gorica; 1993: Namiznoteniški klub Šampionka Vrtojba

pravila 1993/ letne konference 1977-1991, seje upravnega odbora 1977-1990, sestanki tehnične komisije 1985-1988, sestanek disciplinske komisije 1986/ programa dela in poročila o delu 1992?-2001, vprašalniki za plan dela in poročilo o delu 1995?/ članstvo, vadba in tekmovanja 1977-1992?/ zapisniki tekem 1977-1993/ dopisi in ostali spisi 1976-1992/ izkaznice, nalepke in emblemi (vzorci)/ bilteni 1977-1978?,1991/ plakata 1977/ časopisni članki/ albumi fotografij in časopisnih člankov 1977-1990/ slika (poster) vodstva, igralcev in igralk 2000/ publikacija 25 let namiznega tenisa v Vrtojbi 2001

Košarkarski klub AET Tolmin (PANG 719)

1968-1990; 0.0 tm (1m); arhivski popis

1950: Telovadno društvo Tolmin – košarkarska sekcija; 1968: Košarkarski klub AET Tolmin

razporedi, prijave in rezultati tekem 1975-1977/ seznama igralcev 1976/ predračuni in finančna poročila 1975-1976/ blagajniška knjiga 1968-1977/ dopisi in ostali spisi 1974-1976/ časopisni članki 1974/ publikacija 40 let košarke v Tolminu 1990

Medobčinska kegljaška skupnost Gorica (PANG 1019)

1977-1998; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam

1977?: Medobčinska kegljaška skupnost Gorica; 1990: Goriška kegljaška zveza

registracija 1990/ skupščina, seje izvršnega odbora in ostalih organov, sestanki predstavnikov klubov 1977-1990/ tekmovanja 1977-1990/ dopisi in drugi spisi 1978-1998

Kegljaški klub Tekstina Ajdovščina (PANG 743)

1954-2000; 0.9 tm (8š 1m 1kt); prevzemni seznam, arhivski popis plakatov

1953: Sindikalna podružnica SGP Primorje Ajdovščina – kegljaški klub; Kegljaški klub Primorje Ajdovščina; 1977: Kegljaški klub Tekstina Ajdovščina

pravila, pravilnika in poslovnik ?-1988/ registracija 1955-1998/ občni zbori  in seje izvršnega odbora 1975-2000/ strokovna komisija 1989/ tehnična komisija 1979/ disciplinska komisija 1989/ sestanki sodnikov 1979,1983,1988/ programi dela in finančni plani 1975?-1990?/ statistika 1979,1986/ seznami članov, evidence članarine 1976?-1981/ evidenčni kartoni nastopov članov/ jubilejni publikaciji 1993/ glasilo Ajdovski tekstilec 1985,1987/ žensko kegljaško tekmovanje ”8.marec” 1977-1994/ moško kegljaško tekmovanje ”5.maj” 1977-1991/ evidenca nastopov posameznic na tekmovanju ”8.marec” 1977-1993/ bilteni tekmovanj 1978-1991/ tekmovanja 1966-1995?/ testi telesne pripravljenosti/ sodniki in sojenje 1980-1999?/ finančni plani in poročila 1990-1996?/ obračuni stroškov 1989-1993/ dopisi in ostali spisi 1964-2000/ diplome in priznanja 1954-1990/ članske izkaznice, sodniška izkaznica/ plakata, obrazci za vpis rezultatov/ beležnica (Jadran Hreščak) 1985-1996?

Kajak klub Soške elektrarne (PANG 899)

1978-1978; 0.1 tm (1m); prevzemni seznam

1948: Brodarsko društvo Solkan; 1959: Kajak klub Soške elektrarne

publikacija 30 let – Kajak klub Soške elektrarne 1978/ seznam prejemnikov plaket in priznanj ob 30-letnici kluba 1978/ rezultati tekme v spustu ‘Solkan 78’ 1978

Goriški gimnastični center Nova Gorica (PANG 574)

1961-1985; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1965: Gimnastični center za Primorsko; 1974: Goriški gimnastični center

ustanovitev, registracija in pravila 1965-1979/ zapisnika občnega zbora 1974, 1985/ poročila o dejavnosti 1961-1985/ bilanca 1984/ plakata 1980,1983/ fotografiji

Atletsko društvo Posočje Tolmin (PANG 631)

1972-1984; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

bilteni, prospekti in programske publikacije tekmovanj 1972-1973, 1979-1984/ prijave članov za različna tekmovanja 1971-1982/ klubske tablice za leto 1981/ finančna načrta za leti 1973 in 1981/ spisi 1972, 1979-1982

Atletski klub Gorica (PANG 688)

1963-1994; 2.1 tm (21š 2m); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1962: Atletski klub Gorica

občni zbori 1974-1983, seje izvršnega odbora 1979-1991/ programi dela in poročila o dejavnostih 1976?-1991/ atletski troboj ČSSR-Švica-Jugoslavija v Novi Gorici 1980/ mednarodna atletska tekmovanja 1965-1991/ atletska tekmovanja v Novi Gorici 1964-1991/ atletska tekmovanja 1965,1970-1972,1976,1981-1990/ Atletsko društvo Primorska 1989-1990 bilteni, zapisniki o rekordih 1974-1991/ dopisi in drugi spisi 1965-1991, razni spisi 1972?-1990/ časopisna dokumentacija 1980-1991/ publikacije 1982,1987,1994/ diplomski deli Silvane Abram in Zvonka Urbančiča 1983,1985/ listina o pobratenju med ASK Split in AK Gorica 1977/ skupinska potna lista 1981,1986/ diplome in priznanja 1963-1994/ izkaznice in tekmovalne izkaznice/ kartončki članov 1989-1990/ emblemi, nalepke, zastavici/ plakati 1965,1971-1972, razglasna obvestila o rezultatih tekmovanj/ fotografije 1981/ slika (poster): Lidija Lapajne 1983/ koledarja AK Gorica za leti 1989 in 1990

Zbor rokometnih sodnikov Ajdovščina (PANG 736)

1981-1986; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1981: Zbor rokometnih sodnikov Ajdovščina

registracija, pravila 1981/ zapisnik ustanovnega občnega zbora in zapisnika sej 1981-1984/ program dela in finančni načrt za leto1985/ razporedi delegiranja sodnikov za tekme 1982-1983/ dopisi 1981-1986

Strelska družina “Vinko Simčič” Dobrovo (PANG 834)

1971-1981; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

poročilo o delu, program dela in finančni načrt 1981

Občinska strelska zveza Tolmin (PANG 629)

1953-1990; 0.2 tm (2š); arhivski popis

pravilnik/ seje občinskih strelskih odborov Bovec, Kobarid in Tolmin 1959-1961, seje občinskega strelskega odbora in občinske strelske zveze Tolmin 1962-1977/ programi dela in finančni načrti 1976?-1980/ poročila o delu 1961-1989/ statistična poročila in vpašalniki 1961-1990/ tekmovanja 1974-1989/ koledarji razpisanih tekmovanj 1980-1989/ evidenci orožja 1960-1964/ zapisniki inventarja 1964-1965/ bilance 1978-1989/ spisi občinskega strelskega odbora Kobarid 1959-1961, spisi občinskega strelskega odbora in občinske strelske zveze Tolmin 1961-1962,1974-1989/ delovodnik 1959-1961/ dokumentacija strelskih družin 1953-1983

Športna zveza Tolmin (PANG 606)

1959-1996; 1.6 tm (16š); prevzemni seznam

1959: Občinski odbor za telesno vzgojo Tolmin; okrog 1965: Občinska zveza za telesno kulturo Tolmin; okrog 1975: Občinska zveza telesnokulturnih organizacij Tolmin

statut/ skupščine 1979?-1995, predsedstvo 1976-1996, razne seje 1959-1980, komisija za mednarodno sodelovanje 1979-1980, zbor delegatov za športno rekreacijo 1977-1979,1984, zbor delegatov za šolska športna društva 1976-1980 / srednjeročni program razvoja in delovanja telesne kulture v občini Tolmin/ programi dela in poročila o delu športnih organizacij 1978-1992, programi aktivnosti v društvih, krajevnih skupnostih in sindikalnih organizacijah 1978-1980/ statistična poročila društev in klubov 1979-1989/ razpisi in rezultati tekmovanj 1981-1996/ razpisi tekmovanj, tečajev in seminarjev 1985-1993/ športna rekreacija 1978-1992/ športni objekti 1980-1995/ šolska športna društva in šolski šport 1977-1993/ poročila trenerjev 1977?-1980/ proglasitev najboljšega športnika in podelitev Bloudkovih značk v občini Tolmin 1979/ telesnokulturna dejavnost na mladinski delovni akciji Posočje 1977-1985/ svet za vrhunski šport, komisija za III.prioriteto 1980-1981?/ Naučimo se plavati 1977/ Tolminski ekipni mnogoboj avtomobilistov in sopotnikov 1979-1980,1984,1988/ zbiranje denarne pomoči za udeležbo Janka Humarja pri alpinistični odpravi na Himalajo 1984-1985/ organizacijski odbor mednarodne kolesarske dirke po Jugoslaviji 1983-1986/ odbor za organizacijo prenosa olimpijskega plamena za zimske olimpijske igre v Sarajevu 1983-1984/ mladinske igre treh dežel v Tolminu 1981-1982/ Tek Posočje – po ulicah Tolmina 1981-1985/ športno prvenstvo ljubljanskega armadnega območja 1979-1980/ gradnja stadiona, telovadnice in atletske steze v Tolminu 1959-1970/ javna dela v športnem parku na Brajdi 1992-1994/ mednarodno sodelovanje 1978-1996/ košarka 1979-1996/ nogomet in mali nogomet 1981?-1994/ odbojka 1978-1986/ komisija za atletiko 1978-1982/ komisija za smučanje 1976-1983/ smučanje – Primorska tekmovalna skupnost 1980-1990/ zbor vaditeljev, učiteljev in trenerjev smučanja 1981?-1992/ pogodbe o delu, pogodbe in ceniki za uporabo telovadnice in drugih šolskih prostorov, razne pogodbe 1978-1995?/ dopisi in ostali spisi 1959-1972,1978-1996/ časopisni članki/ razno 1976?-1991?

Športna zveza Nova Gorica (PANG 683)

1960-2000; 12.0 tm (120š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov, zemljevidov in fotografij

Občinski odbor za telesno vzgojo Nova Gorica; Občinska zveza za telesno kulturo Nova Gorica; 1976: Občinska zveza telesnokulturnih organizacij Nova Gorica

pravilniki in drugi pravni predpisi 1963-1966/ skupščine, konference, seje predsedstva, sekretariata in izvršnega odbora 1960-1961,1971-2000/ letni in srednjeročni programi in razvojni načrti, poročila o športnih dejavnostih 1960-1990/ odbor za tekmovalni šport, odbor za množični šport, odbor za športno rekreacijo, odbor za športni park, odbor za športne naprave, odbor za športno značko, odbor za tehnično kulturo, odbor za šolska športna društva, samoupravna kontrola, komisija za atletiko, komisija za smučanje, zbor smučarskih sodnikov, komisija za gimnastiko, komisija za plavanje, komisija za nogomet, komisija za rokomet, komisija za košarko, komisija za odbojko, komisija za namizni tenis, komisija za balinanje, komisija za šah, komisija za društva Partizan, komisija za kadrovska vprašanja, upravljanje telovadnega doma Partizan v Novi Gorici 1967-1992/ evidentiranje kandidatov za organe zveze/ sekratariat aktiva športnikov članov ZK 1978/ občni zbori in seje, programi dela, finančni načrti in poročila o delu društev in klubov, vprašalniki za društva 1963,1967-1969,1971-1990/ vprašalniki, zapisniki sej, programi in poročila društev za množični šport 1986-1989/ večje športne prireditve 1979-1988/ tekmovanja 1960-1963,1971-1973/ tekmovanja in tečaji 1961-1964/ izvajanje programa za športno značko 1977-1987/ tekmovanja za šolsko športno značko 1961/ tekmovanje v mnogoboju 1963/ tekmovanje Telesno kulturo mladini in pionirjem 1963-1964/ pohod po poteh Goriške fronte 1960-1967/ pohod po smučinah IX. korpusa 1962-1989/ pohod prijateljstva 1976-1990/ spominski pohodi, kolesarjenje prijateljstva 1974-1990/ mladinska delovna akcija Kožbana 1976/ Naučimo se plavati, Vsi na kolo za zdravo telo 1974-1978/ Mesec telesne kulture 1978/ kriterij slovenskih mest v atletiki 1968/ atletska tekmovanja 1978-1990/ mednarodna kolesarska dirka 1979/ uporaba plavalnega bazena v hotelu Argonavti 1979/ telovadno orodje za športno društvo Dom v Gorici/ akcije športne rekreacije 1974-1976/ predlogi za Bloudkova priznanja, predlogi za nagrajevanje športnikov/ gradnja in vzdrževanje športnih naprav 1963-1991/ športni park v Novi Gorici, pokrite tribune na stadionu, obnova stadiona, atletska dvorana, igrišče za mini golf, kegljišče, strelišče v Panovcu, igrišče za tenis, balinišče 1969-1988/ igrišče ob telovadnici na Erejavčevi v Novi Gorici, kotalkališče v Novi Gorici 1974-1979/ gradnja smučarske vlečnice na Lokvah 1964/ dom na Lazni 1970-1986/ dnevnik dela smučarske sekcije 1962-1964/ Jugoslovanske športne igre 1964-1965/ mednarodno sodelovanje društev, prošnje in potrdila za prestop državne meje 1982-1983/ stiki z zamejstvom 1976-1992/ bilteni, informatorji, brošure, jubilejne publikacije 1964-1997/ kronika 1961-1962/ časopisni članki 1965-1967/ dopisi in drugi spisi 1960-1969,1976-1984,1988-1990/ dopisi društev 1976-1994/ statistična poročila, ankete, vprašalniki, razpisi, seminarji, razno/ ustanovitev telesnokulturne skupnosti Nova Gorica, zapisniki sej iniciativnega odbor, skupščin in izvršnega odbora 1973-1974/ načrti in zemljevidi1969-1994?/ plakati 1964-1992/ priznanja,diplome in plakete 1983-1989?/ fotografije ?-1984

Športna zveza Ajdovščina (PANG 740)

1958-2005; 1.8 tm (18š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis plakatov

Občinski odbor za telesno vzgojo Ajdovščina; Občinska zveza za telesno vzgojo Ajdovščina; Zveza telesnokulturnih organizacij občine Ajdovščina; Športna zveza Ajdovščina

skupščine, občni zbori, konference, predsedstvo 1968-2004, razni sestanki 1977-1978/ registracija in pravila 1964,1970/ sedemletni plan razvoja telesne kulture 1963/ samoupravni sporazumi o financiranju programov telesnokulturnih organizacij za leti 1989 in 1989/ Košarkarski klub Fructal Ajdovščina 1968-1970/ plavalni tečaj za učence osnovnih šol 1972-1975?/ balinarska dejavnost 1964-1969/ šahovska dejavnost 1964-1970/ predlogi za odlikovanja in priznanja 1970,1989,1991/ izbiranje najboljšega športnika občine Ajdovščina 1988-1991?/ diplome in priznanja 1973?-1989/ kros za pokal Dela 1978/ medobčinska malonogometna liga 1995-1999/ programi dela in finančni plani društev in strokovnih zvez 1986-1990/ programi dela in finančni plani društev 1991-1999/ seznami športnih organizacij in klubov na območju zveze 1971,?/ popisnice organizacij za telesno kulturo 1968/ prijavnice za sprejem v članstvo društev in potrdila o registraciji 1964-1971?/ predračuni športnih organizacij za leta 1970-1972/ blagajniške evidence: NK Tabor Dolga Poljana 1980-1989, NK Škavnica Gradišče pri Vipavi 1978-1989, KK Castrum Ajdovščina 1979-1989, RK Dobravlje 1978-1989, RK Vipava 1986-1989/ šolski šport  1972-1999/ delovodniki 1958-1971, 1987/ spisi 1963-2000/ časopisni članki/ plakati 1969,1978-1999

Okrožni fizkulturni odbor za vzhodno Primorsko (PANG 847)

1946-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1946: Okrožni fizkulturni odbor za Vzhodno Primorsko, Ajdovščina

zapisniki skupščin in konferenc okrožnega odbora 1946-1947, zapisniki sej in poročila fizkulturnih organizacij v okrjih: Grgar-Čepovan, Tolmin, Idrija, Postojna, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Koper/ kronika prireditev in tečajev 1947/ dopisi in ostali spisi 1946-1947?

Okrajna zveza prijateljev mladine Gorica (PANG 868)

1962-1962; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

Jugoslovanske pionirske igre/ tekmovanja/ proslave/ letovanja

Okrajna šahovska zveza Nova Gorica (PANG 664)

1956-1963; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1956: Okrajna šahovska zveza (odbor) Gorica (Nova Gorica); 1963: ukinitev

registracija 1961/ zapisnika občnih zborov in seje zveze 1956-1962/ zapisniki občnih zborov in sej ŠD Idrija 1961, zapisnik ustanovnega občnega zbora in pravila ŠD Tolmin 1961, zapisnik občnega zbor ŠD Čaven Ajdovščina 1957/ pristopne izjave ŠD Tolmin in aktivov v Bovcu in Kobaridu 1961/ spisi 1958-1963

Okrajna zveza Partizan Tolmin (PANG 681)

1952-1955; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

Okrajni odbor telesnovzgojnih društev Partizan Tolmin, Okrajna zveza društev za telesno vzgojo Partizan Tolmin; 1955: ukinitev

občni zbori in seje odbora in zveze, občni zbori in seje društev, dopisi in drugi spisi, razno 1952-1955

Okrajna zveza Partizan Gorica (PANG 492)

1948-1963; 1.4 tm (14 škatel); prevzemni seznam

1947: Okrajni (okrožni) telovadni odbor (Partizan) Gorica, Šempeter pri Gorici; 1955: Okrajna zveza Partizan Gorica; Okrajni odbor za telesno vzgojo Gorica; 1962: ukinitev

pravilniki/ občni zbori in seje organov in komisij zveze, seje sveta za prosveto in telesno vzgojo OLO Gorica, seje občinskih odborov, posveti načelnikov in sekretarjev društev, seje plenuma, razni sestanki/ komisija za splošno telesno vzgojo, komisija za atletiko, komisija za orodno telovadbo, komisija za plavanje, komisija za kolesarstvo, komisija za smučanje, komisija za košarko, komisija za odbojko, komisija za rokomet, komisija za igre z žogo, komisija za balinanje, komisija za delavske športne igre, komisija za propagando, komisija za gradnjo športnih naprav, komisija za kadre/ seje krajevnih društev Partizan, dokumentacija društev/ seznami članov odborov in komisij/ popisi  prednjakov in vaditeljev v društvih/ atletski sodniki/ letna, tromesečna in mesečna statistična in druga poročila/ poročila o obisku društev/ pogodbe o štipendiranju/ tekmovanja: partizanski mnogoboj, akademijske sestave, kros, orodna telovadba, atletika, plavanje, odbojka, rokomet, namizni tenis, igri ‘med dvema ognjema’ in ‘med štirimi ognji’/ festival telesne kulture v Novi Gorici/ festival telesne kulture v Ljubljani/ Titova štafeta, Štafeta mladosti/ pohod po poteh goriške fronte/ delavske športne igre/ zvezni zlet v Beogradu/ Jugoslovanske pionirske igre/ vaditeljski in drugi tečaji/ predvojaška vzgoja/ telovadni domovi/ razdelitev telovadnega orodja/ predlogi za odlikovanja/ časopisni članki, prispevki za Vestnik/ beležke/ zapisi za kroniko tekmovanj, prireditev in drugih dogodkov/ dopisi in ostali spisi/ razno/

Medobčinski odbor za balinanje Gorica (PANG 910)

1963-1965; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

pravila kluba za balinanje/ zapisniki sej medobčinskega odbora 1964-1965, zapisnik letne konference občinske komisije 1963, zapisnik seje občinske komisije 1964, skupščina občinske komisije in medobčinskega odbora 1965, zapisnik o ustanovitvi balinarskega kluba v Ajdovščini 1964/ rezultati tekmovanj 1964/ dopisi in ostali spisi 1964-1965/ delovodnik 1964-1965

Medobčinska košarkarska zveza Severne Primorske (PANG 626)

1972-1978; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1975: Medobčinska košarkarska zveza Severne Primorske

statut zveze in organizacije košarskarskih sodnikov Primorske/ pogodba o delu trenerjev 1976/ zapisnik ustanovne konference zveze 1975, zapisnik seje tekmovalne komisije 1973, zapisniki sestanka predstavnikov klubov in TTKS 1974, zapisnik ustanovnega občnega zbora organizacije košarkarskih sodnikov Primorske 1976/ program razvoja košarke za obdobje 1976-1980/ tekmovanja članske in mladinske lige 1976/ seznami in naslovi klubov in sodnikov/ dopisi 1972-1977

Rokometni klub Nova Gorica (PANG 993)

1981-2005; 0.5 tm (5š); delni prevzemni seznam

1955: Rokometno društvo Nova Gorica?; 1980: Rokometni klub Nova Gorica

seje/ registracija igralcev/ zapisniki tekem in bilteni tekmovanj/ izvedba tombole/ pogodbe o reklamnem sodelovanju/dopisi in ostali spisi/ diplome in priznanja/ plakati/ časopisni članki/ jubilejna brošura/ razno

Rokometna zveza Slovenije, Področna komisija za registracijo – Goriška (PANG 998)

2004-2005; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

zapisniki sej 2004-2005

Primorska rokometna zveza, Ajdovščina (PANG 684)

1958-1984; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

Rokometna podzveza za goriški okraj; Goriška rokometna podzveza; Primorska rokometna zveza

zapisnika občnega zbora 1958,1983, zapisniki sestanka liga odbora 1983, zapisnik seje izvršnega odbora in predstavnikov klubov 1984, zapisniki sestankov tekmovalne komisije 1982-1983/ program dela in finančni načrt 1979/ dopisi 1958-1959, 1983-1984

Nogometna podzveza Primorske, Nova Gorica (PANG 686)

1955-1970; 0.0 tm (1m); delni prevzemni seznam

skupščina, seje upravnega odbora, tekmovalne komisije in predstavnikov klubov, dokumentacija o tekmah 1955-1967/ poročila o delu organov zveze 1962-1963

Meddruštveni odbor planinskih društev Primorske (PANG 82)

1961-1986; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam

1961: Meddruštveni odbor planinskih društev Primorske; 1984: Meddruštveni odbor planinskih društev Posočje

poslovnika 1977,1984?/ seje in posveti 1961-1986/ zapisniki sej nekaterih primorskih planinskih društev 1966-1976/ evidence članstva, društev in naročnikov Planinskega vestnika 1975,1977/ seznami primorskih planinskih društev in funkcionarjev/ planinski tabor v Lepeni 1965/ proslava 75-letnice soške podružnice Slovenskega planinskega društva 1970-1971/ odbor za gradnjo planinskega doma pri Krnskem jezeru 1972-1980/ navodilo za označevanje planinskih poti/ dopisi in ostali spisi 1964-1984/ prispevki za objavo v sredstvih obveščanja, časopisni članki, govori, razno 1970-1983?/

Društvo likovnih umetnikov severne Primorske (PANG 892)

1979-1998; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1979: Društvo likovnih umetnikov severne Primorske

pravila 1980(1982)?/ ustanovitev in registracija 1979-1981/ občni zbori 1979-1986,1989-1993/ seje izvršnega odbora in društveni sestanki 1980-1993/ seznama članov/ pristopne izjave 1979-1980/ predstavitveni listi za razstave v likovni vitrini v Novi Gorici 1985-1989/ predstavitveni listi in katalogi za razstave članov društva in druge razstave ?-1993/ zvezek vpisov obiskovalcev razstav v likovni vitrini v Novi Gorici 1987-1988/ zvezek beležk v slikarski hiši v Šmartnem 1984-1988/ časopisna dokumentacija 1982-1992/ dopisi in ostali spisi 1979-1994/ plakat 1985/ fotografije

Prosvetno društvo Vojko Podnanos (PANG 753)

1952-1966; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Prosvetno društvo Janko Premrl – Vojko Št. Vid; okrog 1952: Prosvetno društvo Vojko Podnanos

letna skupščina 1964, seje odbora 1964-1965/ pravilniki reda in discipline v moškem pevskem zboru 1958, 1961, 1964/ poročilo o delu 1961?/ statistično poročilo 1965/ seznami članov moškega pevskega zbora, evidence prisotnosti na vajah  in evidence zamudnikov na vajah /1958-1966/ zapisniki o avdicijah moškega pevskega zbora 1963-1964/ dokumentacija o študijskih programih pesmi in nastopih moškega pevskega zbora 1957-1965/ blagajniška knjiga 1952-1966/ časopisni članki 1964-1965/ plakat/ dopisi 1964,1966/ fotografije 1958-1965

Prosvetno društvo Lijak Vogrsko (PANG 573)

1982-1983; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1883?: Moški pevski zbor Vogrsko

publikacija 50 let pihalnega orkestra PD Lijak Vogrsko 1982, publikacija 100 let pevskega zbora PD Lijak Vogrsko 1983/ plakat in koncertni list za slovesnost 100-letnice pevskega zbora 1983

Prosvetno društvo Golobar Bovec (PANG 289)

1949-1969; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

pravila 1966-1967 občni zbori 1949, ?-1969/ seje upravnega odbora 1965-1968/ statistično poročilo 1965/ periodična poročila o stanju društvene ljudske knjižnice 1964-1968/ seznama članov 1955?-1957?, 1968/ dopisi in ostali spisi 1949, 1963-1969

Prosvetno društvo France Bevk Prvačina (PANG 746)

1971-1986; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1971: Prosvetno društvo France Bevk Prvačina

registracija 1971,1976-1977,1980/ pravila 1971,1976,1980/ občni zbori 1971,1975,1986/ seje upravnega, izvršnega in nadzornega odbora 1971,1975,979-1980/ evidence prisotnosti na vajah mešanega pevskega zbora 1977,1978,1982/ podatki o merah za ženske obleke pevskega zbora/ kulturne prireditve 1978-1982?/ obnova zadružnega doma v Prvačini 1978-1979/ dopisi 1971-1982/ fotografija

Prosvetno društvo Drago Bajc Vipava (PANG 640)

1949-1985?; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1949: Prosvetno društvo (Izobraževalno kulturno-umetniško društvo) Drago BajcVipava

občni zbori 1956?-1982, seje odbora 1949-1951, 1956-1961/ programi dela, finančni načrti in poročila o delu 1962-1965,1977?-1982/ bilance za leta 1977-1983, finančna dokumentacija 1960,1976-1983/  vprašalni listi, statistična poročila in evidenčni listi 1959-1962, 1982/ seznam članov 1956?-1961?, 1977-?, seznami pevk in pevcev ?-1983/ prijave-vpisne pole za članstvo 1960-?/ proslave, koncerti in druge prireditve ?-1983/ udeležba pevskega zbora na taboru v Šentvidu pri Stični 1978-1983/ praznovanje 10-letnice delovanja pevskega zbora 1982/ nagovori ?-1983/ blagajniška knjiga 1954-1981/  dopisi z Jožefom Durn iz Clevelanda 1950-1951/ dopisi in ostali spisi 1950-1951, 1959-1985?/ delovodnik 1950-1951,1956-1958/ časopisni članki in besedila namenjena za objavo 1965-1982?/plakat 1961?/ fotografije/

Prosvetno društvo Bojan Dornberk (PANG 273)

1971-1985; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

občni zbor 1979, sestanek izvršnega in nadzornega odbora 1980/  nastopi pevskega zbora in društvene prireditve 1971-1985/ dopisi 1972-1975?, 1982-1983/ priznanji 1981/ fotografije

Pevsko društvo Miren (PANG 572)

1984-1984; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1964: Moški pevski zbor Miren

publikacija Moški zbor Miren – 20 let  1984

Moški pevski zbor Tolmin (PANG 750)

1975-1988; 0.1 tm (1 škatla); prevzemni seznam

1976: Moški pevski zbor Tolmin

registracija 1976

Mešani pevski zbor Podbrdo (PANG 630)

1976-1985; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1975: Mešani pevski zbor Podbrdo; Mešani pevski zbor Bača Podbrdo

pravila, registracija 1978/ zapisnik ustanovnega občnega zbora 1978/ spisi 1976-1978/ časopisni članki 1976-1978

Lovski pevski zbor Zlatorog Vipava (PANG 744)

1976-1978; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1976: Lovski pevski zbor Zlatorog Vipava

ustanovni občni zbor 1976, letna konferenca 1978

Kulturno-umetniško društvo Svoboda Renče (PANG 680)

1946-1987; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1946?: Prosvetno društvo Zvezda Renče; 1977?: Kulturnoumetniško društvo Svoboda Renče

pravila 1977/ občni zbori 1979-1987, seje izvršnega odbora 1977-1987/ seznam članov 1948/ statistično poročilo 1986/ evidence prisotnosti članov pevskega zbora na vajah 1977-1986/ evidenca prisotnosti članov mladinskega orkestra na vajah 1982/ spisi 1946, 1977-1987/ fotografije 1979

Kulturno-umetniško društvo Studio za izrazni ples Gorica (PANG 745)

1980-1985; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1982: Kulturnoumetniško društvo Studio za izrazni ples Gorica

pravila 1981/ registracija 1981-1982/ zapisnik ustanovnega občnega zbora 1982/ programa dela in finančna načrta 1982, 1985/ plakat 1980

Kulturno društvo Škavnica (PANG 900)

1978-1983; 0.0 tm (1m); arhivski popis

1978: Kulturno društvo Škavnica

pravila 1978/ registracija 1978/ dopisi in drugi spisi 1978,1982/ bilance 1980-1983

Prosvetno društvo Triglav Bukovica (PANG 570)

1946-1986; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1945 (1952): Prosvetno društvo Triglav Bukovica; Kulturno društvo Triglav Bukovica

članska izkaznica 1946/ zapis o zgodovini pevskega zbora/ fotografije 1973?-1986

Katoliško tiskovno društvo v Gorici (PANG 916)

1925-1984; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1908: Katoliško tiskovno društvo, zadruga z omejeno zavezo v Gorici

pravila/ zapisniki sej načelstva in nadzorstva 1925-1931/ dopisi in ostali spisi 1926-1932/ zapisniki sestankov Konzorcija za Katoliški glas 1957,1964-1984

Katoliško slovensko izobraževalno društvo v Vipavi (PANG 78)

1910-1925; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki sej in evidenca članov telovadnega odseka 1910-1916/ uvodni zapis, imenik članic, zapisniki občnih zborov in sej dekliškega odseka Bogomila 1910-1914, (1925)

Izobraževalno društvo Idrija pri Bači (PANG 582)

1908-1946; 0.0 tm (1m); arhivski popis

1908: Izobraževalno društvo na Idriji pri Bači; 1945: Prosvetno društvo Edvard Idrija pri Bači

zapisniki občnih zborov in sej odbora, imenik članov 1908-1946, opravilni zapisnik 1909-1927

Pihalni orkester Goriška Brda (PANG 833)

1979-1989; 0.0 tm (2m); prevzemni seznam, arhivski popis plakatov

letna konferenca 1979-1980/ poročilo o dejavnosti in finančni načrt 1984/ zapisnik seje upravnega in nadzornega odbora 1987/ dopisi 1987-1989/ časopisni članek 1984?/ plakata (evidenca udeležbe članov na vajah in nastopih) 1982-1987

Pihalni orkester Ajdovščina (PANG 804)

1967-1974; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

občni zbor 1971/ dopisi in drugi spisi 1970-1974/ blagajniška knjiga 1967-1972

Goriški simfonični orkester (PANG 682)

1977-1977; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1972: Goriški simfonični orkester

zapisnik sestanka odborov, vabilo članom na vajo 1977

Glasbena mladina Ajdovščina (PANG 805)

1976-1981; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1976: Glasbena mladina Ajdovščina

Zapisnik ustanovnega občnega zbora s prilogami 1976/ pravila 1976/ dokumentacija o registraciji 1977/ zapisniki sej 1977-1978/ programi in poročila o delu 1977-1981/ pogodbe za nastope 1977-1980/ seznam članov

Glasbena mladina Nova Gorica (PANG 529)

1982-1987; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1982: Občinsko društvo Glasbena mladina Nova Gorica pri Občinski konferenci Zveze socialistične mladine Slovenije Nova Gorica; Glasbena mladina Nova Gorica

registracija 1982-1983/ zapisniki in gradivo sej 1982-1984/ programi dela 1982-1984, finančni plani 1984-1988, bilanca 1982-1987/ spisi 1982-1986

Foto klub Nova Gorica (PANG 571)

1969-2014; 0.6 tm (6 škatel), arhivski popis

registracija 1969-2008/ pravila ?, 1975,1997/ občni zbori 1969,1975-2009/ upravni in izvršni odbor 1973-1975,1978,1983-1984, 1997, 2014/ statistična poročila 1976,1981,1990/ finančni plani in finančna poročila 1972,1976,1978,1983,1990,2001/ pristopne izjave in prijavnice za članstvo v klubu 1980-2008/ seznami članov in druga dokumentacija o članstvu 1970-2006?/ članske izkaznice (vzorci)/ vprašalnik za razstavljalne uspehe 1981/ predlogi za priznanja posameznikom 1982-1985/ Svobodni izrazni fotograf – občasnik za dvig fotografske razstavljalske kulture in kritiko vodstva FZS 1999,2001/ časopisni članki 1974-2013/ zapisi o zgodovini kluba 1981-2009/ znak kluba (vzorci)/ priznanje FZS (vzorec)/ dopisi in ostali spisi 1970-2008/ dokumentacija razstav in drugih prireditev 1969-2014/ razno/ fotografije/zgoščenki: Projekcija članov 2009 in DIA Primorska 2009, Utrinki 2011/ zapisniki občnih zborov 2015-2020/ dokumentacija razstav: razstavni katalogi 2015-2019

Društvo slikarjev amaterjev Tolmin (PANG 639)

1977-1984; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1976: Društvo likovnikov amaterjev Tolminske; 1979: Društvo slikarjev amaterjev Tolmin

registracija 1979/ pravilnik 1978/ seje, poročila in sklepi s sestankov 1977-1983/ seznami članstva/ programa dela 1978?,1981/ poročili o delu 1983/ finančna načrta 1980, 1983/ razstavni katalogi in prospekti 1979-1983/ zapisi govorov ob odprtjih razstav ?,1982 / kroniški zapis podatkov o društvu / spisi 1979-1984

Delavsko prosvetno društvo Svoboda Nova Gorica (PANG 612)

1948-1963; 0.2 tm (2 arhivski škatli); prevzemni seznam

1948: Kulturnoumetniško društvo Janka Premrla – Vojka Nova Gorica; 1953: Delavsko prosvetno društvo Svoboda Nova Gorica; 1962: ukinitev

pravila 1956/ občni zbori 1956-1959, sestanki 1948/ seznami članstva/ teze dela za referente društva 1951/ poročilo o delu ob šestmesečnem tekmovanju v čast 10. obletnice ustanovitve OF 1951/ sporedi koncertov in drugih nastopov 1949,1951/ poročilo o delu 1951/ razvitje društvenega prapora 1957/ besedila člankov za objavo v časopisu Nova Gorica 1951/ spisi 1948-1951, 1957?-1959

Bralno in pevsko društvo Volče (PANG 723)

1921-1925; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

pravila 1924/ zapisniki sej 1921-1922/ poročilo o delu 1924/ imenik članov/ spisi 1922-1925

Zveza kulturnih organizacij Tolmin (PANG 557)

1966-1987; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam

Občinski svet zveze kulturnoprosvetnih organizacij Tolmin; 1978: Zveza kulturnih organizacij Tolmin

družbeni dogovor med ZKPO Tolmin in PDG Nova Gorica 1972/ letna konferenca 1979, seje izvršnega odbora in predsedstva 1974-1986?, sestanki pevovodij 1977/ predlogi za odlikovanja 1974/ gradivo društev in kulturnih skupin 1966-1981/ prireditve 1971-1974, 1977-1981/ finančna poročila 1978, 1980/ programi in poročila društev in kulturnih skupin 1966-1981/ dopisi 1975-1987

Zveza kulturnih organizacij Nova Gorica (PANG 581)

1959-2000; 10.0 tm (100š 1m); delni prevzemni seznam

1961: Svet Svobod in prosvetnih društev občine Nova Gorica; 1964: Občinski svet zveze kulturnoprosvetnih organizacij Nova Gorica; 1978: Zveza kulturnih organizacij Nova Gorica

statuti, pravilniki in drugi predpisi 1959, 1977-1995?/skupščine, občni zbori, konference, seje predsedstva, seje sveta, razne seje, seje komisij za glasbeno, likovno, gledališko in filmsko dejavnost,  komisije za amatersko dejavnost, seje kolegija pevovodij, posveti kapelnikov in predstavnikov godb na pihala,  strokovni odbori 1961-1992/ statistika za leto 1962/ seznami Svobod in prosvetnih društev/ evidenčni listi društev in skupin 1979?/ popis kulturnih domov v občini Nova Gorica/ poročilo o pregledu zadružnih domov/ anketni listi/ programi in načrti dejavnosti 1967-1969?,1977-1981?/ poročila o dejavnostih 1967-1969?,1977?-1982?/ finančni načrti 1967?-1968,1978-1979/finančna poročila ? -1968, 1977-1979/ dogovori in pogodbe o sodelovanju 1985?-1999/ mesečna poročila o delu društev in skupin – za obračun avtorskih honorarjev 1975-1998/ mesečna poročila o delu knjižnic – za obračun avtorskih honorarjev 1990-1994/  plačilni seznami 1962-1966/ obračuni honorarjev 1986-?/ popis inventarja 1965/ inventura 1977-1982/ dopisi in ostali spisi  1961-1998 / personalna dokumentacija: Novak Marija 1964-1965/ dokumentacija o prireditvah 1967-1999/ evidenca prireditev 1967-1992/ Goriški vrtiljak 1989-1996/ linhartovo srečanje v Novi Gorici 1988/ območno srečanje mladih pesnikov in pisateljev primorske v Kanalu 1996/ poletna šola vizualnega 1997/ kulturna akcija 1973-1976?/ Goriški zbori pojo 1987-1995/ Klub 2001 1990-1992/ Društvo Thule 1992-1993/ knjige vtisov z razstav likovnih del 1975-1984/ kronika časopisnih člankov 1968-2000/ razno 1973-2000/ negativi in diapozitivi

Zveza kulturnih organizacij Ajdovščina (PANG 741)

1966-1997; 2.0 tm (20š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

okrog 1955: Svet Svobod in prosvetnih društev občine Ajdovščina; okrog 1965: Občinski svet zveze kulturnoprosvetnih organizacij Ajdovščina; 1977: Zveza kulturnih organizacij Ajdovščina

statuti in pravilniki 1970-1986?/ občni zbor 1969, letna konferenca 1977, programsko-volilna konferenca 1982, seje predsedstva 1970-1988,  posveti pevovodij 1979, razni sestanki / smernice razvoja dejavnosti zveze z obdobje 1986-1990 / delovni in finančni načrti, poročila o delu 1982-1988/ statistična poročila 1984/ evidence društev, seznam članov strokovnih komisij / anketni listi za društva in skupine 1970, 1977/ vprašalniki za pevske zbore 1978/ statistična poročila amaterskih gledališč in gledaliških skupin 1984 delovni in finančni programi ter poročila o delu društev in finančna poročila 1978-1990?/ Večeri z muzami 1978-1984/ Zlobčevi večeri na dvorcu Zemono 1988-1990/ prireditve 1984-1993/ abonmajske in druge glasbene prireditve 1986-1991/ revija otroških pevskih zborov 1988-1990/ mednarodna klavirska šola na dvorcu Zemono 1987-1991/ popravilo odra v domu kulture v Ajdovščini 1989/ evidenca imetnikov gledališkega in glasbenega  abonmaja in udeležencev likovnega ateljeja Metulj 1993-1994?/ vprašalniki o likovnih razstavah 1981 pogodbe z izvajalci kulturnih prireditev, avtorske in druge pogodbe 1982-1990, pogodbe za abonmajske predstave 1991-1994/ dopisi in ostali spisi 1977-1997/ delovodnik 1990-1995/ publikaciji o 350-letnici samostana v Vipavskem križu in 10-letnici MPZ Primorje Ajdovščina 1987,1990/ fotografije 1986

Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev Gorica (PANG 342)

1947-1963; 1.0 tm (10š); arhivski popis

okrog 1947: Okrajni izvršni odbor Ljudske prosvete Gorica; okrog 1953: Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev Gorica (Svet Svobod in prosvetnih društev Okraja Gorica, Zveza Svobod in prosvetnih društev okraja Gorica); 1962: ukinitev

občni zbori in seje organov in komisij, razni sestanki, poročila in programi 1955-1962/ glasili Vestnik in Bilten 1958-1962/ seznam in indeks dramskih del 1957/ gradivo za publikacijo Goriški zbornik 1956-1957/ seje občinskih svetov 1955-1962/ seje društev 1955-1961/ zbirne tabele in adresar 1955-1956?/ popisi kulturnoumetniške dejavnosti v društvih 1955-1957/ pristopne izjave društev za vstop v republiško in okrajno zvezo 1955-1959/ anketni listi o repertoarju amaterskih gledaliških skupin/ vprašalne pole za režiserski tečaj 1954?, anketni listi o režiserjih/ poročila o delovanju prosvetnih društev v sezoni 1957-1958/ poročila o delovanju društvenih sekcij in sestavu društvenih odborov v sezoni 1958-1959/ vprašalni listi za društva, dramske odseke, ljudske knjižnice, pevske zbore, instrumentalne skupine in izobraževalno dejavnost v letu 1959/ kartotečni listi podatkov o gledaliških dvoranah in knjižnicah/ seznami in preglednice stanja in delovanja društev in sekcij, stavb za kulturne prireditve, odlikovancev, kulturnih prireditev, kulturnega in prosvetnega dela v okraju in po občinah, zgodovinski opisi in opisi stanja prosvetnega dela v posameznih krajih in občinah / prošnje društev za finančno pomoč 1955-1957/ dopisi in ostali spisi 1954-1963/ delovodnik 1962 / plakati / vzorec pohvalne listine/ gradivo Okrajnega izvršnega odbora Ljudske prosvete 1947-1952: pravilnika, seje, seznami društev, vprašalne pole za društva, plani ljudskoprosvetnega dela, programa proslav, izobraževalni tečaji, knjižnice, ocenjevalni poli dramskih družin, pristopne izjave društev za vstop v republiško zvezo, prošnje društev in organizacij za dovoljenje javnih prireditev, plakat, dokumentacija društev, dopisi in ostali spisi, seznam oddanih iger prosvetnega sveta in potrdil o prejemu

Združenje pevskih zborov Primorske (PANG 739)

1970-2000; 1.50 tm (15š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1970: Združenje pevskih zborov Primorske; 1998: Zveza pevskih zborov Primorske

registracija 1978-1979?/ skupščine, seje predsedstva, komisije za odrasle zbore, komisije za otroške in mladinske zbore in drugih organov, sestanki in posveti o pevskem delovanju na Primorskem 1970-1996/ dokumentacija revije pevskih zborov Primorska poje 1971-1999/ dokumentacija revije otroških in mladinskih pevskih zborov Naša pomlad 1971?-1998?/ dokumentacija tekmovanja radijskih posnetkov revije Primorska poje in koncerov najboljših primorskih zborov Tako pa mi pojemo/ kronika (časopisni članki) 1970-1976/ dopisi in ostali spisi 1970-1998/ vzorci priznanj/ plakati 1970-2000/  fotografije 1977-1997 / gramofonske plošče, zvočne kasete in zgoščenke 1978-1997/ notne izdaje

Podporni zalog “Simon Gregorčič” za uboge učence c. kr. državne gimnazije v Gorici (PANG 710)

1913-1919; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1913: Podporni zalog Simon Gregorčič za uboge učence c.kr. slovenske državne gimnazije v Gorici; 1919: ukinitev

pravila 1913/ blagajniška knjiga 1913-1917/ dopis 1913

Društvo “Dijaška miza” Gorica (PANG 711)

1912-1919; 0.0 tm (1m); arhivski popis

1911: Društvo Dijaška miza Gorica; 1919: ukinitev

blagajniška knjiga 1912-1919/ dopis 1915

Krajevna organizacija Rdečega križa Tolmin (PANG 749)

1956-1975; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki, poročila, članstvo, prostovoljni prispevki 1967-1970, 1975/ statistična poročila 1960, 1970-1971/ zapisniki sej odbora, pravilnik 1971/ delovodnik 1969-1970/ blagajniška knjiga 1956-1969

Krajevna organizacija Rdečega križa Bovec (PANG 456)

1945-1966; 0.1 tm (1š); arhivski popis

blagajniška knjiga Okrajnega odbora Rdečega križa Slovenije Bovec 1945-1946/ zapisniki občnih zborov in drugi zapisniki, seznami pomoči, dokumentacija o krvodajalstvu krajevne organizacije 1958-1966

Mestni odbor Rdečega križa Slovenije Ajdovščina (PANG 340)

1947-1949; 0.1 tm (1š); arhivski popis

poročilo o delovanju mestnega odbora 1947/poročila o izvršitvi plana po sektorjih 1948/ statistična poročila 1948-1949/ seznami pomoči 1948-1949/ dopisi, navodila 1948-1949

Občinska organizacija Rdečega križa Slovenije Nova Gorica (PANG 549)

1963-1984; 0.9 tm (9š); prevzemni seznam

poročila o delu/ statistična poročila/ programi dela in aktivnosti/ zapisniki konferenc občinskega odbora, letnih konferenc osnovnih organizacij/ razni seznami/ ankete/ natečaji in tekmovanja

Okrajni odbor Rdečega križa Slovenije Tolmin (PANG 339)

1951-1955; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1955: ukinitev

finančna poročila občinskih odborov Rdečega križa v tolminskem okraju 1953-1955/ organizacijska poročila 1951-1954/ zapisniki sej 1952-1955/ blagajniški knjigi 1953-1955

Okrajni odbor Rdečega križa Slovenije Nova Gorica (PANG 338)

1947-1963; 3.0 tm (30š 15k); arhivski popis

1947: Okrajni odbor Rdečega križa Slovenije Gorica; 1963: ukinitev

poročila in zapisniki krajevnih odborov 1947/ poročila dejavnosti podmladka na šolah 1947, 1960/ poročila občinskih odborov 1952, 1957-1962/ zapisniki sej okrajnega odbora 1954-1962/ zapisniki sej izvršnega odbora 1953-1962/ zapisniki sej raznih komisij 1956-1963/ statistična, nadzorna, organizacijska poročila 1955-1963/ tečaji zdravstvene pomoči 1952-1955/ finančna poročila 1952-1958/ spisi 1953-1962/ delovodnik 1962

Rdeči križ pod zavezniško vojaško upravo Gorica (PANG 336)

1945-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Rdeči križ pod zavezniško vojaško upravo; 1947: ukinitev

potrdila o prejemu pomoči, ki jo je pošiljal ameriški Rdeči križ (večinoma za kraje na Tolminskem pod cono A)

Okrožno podporno društvo za Goriško (PANG 341)

1944-1947; 0.5 tm (5š 2k); arhivski popis

Okrožni odbor Rdečega križa Slovenije za Goriško; 1945: Okrožno podporno društvo za Goriško; 1947: ukinitev

poročila, poizvedbe, pomoči, seznami blaga, dopisi z okrajnimi podpornimi društvi Komen, Kanal, Brda, Bovec, Miren, Kobarid, Trbiž, Slovenska Benečija 1945-1947/ blagajniška knjiga 1945-1947/ poštne knjige 1945/ potrdila o prejeti pomoči 1945/ spisi 1945-1947/ okrožnice, seznami internirancev in pogrešanih, poročila o delu, razglasi, gradivo odbora za repatriacijo 1944-1947

Slovenski Rdeči križ, poverjeništvo Gorica (PANG 335)

1944-1945; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1944: Slovenski Rdeči križ, poverjeništvo Gorica; 1945: ukinitev

poizvedbe o internirancih/ prijave za poizvedbe/ potrdila o prejemu pomoči/ pisma svojcev/ delovodnik

Poverjeništvo pokrajinskega odbora Rdečega križa Slovenije Ajdovščina (PANG 334)

1945-1947; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1945: Poverjeništvo pokrajinskega odbora Rdečega križa Slovenije, Ajdovščina; 1947: ukinitev

zapisniki sej okrajnega odbora Rdečega križa Slovenije Postojna 1946-1947/ zapisniki okrajnega odbora Rdečega križa Slovenije Grgar 1946-1947/ zapisniki sej in poročila krajevnih odborov Rdečega križa z območja okraja Grgar 1947/ evidenca pogrešanih oseb 1945/ delovodniki 1945-1947/ poročilo o delu Okrajnega odbora Rdečega križa Slovenije Postojna 1946/ poročila o delu po odsekih dejavnosti 1945, 1947/ poročila o delu Okrajnega odbora Rdečega križa Slovenije Grgar 1946-1947/ okrožnice 1945/ popis požganih hiš 1945/ seznam vojnih sirot 1945-1947/ seznam zdravnikov civilnih zdravstvenih ustanov in lekarn 1945/ seznam gojencev domov/ seznam organizacij Rdečega križa in članstvo 1945-1947/ finančna in blagajniška poročila 1946-1947/ nabiralne akcije 1945-1947

Županska zveza za vipavski sodni okraj (PANG 801)

1915-1925; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

Blagajniški dnevnik 1915-1924/ spisi 1919-1925

Zveza primorskih prostovoljcev – borcev za severno mejo 1918-1919 (PANG 489)

1918-1983; 0.5 tm (5š); prevzemni seznam

Zveza primorskih prostovoljcev – borcev za severno mejo 1918-1919 Nova Gorica; Zveza primorskih prostovoljcev – borcev za severno mejo 1918-1919, občinski odbor Tolmin

zapisnik začasnega odbora 1967-1968/ zapisniki občnih zborov 1969-1980/ statut 1968/ seznam članov 1968-1983/ seznam borcev/ korespondenca 1969-1983/ program proslave 60-letnice/ poročila o srečanjih 1947-1981/ spomini prostovoljcev o udeležbi v narodnoosvobodilni vojni 1972-1980/ evidence o pomoči borcem 1966-1968/ članstvo 1963/ delovodnik 1966-1968/ fotografije in zemljevidi vojnih operacij na soški fronti in bojih za severno mejo ter o aktivnostih okrog leta 1970

Krajevna organizacija Zveze rezervnih vojaških starešin Vipava (PANG 948)

1981-1984; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Programska konferenca, zapisnik z gradivom 1981,1984/ Volilna konferenca, zapisnik z gradivom 1982, 1984/ Zapisniki sej 1981, 1982, 1984, 1985/ Usposabljanje starešin, zapisniki, programi, predavanja, anketa 1981, 1984, 1985/ Seznami članov1981-1985

Krajevna organizacija Zveze rezervnih vojaških starešin Šempeter (PANG 864)

1969-1983; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Zapisniki sej odborov 1972, 1974-1976/ letne skupščine 1972,1973,1975/ zapisniki sej predsedstva 1981-1982/ volilna konferenca 1982/ aktivnosti 1972-1974/ statut 1969/pravila 1974-1975/ priznanja, diplome, plakete 1972-1983/ fotografije

Združenje rezervnih oficirjev občine Vipava (PANG 811)

1956-1959; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Delovodnik 1956-1957/ karakteristike članov 1956-1959

Združenje zveze rezervnih oficirjev in podoficirjev občine Ajdovščina (PANG 906)

1960-1964; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Popisnice, ocene, predlogi za odlikovanja 1960-1964/ poročilo 1964

Krajevna organizacija Združenja rezervnih oficirjev in podoficirjev Tolmin (PANG 748)

1959-1967; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki krajevnih organizacij 1959-1962/ evidence članov 1960, 1965/ register članov 1960-1963/ tekmovanja 1962-1963/ zapisniki sej krajevne organizacije 1962-1966/ napredovanja 1967

Občinski odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Ajdovščina (PANG 299)

1958-1980; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1952: Zveza vojaških vojnih invalidov, občinski odbor Ajdovščina; 1962: ukinitev; 1964: Osnovna organizacija  Zveze vojaških vojnih invalidov Ajdovščina in Ustje, 1975: mestna organizacija Zveze vojaških vojnih invalidov Ajdovščina

Zapisniki sej  1958-1959, 1962/ pomoč invalidom 1959-1962/ zapisniki osnovne organizacije 1964-1975/ zapisniki, seznami mestne organizacije 1976-1980/ članstvo

Okrajni odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Tolmin (PANG 432)

1947-1950; 0.1 tm (1š); arhivski popis

delovodnik 1947/ proslava novega leta 1948/ sektorske konference 1949/plan dela 1949/članstvo 1948-1950

Mestni odbor zveze vojaških vojnih invalidov Nova Gorica (PANG 759)

1958-1984; 0.2 tm (2š 1m); arhivski popis

zapisniki sej in poročila 1965-1977/ članske izkaznice 1958, 1971/ diplome in priznanja 1960-1984/ spisi 1970-1982/ delovodnik 1958-1960/ fotografije 1960-1983

Občinska organizacija Zveze rezervnih vojaških starešin Nova Gorica (PANG 670)

1965-1991; 3.6 tm (36š); arhivski popis

1969: Občinska organizacija Zveze rezervnih vojaških starešin Nova Gorica

kartoteke članov organizacije 1965-1990/odbrani spisi 1973-1991

Občinski odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Tolmin (PANG 877)

1959-1964; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Popisnice za Bovško in Tolminsko 1959/ zapisnik združitvene konference 1961/ aktivnosti 1960-1963/ predlogi za priznanja 1964

Občinski odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Bovec (PANG 976)

1959-1962; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Vabila na seje, zapisnik občnega zbora, napoved tekmovanja 1959/ zapisniki sej občinske konference in občnega zbora, poročila o delu, statistični podatki, zdravljenje članov, podatki o članih 1959-1961/ znamkice, brošura 1962

Okrajni odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Nova Gorica (PANG 487)

1948-1957; 1.2 tm (12š); prevzemni seznam

1947: Okrajni odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Nova Gorica; 1962: ukinitev

statut/ seznami vojnih invalidov, sirot in vdov/ zapisniki sej odbora/ socialne in druge oblike pomoči/ ustanavljanje podjetij/ finančno gradivo/ spisi/ fotografije

Zveza prijateljev mladine Tolmin (PANG 498)

1975-1986; 0.2 tm (2š); arhivski popis

zapisniki sej/ poročila o delu/ programi dela/ finančni plani/ spisi/ delovodnik 1978-1982

Zveza prijateljev mladine Nova Gorica (PANG 591)

1961-1980; 2.3 tm (23š); prevzemni seznam

1953: Društvo prijateljev mladine Nova Gorica; 1962: Zveza prijateljev mladine Nova Gorica

natečaji 1971-1977/ tekmovanja 1971-1979/ srečanja 1973-1980/ poročila pionirskih organizacij 1969-1980/ aktivnosti ob jugoslovanskih pionirskih igrah 1969-1980/ kurirčkova pošta 1971-1980/ bralna značka 1971-1982/ dedek Mraz 1969-1980/ gradivo predsedstva, izvršilnega odbora 1961-1980/ spisi 1961-1980

Zveza prijateljev mladine Ajdovščina (PANG 320)

1964-2010; 1.7 tm (17 škatel); arhivski popis

1952: Društvo prijateljev mladine Ajdovščina; 1973: Zveza prijateljev mladine Ajdovščina; 1997: Zveza društev prijateljev mladine Ajdovščina

organizacija raznih dejavnosti 1964, 1968-1992, 1994-2001/ evidence članov 1975-1988/ registracija in pravila 1970/ finančni načrti in poročila 1974-1989/ statuti, pravilniki, samoupravni akti 1976-1988/ delovni plani in poročila 1975-1992/ zapisniki in gradivo sej, sestankov, konferenc, skupščin, občnih zborov 1974-1990/ informacije, poročila, aktivnosti 1993/ emblemi, značke, izkaznice 1976-1983

Turistično društvo Šempeter (PANG 875)

1961-1966; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

Zapisnik občnega zbora 1964/ zapisniki sej upravnega in nadzornega odbora 1964-1965/ zapisnik sestanka turističnih društev občine Nova Gorica 1963/zapisnik o finančnem pregledu poslovanja 1961/ dopisi 1962-1965

Turistično društvo Nova Gorica (PANG 693)

1950-2017; 2.0 tm (20 škatel, 2 mapi); prevzemni seznam

1952: Turistično olepševalno društvo Gorica, Nova gorica s krajevnimi odseki; ?1962: Turistično društvo Nova Gorica

Dokumentacija za ustanovitev 1950-1952/ registracija 1953-1985/ zapisniki občnih zborov, odborov, odsekov, komisij, delovnega kolektiva 1952-1994/ investicijsko tehnična dokumentacija 1961-1969/ evidence gostov, tujcev 1967-1976/ dokumentacija o objektih 1957-1993/ finančna dokumentacija 1951-1972/ spisi 1956-1995/ delovodniki 1964-1977

Turistično društvo Most na Soči (PANG 660)

1953-1994; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1953: Turistično olepševalno društvo Most na Soči; okrog 1960: Turistično društvo Most na Soči

pravila, registracija, 1954, 1966/ zapisniki sej 1953, 1974-1985/ plakati 1981-1986/ spisi 1973-1987/ fotografije

Turistično društvo Kanal (PANG 848)

1955-1983; 0.5 tm (5š); prevzemni seznam

Pravila 1955-1969/ zapisniki občnih zborov 1961-1975/ zapisniki sej upravnega odbora 1964-1982/ članstvo 1957-1972/ statistična poročila 1959-1981/ aktivnosti 1958-1983/ delovodniki 1962-1983

Turistično društvo Dobrovo (PANG 1004)

1962-1969 in 1993-1995; 0.0 tm (2 mapi); brez pripomočka

Turistično društvo Bovec (PANG 967)

1953-1992; 1.6 tm (16š 1m); arhivski popis načrtov in plakatov

Turistično društvo Ajdovščina (PANG 717)

1965-1990; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

Turistično-olepševalno društvo Ajdovščina; 1985: Turistično društvo Ajdovščina

pravila 1985/ registracija 1986/ zapisniki sej 1965, 1985, 1988/poročilo o delu 1988/ bilanca 1989/ spisi 1985-1990/ članske izkaznice 1985/ fotografije 1987

Trgovsko-obrtno društvo za Goriško, Gorica (PANG 691)

1899-1914; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1899: Trgovsko-obrtno društvo za Goriško; 1914: ukinitev

zapisniki sej

Pašno društvo Zatolmin (PANG 488)

1913-1934; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

pobotnice in računi 1913/ obračun dohodkov in izdatkov planin Sleme in Medrje 1933-1934/ evidence oddanega mleka, skute in oskrbe planin 1921-1927/ potrdilo o obstoju planšarskega društva Prod 1921

Lovska družina Vojkovo (PANG 809)

1950-1989; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1947?: Lovska družina Vojkovo Št. Vid?

pravila in poslovnik 1968,1989/ poročili o dejavnosti društva za občni zbor, zapisnik seje upravnega in nadzornega odbora 1955?,1959/ seznam članov za lovsko leto 1974/75/ posamezni dopisi in drugi spisi ? – 1972/ blagajniška poročila  za leta 1955-1963, finančni načrt za leto 1973/74/ obračuni za uplenjeno divjačino 1970-1974/ blagajniška knjiga 1956-1967/ evidenca vplačanih prispevkov članov društva 1950-1959?/ članski izkaznici

Lovska družina Tolmin (PANG 729)

1953-1989; 0.6 tm (6š); arhivski popis

registracija 1954, 1977-1978/ pravilniki in drugi predpisi 1954-1986/ občni zbori 1955-1989, skupščine 1977-1985, seje upravnega in izvršnega odbora, nadzornega odbora, komisij in razni sestanki 1954-1986, seje disciplinskega razsodišča 1977-1984, seje sveta  bazena za gojitev race mlakarice 1976-1985/ seznami članov 1955?, 1960?-1982?/ osebni kartoni članov/ članska izkaznica 1954/ statistika 1963?-1987?/ finančni načrti 1968-1984/ blagajniška poročila in bilance 1960?-1987/ blagajniške knjige 1971-1977?/ poročila o divjadi in odstrelih 1953-1981?/ poročila o lovskem turizmu 1968-1987/ knjigi vplenjene divjadi 1967-1971/ ocene trofej 1961?-1984?/ dokumentacija o lovskem katastru 1960?-1970?/ lovsko-gospodarski načrt 1975/ premoženjsko-pravna dokumentacija o lovskih kočah 1981?/ vpisne knjige 1964-1987/ popis inventarja v koči na Vrtičih 1966/ šaljiva kronika 1970-1971/ zapisa za objavo v časopisju 1980/ osnutek grba/ vzorec listine o lovskem krstu 1981?/ diploma 1985/ dopisi in ostali spisi 1953-1987/ delovodniki 1956-1983

Konzumno društvo v Tolminu (PANG 368)

1924-1925; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

evidenca dolžnikov

Kmetijsko društvo v Vipavi (PANG 323)

1900-1949; 0.8 tm (7š 2k); prevzemni seznam

Kmetijsko društvo v Vipavi; Societa agraria in Vipacco

blagajniška dnevnika 1915-1939/ knjiga prejemkov in izdatkov 1938-1941/ spisi 1930-1939

slovenščina, italijanščina

Kmetijsko društvo Šempeter pri Gorici (PANG 333)

1899-1952; 0.4 tm (4š); prevzemni seznam

1899: Kmetijsko društvo v Št. Petru pri Gorici, registrovana zadruga z omejeno zavezo; okrog 1930: Consorzio Agricolo a S. Pietro di Gorizia (Societa Agricola S. Pietro di Gorizia); okrog 1947: Kmetijsko društvo Šempeter pri Gorici; 1952: ukinitev

pravila 1899/ zapisniki sej 1899-1938/ imenik članov in imenik zadružnikov/ glavna knjiga/ knjiga oprave/ knjigi deležev/ knjiga računov 1914-1915/ blagajniški dnevniki 1909-1952

slovenščina, italijanščina

Gasilska zveza Gornje Posočje (PANG 826)

1954-2001; 5.0 tm (50š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis zemljevida

Občinska gasilska zveza Tolmin; Gasilska zveza Gornje Posočje

statuti, pravilniki in drugi predpisi 1967?-2001/ občni zbori zveze 1955-1988, občni zbori zveze in društev, seje organov zveze 1962?-2000, seje predsedstva in upravnega odbora zveze 1962?-1990?/ štab operative in poveljstva severnoprimorskega območja 1962?-1988/ poročila o požarih 1962?-1986?/ poročila o intervencijah 1991-2000/ statistika gasilskih organizacij za leta 1955-1963, 1979, 1983/ zapisniki o požarnovarnostnih pregledih 1983-1991/ preventiva 1973?-1989/ tehnična oprema 1970?-1988/ izobraževanje, seminarji, testi in izpiti za pridobitev gasilskih činov 1975-2001?/ napredovanja, priznanja in odlikovanja za posameznike 1954?-2001?/ delo s pionirji in mladinci 1975?-1992/ gasilska tekmovanja/ splošni ljudski odpor, družbena samozaščita, civilna zaščita, akcija Nič nas ne sme presenetiti 1974?-1991/ komisija za zgodovino gasilstva/ glasilo Gasilec 1987-2001, Informator 1976/ prispevki osnovnošolcev iz natečaja na temo gasilstva/ gasilska društva: Bovec, Tolmin, Most na Soči, Dolenja Trebuša, Breginj, Grahovo ob Bači, Idrsko, Kobarid, Log pod Mangartom, Podbrdo, Ponikve, Rut-Grant, Srpenica, Kneža, TKK Srpenica, Meblo Bovec, Avtoprevoz Tolmin/ požarnovarnostni načrti delovnih organizacij 1975?-1997/ dopisi in ostali spisi 1956-1999/ finančna dokumentacija/ razno/ delovodnik 1987-1993/ plaketa, diploma in priznanje 1993-1994/ koledarji društev in zveze za leta 1991, 1994-1997/ likovni izdelki osnovnošolcev iz natečaja na temo gasilstva/ zemljevid 1981

Gasilsko društvo Tolmin (PANG 661)

1991-1991; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1891: Prostovoljno gasilno društvo Tolmin

publikacija Kronika Gasilnega društva Tolmin 1891-1991/ vabilo 1991/ značke

Gasilsko društvo Šempeter pri Gorici (PANG 575)

1978-1985; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1950: Gasilsko društvo Šempeter pri Gorici

vabilo 1978/ publikacija 35 let Gasilskega društva Šempeter pri Gorici 1985

Gasilsko društvo Bovec (PANG 588)

1913-1989; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1903: Prostovoljno gasilno društvo Bovec; okrog 1930: Corpo pompieri Plezzo (Societa volontaria dei Pompieri di Plezzo); okrog 1960: Gasilsko društvo Bovec

statut 1976/ občni zbori in seje organov društva 1948-1981/ mesečna in trimesečna poročila o stanju in dejavnosti društva 1950-1965/ poročila o požarih in nesrečah 1936-1978/ seznami članstva, zavarovanih gasilcev, članov organov društva, članov udeležencev v NOB 1920-1970?/ inventarna knjiga, popisa inventarja, zapisniki pregledov stanja orodja in opreme ? – 1989/ blagajniška knjiga 1923-1964, računi 1914-1937/ dopisi 1913?-1979/ delovodnik 1951-1973/ priložnostni pesmi bovškim gasilcem, časopisni članek 1953, 1973

Klub starih goriških študentov (PANG 429)

1958-1987; 0.7 tm (7š 2m); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1963: Odbor za postavitev spominskih plošč Andreju Gabrščku in dr. Antonu Gregorčiču Vrtojba; okrog 1965: Klub starih goriških študentov Vrtojba; 1979: Klub starih goriških študentov Nova Gorica

registracije, pravila 1968-1976/ zapisniki sej 1968-1973, 1978, 1979/ seznami postavljenih spominskih plošč/ pogrebni nagovori/ časopisni članki in besedila člankov za objavo 1963-1979/ publikacija Kulturno delo starih goriških študentov 1973/ beležke 1963-1975/ dokumentacija postavitev spominskih obeležij zaslužnim osebnostim 1963-1986/ zaključni računi in bilance 1967, 1973-1987/ blagajniški dnevniki in knjige 1966-1986/ spisi 1958-1987/ priznanje 1974/ fotografije

Okrajni odbor društva upokojencev Gorica (PANG 813)

1953-1958; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

Zapisnik seje 1953/ dopisi 1953-1958

Društvo upokojencev Nova Gorica (PANG 1045)

1964-2004; 0.4 tm (4š); arhivski popis

Zapisniki sej odborov in organov 1964-1985/ vabila, obvestila vabila na razna srečanja 1969,1971-1973/ statuti, pravilniki 1966-1984/ finančna dokumentacija 1972-2003/ aktivnosti, nastopi, prireditve 1976-2004/ prostori 1963-2002/ zaposleni 1987-1997/ članstvo 1962-1988/ delovodnik 1985-1990/ povezava z Zvezo društev upokojencev Nova Gorica 1989-1993

Društvo upokojencev Deskle (PANG 819)

1952-1985; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

Zapisniki, gradivo, priloge občnih zborov 1952-1960, 1962, 1965-1970, 1972/ zapisniki sej odbora 1952-1966, 1971/ članstvo 1955-1985/ aktivnosti 1955-1973

Društvo sladkornih bolnikov Ajdovščina (PANG 823)

1997-1999; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1997: Društvo sladkornih bolnikov Ajdovščina

Registracija 1997/ pravila 1997/ zapisnik ustanovnega občnega zbora 1997/ zapisnik občnega zbora 1999/ zapisnik sej upravnega odbora 1997-1998

Društvo učiteljev in profesorjev telesne vzgoje Ljudske republike Slovenije, strokovni aktiv Nova Gorica (PANG 510)

1955-1963; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

zapisniki sej 1956-1958/ spisi 1956-1960

Goriška podružnica Društva slovenskih profesorjev v Ljubljani (PANG 712)

1908-1916; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

imenik članov 1913-1914/ računska knjiga 1908-1915/ spisi 1914, 1916

Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Posočja Tolmin (PANG 628)

1961-1989; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

pravila, registracija 1977-1979/ zapisniki in gradivo sej 1979-1989/ seznami članstva/ blagajniška knjiga 1961-1988/ bilanci 1981, 1984/ vodnik Gozdna učna pot Panovec/ šaljivi kroniki društva 1979, 1989/ spisi 1979-1989

Društvo glasbenih pedagogov Primorske (PANG 690)

1964-1993; 0.1 tm (1š 1m); prevzemni seznam

Društvo glasbenih pedagogov okraja Koper; 1966: Društvo glasbenih pedagogov Primorske

zapisniki sej, programi dela in poročila o delu 1981-1984/ spisi 1964-1984/ dokumentacija o prireditvah 1982-1993/ plakati

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Nova Gorica (PANG 771)

1961-1989; 0.0 tm (1m); delni prevzemni seznam

spisi/ jubilejni publikaciji

Društvo primorskih arhitektov Nova Gorica (PANG 966)

1976-2012; 0.6 tm (6 škatel, 40 panojev, 2 zgoščenki)

Ustanovitev in registracia 1976-1981/ Dopisi in ostali spisi poslovanja 1979-1987/ skupščine 1983, 1985/ izvršilni odbor 1979-1988/ Gradivo natečajev 1979-1998/ fotografije/ razstavni panoji natečaja za poslovno-stanovanjsko stavbo v Novi Gorici: Eda center (27 enot)/ razstavni panoji natečaja za ureditev Rusjanovega in Bevkovega trga v Novi Gorici (13 enot)/ posnetek postavljanja temeljnega kamna za poslovno-stanovanjsko stavbo v Novi Gorici: Eda center, 23. 12. 2008 (zgoščenka)/ posnetek predstavitve poslovno-stanovanjske stavbe v Novi Gorici: Eda center (zgoščenka)

Društvo bibliotekarjev Nova Gorica (PANG 692)

1964-1964; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1964: Društvo bibliotekarjev Slovenije – podružnica Nova Gorica

zapisnik ustanovnega občnega zbora

Društvo oljkarjev Brda (PANG 881)

1982-2000; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

Statut 1999/ članstvo 1999/ kupci sadik 1996-1999/dopisi 1999-2000/časopisni članki 1982-2000

Društvo kolonov in malih posestnikov v Fojani (PANG 332)

1922-1951; 0.5 tm (4š 6k); arhivski popis

1922: Poljedelsko društvo kolonov in malih posestnikov v Fojani pri Biljani, registrovana zadruga z omejenim jamstvom; okrog 1930: Societa Agraria dei Coloni e Piccoli Possidenti, Consorzio registrato a garanzia limitata in Fleana di Bigliana; 1951: ukinitev

zapisniki sej 1923-1948/ glavne knjige 1927-1951/ evidence tekočih računov, kontov, saldakontov in posojil 1922-1949/ blagajniški dnevniki 1922-1951/ evidence razprodaje vina 1925-1929/ bilance 1930-1951

slovenščina, italijanščina

Dekliška Čebelica v Vipavi (PANG 802)

1905-1915; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1905: Dekliška Čebelica v Vipavi; po 1918 ukinitev

Evidenčna knjiga varčevalcev

Čebelarsko društvo Tolmin (PANG 732)

1946-1987; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam

okrog 1892: Čebelarsko društvo Tolmin

pravila/ zapisniki in gradivo sej 1951-1987/ seznami članov, čebelarjev- nečlanov in čebelarstev 1952-1987, kartoteke članov in čebelarjev/ blagajniške knjige 1946-1958, 1973-1977/bilance 1952-1978/ diploma 1982/ spisi 1951-1987

Čebelarsko društvo Nova Gorica (PANG 490)

1948-1985; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1952: Čebelarsko društvo Gorica; okrog 1960: Čebelarsko društvo Nova Gorica

pravila 1976/ zapisniki in gradivo sej 1952-1985/ seznami članov in popis čebelarstev/ statistika 1980-1985/ spisi 1955-1985/ fotografije 1959

Avto-moto društvo Gorica (PANG 521)

1960-1985; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1947: Avto-moto društvo Gorica

statut, pravilniki in drugi predpisi 1964-1982/ občni zbori1963-1981, seje upravnega in izvršnega odbora 1963-1980, seji gospodarske komisije 1964, 1985, seja šolsko-tehnične komisije, posvetovalni sestanek inštruktorjev in šolsko-tehnične komisije 1964, seje športne komisije 1967-1969, seje delovnega kolketiva 1965-1969, ustanovni zbor motokros kluba 1982/ gradnja društvenih poslovnih prostorov 1960-1972/ gradnja tehnične baze 1970-1976/ avto – šola 1977-1979/ plan ureditve prometa na proslavi 15. 9. 1968 v Novi Gorici/ izpit Bojana Ožbolta za zveznega funkcionarja 1978-1980/ poročilo dr. Anton Prijatelja s simpozija o zdravstvenih in drugih preventivnih aspektih varnosti v cestnem prometu 1970/ prispevek o 20-letnem delu društva za objavo v časopisu1967/ dopisi in drugi spisi 1963-1985/ cestne hitrostne motorne dirke v Novi Gorici 1961-1971/ državna prvenstva in druga tekmovanja v kartingu v Novi Gorici 1968-1985/ ostala tekmovanja in prireditve 1966-1985/ emblemi za organizatorje in tekmovalce/ razno/ fotografija 1966/ plakat 1984

Zveza za tehnično kulturo Nova Gorica (PANG 6)

1975-2012; 3.7 tm (37 škatel); prevzemni seznam

1975: Občinska zveza organizacij za tehnično kulturo Nova Gorica; 2014: Zveza za tehnično kulturo Nova Gorica

skupščine 1982-1992/ družbeni dogovor o zagotavljanju pogojev za dejavnost zveze za obdobje 1981-1985/ programi dela klubov 1980-1982/ poročilo o delovanju klubov v obdobju 1986-1990 in zapis ob 20-letnici delovanja zveze 1990,1995

Gasilsko društvo Čepovan (PANG 950)

1948-1989; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1903: Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan

pravila in statut 1948,1975,1984/ seznami članov 1950?-1974?/ občni zbori 1950-1989/ letne konference 1973,1975,1982/ seje upravnega odbora, predsedstva in razni sestanki 1950-1981/ seje predsedstva 1982-1989/  mesečni poročili o dejavnosti 1950-1952, tromesečni poročili o dejavnosti 1955-1956/ statistika za leta 1964-1965,1971,1983in 1987/ poročila o požarih 1953-1960/ dopisi in ostali spisi 19949-1989

Občinska gasilska zveza Nova Gorica (PANG 369)

1955-1990; 4.4 tm (44š 1m); delni prevzemni seznam

1955: Občinska gasilska zveza Nova Gorica

statuti, pravilniki, poslovniki/ občni zbori, seje odborov in komisij, razni sestanki/ statistika, poročila, evidence požarov/ tečaji in izpiti za  gasilce, podčastnike in častnike, strojnike in sodnike/ tekmovanja in srečanja gasilcev in pionirjev/ odlikovanja/ kronike društev/ zaključni računi/ glasilo/ dopisi/ delovodniki/ razno

Občinska gasilska zveza Bovec (PANG 587)

1955-1961; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1955: Občinska gasilska zveza Bovec; 1961: ukinitev

občni zbori1955-1961/ poročila o stanju in dejavnosti zveze 1955-1956/ evidence požarov od 1947 do 1961(1968)/ evidenca motornih brizgaln 1957-1958/ evidenca častnikov, podčastnikov, odlikovancev, strojnikov, sanitejcev/ pregled članov organov zveze/ pregled območja občinskih gasilksih zvez Bovec, Kobarid in Tolmin/ dopisi 1955-1961

Okrajna gasilska zveza Tolmin (PANG 954)

1948-1955; 0.2 tm (2š); brez pripomočka

skupščina, seje upravnega odbora, seje društev/ tromesečna poročila/ poročila o požarih/ finančna dokumentacija/ evidenca o vodenju značk članov dolgoletnega službovanja v gasilstvu/ dokumentacija društev/ delovodnik/ dopisi in ostali spisi/ razno

Okrajna gasilska zveza Gorica (PANG 953)

1948-1962; 1.4 tm (14š); arhivski popis

(1948)1950: Okrajna gasilska zveza Gorica; 1962?: ukinitev

občni zbori (skupščine) 1948, 1950-1955, 1958, seje upravnega in izvršnega odbora 1950- 1955, 1958-1961, seje sekretariata izvršnega odbora 1960-1961, seje plenuma 1956, 1959-1961, seje okrajne gasilske konference 1952, seje oblastne konference okrajnih gasilskih zvez 1950-1951, seje nadzornega odbora 1952-1953, seje organizacijskega sveta 1956, seje gospodarskega sveta 1956, seje strokovno-tehničnega sveta 1958, konference sekretarjev občinskih gasilskih zvez 1956-1958,1961, seje štaba brigade 1951-1955, 1958-1961, seje tajnikov društev 1950, seje poveljnikov društev 1952-1953, 1961/ preglednica območja okrajne gasilske zveze po občinah, naseljih in zaselkih 1955/ statistika 1956-1960?/ evidence motornih vozil in brizgaln 1955-1960/ preglednice članov v organih zveze 1950, 1962, preglednice članov v organih društev 1954, 1960/ izobraževanje, preverjanje znanja in tekmovanja gasilcev 1949-1960/ evidenca častnikov, podčastnikov in sanitejcev 1955-1958/ evidence šoferjev in strojnikov 1954,1956,1960/ vprašalne pole za delegate plenuma / evidenca o vodenju značk 1952-1954/ evidence odlikovancev 1955-1958/ diplome in izkaznice (vzorci)/ kulturno-prosvetna dejavnost 1953-1960/ časopisni članki 1955,1957/ poslovanje z občinskimi gasilskimi zvezami 1955-1960/ poslovanje z društvi 1948-1961/ dopisi in ostali spisi 1949-1961/ delovodniki 1950-1961/ matična knjiga/ finančne evidence 1950-1956?/ razno

Zveza lovskih družin Gorica (PANG 580)

1948-2001; 2.2 tm (22š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis plakatov

1948?: Okrajna lovska zveza Gorica; Lovska zveza Gorica; Zveza lovskih družin Gorica

pravila/ seje organov zveze 1964-1990, 2000/ organizacijska lovsko-gospodarska poročila za leta 1959-1966/ lovski izpiti 952-1986/ dopisi in ostali spisi 1948, 1961-1962, 1968, 1978-1992/ Vestnik  1987, Informacijski list 2000-2001/ plakata 1948, 1989

Okrajni odbor Zveze ženskih društev Gorica (PANG 576)

1953-1960; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1953: Okrajni odbor Zveze ženskih društev Gorica; 1962: ukinitev

zapisniki sej/ poročila o dejavnosti krajevnih organizacij/ spisi

Občinska turistična zveza Nova Gorica (PANG 874)

1989-1991; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

Zapisnik posveta predsednikov turističnih društev občine Nova Gorica 1990/ zapisnik seje izvršnega odbora 1990/ spisa za sejo izvršnega odbora 1991

Goriška turistična zveza Nova Gorica (PANG 694)

1954-1987; 0.5 tm (5š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

1954: Goriška turistična zveza Nova Gorica

statut 1976-1977/ zapisniki in gradivo sej 1962-1978/ spisi 1964, 1975-1987/ fotografije, razglednice, diapozitivi/dokumentacija o gradnji kaninske žičnice 1963-1964/ o gradnji turističnih objektov na Goriškem 1964/ dokumentacija Turističnega društva Tolmin 1957-1964/ dokumentacija Turističnega društva Kanal 1956-1969/ Dokumentacija Turističnega društva Ajdovščina 1954-1964/ dokumentacija Turističnega društva Dobrovo 1963

Varia – družbeno-politične organizacije (PANG 535)

1943-1962; 0.2 tm (2 škatli); prevzemni seznam

posamezni spisi različnih provenienc

Mladinske delovne akcije Posočje (PANG 447)

1976-1989; 1.6 tm (16š); arhivski popis

1976: Mladinske delovne akcije Posočje; 1986: ukinitev

programi, poročila, seznami članov komisij, pravila, bilteni, brigadirska glasila, dnevniki dela, interesne dejavnosti, zapisniki sestankov

Mestna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Nova Gorica (PANG 928)

1958-1980; 0.4 tm (4š); arhivski popis

zapisniki sej predsedstva, skupščine, odbora, komisij1973-1979/ spomeniki, spominska obeležja 1972-1977/ prireditve, akcije 1973-1979/ pomoč borcem 1973-1979/ člani in članstvo 1958-1979/ imenovanje delegatov 1974-1980/ delovodniki 1971-1979

Mestna organizacija Združenja borcev narodnoosvobodilne vojne Ajdovščina (PANG 909)

1950-1991; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1950?: Mestna organizacija Zveze borcev NOV Ajdovščina

Zapisniki, poročila 1952-1981/ članske izkaznice 1950-1952/ knjiga članov 1957?, 1968-1978/delovodnik 1952, 1961-1981/ prireditve, akcije,kadrovske zadeve, pomoč borcem, priznanja

Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Miren (PANG 904)

1960-1992; 0.2 tm (2š); arhivski popis

?: Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Miren; 1992: ukinitev

Zapisniki sej 1961-1989/ seznami borcev, internirancev, vojaških vojnih invalidov, rezervnih oficirjev in podoficirjev 1962-1986/pomoč borcem 1961-1986/proslave, prireditve 1963/predlogi za odlikovanja 1962-1983/zbiranje sredstev za spomenik na Trnovem 1980-1981/podatki o finančnem stanju, primerki članskih izkaznic 1991-1992

Krajevna organizacija Združenja zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Anhovo-Plave-Deskle (PANG 820)

1946-1966; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Zapisniki sej 1952, 1961-1964/ pomoč borcen 1958-1966/ članstvo 1946, 1948, 1961, proslave prireditve 1952-1963/ delovodnik 1959

Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Solkan (PANG 895)

1945-1993; 0.9 tm (9š 1m); arhivski popis

zapisniki sej 1948/ izjave o sodelovanju v NOB 1945-1982/ zapisi, govori 1970, 1973/gradivo za zgodovino Solkana 1945-1982/ kartoteka članov s.d. – 1993/ pobratenje, sodelovanja 1983-1993

Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Renče (PANG 567)

1946-1952; 0.1 tm (1š); arhivski popis

gradivo Krajevne sekcije Zveze Primorskih partizanov Renče: zbiranje podatkov o invalidih 1946, pripravljalni odbor za postavitev spomenika padlim borcem 1946 /pritožbe 1946/ gradivo Krajevnega odbora Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Renče: delo pri gradnji spomenika 1949-1952

Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Kojsko (PANG 926)

1973-1982; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Zapisniki sej odbora 1973-1975/ organizacijske zadeve 1974/ pomoč borcem 1973-1975/ člani, članstvo 1973-1975/ spomeniki, spominska obeležja 1973-1982

Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Dobrovo (PANG 927)

1955-2007; 1.7 tm (17 škatel); arhivski popis

zapisniki sej odborov, posvetov 1976-1983/ spomeniki, spominska obeležja 1973-1987

Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Zatolmin (PANG 776)

1946-2007; 0.1 tm (1š); arhivski popis

spisi

Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Vipava (PANG 913)

1940-1992 (2 fotografiji ok. 1940 in 1950 ); 0.5 tm (5 škatel); arhivski popis

organizacijska zadeve 1964-1991/ zapisniki sej odbora in letnih konferenc s prilogami 1961-1992/ članstvo 1962-1992/ popis udeležencev NOV 1956-1987/ Delovodniki 1960-1978/ pomoč borcem 1961-1992/prireditve, akcije, proslave 1961-1991/ priznanja, odlikovanja 1961-1986/ zahvalna pisma, govori 1962-1985/ zbiranje zgodovinskega materiala 1962-1980/ album s fotografijami, časopisnimi izrezki in dokumenti s.d. (ok. 1940)-1980

Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Col (PANG 929)

1955-1995; 0.3 tm (3š); arhivski popis

zapisniki sej 1960-1989/ proslave, prireditve, akcije 1962-1980/ spomeniki, spominska obeležja 1958-1990/ pomoč borcem in svojcem 1959-1990/ članstvo, člani 1959-1995/ odlikovanja 1960-1961/ finančne zadeve 1955-1980/dnevnik opravil tajnika 1964-1981/ delovodnik 1958-1982/fotografije

Medobčinski svet Združenja zveze borcev narodnoosvobodilne vojne severnoprimorskih občin (PANG 876)

1974-1992; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1976: Medobčinski svet Združenja zveze borcev narodnoosvobodilne vojne

ustanovni zapisniki 1976/ zapisniki sej sveta 1976-1992/ zapisniki in poročila medobčinskega odbora za zdravstveno in socialno varstvo borcev severnoprimorskih občin 1974-1977/ članstvo 1983-1992

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Tolmin (PANG 436)

1952-1997; 12.1 tm (121š); prevzemni seznam, arhivski popis

1952: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Tolmin; 1962: Občinski odbor Zveze zduženj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije Tolmin; 1991: Združenje borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja občine Tolmin; 1995: Združenje borcev in udeležencev Narodnoosvobodilnega boja Slovenije, območni odbor Tolmin

zapisniki 1956-1982/ sklepi skupščin 1965-1982/ poslovniki, statuti 1965-1981/ programi dela 1965-1981/ poročila 1967-1982/ finančni načrti 1964-1982/ spisi posebne dobe 1962-1978/ domicili, poimenovanja 1966-1982/ zgodovina organizacije, kraja, območja 1965-1980/ spominske izjave 1965-1982/ sodelovanje z zamejstvom 1965-1982/ statistika 1966-1982/ zapisniki krajevnih odborov/ kartoteka članstva/ spisovne evidence 1956-1980/ fotografije

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Šempeter pri Gorici (PANG 925)

1955-1959; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1955: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Šempeter pri Gorici; 1960: ukinitev

zapisniki sej odborov, sekretariata, konference 1955-1959/ spomeniki, spominska obeležja 1957, 1959/ pomoč borcem 1957-1959/ uveljavljanje posebne delovne dobe 1957-1959

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Nova Gorica (PANG 758)

1955-1993; 3.7 tm (37 škatel); arhivski popis

1952: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Nova Gorica; 1962: Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije Nova Gorica; 1991: Združenje borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije občine Nova Gorica

zapisniki sej občinskega odbora 1957-1961, 1966-1978/ zapisniki sej raznih komisij in odborov 1961-1993/ zapisniki sej krajevnih organizacij 1958-1988/ posebna doba 1961/ spisi 1957-1987/ delovodniki 1955-1986

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Kobarid (PANG 437)

1959-1961; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Kobarid; 1961: ukinitev

zapisnik seje 1959/ postavitev spominske plošče 1959/ proračun 1960/ članarina 1960/ smučarsko tekmovanje 1961/ delovodnika 1959,1961

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Kanal (PANG 270)

1958-1961; 0.3 tm (3š); arhivski popis

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Kanal; 1961: ukinitev

zapisniki sej odbora, konferenc, sekretariata 1959-1961/ uveljavljanje posebne delovne dobe 1958-1961

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Bovec (PANG 566)

1947-1963; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Bovec; 1961: ukinitev

spisi krajevnega odbora 1947-1951, 1962-1964/ zapisniki sej občinskega odbora in poročila 1952-1958/ finančna poročila 1956/ pomoč borcem 1952-1963/ razne akcije 1951-1958/ seznami borcev 1963-1964/ resolucije 1950, 1953

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Ajdovščina (PANG 563)

1952-1985; 1.8 tm (18š); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Ajdovščina; 1962: Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije Ajdovščina

zapisniki sej organov, odborov in komisij občinske organizacije 1965-1984/ gradivo o spomenikih narodnoosvobodilne vojne, fotografije 1952-1985/ krajevna topografija z opisi zgodovine 1959-1985/ izjave internirancev 1959/ poročila o delu 1964-1969/ seznami borcev, članov Zveze vojaških vojnih invalidov/ položaj otrok padlih borcev/ tuji državljani, pokopani pri nas 1963

Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Tolmin (PANG 439)

1947-1955; 0.8 tm (8š); arhivski popis

1947: Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Tolmin; 1955: ukinitev

zapisniki in poročila 1948-1953, 1955-1956/ statistična poročila 1949/ poročila in zapisniki sej krajevnih odborov 1948, 1949, 1951-1955/ karakteristike 1948/ volitve 1949/ prekopi borcev, spomeniki 1949/ delovne brigade 1949/ seznam krajevnih odborov 1949/ proračuni in finančna poročila 1949, 1951/ proslave in tekmovanja 1949-1955/ organizacijska poročila 1950/ članstvo, seznami 1947-1948/ zbiranje zgodovinskega gradiva 1947-1955/ pomoč borcem 1949-1955/ potrdila o sodelovanju v narodnoosvobodilni vojni/ delovodniki 1947-1949, 1953-1956

Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Nova Gorica (PANG 698)

1950-1962; 2.1 tm (21š); arhivski popis

1947: Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Nova Gorica; 1962: ukinitev

spisi 1953-1962/zapisniki sej 1956-1962/članstvo 1953-1962/ volitve in imenovanja 1954-1962/priznanja in odlikovanja 1954-1962/proslave in prireditve 1953-1962/spomeniki, spominska obeležja in grobovi 1952-1962/priznanje posebne delovne dobe 1953-1962/seznami borcev, seznami otrok padlih borcev in spomeničarjev/popisne knjige družin oz. otrok, ki so bili žrtev fašističnega nasilja 1957-1961/pomoč otrokom padlih borcev in žrtvam fašističnega nasilja 1953-1962/pomoč borcem narodnoosvobodilne vojne 1953-1962/personalne zadeve 1950-1962/komisija za stike z zamejstvom 1962/zgodovinska sekcija 1954-1962/odbor za internirance 1958-1962/delovodniki 1953-1954, 1962

Krajevni aktiv Ljudske mladine Slovenije Šturje (PANG 907)

1947-1948; 0.1 tm (1š); arhivski popis

?: Aktiv Ljudske mladine Slovenije Šturje; ?: ukinitev

knjiga članarine

Krajevni aktiv Ljudske mladine Slovenije Planina (PANG 322)

1945-1946; 0.1 tm (1š); arhivski popis

evidenca članov/ zapisniki sestankov

Krajevni odbor Zveze mladine Julijske krajine Renče (PANG 568)

1946-1946; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Krajevni odbor Zveze mladine Julijske krajine Renče; 1947: ukinitev

poročila/ protest

Občinski odbor Ljudske mladine Slovenije Bovec (PANG 329)

1947-1958; 0.1 tm (1š 1m); prevzemni seznam

Krajevni aktiv Ljudske mladine Slovenije Bovec; 1952: Občinski odbor Ljudske mladine Slovenije Bovec; 1961: ukinitev

zapisniki sej krajevnega odbora 1948-1949/ spisi 1947-1950/ zapisniki sej občinskega odbora 1955- 1957/ poročila osnovnih organizacij 1956- 1957/ podatki o članih in funkcionarjih organizacije 1956-1957/ gradivo mladinske delovne brigade Peter Skalar 1956-1958

Mestni komite Zveze komunistične mladine Gorica (PANG 537)

1944-1944; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

poročila krajevnih odborov Zveze slovenske mladine in Zveze komunistične mladine Gorica od aprila do novembra 1944

Občinski odbor Ljudske mladine Slovenije Most na Soči (PANG 708)

1952-1955; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Ljudske mladine Slovenije Most na Soči; 1955: ukinitev

zapisniki sej 1952, 1954-1955/ poročila 1954-1955/ statistika 1954-1955/ blagajniška knjiga 1952-1955

Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Nova Gorica (PANG 441)

1955-1990; 6.9 tm (69š 1m); arhivski popis

1952: Občinski odbor Ljudske mladine Slovenije Nova Gorica; 1963: Občinski komite Zveze mladine Jugoslavije Nova Gorica; 1974: Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Nova Gorica; 1990: ukinitev

zapisniki sej občinske konference 1955-1963/ zapisniki sej predsedstva s prilogami 1966-1989/ akcijski programi, programskovolilne seje 1975-1989/ zapisniki in gradivo odborov, komisij in svetov 1964-1990/ poročila osnovnih organizacij 1961-1984/ glasilo Informator 1978-1985, gradivo uredniškega odbora časopisa Nova Govorica 1986-1989/ gradivo o mladinskem prostovoljnem delu 1961-1991/ delovodniki 1960, 1961, 1964, 1965, 1968, 1980-1989

Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Ajdovščina (PANG 643)

1973 1990; 3.3 tm (33š 1m); prevzemni seznam

1955: Občinski odbor Ljudske mladine Ajdovščina; 1974: Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Ajdovščina; 1990: ukinitev

zapisniki sej občinske konference/ poročila mladinskih aktivov/ zapisniki volilnih konferenc/ pravila in organiziranost/ praznovanja, tekmovanja, pohodi, zborovanja/ programi dela/ finančni plani in poročila/ gradivo mladinskih delovnih brigad

Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Tolmin (PANG 442)

1958-1989; 2.3 tm (23š 1m); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Ljudske mladine Slovenije Tolmin; 1974: Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Tolmin; 1990: ukinitev

poročilo o občnih zborih in volitvah 1956/ praznovanja 1956-1957/ aktivnosti in posvetovanja društev 1956/ analiza dela, programi dela 1976-1979/ gradivo mladinskih delovnih brigad 1976-1979/ bilteni 1976-1979/ letni finančni načrti 1979/ fotografije 1960-1984

Medobčinski svet Zveze socialistične mladine Slovenije severnoprimorske regije (PANG 551)

1978-1985; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1974: Medobčinski svet Zveze socialistične mladine Slovenije severnoprimorske regije; 1990: ukinitev

pravila o organiziranju in delovanju/ zapisniki posvetov, sej/ programi aktivnosti

Okrajni odbor Zveze antifašistične mladine Julijske krajine za Kobariško (PANG 451)

1944-1947; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1944: Okrajni odbor Zveze Slovenske mladine za Kobariško, 1945: Okrajni odbor Zveze antifašistične mladine Julijske krajine za Kobariško; 1947: ukinitev

spisi 1944-1947

Okrajni odbor Ljudske mladine Slovenije Tolmin (PANG 330)

1944-1955; 1.6 tm (16š); prevzemni seznam

1943: Rajonski komite Zveze komunistične mladine za Tolminsko; 1944: Okrajni komite Zveze komunistične mladine za Tolminsko; 1945: Okrajni komite Zveze komunistične mladine Julijske krajine; 1943: Rajonski odbor Zveze Slovenske mladine za Tolminsko; 1945: Okrajni odbor Zveze mladine Slovenije; 1946: Okrajni odbor Ljudske mladine Slovenije Tolmin; 1949: združitev Okrajnega komiteja Zveze komunistične mladine Jugoslavije za Tolminsko in Okrajnega odbora Ljudske mladine Slovenije Tolmin v Okrajni komite Ljudske mladine Slovenije Tolmin; 1955: ukinitev

okrožnice, poročila/ zapisniki sej in poročila okrajnega komiteja, odbora ter terenskih odborov/ resolucije/ akcije inštrukcije, izobraževanje, navodila višjih organov/ personalne pole, karakteristike, življenjepisi/ spisi/ tiski/ fotografije

Okrajni odbor Ljudske mladine Slovenije Nova Gorica (PANG 448)

1947-1962; 2.0 tm (20š); prevzemni seznam

1947: Okrajni odbor Ljudske mladine Slovenije Gorica, Nova Gorica; 1962: ukinitev

gradivo Okrajnega pionirskega štaba Gorica 1948-1951/ gradivo mladinskih delovnih brigad 1947-1962/ zapisniki osnovnih organizacij in občinskih odborov 1954-1961, konferenc 1955-1958, sekretariata 1960/ spisi 1958-1962/ delovodnik 1960-1961

Okrajni odbor Zveze antifašistične mladine Julijske krajine za Bovško (PANG 450)

1944-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1943: Okrajni odbor Zveze Slovenske mladine za Bovško; 1945: Okrajni odbor Zveze antifašistične mladine Julijske krajine za Bovško; 1947: ukinitev

spisi 1944-1947

(PANG 443)

PANG 443 – Okrajni komite Zveze komunistične mladine Julijska krajine Grgar je bil z inventuro fondov in zbirk 2015 priključen fondu PANG 480 Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Grgar.

Okrajni komite Zveze komunistične mladine Jugoslavije za Goriško (PANG 539)

1944-1945; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki sej

Okrajni komite Zveze komunistične mladine Jugoslavije za Kanalsko (PANG 457)

1945-1947; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

zapisniki/ seznami

Okrožni komite Zveze komunistične mladine Julijske krajine za Goriško, Gorica (PANG 328)

1944-1947; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

1945: Okrožni komite Zveze komunistične mladine Julijske krajine za Goriško; 1947: ukinitev

zapisniki aktivov zveze komunistične mladine 1944-1946/ karakteristike 1945-1947/ zapisniki sej okrožnega komiteja 1947/ protestna pisma in resolucije 1945-1946/ kadrovske pole 1946/ poročila krajevnih organizacij zveze komunistične in zveze antifašistične mladine 1946/ zapisnik seje aktiva komunistične mladine za okraj Gorica 1947/ zapisniki sej mestnega in kvartnih komitejev komunistične mladine Gorica/ seznami brigadirjev za progo Brčko – Banoviči iz okrajev cone A 1946

Okrožni komite Zveze komunistične mladine Jugoslavije za Zapadno Primorsko (PANG 536)

1944-1945; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1944: Okožni komite Zveze komunistične mladine Jugoslavije za Zapadno Primorsko; 1945: ukinitev

poročila/ dopisi

Podružnica Enotnih sindikatov splošne mešane stroke Sveta Lucija, Most na Soči (PANG 707)

1945-1946; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1946: Podružnica Enotnih sindikatov splošne mešane stroke Sv. Lucija

okrožnice, navodila, obvestila/ mesečna poročila/ osnovni podatki o podružnici

Mestni odbor Enotne strokovne zveze delavcev in nameščencev Gorica (PANG 638)

1945-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki krajevnih medstrokovnih svetov 1946/ sindikalni politični tečaj v Gorici 1946/ obvestila, okrožnice in navodila mestnega odbora 1946-1947/ seznami delovne sile 1946-1947/ mezdni sporazumi za delavce v različnih panogah 1946

slovenščina, italijanščina

Krajevni medstrokovni svet Enotnih sindikatov Ajdovščina (PANG 426)

1946-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1946: Krajevni medstrokovni svet Enotnih sindikatov Ajdovščina; 1948: ukinitev

zapisniki sej 1946/ gradivo za poročila na radiu Slovensko Primorje v Ajdovščini 24.- 28. 12. 1946/ delovne norme 1947/ resolucije 1947/ seznami članov 1947/ sindikalni prispevki 1947/ volitve 1947/ tekmovanja 1947/ finančno gradivo 1946

Občinski sindikalni svet Tolmin (PANG 430)

1952-1982; 3.5 tm (35š); prevzemni seznam

1952: Občinski sindikalni svet Tolmin; 1990: ukinitev

zapisniki sej občinskega odbora 1971-1980, sej predsedstva 1960, 1971-1982, občinskega sveta 1978-1982, sindikalnih podružnic 1960-1963/ zapisniki odborov, komisij in svetov 1974-1982/ zaključni računi 1963-1981

Občinski sindikalni svet Nova Gorica (PANG 545)

1955-1990; 5.1 tm (49š 4k); prevzemni seznam, arhivski popis

1952: Občinski sindikalni svet Nova Gorica; 1990: ukinitev

zapisniki sej sveta, plenumov, predsedstva, raznih komisij občnih zborov, osnovnih organizacij in predsedstva/ statistična in delovna poročila/ plani/ spisi

Občinski sindikalni svet Kobarid (PANG 427)

1955-1958; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1952: Občinski sindikalni svet Kobarid; 1961: ukinitev

zapisniki sej krajevnega sindikalnega sveta 1955/ zapisniki sej občinskega sindikalnega sveta 1956-1958

Občinski sindikalni svet Bovec (PANG 428)

1953-1962; 0.2 tm (2š); arhivski popis

do 1955: Krajevni sindikalni svet Bovec; 1955: Občinski sindikalni svet Bovec; 1961: ukinitev

zapisniki sej krajevnega sindikalnega sveta 1955/ zapisnik letnega občnega zbora občinskega sveta 1955/ zapisniki sej upravnih odborov podjetij 1956/ programi in poročila o delu 1956, 1958, 1962/ zapisniki o volitvah v delavske svete 1956/ zapisniki sej upravnega odbora sveta 1956/ zapisniki plenuma 1956, 1959/ seznami sindikalnih podružnic 1959/zapisniki sej sindikalnih podružnic 1955-1961, navodila, obvestila 1953-1961, statistika 1953-1955, delovodnik 1955

Občinski sindikalni svet Ajdovščina (PANG 554)

1963-1984; 1.5 tm (15š); prevzemni seznam

1952: Občinski sindikalni svet Ajdovščina; 1990: ukinitev

zapisniki sej organov občinskega sveta/ spisi

Okrajni sindikalni svet Tolmin (PANG 433)

1945-1956; 0.7 tm (7š); prevzemni seznam

1947: Okrajni odbor Enotnih sindikatov Tolmin; 1949: Okrajni sindikalni svet Tolmin; 1955: ukinitev

popis aktivnih prebivalcev v Ladri, Libušnjem, Smasteh in Volčah s podatki o članstvu v Enotnem sindikatu in o socialnem stanju 1947/ finančna knjiga Krajevnega sindikalnega sveta Tolmin 1947/ poročila Gospodarske banke Enotnih sindikatov, podružnica Tolmin 1947/ zapisniki sej sindikalnih podružnic 1946-1955/ zapisniki upravnih odborov in delavskih svetov podjetij 1953-1955/ resolucije 1947-1948/ gradivo Sindikalne podružnice upravno-administrativne stroke Tolmin 1946-1956/ gradivo sindikata javnih uslužbencev pri Občinskem ljudskem odboru Tolmin 1954-1961

Okrajni sindikalni svet Gorica, Nova Gorica (PANG 435)

1947-1967; 1.9 tm (19š); arhivski popis

1947: Okrajni odbor Enotnih sindikatov za Goriško, Ajdovščina; 1948: Okrajni sindikalni svet Gorica – Solkan; 1948: Okrajni sindikalni svet Gorica, Solkan, Nova Gorica; 1962: ukinitev

okrožnice podružnicam 1946-1947/ zapisniki sej podružnic, medstrokovnih svetov 1946-1947/ zapisniki sestankov okrajnega sindikalnega sveta 1947/ zapisniki plenuma 1947/ zapisniki sej izvršnega odbora, skupščine, plenumov 1948-1961/ zapisniki masovnih sestankov 1949/ finančno gradivo 1955, 1958/ spisi 1955-1961/ delovodniki 1948, 1949, 1951, 1954, 1955, 1959-1961

Okrajni odbor Enotnih sindikatov za Kanalski okraj (PANG 327)

1945-1947; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

1945: Okrajni odbor Enotnih sindikatov za Kanalski okraj; 1947: ukinitev

poročila iz podružnic 1945-1947/ pristopne izjave 1945/ seznami članov 1945-1947/ plačevanje članarine 1946-1957/ seznami delovne sile 1947/ zaposlovanje 1946-1947/ zapisniki sej 1945-1947/

slovenščina, italijanščina

Krajevni odbor Antifašistične fronte žena Renče (PANG 569)

1946-1948; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Krajevni odbor Slovensko-italijanske protifašistične zveze Renče; 1947: Krajevni odbor antifašistične fronte žena Renče; 1953: ukinitev

poročila iz sestankov 1946-1947/ volitve 1948/ pozdravna pisma in resolucije 1946/ priprave za obisk zavezniške komisije 1946/ spisi 1946

Krajevni odbor Antifašistične fronte žena Čezsoča (PANG 977)

1946-1949; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

 obvestila/ potrdila/ plani dela/ poročila/zapisniki sej

Krajevni odbor Slovenske protifašistične ženske zveze Volčja Draga – Bukovica (PANG 497)

1944-1946; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki sej 1944-1945/ seznam članic prvega odbora s.d./ okrožnice 1944-1945/  volitve v krajevni odbor 1946/ seznam članic  1944-1945/ delovodnik krajevne celice komunistične partije 1945-1946/ seznam plačnikov članarine za partijski sklad 1945-1946/ seznam članov komunistične partije 1946

Okrajni odbor Antifašistične fronte žena Tolmin (PANG 453)

1948-1954; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1945: Okrajni odbor Antifašistične fronte žena Tolmin; 1953: ukinitev

zapisniki sej, poročila, referati, dopisi

Okrajni odbor Antifašistične slovensko-italijanske ženske zveze za Kanalsko (PANG 326)

1946-1946; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945.: Okrajni odbor Antifašistične slovensko-italijanske ženske zveze za Kanalsko; 1947: ukinitev

volilni lističi

slovenščina, italijanščina

Okrajni odbor Antifašistične fronte žena Nova Gorica (PANG 324)

1945-1953; 0.9 tm (9š); arhivski popis

1945: Okrajni odbor Slovenske protifašistične ženske zveze Gorica, Slovensko-italijanska protifašistična ženska zveza, 1947: Okrajni odbor Antifašistične fronte žena Jugoslavije Gorica; 1953: preoblikovanje v Okrajni odbor Zveze ženskih društev Gorica

zapisniki sej 1945-1953/ delovni načrti 1945-1953/ poročila krajevnih odborov 1946-1953/ statistika 1946-1950/ okrožnice 1946-1950/ resolucije 1946-1950/ volitve 1946-1950/ referati, govori 1950-1951/ gradivo Krajevnega odbora Slovensko-italijanske protifašistične zveze oz. Antifašistične fronte žena Solkan 1946-1950

Krajevna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Kostanjevica na Krasu (PANG 1057)

1955-1989; 0.1 tm (1š); arhivski popis

?: Krajevna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Kostanjevica na Krasu; 1989: ukinitev

delovodnik 1971-1987/zapisniki sej koordinacijskih konferenc, kadrovskega odbora, predsedstva s prilogami/ blagajniška knjiga 1955-1987

Krajevna organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva Deskle-Anhovo (PANG 822)

1949-1986; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki sej z gradivom 1959-1986/ seznam članov odbora 1965-1967/ statistična poročila 1960-1963/ delovodnik 1961-1963/ članske izkaznice (izbor) 1949, 1952, 1954, 1956

Krajevna organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva Col (PANG 930)

1959-1964; 0.1 tm (1š); arhivski popis

 

odškodnina za uporabo prostorov 1959/delovodnik 1961-1964

Krajevna organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva Ajdovščina (PANG 908)

1974-1989; 0.3 tm (3š); arhivski popis

?: Krajevna organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva Ajdovščina; 1989: ukinitev

zapisniki sej letne, volilne konference, predsedstva 1975-1989/ razna pravila 1975-1981

Krajevni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Renče (PANG 421)

1946-1985; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Krajevni odbor Osvobodilne fronte Renče; 1945: Krajevni odbor Slovensko-italijanske protifašistične zveze Renče; 1952: Vaški odbor Osvobodilne fronte Renče; 1953: Krajevna organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva Renče

zapisniki sej krajevnega odbora 1946/ politično in organizacijsko poročilo, poročila po sektorjih krajevnega odbora 1946/ navodila, obvestila Okrajnega odbora Slovensko-italijanske antifašistične unije Miren 1946/ organiziranje prostovoljnega dela 1946/ gradivo v zvezi s šolami, domovi, Dijaško matico in učnim kadrom 1946/ karakteristike, seznami članov, potne dovolilnice za potovanje v Jugoslavijo 1946/ pomoč političnim kaznjencem, komemoracije, prekop borcev 1946/ nabiralna akcija za socialne ustanove 1947/ gradivo socialnega fonda 1948/ gradnja zadružnega doma 1948-1949/ tekmovanja, praznovanja, volitve 1949, 1951/ zapisniki vaškega odbora Osvobodilne fronte 1951-1952/ socialna sestava prebivalcev kraja 1953-1959/ anketa za Goriški zbornik 1959

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tolmin (PANG 423)

1953-1990; 9.2 tm (92š 1m); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Tolmin; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tolmin; 1990: ukinitev

zapisniki sestankov občinskega odbora, odborov osnovnih organizacij in komisij 1952-1961/ poročila društev 1954, 1956/ volitve 1953-1961/ gradivo krajevne organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva Tolmin 1953-1979/ spisi 1953-1990/ fotografije

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tribuša, Dolenja Trebuša (PANG 431)

1951-1953; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Tribuša; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tribuša; 1955: ukinitev

zapisniki sej občinskega odbora/ razni seznami o pomoči vojnim sirotam/ spisi

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Šempeter pri Gorici (PANG 634)

1953-1960; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Šempeter pri Gorici; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Šempeter pri Gorici; 1960: ukinitev

zapisniki in poročila sej občinskega odbora 1953-1956, raznih sekcij in komisij/ zapisniki in poročila vaških oz. krajevnih odborov 1953-1960/ resolucije 1953/ volitve 1957/ proslave in prireditve/ finančni plani in poročila 1955-1959/ razne ankete in analize

Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Nova Gorica (PANG 633)

1955-1990; 12.1 tm (121 škatel, 1 mapa); arhivski popis

Krajevni odbor Osvobodilne fronte Solkan; 1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Nova Gorica; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Nova Gorica; 1966: Občinska konferenca socialistične zveze delovnega ljudstva Nova Gorica; 1990: ukinitev

zapisniki terenskih odborov Osvobodilne fronte Nova Gorica in Solkan 1945-1952/ karakteristike/ navodila, obvestila/ zapisniki sej in poročila krajevnih odborov Socialistične zveze delovnega ljudstva 1955-1989/ zapisniki sekcij, komisij, odborov/ gradivo v zvezi z volitvami/ delovna poročila in plani/ statistična poročila in analize/ referati in govori/ delo društev/ delovodniki

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Most na Soči (PANG 438)

1945-1960; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Most na Soči; 1953: Občinska konferenca socialistične zveze delovnega ljudstva Most na Soči; 1955: ukinitev

gradivo krajevne organizacije Osvobodilne fronte oz. Socialistične zveze delovnega ljudstva Sv. Lucija oz. Most na Soči 1945-1952, 1955/ zapisniki sej občinskega odbora 1952-1954/ volitve 1952/ članstvo 1954/ zapisniki in poročila krajevnih odborov 1952-1955/ delovodnik 1953-1955

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Kobarid (PANG 440)

1953-1961; 0.6 tm (6š); prevzemni seznam

1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Kobarid; 1961: ukinitev

zapisniki sej občinskega odbora 1953-1961/ zapisniki sej osnovnih organizacij 1953-1961/ statistični podatki 1960/ zapisniki sej komisij 1960-1961/ prošnje, predlogi, pritožbe 1960-1961/ informativna poročila 1960-1961/ spisi 1953-1961/ delovodniki 1958-1961

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Kanal (PANG 636)

1952-1961; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Kanal; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Kanal; 1961: ukinitev

zapisniki in poročila vaških oz. osnovnih organizacij 1952-1959/ zapisniki masovnih zborovanj 1953/ poročila občinskega odbora 1953, 1958/ zapisniki sej občinskega odbora, komisij in odborov 1954-1961/ finančna poročila in plani 1956, 1958-1961/ volitve 1958-1959/ informativna poročila 1958-1959/ delovodnik 1961

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Grahovo, Grahovo ob Bači (PANG 434)

1952-1955; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Grahovo; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Grahovo; 1955: ukinitev

zapisniki sej občinskega odbora, vaških organizacij/ razna poročila/ spisi

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Dobrovo (PANG 635)

1952-1961; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Dobrovo; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Dobrovo; 1961: ukinitev

zapisniki sej občinskega odbora 1952-1960/ zapisniki sej krajevnih organizacij 1956-1961/ volitve 1953, 1958/ plani dela/ statistična poročila 1956-1960/ analize 1959-1960/ finančni plani in poročila 1957-1960/ informativna poročila 1958-1960

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Branik (PANG 607)

1952-1955; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Branik; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Branik; 1955: ukinitev

zapisniki o poteku volitev v občinski odbor 1952-1953/ zapisniki konference 1953-1955/ zapisniki sej krajevnih odborov 1953-1955/ statistika članstva 1954/ statistična poročila 1953-1955/ seznami aktivistov 1953-1954/ delovodnik 1953-1955

Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Bovec (PANG 496)

1945-1986; 0.8 tm (8 škatel); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Bovec; 1953: Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Bovec; 1961: ukinitev

zapisniki sej 1951-1961/ zapisniki sej osnovnih organizacij 1951-1961/ poročila društev 1957/ volitve 1957-1961/ spisi 1951-1961/ delovodniki 1954-1959/ gradivo Krajevnega odbora Osvobodilne fronte Bovec in Krajevnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Bovec 1945-1951, 1962, 1976-1986/ fotografije/ gradivo Krajevnega odbora Slovensko-italijanske protifašistične zveze Log pod Managrtom 1946/

Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Ajdovščina (PANG 552)

1955-1990 2.9 tm (28š 2k); arhivski popis

1955: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Ajdovščina; 1966: Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Ajdovščina; 1990: ukinitev

zapisniki sej organov občinskega odbora 1955-1967/ popisi članov 1965/ finančna poročila 1963-1966/ volitve 1963-1967, 1974-1975, 1978/ praznovanja 1965-1969/ zapisniki sej občinske konference 1967-1983/ zapisniki sej izvršnega odbora 1967-1972/ statistična poročila 1968-1970/ finančna poročila 1968-1972, 1981/ spisi 1980-1990

Medobčinski svet Socialistične zveze delovnega ljudstva severnoprimorskih občin (PANG 422)

1977-1990; 1.5 tm (15š); prevzemni seznam

1973: Medobčinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva severnoprimorskih občin, sedež v Novi Gorici; 1977: sedež v Tolminu; 1983: sedež v Novi Gorici; 1990: ukinitev

spisi po klasifikacijskih znakih z delovodniki 1977-1982/ zapisniki sej predsedstva 1983- 1989/ regijski posveti 1983-1990/ imenovanja 1983-1988/ praznovanja, tekmovanja 1983-1990/ seje odborov 1983-1989/ poslovnik 1987/ volitve 1990

Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tolmin (PANG 424)

1945-1955; 0.8 tm (8š); arhivski popis, prevzemni seznam

1944: Okrajni odbor Osvobodilne fronte Tolmin; 1945: Okrajni odbor Slovensko-italijanske protifašistične zveze Tolmin; 1947: Okrajni odbor Osvobodilne fronte Tolmin; 1953: Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tolmin; 1955: ukinitev

zapisniki sej, poročila 1950-1955/ resolucije 1945-1948/ volitve 1949/ seznami članov, karakteristike, življenjepisi 1946-1947/ uprava socialnega fonda 1953/ spisi 1952-1954/ spisi mestnega odbora Slovensko-italijanske antifašistične unije Tolmin 1946

Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Gorica, Nova Gorica (PANG 319)

1946-1965; 6.5 tm (65š); arhivski popis

1947: Okrajni odbor Osvobodilne fronte za Goriško, Solkan, Nova Gorica; 1953: Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Gorica, Nova Gorica; 1962: ukinitev

zapisniki tekmovalne komisije za priključitev Primorske 1946-1949/ zapisniki terenskih, vaških, krajevnih odborov in okrajnega odbora Osvobodilne fronte 1947-1952/ karakteristike članov/ resolucije 1947-1949/ zapisniki sej občinskih odborov in njihovih sekretariatov ter sej predsedstva, odborov, komisij in svetov okrajnega odbora 1952-1962/ programi dela, proslav, tekmovanj/ spisi finančnega poslovanja/ gradivo socialnega fonda 1947-1951/ podatki o duhovnikih, članih Osvobodilne fronte 1953/ podatki o društvih, ukinjenih v letih 1920-1943/ gradivo Prešernove družbe 1953-1955/ gradivo Centralnega odbora za proslavo desetletnice ustanovitve primorskih brigad na Okroglici 1953/ gradivo o gradnji kulturnega doma za Slovensko Primorje 1951-1957/ gradivo Okrajnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Koper, ki se nanaša na območje bivšega okraja Gorica 1963-1965/ spisovne evidence

Krajevni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Solkan (PANG 902)

1944-1954; 0.3 tm (3š); arhivski popis

okrožnice 1944-1949/ zapisniki sej 1945-1949/ spisi 1946-1948/ karakteristike 1946-1948; Odbor OF VI: enote – Nova Gorica zapisniki sej 1950-1954/poročila 1952-1954/okrožnice, navodila 1950-1951/ prostovoljno delo 1950-1951/ spisi 1951

Okrajni odbor Slovensko-italijanske antifašistične unije (Osvobodilne fronte) za Kanalsko (PANG 321)

1945-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Okrajni odbor Slovensko-Italijanske antifašistične unije za Kanalsko; 1947: ukinitev

seznam političnih preganjancev in revnih/ zemljevid okraja/ članstvo/ kartoteka/ volilni lističi/ blagajniška knjiga/ izkaznice/ telovadni kroj za mladince

Okrajni odbor Osvobodilne fronte Ozeljan (PANG 905)

1943-1944; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Zapisniki in poročila terenskih odborov upravnih, množičnih in političnih organizacij na območju rajona oz. okraja Ozeljan/ poročilo o pevskih zborih v okraju 1944/ seznami sekretarjev un terenskih delavcev 1943- 1944/  seznam vojnih obveznikov 1944/ seznami potreb aktivistov 1944/ blagajniška potrdila in obračuni 1944/ okrožnice, navodila 1944

Okrajni odbor Osvobodilne fronte za Vipavsko, Ajdovščina (PANG 538)

1944-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1944: Okrajni odbor Osvobodilne fronte za Vipavsko; 1945: Okrajni odbor Slovensko-italijanske antifašistične unije za Vipavsko

dopisi 1944-1946/ prvomajsko tekmovanje 1946

Okrajni odbor Osvobodilne fronte za Bovško (PANG 962)

1943-1945; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Navodila, okrožnice, poročila, propagandni material 1943-1945/ časopisi, periodika 1943-1945/ drobni tisk, razglasi, pozivi, časopisi 1944-1945

Okrožni odbor Slovensko-italijanske antifašistične unije za Goriško (PANG 663)

1945-1946; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1945: Okrožni odbor Slovensko-italijanske antifašistične unije za Goriško; 1947: ukinitev

zapisniki okrajne in kvartnih volilnih komisij za Gorico, krajevnih volilnih komisij za okrajne odbore Slovensko-italijanske antifašistične unije Miren, Komen, Kanal, Brda, Gradiška, Kobarid, Bovec, Krmin 1946/ okrožnice in dopisi okrožne volilne komisije Slovensko-italijanske antifašistične unije za volitve za goriško okrožje 1946/ poročila in statistični pregled rezultatov volitev 1946/ gradivo komisije za protifašistično borbo 1946/ prvomajsko tekmovanje v Vipavskem okraju 1946/ poročila komisij za prvomajsko tekmovanje za Bovec, Kanal, Kobarid, Komen, Miren 1947/ članarina in prostovoljni prispevki 1945/ spisi (obvestila, zapisniki) 1945-1947

Okrožni odbor Osvobodilne fronte za Baško (PANG 425)

1942-1945; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1942: Okrožni odbor Osvobodilne fronte za Baško; 1944: ukinitev

okrožnice 1942-1944/ spisi od maja do avgusta 1944/ finančni obračuni in poročila 1944-1945/ posojilo svobode 1944-1945

Krajevna celica Komunistične partije Slovenije Bukovica, Volčja Draga (PANG 455)

1944-1946; 0.1 tm (1š); arhivski popis

navodila, okrožnice 1944-1945

Mestni komite Komunistične partije Slovenije Tolmin (PANG 317)

1949-1951; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Mestni komite Komunistične partije Slovenije Tolmin; 1952: ukinitev

zapisniki mestne in osnovnih partijskih organizacij 1949-1951/ kandidatne liste za posamezne organe 1950/ plani, sklepi 1951/ poročila partijskih grup 1950-1951/ seznami članstva, karakteristike 1950-1951/ navodila in obvestila iz okrajnega komiteja 1950-1951/ korespondenca s krajevnimi ljudskimi odbori, osnovnimi partijskimi organizacijami in z okrajnim komitejem 1949-1951

Osnovna organizacija Zveze komunistov Slovenije Deskle (PANG 821)

1959-1990; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zbor članov za ustanovitev območnega odbora stranke 1990/ zapisniki sej predsedstva 1991-1992/ priprave na volitve 1992/ programi, pravila, statut, poročila svetov in koordinacij 1989-1990/ spisi 1990-1993/predspisi 1986-1990

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Zali hrib, Dornberk (PANG 473)

1954-1955; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Krajevni komite Komunistične partije Slovenije Dornberg; 1952: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Zali hrib; 1955: ukinitev

zapisniki sej 1954/ spisi 1954-1955

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Vipava (PANG 472)

1947-1959; 0.4 tm (4š); arhivski popis

Krajevna celica Komunistične partije Slovenije Vipava; Krajevni biro Komunistične partije Slovenije; Krajevni komite Komunistične partije Slovenije; 1952: Občinski komite Komunistične partije Slovenije Vipava; 1959: ukinitev

okrožnice, spisi 1947/ zapisniki krajevne celice, osnovnih organizacij 1948-1959/ spisi 1950-1959/ delovodniki 1950-1957

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Trebuša, Gorenja Trebuša (PANG 471)

1952-1954; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1952: Občinski komite Komunistične partije Slovenije Gorenja Trebuša, Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Trebuša; 1955: ukinitev

zapisniki sej 1952-1954/ spisi 1952-1954

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Tolmin (PANG 470)

1946-1988; 8.8 tm (87š 2k); prevzemni seznam

1945: Mestni komite Komunistične partije Tolmin; 1952: Občinski komite Komunistične partije Slovenije Tolmin; Občinska konferenca Zveze komunistov Slovenije Tolmin; 1990: ukinitev

zapisniki sej mestnega komiteja 1946-1951/ spisi mestnega komiteja 1948- 1951/ zapisniki sej občinskega komiteja 1952-1986/ zapisniki sej osnovnih organizacij 1946-1986/ gradivo komisij, aktivov in drugih organov 1959-1986/ delovodniki 1948-1986/ gradivo občinske politične šole 1983-1988

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šempeter, Šempeter pri Gorici (PANG 475)

1948-1959; 1.0 tm (10š); arhivski popis

Krajevni komite Komunistične partije Št. Peter; 1952: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šempeter pri Gorici; 1960: ukinitev

zapisniki sej osnovnih organizacij 1949-1959/ zapisniki sej občinskega komiteja 1952-1959/ spisi raznih komisij 1958-1959/ delovodnik 1958-1959/ karakteristike, življenjepisi

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šempas (PANG 474)

1947-1953; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Krajevni komite Komunistične partije Šempas; Krajevna celica Komunistične partije Slovenije Šempas; 1952: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šempas; 1955: ukinitev

spisi krajevne celice Šempas 1947/ zapisniki sej celice 1947-1948/ zapisniki osnovnih organizacij 1949-1953

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Nova Gorica (PANG 469)

1945-1991; 23.1 tm (189 škatel, 39 fasciklov, 1 kartonska škatla, 2 zvezka, 11 albumov fotografij, 8 knjig); prevzemni seznam

1945: Krajevni komite Komunistične partije Slovenije Solkan, Mestni komite Komunistične partije Slovenije Solkan; 1953: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Nova Gorica; 1990: ukinitev

zapisniki Zveze komunistične mladine Julijske krajine, grupa Solkan 1945-1948/ zapisniki krajevnih celic, osnovnih organizacij, sej občinskih konferenc 1946-1988/ spisi 1946-1985/ gradivo raznih komisij, aktivov in drugih organov 1959-1985/ delovodniki 1947-1985/ fotografije

slovenščina, italijanščina

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Most na Soči (PANG 468)

1951-1955; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Krajevni komite komunistične partije Sv. Lucija; 1952: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Most na Soči; 1955: ukinitev

zapisniki sej krajevnega komiteja in delovodnik 1951/ zapisniki sej občinskega komiteja 1952-1955/ zapisniki osnovnih organizacij 1952-1955/ okrožnice, spisi 1952-1955

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kostanjevica na Krasu (PANG 467)

1953-1954; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1952: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kostanjevica na Krasu; 1955: ukinitev

zapisniki sej občinske konference

Varia – zbirke (PANG 986)

1900-2008; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2005 zaradi potrebe po ureditvi majhnih količin raznolikih zvrsti arhivskega gradiva, ki ga ni bilo mogoče uvrstiti v dotlej oblikovane zbirke.

podobice in voščilnice/ bankovci/ tiskarski filmi/ gramofonske plošče/ značke/ razglednice/ vabila/ pisemske ovojnice in dopisnice/ koleki/ brigadirski našitki/ priponke/ drobni tisk

slovenščina, italijanščina, nemščina, srbohrvaščina

Topografija narodnoosvobodilnega boja (PANG 1013)

0-0; 12.7 tm (39 škatel); delni arhivski popis (Zbirko sestavljajo tri serije: rokopisna, tipkopisna in fotografska. Za tipkopisno serijo je sestavljen arhivski popis).

Zbirka je bila oblikovana leta 2006.
Nastajala naj bi v letih 1948-1954, verjetneje  pa od leta 1957  pri referatu za spomeniško varstvo in referatu za zgodovino NOB  Goriškega muzeja in je bila zaključena po več letih zbiranja podatkov.

Vsebina PE: Pričevanja prebivalcev krajev z območij tedanjih občinskih ljudskih odborov Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin o dogodkih iz časa narodnoosvobodilnega boja predvsem na območju teh občin, deloma tudi na področju Cerknega, Črnega Vrha in Idrije. Pričevanja se nanašajo večinoma na omenjena območja, segajo pa tudi v širši prostor Slovenije in bivše Jugoslavije ter v zamejstvo, zlasti deželo Furlanijo v Italiji./ zapisi o dogajanjih v posameznih krajih, partizanskih enotah, vojaških misijah, varnostno-obveščevalni službi, partizanskih karavlah, kurirskih postajah in tehnikah/ seznami posnetih fotografij/ fotografije/ negativi/ skice in risbe

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kojsko (PANG 466)

1949-1954; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Krajevni komite Komunistične partije Kojsko; 1952: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kojsko; 1955: ukinitev

zapisniki krajevnega komiteja in osnovnih organizacij 1949-1952/ zapisniki konference in sej občinskega komiteja 1952-1954

Razno gradivo (prevzem iz Goriškega muzeja) (PANG 1015)

0-0; 6.5 tm (65 škatel, 1 mapa); brez pripomočka

Zbirka je bila oblikovana leta 2006 iz dela arhivskega gradiva, ki ga je izročil Goriški muzej. Gradivo je bilo neurejeno in nepopisano.

Opomba k obdelavi p.e.
Zbirka bo v prihodnosti ukinjena, saj bo gradivo postopoma vključeno v že obstoječe fonde in zbirke oz. se bodo oblikovali novi fondi.

Gradivo zbirke je še v fazi obdelave in razvrščanja v različne fonde in druge zbirke, zato še ni na razpolago vsebinski popis gradiva.

Zbirka zvočnih zapisov (PANG 783)

1960-2004; 18 kosov (14 kaset, 4 magnetni trakovi), 15 naslovov; arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1995.

zvočne kasete: okrogla miza “Obveščanje kot dejavnik sožitja in sodelovanja ob meji, Zemono, 1986/ posvetovanje ob 40. obletnici priključitve Slovenskega Primorja, Nova Gorica, 1987/ sestanek Goriškega odbora SDZ, 1991/ zbor krajanov krajevnih skupnosti Šempeter in Vrtojba glede ustanovitve skupne občine, 1997/ slovesnost ob postavitvi temeljnega kamna za dijaški dom Mitje Gorjupa v Novi Gorici, 1978/ razgovori Slavice Plahuta iz Goriškega muzeja z akterji odporniškega gibanja na Vipavskem, ok. 1980/ spomini Kristjana Bavdaža iz Kanala in Križnič Mirka iz Gorenje vasi, 1979-1990/ magnetofonski trakovi: seja skupščine sklada za intervencije v kmetijstvu občine Nova Gorica, 1986/ seja občinske skupščine občine Nova Gorica, 1983/ seja občinskega odbora Zveze združenj borcev Tolmin, 1960

Posnetki se presnemavajo v digitalno obliko (PANG 943 – Zbirka zgoščenk).

Zbirka zgoščenk (PANG 943)

1501-2013; 124 kosov; arhivski popis

 

Zbirka je bila oblikovana leta 2003. Na zgoščenkah so digitalni posnetki arhivskega gradiva iz Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Arhiva republike Slovenije in drugih ustanov, imetnikov zasebnega arhivskega gradiva, dokumentarni posnetki Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici in razni drugi posnetki. Glede na vsebino je razdeljena je na štiri serije.

serija A:  arhivsko gradivo (franciscejski kataster za Primorsko 1811-1869/ zvočni posnetki iz zbirke zvočnih zapisov (PANG 783) in drugih fondov 1960-1999/ fotografije o gradnji elektrarne na Soči v Solkanu 1978-1983/ urbanistični načrt Nove Gorice 1957 (PANG 104)/ fotografije iz družinskega arhiva grofov Coronini 1906-1941/ fotoarhiv o Slovencih na Goriškem 1912-2005/ kazenski vpisniki okrožnega in okrajnega sodišča v Novi Gorici (PANG 974 in PANG 544) 1946-1954/ zapuščinski vpisniki okrajnega sodišča v Novi Gorici (PANG 544) 1945-1956/ filmi iz zbirke filmov (PANG 584) in zbirke videofilmov (PANG 713) ter drugih fondov in arhivov 1916- 2003/ šolske kronike nekaterih osnovnih šol 1947-2003/ Zemljiško gospostvo Dobrovo (PANG 343) 1501-1846/ Patrimonialna sodnija Tolmin (PANG 241) 1664-1670/ Notariat Gorica (PANG 363/1 1898-1906/ Okrajni svet svobod in prosvetnih društev Gorica – Nova Gorica (PANG 342) 1947-1963/ Srečko Kumar (PANG 898) s.d./ Okrajni ljudski odbor Gorica (PANG 80), gradbeni spisi 1947-1957/ albumi fotografij Ivana Možeta iz Vipave (PANG 1009) 1886-1952/ gradivo zasebnih imetnikov s.d.-1972/ serija B: gradivo za razstave, publikacije in druge dejavnosti Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici 2000-2015/ serija C: razno (zgoščenke so podarili različni posamezniki ali ustanove) 1999-2013/ serija D: dokumentarne fotografije in filmski posnetki Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici 1979-2012

slovenščina, italijanščina, nemščina, latinščina

Zbirka videokaset (PANG 713)

1945-2007; 69 videokaset (293 naslovov); arhivski popis

 

Zbirka je bila oblikovana leta 1990, ko je bilo s prvih originalnih filmskih trakov iz zbirke filmov (PANG 584) presneto gradivo na videokasete. Glede na vsebino je razdeljena je na štiri serije.

serija A-Arhivsko gradivo (Filmski obzornik 1945-1962/ Filmske novosti 1948-1967/ amaterski posnetki Vladimirja Hmeljaka raznih dogodkov na Goriškem in širšem območju severne Primorske 1964-1984/ amaterski filmi filmskega krožka Osnovne šole Solkan 1974-1981/ osamosvojitev Slovenije 1989-1991/ porušena Gorica 1916/gledališke predstave Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica 1981-1997/ mladinska delovna akcija Posočje 1978/ štafeta mladosti v Tolminu 1977, partizanska tehnika Krn, konec 70-ih let/ pustovanje v Morskem, Desklah, Kanalu, Ročinju, Novi Gorici, Cerknici, izdelovanje mask, zapuščena vas Potravno, Nekovo, martinovanje v Kanalu 1969-2002/ pustovanje v Tolminu in Čiginju 1971-1974/ otvoritev šolskega centra v Tolminu 1978/ potres v Posočju 1976/ lovska družina Tolmin 1977/ odprtje tovarne Iskra v Tolminu 1978/ posnetki Posočja, osnovna šola in gimnazija v Tolminu 1972-1977/ šempetrska noša, grofje Coronini, srečanje treh Šempetrov, občinski praznik občine Šempeter-Vrtojba 2002-2003/ posnetki Posočja, osnovna šola in gimnazija v Tolminu 1972-1977 serija B-Dokumentarno gradivo Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (dokumentarni posnetki o Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici 1969-2007/ serija C-Razno (dokumentarne televizijske oddaje in filmi, posnetki iz drugih slovenskih arhivov 1995-2006) in serija D-Drugo (izbrani posnetki za šolske skupine in druge namene 1948-1952)

slovenščina, srbohrvaščina

Posnetki se presnemavajo v digitalno obliko (PANG 943 – Zbirka zgoščenk, serija A).

Zbirka spominov in drugega dokumentarnega gradiva (PANG 1014)

0-0; 21.3 tm (213š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2006.
Nastajala je od leta 1975(?) do leta 2004 v Goriškem muzeju.

spominski zapisi, izjave, življenjepisi, seznami, nanašajoči se na osebe, kraje ali širša območja v času narodnoosovobodilnega boja in revolucije med drugo svetovno vojno (deloma tudi v času med obema vojnama)/ prošnje za priznanje posebne delovne dobe udeležencev v NOB/ vprašalniki, anketni listi in popisnice za politične zapornike, internirance in deportirance, borce partizanskih enot,  pripadnike prekomorskih enot in drugih osvobodilnih gibanj, aktiviste in druge udeležence v NOB, anketni listi Zveze primorskih partizanov/ podatki o padlih, ubitih ali izginulih/ odškodninske prošnje za zapore in taborišča/ predlogi za odlikovanja/ razne zabeležke in zapisi

Zbirka razglednic krajev (PANG 667)

1897-2022; 3648 kosov; arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1994.

razglednice krajev na severnem Primorskem, Krasu in deloma Notranjskem ter v zamejstvu (Italiji)

Razporejene so po abecedi, znotraj posameznega kraja pa po času nastanka oz. datumu na poštnem žigu.

Zbirka plakatov, letakov in raznih tiskov (PANG 838)

1915-2017; 79 kosov; arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1999 iz gradiva, ki ga ni bilo mogoče uvrstiti v obstoječe fonde.

plakati/ letaki/ koledarji/ reprodukcije slik/ tiskovine večjega formata

slovenščina, italijanščina, nemščina, angleščina

Zbirka pečatnikov (PANG 491)

cca. 1850-2010; 400 kosov; arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1994, ko so bili popisani dotlej evidentirani pečatniki in narejeni njihovi odtisi.

pečatniki gospodarskih organizacij, zvez, zadrug, zavodov/ pečatniki upravnih organov in njihovih oddelkov, sekretariatov komitejev ipd./ pečatniki sodnih organov/ pečatniki društev in združenj/ pečatniki političnih strank in družbenopolitičnih organizacij/ štampiljke dijaških domov, šol in vzgojnih centrov

Zbirka negativov na steklenih ploščah (PANG 1028)

1930-1965; 891 kosov; arhivski popis

 

Zbirka je bila oblikovana leta 2007 ob prevzemu gradiva župnika in amaterskega fotografa Franca Premrla iz Podrage.

vaški motivi, skupinske fotografije in portreti ljudi iz Podrage, Lozic, s Slapa ter iz nekaterih sosednjih krajev 1930-1965

Za uporabo so izdelane kontaktne kopije vseh posnetkov.

Zbirka načrtov, zemljevidov in skic (PANG 837)

1876-2019; 221 kosov; arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1999.

zemljevidi upravnih razdelitev Slovenije in severne Primorske/ topografske karte/ katastrski načrti/ italijanske in nemške vojaške specialke/ načrti in skice krajev; originali, ponatisi in fotokopije

slovenščina, italijanščina, nemščina

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kobarid (PANG 465)

1949-1961; 0.7 tm (7š); arhivski popis

1952: Občinski komite Komunistične partije Slovenije Kobarid, Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kobarid; 1961: ukinitev

zapisniki sej/ poročila/ okrožnice/ analize/ finančno gradivo

Zbirka mikrofilmov (PANG 585)

1413-2003; 434 mikrofilmskih zvitkov; arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1982 ob pripravi podatkov za Publikacijo 2, prvi vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, ko so bili popisani  dotlej prevzeti mikrofilmi.

Zemljiško gospostvo Tolmin, urbarji 1598-1624 / Graščina Rihemberk, sodni protokoli, 1759-1804, jurisdikcija 1791-1904 / Graščina Sv. Križ pri Vipavi, sodni protokoli 1771-1801, razni dokumenti 1601-1854 / urbarji cerkva v župnijah Solkan, Podmelec, Most na Soči, Šentviška gora, Kamnje, župnijah in dekanijah Črniče, Tolmin, Vipava 1550-1875; protokoli tolminskega arhidiakonata 1746-1787; vizitacijski zapisniki tolminskega arhidiakonata 1776 / urbar cerkve Sv. Lovrenca v Neblem 1730-1788, knjiga dolžnikov grofom Colloredo 1610-1619 / kroniki župnij Črniče in Kamnje, kronika podružnične cerkve v Skriljah 1915-1954; kronike župnij Ajdovščina, Budanje, Erzelj, Lozice, Planina, Podkraj, Podraga, Slap, Podnanos, Šturje, Vrhpolje 1866-1974, kronika šole na Slapu 1878-1921 / gradivo v zvezi s tolminskim kmečkim puntom 1647-1714 / šolski in učiteljski kataster Okrajnega šolskega sveta Tolmin, 2. polovica 19. stoletja – 1918 / zapisniki sej občinskih svetov in odborov ter zapisniki sklepov podestàja občin Šempeter, Solkan, Vrtojba 1868-1928 / posnetki razstave Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici Občine na Goriškem od srede 19. stoletja do 2. svetovne vojne / dokumentacija in načrti vodnih naprav (mlini, žage, vodovodi, elektrarne in daljnovodi) v porečju Soče iz fonda PANG 21 – Tehnični urad Gorica 1921-1944 / časopisi: Primorska borba 1945-1947, Nova Gorica 1947-1952, Goriška straža 1918-1928, Istra 1929-1940/ Okrajno glavarstvo Postojna: vodna knjiga vipavskega sodnega okraja 1873-1874, gradbene, vodne, gozdne, pašne in kmetijske zadeve vipavskega sodnega okraja 1818-1909/ Terezijanski kataster za Podrago 1748/ šolske kronike iz različnih fondov šol Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici 1881-1999/ izbrano gradivo občine Solkan 1918-1947/urbarji iz fonda PANG 344 – Zemljiško gospostvo Lože 1757-1847/načrti objektov na železniški progi Jesenice-Trst iz fonda PANG 763 – Državne železnice 1904-1946/ šolski in učiteljski kataster za Gorico in okolico, Gradiško, Sežano in Tolminsko 1850-1912/ popis nepremičnin iz fonda PANG 1 – Državni tehnični urad Trst s tlorisi stavb za del Goriške pokrajine, ki je po 2. svetovni vojni pripadel Jugoslaviji 1939-1939/ kazenski vpisniki iz fondov PANG 974 – Okrožno sodišče Nova Gorica in PANG 544 – Okrajno sodišče Nova Gorica 1946-1956/ gradivo o dogajanju na avstrijsko-beneški meji meji pri kraju Robedišče v Breginjskem kotu 1413-1616/1751/ gradivo goriških deželnih stanov 1510-1803/ gradivo fonda PANG 342 – Okrajni svet svobod in prosvetnih društev Gorica, Nova Gorica 1947-1963/ gradivo fonda PANG 363/1 – Notariat Gorica, notar Artur Lokar 1898-1906

Zbirka gradiva za kroniko Podrage (PANG 947)

1944-2008; 0.5tm (5š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2003 ob prevzemu gradiva. Gradivo se večinoma nanaša na čas narodnoosvobodilnega boja 1942-1945.

rokopis “Kronika Podrage” v 22 zvezkih/zapisi pogovorov s podraškimi aktivisti in vaščani/ spominski zapisi/ korespondenca/ življenjepisi aktivistov in borcev v Podragi s prošnjami za priznanje delovne dobe iz NOB/ zapisi govorov ob raznih dogodkih, obletnicah, pogrebih/ razni seznami/ časopisni članki, raziskovalna naloga, glasilo, referati/ radijska drama “Upor v Podragi”/ tipkopis “Podraška kronika”, v 2 delih, 1780-1943 in 1943-1985; originali in fotokopije

Zbirka gradiva za razstave, publikacije in drugo (PANG 1025)

1930-2013; 0.3 tm (3 škatle); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2007 na željo izročiteljev, da se gradivo hrani v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici.

gradivo za pripravo zbornika ob 50 obletnici požiga Komna leta 1994/ gradivo za pripravo razstave ob 60 obletnici vrnitve izgnancev v Branik leta 2005; originali in fotokopije/ dokumentacija o praznovanju 750 letnice župnije in vasi Komen 14. 12. 1996 – 27. 4. 1997 (programi, vabila, gradivo za predavanja, fotokopije dokumentov iz Nadškofijskega arhiva v Gorici, časopisni članki, VHS kasete, zgoščenke) 1996-1997/

slovenščina, nemščina

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kanal (PANG 464)

1945-1961; 0.8 tm (8š); arhivski popis

1945: Krajevni komite Komunistične partije Slovenije Kanal; 1952: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kanal; 1961: ukinitev

zapisniki/ poročila/ plani/ karakteristike/ gradivo osnovnih partijskih organizacij

Zbirka negativov in diapozitivov (PANG 784)

osnovni podatki o zbirki bodo vpisani naknadno po obdelavi

Zbirka gradiva ob 100-letnici Trgovskega doma v Gorici (PANG 982)

2004-2004; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2005 ob prevzemu gradiva.

zapisnik/ program prireditve/ govori/plakati/ časopisni članki/fotografije

slovenščina, italijanščina

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Grahovo, Grahovo ob Bači (PANG 463)

1952-1954; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1952: Občinski komite Komunistične partije Slovenije Grahovo, Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Grahovo; 1955: ukinitev

zapisniki sej in konferenc občinskega komiteja in osnovnih organizacij 1952-1954/ seznami članov 1953/ dopisi, poročila 1954

Zbirka gradiva o slovenskih železničarjih na Primorskem od začetkov delavskega gibanja do leta 1947 (PANG 1027)

1907-1981; 0.7 tm (5š 2kt); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2007 iz gradiva, ki se je zbiralo v letih 1983-1987 ob izvedbi projekta Železniškega gospodarstva Ljubljana “Slovenski železničarji v NOB 1941-1945”.

fotokopije arhivskega gradiva iz različnih ustanov doma in v tujini/ fotokopije časopisnih člankov/izpiski iz gradiva in časopisnih člankov/ zapisi pričevanj in spominov še živečih železničarjev

slovenščina, italijanščina, srbohrvaščina

Zbirka gradiva o gradnji Nove Gorice (PANG 61)

1946-1978; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Zbirka je začela nastajati z zbiranjem gradiva za razstavo “Zgradili bomo Novo Gorico”, ki jo je Pokrajinski arhiv v Novi Gorici pripravil leta 1988. Zaradi pogoste uporabe tega gradiva je bila leta 1996 oblikovana zbirka Gradnja Nove Gorice (PANG 61). Leta 2006 je bila preimenovana v Zbirko gradiva o gradnji Nove Gorice. V zbirki so večinoma kopije arhivskega gradiva iz različnih arhivov in muzejev, kopije gradiva imetnikov zasebnega arhivskega gradiva in kopije časopisnih člankov.

spisi/ fotografije/ načrti/ časopisni članki/

Zaradi pogoste uporabe tega gradiva so uporabnikom na voljo fotokopije fotografskih reprodukcij fotografij in člankov.

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Dobrovo (PANG 462)

1950-1961; 0.9 tm (9š); arhivski popis

do 1952: Krajevni komite Komunistične partije Slovenije Dobrovo; 1952: Občinski komite Komunistične partije Slovenije Dobrovo, Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Dobrovo; 1961: ukinitev

spisi po delovodniku 1950/ zapisniki osnovnih organizacij 1950-1957/ zapisniki sej, konferenc in poročila občinskega komiteja 1952-1958/ spisi po organizacijski shemi in delovodnem kazalu 1959-1961

Zbirka gradiva narodnoosvobodilnega boja (PANG 1006)

1936-1981; 8.6 tm (86š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2006.
Nastajala je daljše obdobje ob zbiranju gradiva iz časa narodnoosovobodilnega boja in revolucije v Goriškem muzeju.

XXVII. divizija »Goriška«, pozneje XXX. divizija 1943-1944/ štab IX. korpusa – sanitetni odsek veterinarska sekcija 1942-1945/ IX. korpus – podatki o padlih borcih/ obveščevalni center  IX. korpusa 1944-1945/ osebni arhiv Rada Valiča, vodje intendature IX. korpusa 1944/ Južnoprimorski odred, sanitetni odsek 1944-1945/ obveščevalna točka JPO za Vipavo 1944/ Briško-beneški odred – štab, obveščevalni center 1944/ Briško beneški odred, štab I. bataljona 1944/ II. bataljon, III. bataljon 1944/ 17. SNOB »Simon Gregorčič – osebni arhiv Franca Fornazariča, obveščevalni center, operativni odsek 1944/ 18. SNOUB »Bazoviška« 1944/ enote italijanskega odporniškega gibanja v okviru IX. korpusa 1944-1945/ zaledne oblasti IX. korpusa 1944-1945/ vojni arhiv 1944-1945/ Primorske tehnike 1943-1945/ tehnika Sabotin (H-37), Grmada (J-39)1944-1945/ Primorske tiskarne, 1944-1945/ Pokrajinska tehnika KPS za Slovensko Primorje 1944-1945/ Partizanski dnevnik 1944-1945/ Ciklostilni oddelek PT za Slovensko Primorje – centralna tehnika KPS 1944-1945/ Oblastni komite KPS za Slovensko Primorje 1943-1945/ Okrajni komite KPS za Srednje primorsko – Center  1943-1944/ Okrožni NOO (OOF) za Goriško 1943-1945/ Okrožna gospodarska komisija 1943-1944/ Terenski in rajonski odbori 1943-1944/ Okrožni komite KPS za Vipavsko, Okrožni NOO (OOF) za Vipavsko 1943-1944/ Okrožni NOO (OOF) za Srednjeprimorsko1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) za Gorico1944-1945/ Okrajni komite KPS za Vipavsko1944-1945/ Okrajni NOO (OF) za Ajdovščino 1944-1945/  Okrajni NOO (OOF) za Vipavsko 1944-1945/ Okrajni komite KPS Miren, Okrajni komite SKOJ – Miren 1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) za Miren 1944-1945/ Okrajna gospodarska komisija Miren 1944-1945/ Okrajna gospodarska komisija – odsek za gospodarstvo  in KNOO/ 1943-1945/ Okrožni komite KPS Kras – osebni arhiv Maksa Potokarja-Avgusta Dugulina 1942-1943/  Okrožni NOO (OOF) za Kras 1943-1945/ Okrajni NOO (OOF) Komen 1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) Sežana 1944-1945/ SPZŽ, Okrožni NOO (OOF) Gorica 1944/ Okrajni odbor SPZŽ za Gorico 1944-1945/ Okrajni odbor SPZŽ Miren 1943-1945/  Okrožni odbor SPZŽ za Kras, Okrajni odbor SPZŽ za Komen 1944-1945/ Okrožni NOO (OOF) za Kanal 1943-1945/osebni arhiv Franca Hojaka-Groma 1943-1944/ Okrožni NOO (OOF) za Severnoprimorsko 1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) za Severnoprimorsko in krajevni NOO (OOF)1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) za Grgar-Čepovan 1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) za Kal-Kanal 1944/ Okrajni NOO (OOF) Kanal-Čepovan 1944-1945/ Krajevni NOO (OOF) Levpa 1944-1945/ KNOO (OOF) Banjščice 1944/ KNOO (OOF) Podlaka 1943-1945/ Okrožni komite KPS in OF za Baško (za Baško Cerkljansko)1944-1945/ Okrajni komite KPS za Baško Cerkljansko1044-1945/ Okrožni, okrajni NOO (OOF) za Baško 1944-1945/ Okrajni NOO (OOF) za Baško Cerkljansko 1944-1945/ Okrožni odbor SPZŽ za Severnoprimorsko 1944-1945/ Okrajni odbor SPZŽ za Baško  1944-1945/ Okrajno tajništvo SPZŽ za Črni vrh – Vojsko 1944-1945/ Okrajni odbor SPZŽ Grgar – Čepovan 1944-1945/ Okrajni odbor SPZŽ Cerkno 1944/ Zapadnoprimorsko okrožje, osebni arhiv Konrada Javorška-Matjaža 1943-1944/ Okrožni NOO (OOF) za Zapadno primorsko 1943-1945/ Okrožni komite KPS in NOO (OOF) za Idrijsko 1944-1945/ Okrožni komite KPS in Okrožni OOF Brda 1943-1946/ Okrajni OOF (NOO) Brda 1943-1944/ Okrajno narodno sodišče za Brda1944-1945/ Rajonski komite KPS Bovško, Okrajni komite KPS Bovško, Okrajni NOO (OOF) za Bovško 1944-1945/ Rajonski odbor OF, Okrajni OOF za Kobarid 1943-1945/ Krajevni NOO (OOF) v okraju Kobarid 1944-1945/ Tolminsko okrožje, Okrožni (okrajni) komite KPS za Tolminsko 1944-1945/ Okraj Tolmin  1943-1945/ Terenski odbori OF (NOO) 1941-1945/ KNOO Čadrg-Zadlaz 1944-1945/ Okrožni odbor Slovensko italijanske antifašistične unije za Goriško, Okrožni NOO za Goriško 1944-1945/ Okrožni odbor SIAU za Goriško 1945-1947/ Okrožni odbor AFŽ (SIAŽZ) za Goriško  1945-1947/ Mestni odbor ASIŽZ Gorica 1945-1947/ Mestni odbor AFŽ Gorica 1945-1947/ Okrajni odbor ASIŽZ Gorica  1946/ Okrožni odbor SIAZ za Goriško 1945-1946/ gradivo raznih vojaških enot 1943-1945/ gradivo iz NOB posameznih vasi 1943-1975/ zbirke gradiva posameznikov 1940-1961/ okrožje Idrija 1943-1945/ severnoprimorsko okrožje 1942-1945/ Okrajni NOO(OF) za Tolminsko 1942-1945/ gradivo terenskih upravnih in množičnih organizacij 1943-1945/ Okrožni odbor OF za Tolminsko 1943-1944/ Okrožni odbor OF za Brda 1943-1944/ Okrajni odbor OF za Idrijsko 1944-1945?/ Okrožni odbor OF za zapadno Primorsko 1944-1945/ Okrožni odbor SPZŽ za zapadno Primorsko 1944/ Okrajni NOO(OF) za Bovško 1942-1945/ komisija za ugotavljanje vojnih zločinov v Kobaridu 1945-1948/ zbirka spominov NOB Cerkno 1953?/ kronike NOB in šol za Idrijsko/ Gabrijel Primožič – dokumentacija za rehabilitacijo brata 1979-1981?/ Zveza primorskih partizanov 1946-1947/ spomenica Milana Špacapana 1950/ Občinska konferenca SZDL Tolmin – odbor bivših aktivistov OF za severno Primorsko 1970?-1979/ komanda mesta Tolmin 1945/ Okrajno načelstvo NZ Tolmin 1942-1945/ Okrajni odbor SPZŽ Tolmin 1944/ okrajno zastopstvo denarnega zavoda za Tolminsko 1945/ Okrajni komite KPS za Tolminsko 1943-1945/ Okrajni komite SKOJ za Tolminko 1944-1945/ Okrožni odbor ZSM za Tolminsko 1944/ Okrožni komite KPS za severno Primorsko 1944/ Okrajni komite KPS za Bovško 1944-1945/ odbor SPZŽ za Bovško 1943/ Okrajni komite SKOJ za Bovško 1944-1946/ Okrajna zveza primorskih partizanov Bovec 1946/ Okrožni odbor OF(NOO) za Kanalsko 1943-1945/ Okrajni NOO za Kobariško 1945/ razno gradivo iz Kobariškega 1944-1945/ Okrajni NOO Grgar-Čepovan 1944-1945/ Okrožni odbor OF(NOO) za srednje Primorsko 1944-1945/ karabinjerska postaja Slap ob Idrijci 1936-1943/ razno 1943? – ?

slovenščina, italijanščina

Zbirka fotokopij gradiva narodnoosvobodilnega boja (PANG 1017)

1941-1946; 6.5 tm (65š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2006 iz dela gradiva, ki ga je Pokrajinski arhiv v Novi Gorici leta 2006 prevzel od Goriškega muzeja.

fotokopije gradiva iz različnih fondov Arhiva republike Slovenije iz obdobja 1941-1945, ki ga je fotokopirala Slavica Plahuta iz Goriškega muzeja ob pripravi publikacije “Srednje primorsko okrožje 1941-1945”, Nova Gorica 1981

Originalno gradivo hrani Arhiv republike Slovenije.

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Črniče (PANG 476)

1952-1955; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1952: Občinski komite Komunistične partije Slovenije Črniče, Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Črniče; 1955: ukinitev

zapisniki sej občinskega komiteja in osnovnih organizacij/ spisi/ delovodnik 1952-1953

Zbirka fotokopij arhivskega gradiva (PANG 645)

1531-2005; 4.2 tm (42 škatel, 1 mapa); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1991. Dopolnjuje se z novimi prevzemi.

zapisniki bratovščine cerkve Blažene device Marije iz Podgore 1531-1595/ kronike in drugo gradivo župnij Ajdovščina, Budanje, Črniče, Erzelj, Kamnje, Kanal, Kromberk, Lozice, Planina, Podkraj, Podraga, Prvačina, Ravnica, Skrilje, Solkan, Tolmin, Vipava, Vrhpolje 1578-1980/ šolske kronike in drugo gradivo osnovnih šol v Bovcu, Braniku, Bukovici, na Colu, v Čezsoči, Gorenjem polju, Gorjanskem, na Gozdu, v Kostanjevici na Krasu, Kamnem, Lokavcu, na Planini, v Podragi, Renčah, Šempasu, Šmarjah, Šturjah, Tolminu, Voglarjih, Volčah, in na Blanči v Gorici, otroškega vrtca v Tolminu, glasbenih šol v Ajdovščini in Novi Gorici 1860-2001/ kronike ali drugi zapisi o zgodovini severnoprimorskih krajev, 1811-1980 /kmečki upor 1645-1713/ tolminski kmečki upor 1703-1745/ popis vojne škode na pomembnejših objektih za goriški sodni okraj po 1. svetovni vojni/ zapisniki županske zveze za vipavski sodni okraj 1912-1922/ sejni zapisniki Hranilnice in posojilnice Miren 1898-1900/ načrt popravila stavbe Hranilnice in posojilnice v Vipavi 1913/ kronika Slovenskega katoliškega in izobraževalnega društva v Kamnjah 1904-1921/ dnevniki in spominski zapisi primorskih vojakov v prvi in drugi svetovni vojni  spominski zapisi internirancev in zapisi pričevanj o dogodkih med drugo svetovno vojno/ spominski zapisi in drugi dokumenti o priključitvi Primorske in gradnji Nove Gorice 1947-1998/ opekarne na območju Nove Gorice 1897-1921/ parcelni vpisniki katastrskih občin Solkan in Pristava do 1965/ dokumenti o gledališču Slovenskega Primorja 1952-1954/ dokumenti o soški fronti 1914-1918/ seznam pokopanih vojakov na vojaškem pokopališču v Spodnji Branici 1918/ dokumenti o spomeniku baronu Andreju Čehovinu v Spodnji Branici 1896-1898/ gradivo okrajnih glavarstev Gorica in Postojna ter namestništva v Trstu v zvezi z delovanjem društev na severnem Primorskem 1850-1918/ dokumenti deželne vlade in deželnega namestništva v Trstu o šolstvu in otroških vrtcih 1869-1918/ gasilsko društvo Vipava 1887-1976/ čebelarski zapiski nadučitelja Janka Vodopivca iz Kamenj 1892-1940/ regulacijski načrt Bovca in Kostanjevice na Krasu 1921-1922/ pesem ob smrti Josipa Broza – Tita, s.d. (1980)/ maša v spomin bazoviškim žrtvam 1931/ gradivo o pomembnih posameznikih in gradivo, katerega ustvarjalci so ti posamezniki: Joža Lavrenčič, Ludvik Zorzut, Vinko Vodopivec, Josip Balič, Alojzij Res, Kristjan Bavdaž, Gabrijel Kumar, Janez Krhne, Franc Kodrič, Viktor Kos, Ivan Rob, Mihael Štrukelj, Zdravko Jelinčič, Fran Žgur, Janez Krhne, Marjan Konič, Alojz Filipič, Stanko Murovec, Edmund Čibej ter družine Ferjančič – Lasič, Marušič, Okretič – Tomažič, Doljak in družine iz Breginjskega kota 1803-2000/gostilničar na Sveti Gori Ivan Černe 1899-1944

Zbirka fotografij (PANG 583)

1890-2005; 10065 kosov; arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1978, ko so bile urejene in popisane tedaj v arhivu obstoječe fotografije. V zbirki so originalne fotografije in reprodukcije.

posamezne fotografije in albumi; originali in reprodukcije

prva svetovna vojna in soška fronta 1914-1918/ motivi različnih severnoprimorskih krajev, fotografije dogodkov, društev, šol in šolarjev, vojaštva, itd. iz časa pred 2. svetovno vojno/ zborovanje v Braniku 1943/ zborovanje med Spodnjo in Zgornjo Branico 1944/ zborovanje med Branico in Šmarjami 1944/ imenovanje prve slovenske vlade v Ajdovščini 1945 /manifestacije v osvobojeni Gorici 1945/ manifestacije za priključitev Primorske v Gorici in okolici 1946/ demonstracije proti zavezniški vojaški upravi v Gorici 1946/ državna meja z Italijo v Rožni dolini ok. 1947 in Mirnu ok. 1970/ gradnja Nove Gorice 1947-1948/ zborovanje na Okroglici 1953/gradnje v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici pred letom 1970/ prenos Marijine podobe na Sv. Goro 1921,1922, 1951/ zborovanje na Okroglici 1953/ proslava 25. obletnice vstaje na Primorskem 1968/ Tito na Goriškem 1958-1961/ portret Josipa Broza Tita 1959/ motivi različnih severnoprimorskih krajev in dogodkov po 2. svetovni vojni/ razna podjetja na Goriškem, Tolminskem in Ajdovskem okrog 1950-1977/ šole in dijaški domovi 1946-1985/ sabotinska cesta 1977/ mladinske delovne akcije Kožbana 1976 in Kras 1980/ letalski posnetek Nove Gorice z okolico 1989/ potres v Posočju 1998/ plaz Stože v Logu pod Mangartom 2000/ spopad z jugoslovansko vojsko na mejnem prehodu Rožna dolina 1991/ vojaška gimnazija Franc Rozman Stane v Ljubljani 1972-1973/ proslava 35. obletnice priključitve Primorske Jugoslaviji v Komnu 1978/ italijanske delovne brigade v Etiopiji 1935-1941/ pomembni posamezniki: Alojz Gradnik, Vladimir Hmeljak, Alojzij Novak, France Gorkič, Pavel Plesničar, Tone Požar, Frančišek Borgia Sedej, Ivan Rob, Mihael Štrukelj, Franc Premrl

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Breginj (PANG 461)

1952-1955; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1945: Krajevni komite Komunistične partije Slovenije Breginj; 1952: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Breginj; 1955: ukinitev

zapisniki sej/ dopisi

Zbirka filmov (PANG 584)

1945-1992; 111 filmskih kolutov (133 naslovov); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1982 ob pripravi podatkov za Publikacijo 2, prvi vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, ko so bili popisani  dotlej prevzeti filmi. Dopolnjuje se z novimi prevzemi.

Filmski obzornik 1945-1962/ Filmske novosti 1948-1967/ amaterski dokumentarni in igrani filmi filmskega krožka Osnovne šole Solkan 1974-1981/ izobraževalni filmi o poklicih 1965-1970/igrani in reklamni filmi Kino podjetja Nova Gorica 1983-1992/odkritje plošče Tehnika Krn in pohod Tehnika Krn 1977/mladinska delovna akcija Posočje 1978/štafeta mladosti Tolmin 1977/pustovanje v Tolminu in Čiginju 1971-1974/otvoritev šolskega centra v Tolminu 1978/ potres v Posočju 1976/lovska družina Tolmin 1977/odprtje tovarne Iskra v Tolminu 1978/posnetki Posočja, osnovna šola in gimnazija v Tolminu 1972-1977/izobraževalni film o električni energiji 1968

slovenščina, srbohrvaščina

Filme na podlagi pogodbe o depozitu hrani Slovenski filmski arhiv pri Arhivu republike Slovenije. Izbrani filmi so presneti na videokasete (PANG 713 – Zbirka videokaset, serija A) in/ali zgoščenke (PANG 943 – Zbirka zgoščenk, serija A).

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Bovec (PANG 460)

1945-1961; 0.6 tm (6š); arhivski popis

Krajevni partijski biro Bovec; 1952: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Bovec; 1961: ukinitev

poročila krajevnega komiteja in osnovnih organizacij 1947/ zapisniki krajevnega in občinskega komiteja 1948-1957/ spisi 1948-1961

Zbirka arhivskega in dokumentacijskega gradiva (PANG 1012)

0-0; 14 tm (141š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2006 po prevzemu gradiva iz Goriškega muzeja. Nastajati je začela v Goriškem muzeju leta 1965 na pobudo dr. Branka Marušiča.

Prevladuje gradivo iz osebnih in družinskih zapuščin.
Družinske zapuščine: Kocjan iz Žirij pri Sežani, Černe iz Tomaja, Žvanut iz Lozic, Laharnar iz Gorskega Vrha na Šentviški Gori, Feltrin iz Zakraja pri Šentviški Gori, Grbec iz Srednjega, Hrovatin in Lavrenčič iz Vipave, Malik iz Ajdovščine, Kemperle iz Hudajužne, Sfiligoj iz Medane, Tinta iz Gorenjega Polja pri Anhovem, Majer iz Lož pri Vipavi.
Osebne zapuščine: Anton Černe, Simon Gregorčič, Josip Jug, Anton Podgornik, Josip Abram Trentar, Julij Kugy, Henrik Tuma, Virgil  Šček, Ivan Bajt, Klement Jug, Jože Srebrnič, Leopold Bobič, Vinko Vodopivec, Jože Petrovič, Josip Vilfan, Albert Rejec,  Lavo Čermelj, Ivo Juvančič, Joža Lavrenčič, Franc Gorkič, Ludvik Zorzut, Franc Marušič.
Zbirka vsebuje posamezne dokumente  upravnih in pravosodnih organov, zemljiških gospostev, šolskih ustanov, gospodarskih organizacij in društev.
V zbirki je tudi gradivo, ki je nastalo pri  delu dr. Branka Marušiča v Goriškem muzeju ter pri njegovem znanstvenem, kulturnem in političnem delovanju.

Opomba k času nastanka p.e.
Večina  gradiva je iz 19. in 20. stoletja, posamezni dokumenti pa so starejšega oz. mlajšega izvora.

Opomba k obdelavi p.e.
Zbirka bo v prihodnosti ukinjena, saj se gradivo postopoma vključuje v že obstoječe fonde in zbirke oz. se oblikujejo novi fondi.

slovenščina, italijanščina, nemščina, latinščina

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Ajdovščina (PANG 459)

1947-1989; 7.1 tm (68š 27k 1m); prevzemni seznam

1947: Mestni komite Komunistične partije Slovenije Ajdovščina; 1952: Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Ajdovščina; 1990: ukinitev

zapisniki in poročila mestnega komiteja 1947-1951/ zapisniki sej in konferenc občinskega komiteja/ življenjepisi, karakteristike/ poročila osnovnih partijskih organizacij oz. osnovnih organizacij zveze komunistov 1947-1988/ delo raznih komisij in aktivov 1965-1988

Občinski komite Komunistične partije Slovenije Renče (PANG 565)

1946-1953; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Krajevni komite Komunistične partije Renče; 1952: Občinski komite Komunistične partije Renče; Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Renče; 1955: ukinitev

zapisniki in poročila partijskih celic 1946-1947, 1950/ poročilo aktiva Zveze komunistične mladine Renče 1947/ kadrovske zadeve 1948, 1950, 1951/ okrožnice 1950, 1952/ poročilo občinske partijske organizacije 1952/ poštna knjiga 1950-1952/ reorganizacije osnovnih partijskih organizacij 1953

Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije severnoprimorskih občin, Nova Gorica (PANG 553)

1968-1990; 2.0 tm (17 škatel, 5 fasciklov, 1 knjiga); prevzemni seznam

1968: Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije severnoprimorskih občin; 1990: ukinitev

zapisniki sej sveta, njegovih organov in komisij/ spisi in pripadajoči delovodniki

Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Tolmin (PANG 486)

1945-1955; 4.2 tm (41š 4k); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Slovenije (tudi Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Tolmin); 1952: Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Tolmin; 1955: ukinitev

zapisniki in gradivo okrajne konference/ zapisniki sej okrajnega komiteja, osnovnih organizacij, množičnih organizacij/ plani, analize, ocene, poročila/ seznami članov in karakteristike/ pritožbe, prošnje, izjave/ različni referati/ finančni plani in poročila, plačilne liste/ statistika/ okrožnice, spisi/ gradivo komisij, sekcij, odborov/ resolucije/ referati/ delovodniki z indeksi

Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Nova Gorica (PANG 485)

1947-1962; 15.0 tm (148š 21k); arhivski popis

1947: Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Gorica; 1952: Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Nova Gorica; 1962: ukinitev

zapisniki in gradivo okrajne konference/ zapisniki sej okrajnega komiteja, osnovnih organizacij/ plani, analize, ocene, poročila/ statistika/ okrožnice, spisi/ gradivo komisij, sekcij, odborov/ resolucije/ referati/ delovodniki z indeksi

Okrajni komite Komunistične partije Slovenije za Vipavsko, Ajdovščina (PANG 477)

1945-1947; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Slovenije za Vipavsko (tudi Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine za Vipavsko); 1947: ukinitev

zapisniki sej in poročila okrajnega komiteja 1945-1947/ zapisniki sej osnovnih organizacij 1945-1947/ spisi, okrožnice 1945-1947/ resolucije 1946/ gradivo Mestnega komiteja Komunistične partije Slovenije Ajdovščina 1947

Varia- zbirka dokumentov iz osebnih zapuščin (PANG 281)

1869-2012; 0.3 tm (3 škatle); arhivski popis

osebni dokumenti Ivana Gaberščka, delavca na železnici 1908-1927/ vabilo političnega društva Edinost 1924/ izjava društva slovenskih književnikov 1954/ mnenje prof. dr. Rada Bednarika za Angela Forčiča 1966/ vabilo na svetovni evharistični kongres na Dunaju, Gorica 1912/ zapis ob prvi obletnicismrti Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Lojzeta Valenčiča, Bazovica 1931/ dnevnik Vinka Ferjančiča iz Sardinije 1943,1944/ rodovnik Simona Gregorčiča/  prošnja Ane Gabrščik  iz Kobarida za znižano plačilo davka 1869/ popis dajatev in delovnih obveznosti  v župniji Št Vid za leta 1871-1880/ razglednica poslana Alfonzu Čuku v Rim, Bilje 1937/ arhivsko gradivo družin Colja, Bidovec, Tomažič, Vuk 1930-2012/ šolsko spričevalo 1926/27, šolsko zaključno spričevalo 1927, izpiski iz matičnih knjig župnije Dornberk 1948, 1951 – Golja Gabrijela (roj. 13.3.1913), hči učitelja Franca Golja (1876-1952) v Zaloščah/ dnevnik iz prve svetovne vojne (avtor neznan) 1915-1918/ zapisniki sej KS Dolga Poljana, sej sveta KS Dolga Poljana, sej zbora KS Dolga Poljana in raznih odborov 1979-1992/ samoupravni sporazum o temeljih plana KS Dolga Poljana za obdobje 1986-1990/ zapisi o popravilu poti proti Budanjam, adaptaciji pokopališča in stroških telefona za Dolgo Poljano/ zapisi o vremenu in o dogodkih iz osebnega in družbenega življenja doma in po svetu 12. 12. 1979 – 4. 5. 1980, za leto 1985/ razne beležke/ fotografija (družba na pogostitvi)/ Družina Ličen (Rihemberk št. 92, sedaj Branik št. 205) 1942-1970/ Vpisna knjiga obiskovalcev Mangarta 1947-1951/ 

slovenščina, italijanščina

Zapuščina družine Kostanjevic iz Vipave (PANG 872)

1751-1918, 1942; 0.1 tm (1š); arhivski popis

potrdila 1751-1842/ poročna pogodba 1795/ popis zapuščine Marije Kostanjevic 1804/ licitacijski protokol Štefana Kostanjevica 1804/ inventar Gregorja Kostanjevica 1823/ register deželnih pravic zadevajoč skupnih pravic do uživanja in oskrbovanja ekvivalenčnega gozda posestnikov iz Vipave, Zemona in Gradišč, 1907/ prošnja ali vloga fant fantovskega odbora/ notarski zapisi 1909-1915

nemščina, slovenščina, italijanščina

Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Črniče (PANG 484)

1945-1945; 0.0 tm (1m); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Črniče; 1945: ukinitev

zapisniki sej okrajnega komiteja in osnovnih organizacij

Zapuščina družin iz Podnanosa (PANG 851)

1909-1974; 0.1 tm (1š); arhivski popis

pisma, dopisnice, voščilnice 1909-1948/ del knjižice navodil za člane Orla/ izkaznica VI. Mednarodnega kongresa Kristusa Kralja v Ljubljani 1939/ osebni dokumenti/  prepisi besedil cerkvenih pesmi/ fotografije družin: Frelih (Podbreg), Bratož (Šembid), Fabčič (Orehovica), Krečič (Podboršt)/ razglednice/ podobice

Zapuščina družin iz Gaberij (PANG 700)

1819-1943; 0.1 tm (1š); arhivski popis

pregled prihodkov in izdatkov cerkve Sv. Martina v Gaberjah 1819-1820/ pogodbe 1869-1919/ notarske listine 1889/ pobotnice 1898/ premoženjskopravne zadeve 1871-1919/ rojstni in krstni list 1920/ spričevalo o cepljenju koz 1892/ dopisnica 1943

slovenščina, nemščina

Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine za Brda, Kojsko (PANG 479)

1946-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1946: Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine za Brda; 1947: ukinitev

seznami vaških celic 1946/ delovodnik 1946/ poročila osnovnih organizacij 1946-1947/ zapisniki sej 1947

Zapuščina družin iz Bavščice (PANG 870)

1718-1943; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Družine iz Bavščice: Mihelič, Komac, Domenik, Čopi

zemljiško-knjižne zadeve/ zapuščinske zadeve/ naborna lista 1849/  gradbeno dovoljenje 1851/ predlog za rubež 1851/ razsodek o odmeri vojaške takse 1886-1890/ spričevala/ plačilni nalogi/ potrdila o davkih, o družinskem stanju, o plačilu maš/ izkaznice

nemščina, slovenščina, italijanščina

Rodbina Božič (PANG 984)

1903-1949; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Rodbina Božič (Alojzija in Marija Božič) iz Podrage

knjiga vpisov dolgov in plačil za najem, opravljena dela prebivalcev Podrage, Orehovice, Lož, Šent-Vida, Podbrega, hrašč, Vrabč, Dutovelj, Stomaža, Branice, 1903-1949

Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine za Kanalsko (PANG 316)

1945-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine za Kanalsko; 1947: ukinitev

okrožnice 1945/ dopisi in zapisniki osnovnih partijskih organizacij 1946/ zapisniki sej in poročila okrajnega komiteja 1947/ obračuni članarine 1945-1947/ popis članstva, karakteristike 1945-1947

Družina Šantel (PANG 980)

1884-1949; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

Družina Šantel: Saša Šantel (1883 Gorica – 1945 Ljubljana) slikar, grafik, ilustrator, glasbenik, strokovni pisec; Šantel Avgusta ml. (1876-1968) slikarka in grafičarka; Šantel Henrika (Jeti) (1874-1940) slikarka;  Vinko Križaj (1906 Rihemberk – 1998 Ljubljana) gradbeni strokovnjak, dejaven pri začetkih izgradnje  Nove Gorice,  na področju planinstva

fotografije 1884-1900/ album s fotografijami iz obdobja gradnje Nove Gorice in druge fotografije 1949/ plakat/ fotokopije/ goriški programski listi in vabila iz zapuščine Avguste Šantel ml., 1888-1900/

Družine Pahor, Zupan in Tušar (PANG 856)

1849-2006; 0.6 tm (6 škatel, 2 mapi); arhivski popis

družini Pahor in Tušar iz Prvačine; Andrej Pahor, Oskar Pahor, Davorina Pahor

Anton Tušar  (1887 Prvačina – 1932 Bate) učitelj;

družina Zupan: Josip Zupan, Slavko Zupan

spričevala/ pogodbe/ zapuščinske zadeve/ zavarovalne police/ dovolilnice/ potrdila/ vabila/ živilske nakaznice/ vojaška knjižica/ zapis učitelja Antona Tušar/  korespondenca/ šolski zvezek/ blagajniške knjige/ fotografije/ razni dokumenti in tiski/ zemljevidi/ fotokopije/ časopisi

slovenščina, italijanščina, nemščina, arabščina

Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Miren (PANG 482)

1945-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Miren; 1947: ukinitev

zapisniki konference in sej/ poročila/ statistika/ zapisniki osnovnih organizacij/ zapisniki konferenc Okrajnega komiteja Komunistične mladine Julijske krajine Miren

Družina Plesničar, Čepovan (PANG 57)

1900-1942; 0.1 tm (1š); arhivski popis

predlog vpisa v zemljiško knjigo 1900/ pogodba 1913/ potrdilo o vojni škodi 1921-1939/ potrdila o plačanih davkih 1940-1942

slovenščina, italijanščina

Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Kobarid (PANG 481)

1945-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Kobarid; 1947: ukinitev

zapisniki sej in poročila 1945-1947/ poročila in zapisniki sej osnovnih organizacij 1945-1947/ zapisniki in poročila Okrajnega komiteja Zveze komunistične mladine Kobarid in Okrajnega odbora Zveze mladine Julijske krajine Kobarid 1945/ zapisniki agitacijsko propagandne komisije 1946-1947/ delovodnik 1946-1947

Družina Moser (PANG 806)

1847-1858; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Družina Moser iz Orehovice

prepisi pisem oz. dopisov  1847-1858

nemščina

Družina Markič (PANG 1009)

1856-1981; 0.9 tm (9š); arhivski popis

Družina Markič iz Solkana
Boris Markič, roj. 13.3.1927 v Čedadu, umrl 21.4.2006, arhitekt, zaposlen v Projektivnem biroju v Novi Gorici in podjetju SGP Gorica; mati Štefanija Markič, roj. Fegic (1900-1993), lastnica Kavarne Tolmin, oče Angel Markič (1898-1950), lastnik kavarne v Gorici
Helena (Ruth/Tuc) Markič, roj. Lutman, 16.9.1932 v Ajdovščini, vzgojiteljica v Gorici; oče Peter Lutman, lesni trgovec iz Gorice, mati Ana (Anica) Može, roj. 1911, hči Ivana Možeta (1876-1956), trgovca in amaterskega fotografa iz Vipave

zemljiško-knjižne zadeve 1856-1929/ osebni dokumenti, članske in druge izkaznice ter potrdila 1895-1981/ šolska spričevala 1919-1946/ šolski zvezki 1933-1940/ Kavarna Tolmin, finančna dokumentacija 1938-1948/ družinske fotografije, fotografije Vipave in okoliških krajev (tudi Gorica, Idrija, Spodnja Branica, Predjamski grad, Hrušica) 1901-1954/ negativi na steklenih ploščah in filmu ok. 1907-1923

italijanščina, nemščina, slovenščina

Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Grgar (PANG 480)

1945-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Grgar; 1947: ukinitev

zapisniki sej 1946-1947/ zapisniki sej osnovnih organizacij 1946-1947/ finančna poročila 1946/ poročila okrajnega komiteja 1946/ okrožnice, spisi 1946-1947

Družina Kikelj iz Podbrda (PANG 794)

1876-1945; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Družina Kikelj iz Podbrda

zemljiško-knjižne zadeve 1876-1923/ pobotnice 1896-1918/ potrdilo o prijavi vojne škode 1945

Družina Fon (PANG 911)

1821-1977  0.3 tm (3š 1m); arhivski popis

Družina Fon , Trnovo ob Soči

zemljiško-knjižne zadeve 1821-1940/ osebni dokumenti1900-1947/  korespondenca1928-1977/ knjižice, izkaznice, vizitke 1873-1948/ fotografije/ tiski/ zemljevidi

slovenščina, italijanščina

Okrajni komite Komunistična partije Julijske krajine Bovec (PANG 478)

1945-1947; 0.0 tm (1m); arhivski popis

1945: Okrajni komite Komunistične partije Julijske krajine Bovec; 1947: ukinitev

poročila okrožnemu komiteju 1945/ zapisniki sej 1947/ spisi 1947

Družina De Corti (PANG 992)

1944-1944; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Družina De Corti iz Čezsoče

časopisi 1944

Okrožni komite Komunistične partije Slovenije za Zapadno Primorsko (PANG 540)

1944-1944; 0.0 tm (1m); arhivski popis

1944: Okrožni komite Komunistične partije Slovenije za Zapadno Primorsko; 1945: ukinitev

Zapisniki sestankov, poročila, potrdila

Družina Černe, Tomaj (PANG 939)

1808-1973; 2.2 tm (22š 1m); arhivski popis

Družina Černe iz Tomaja:

Anton Černe (1813-1891), kmet in politik, L. 1848 je bil prvič izvoljen v dunajski parlament. Zagovarjal je odpravo fevdalnih obveznosti brez plačila odškodnine. Od 1861 do 1876 je bil deželni poslanec v Gorici in od 1861 do 1873 državni poslanec. Zavzemal se je za enakopravnost slovenskega jezika.

Albina Černe por. Laharnar  (1876-1954) vnukinja Antona Černeta

Emil Černe; Amalija Černe, Amalija Černe r. Škarja, Paula Černe, Lea Černe por. Žuk

Jakob Černe (1780-1857) duhovnik in šolnik; Franc Černe (1822-1902) duhovnik

dr. Peter Laharnar (1872-1932), pravnik; okrajni glavar v Sežani, svetnik pri deželni vladi za Bukovino v Černovicah; poročen z Albino Černe

zemljiško knjižne zadeve/ gradivo o političnem delovanju Antona Černe/ spričevala/ osebni dokumenti/ zapisi in skice o taktičnih vojaških nalogah Franca Černe 1863-1874/  gradivo iz obdobja šolanja in vojaščine Emila Černe/ korespondenca/ razglednice/ tiski/ zemljevidi/ šolski fotografije/ fotografske plošče/ zvezki

slovenščina, italijanščina, nemščina

Okrožni komite Komunistične partije Slovenije za Vzhodno Primorsko, Ajdovščina (PANG 782)

1945-1947; 0.4 tm (4š 1k); arhivski popis

1945: Okrožni komite Komunistične partije Slovenije za Vzhodno Primorsko; 1947: ukinitev

zapisniki sej odbora in komisij, okrajnih komitejev in osnovnih partijskih organizacij/ poročila/ okrožnice/ bilteni/seznam tečajnikov partijske šole

Okrožni komite Komunistične partije Slovenije za Srednje Primorsko (PANG 541)

1944-1945; 0.0 tm (1m); arhivski popis

1944: Okrožni komite Komunistične partije Slovenije za Srednje Primorsko; 1945: ukinitev

Okrožnice, obvestila, vabila, poročila

Okrožni komite Komunistične partije Slovenije za Severno Primorsko (PANG 542)

1944-1945; 0.0 tm (1m); arhivski popis

1944: Okrožni komite Komunistične partije Slovenije za Severno Primorsko; 1945: ukinitev

Obvestila, okrožnica,prošnje, vabilo na sejo

Okrožni komite Komunistične partije Slovenije za Goriško (PANG 781)

1945-1947; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1945: Okrožni komite Komunistične partije Slovenije za Goriško (tudi Komunistične partije Julijske krajine); 1947: ukinitev

zapisniki sej okrožnega komiteja, okrajnih komitejev, osnovnih partijskih organizacij/ okrožnice/ poročila/ spisi

Oblastni komite Komunistične partije Slovenije za Goriško, Postojna (PANG 611)

1950-1950; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1949: Oblastni komite Komunistične partije Slovenije za Goriško; 1951: ukinitev

zapisniki sej biroja, komisij, plenuma/ poročila

Socialistična stranka Slovenije, Območni odbor Ajdovščina (PANG 839)

1990-1993; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

1990: Socialistična stranka Slovenije, občinski odbor Ajdovščina

Vabila na regiski posvet za pripravo kongresa 1990/ gradivo za brošuro občinske organizacije Socialistične zveze Ajdovščina 1990/ vabila iniciativnega odbora, prenos sredstev 1991/ aktivnosti stranke 1991, ustanovitev Območnega odbora Socialistične stranke Ajdovščina 1992/ priprave na volitve v državni zbor 1992/ razgovor političnih strank v Ajdovščini ob odstopu predsednika občine 1993/ plakati 1990-1991

Socialistična stranka Slovenije, občinski odbor Nova Gorica (PANG 786)

(1986)1989-1993; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1990: Socialistična stranka Slovenije, občinski odbor Nova Gorica

zbor članov za ustanovitev območnega odbora stranke 1990/ zapisniki sej predsedstva 1991-1992/ priprave na volitve 1992/spisi (1986)1990-1993

LDS, Liberalno demokratska stranka, občinski odbor Nova Gorica (PANG 785)

1989-1993; 0.3 tm (3 škatle); arhivski popis

1990: Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije – Liberalna stranka Nova Gorica; 1990: Liberalno demokratska stranka, občinski odbor Nova Gorica; 1991: LDS Liberalno demokratska stranka, občinski odbor Nova Gorica

zapisniki sej sveta 1990-1993/ programsko-volilne konference 1991-1992/ pravila 1992/ informator občinskega odbora 1991-1992/ spisi 1989-1993

Demokratska stranka, Goriški zbor, Nova Gorica (PANG 276)

1989-1994; 0.2 tm (2š 1m); arhivski popis

1989: Slovenska demokratična zveza (SDZ), Goriški zbor; 1991: Demokrati, Demokratska stranka, Goriški zbor; 1994: ukinitev

zapisniki sej ustanovitve, organov stranke, primopredaje/ volitve/ finančna poročila/ spisi/ štampiljki/ fotografije

Prostovoljna milica za državno varnost, garnizijsko poveljstvo Bovec (PANG 331)

1936-1939; 0.1 tm (1š); arhivski popis

po 1922: Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, Comando Centuria Speciale di Frontiera, Consolate Militare del T.C.I di Plezzo; 1943: ukinitev

pravila življenja v vojašnici/ poročila/ okrožnice/ navodila/ dopisi iz sedeža organizacije

italijanščina

Družina Bremec, Lokovec (PANG 51)

1884-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisnik poslednjega sporočila 1884/ izročilna pogodba 1901/ predlogi za izvršbo 1903/ oporoka 1925/ pogrebni stroški 1927/ osebni dokumenti (potrdilo o rojstvu, začasna osebna izkaznica, osebna izkaznica, potrošniška nakaznica) 1939, 1947

slovenščina, italijanščina

Varia – šolstvo (PANG 395)

1866-1989; 1.3 tm (13 škatel); arhivski popis

zbirka prepisov šolskih kronik 1875-1970/ zbirka šolskih spričeval 1866-1971/ zbirka šolskih zvezkov 1933-1951/ razno 1920-1975/ zbirka šolskih učbenikov

jezik v gradivu: slo, ita, nem, srh

Pripravljalni odbor za srečanje partizanskih učiteljev Primorske, Nova Gorica (PANG 380)

1973-1973; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

1973: Pripravljalni odbor za srečanje partizanskih učiteljev

zapisniki/ seznami prijav udeležencev srečanja/ program proslave/ pisma/ mnenja/ priznanje s podpisi udeležencev

Center za usposabljanje invalidnih otrok “Janka Premrla Vojka” Vipava (PANG 1052)

1965-2009; 2.0 tm (20š); arhivski popis

31.5.1965: Vzgojni zavod

Programi dela in letni delovni načrti (1970-1998)/ zapisniki sej strokovnih organov in organov upravljanja 1966-1992/ statut, pravilniki in samoupravni sporazumi 965-1988/ organizacijska poročila 1965-1992/ lastni tiski in glasila 1975-2009/ spisovne evidence 1965-1998/ izdelki otrok 1998-2007/ primerki šolskih dnevnikov in imenikov 1967-1988/ gradivo sindikalne organizacije 1973-1988

Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin (PANG 610)

1954-2003; 1.9 tm (19š); prevzemni seznam

1954: pomožni oddelek pri Osnovni šoli Tolmin; 1957: Pomožna šola Tolmin; 1966: Posebni vzgojni in izobraževalni zavod Tolmin; 1990: Vzgojnoizobraževalni zavod Tolmin; 1992: Center za vzgojo in usposabljanje Tolmin

šolska kronika 1954-1977, 1978-1996/ organizacijska in druga poročila 1956-1994/ učni načrti 1954/ delovni programi 1964-2003/ matični in osebni listi učencev, gojencev 1954-1968/ seznami gojencev 1956-1976/ statistika 1955-1965/ šolska stavba, adaptacije 1955, 1963/ zapisniki sej upravnega odbora, sveta domske skupnosti, vzgojiteljskega zbora, inšpekcij 1954-1997/ seznami zaposlenih 1954-1978/ pravilniki, pravila 1962-1996// delovodniki 1956-1980/ priznanja 1978/ odbrani spisi 1964-1987

Mladinski dom Toneta Severja, Kojsko (PANG 994)

1946-1951; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1947: Mladinski dom Toneta Severja Kojsko; 1951: ukinitev

Evidenčni kartoni gojencev 1947-1951/ obnovitvena dela na starem gradu 1946-1947/ statistično poročilo o letovanju otrok v Kojskem 1946/ obnova doma 1947/ zapisnik upravnega odbora 1947/ kolonija, letovanja, dopusti gojencev, obdaritev 1947-1951

Mladinski dom Simona Kosa Tolmin (PANG 609)

1946-1964; 0.4 tm (4š); prevzemni seznam

1946: ustanovitev, 1963: pripojitev k Posebni osnovni šoli Tolmin

sejni zapisniki 1946/ mesečna poročila 1946/ zapisniki pedagoških sestankov 1948/ seznami gojencev 1948/ delo pionirske organizacije 1948/ delovodniki 1946-1950/ dokumentacija o sprejemu gojencev 1945-1955/ finance 1946-1963/ domska pravila 1962

Dijaški dom Tolmin (PANG 505)

1929-2001; 3.5 tm (35 škatel, 1 knjiga); arhivski popis

1919: Konvikt Francesco Scodnik Tolmin, Convitto Francesco Scodnik Tolmino; 1945: Dijaški dom Tolmin; 1952: Dijaški dom Petra Skalarja Tolmin; 1969: Dom šolske mladine Petra Skalarja Tolmin; 1979: Dom učencev Svetozar Marković Tolmin

blagajniška knjiga 1933/ zapisniki upravnega sveta doma 1935-1943/ osebni listi gojencev 1962-1981/ dnevniki dela 1977-1981/ letni načrti dela 1971-1981/ domsko letno poročilo 1974-1981/ zapisniki vzgojiteljskega zbora 1970-1981/ zapisniki in programi dela osnovne organizacije Zveze socialistične mladine 1978-1980/ interesne dejavnosti 1976-1979/ zapisniki zbora učencev 1969-1980/ delovodniki 1974-1984/ zaključni računi s prilogami 1957-1968/ fotografije 1929-1977

slovenščina, italijanščina

Dijaški dom Nova Gorica (PANG 960)

1948-1991; 4.1 tm (41š); arhivski popis

1945: Dijaški dom v Gorici; 1947: dijaški dom v Šempetru; 1952: Dijaški dom v Novi Gorici; 1963: Dom šolskih centrov Nova Gorica; 1981: Dom učencev Mitja Gorjup; 1991: Dijaški dom Nova Gorica

Dokumentacija o registraciji, organizacijskih spremembah 1952-1965/ stavba, prostori 1958-1986/ poročila o delu 159-1990/ plani dela 1950-1974/ prireditve 1980-1991/ statuti, pravila, pravilniki 1964-1989/ zapisniki domskih strokovnih in upravnih organov, komisij, odborov 1953-1989/ personalne zadeve 1948-1985/ finančne zadeve 1952-1981/delovodnik 1962-1988/ odbrani spisi 1958-1985/ delo družbenopolitičnih organizacij doma 1966-1985/ osebni listi 1962-1981/ evidenčni listi 1968-1983/ dokumentacija o počitniškem domu v Ankaranu 1966-1977/ fotografije/ magnetofonski in audio zapisi

Dijaški dom Kobarid (PANG 623)

1948-1968; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1948: Dijaški dom Kobarid; Dijaški dom Andreja Manfrede Kobarid; 1968: priključitev Dijaškemu domu Tolmin

kronika 1949-1952/ zapisniki sestankov domskega kolektiva 1949-1953/ zapisniki sestankov vzgojiteljskega kolektiva 1963-1964/ zapisniki sej sveta dijaškega doma 1966-1967/ zapisniki sej sveta upravnega odbora 1960-1964/ seznam gojencev 1964-1965/ načrt vzgojnega dela 1963-1967/ zapisniki sej učiteljskega zbora 1948-1954/ zapisniki redovalnih konferenc 1954-1968

Ljudska univerza Ajdovščina (PANG 668)

1959-2019; 1.8 tm (18 škatel); arhivski popis

1945: Ljudska univerza Ajdovščina; 1959: Vojkova delavska univerza Ajdovščina, 1991: Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina – organizacijska enota Ljudska univerza  Ajdovščina

dokumentacija v zvezi z ustanovitvijo 1959-1973/ programi, poročila 1960-1999/ statistika 1959-1979/ statut, pravilniki 1963, 1980-1984/ zapisniki sej upravnih in strokovnih organov 1959-1991/ seznami slušateljev šol, tečajev 1962-1965/ zapisniki o izpitih 1963-1979 / matični listi 1974-1986/ osebni listi 1987-1994/ popisni listi 1995-2000

Ljudska univerza Nova Gorica (PANG 546)

1959-1986; 1.9 tm (19 š); prevzemni seznam

1949: Ljudska univerza Solkan, Ljudska univerza Šempeter pri Gorici; 1959: Okrajna delavska univerza Jože Srebrnič Nova Gorica; 1960: Zavod za izobraževanje in organizacijo dela Gorica; Delavska univerza Nova Gorica; 1992: Ljudska univerza Nova Gorica

spisi 1959-1980/ delovodniki 1961-1980/ zaključni računi 1961-1979/ programi dela, poročila, pravila, pogodbe 1961-1980/ knjige potrdil o uspešno končanih tečajih 1966-1982/ zapisniki sej zbora delavcev in sej sveta 1961-1981/ poslovna poročila 1960-1979/ odločbe o ustanovitvi, spremembe in vpisi v register 1959-1981

Delavska univerza Tolmin (PANG 556)

1959-1985; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1949: Ljudska univerza Tolmin; 1959: Delavska univerza Tolmin; 1962: Občinski zavod za izobraževanje odraslih Tolmin; 1966: priključitev delavskih univerz Bovec in Kobarid; 1975: združitev v Šolski center Tolmin; 1977: v okviru Šolskega centra Vojvodina Tolmin

programi dela in poročila 1960-1984/ zapisniki upravnih in strokovnih organov 1960-1974/ seminarji, tečaji in druge aktivnosti 1960-1985/ statistika 1960-1974/ finance 1964-1984

Upravnopolitični tečaj Skrilje (PANG 778)

1946-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1946: Upravno-politični tečaj Skrilje (osem tečajev: pet v Lokavcu, trije v Skriljah); 1947: ukinitev

poročilo o poteku tečaja v Lokavcu in Skriljah, seznam tečajnikov, ocenjevalne pole 1946-1947/ spremna pisma, karakteristike, izjave, mnenja o dijakih ob vpisu 1946-1947/ inventar tečaja v Skriljah 1947/ anketa o različnih temah, vezanih na tečaj 1946-1947

Upravno-administrativni tečaj Vrhpolje (PANG 777)

1946-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1946: Upravno-administrativni in gospodinjski tečaj Vrhpolje; 1947: ukinitev

karakteristike tečajnic 1946/ poročila uprave 1946/ zapisniki sestankov komunistične mladine in drugih družbenopolitičnih organizacij na tečajih 1946-1947/ poročila o partijcih in moralnopolitičnih kvalitetah udeleženk 1946-1947/ poročilo o organiziranosti šole 1946/ poročilo o delu tečajev prvega in drugega upravnoadministrativnega in drugega in tretjega gospodinjskega tečaja 1946/ tekmovalni načrti in uspehi 1946/ urniki dela 1946

Upravno-politični tečaj Šempas (PANG 262)

1945-1946; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Upravno-politični tečaj Šempas; 1947: ukinitev

nakazila 1945-1946/ denarne nakaznice, računi, vozovnice 1945-1946/ razni prispevki literarne in likovne narave za stenčas 1946

Tečaj za učiteljice ročnih del, Tolmin (PANG 812)

1876-1877; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1876; Tečaj za učiteljice ročnih del

Katalog tečaja 1876-1877

Pedagoški tečaj učiteljišča Tolmin (PANG 261)

1945-1946; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Državno slovensko učiteljišče v Tolminu, I. učiteljski tečaj; 1946: Nadaljevalni tečaj B pomožnega učiteljstva Julijske krajine v Ljubljani

dnevniki in redovalnice I. tečaja 1946-1946/ dnevnik in redovalnica nadaljevalnega tečaja B v Ljubljani 1946/ prijave slušateljev 1946/ seznami in karakteristike 1946/ učni načrti 1946/ zapisniki sej 1946/ izpitna vprašanja tečaja B 1946/ dnevnik in redovalnica tečaja v Tolminu 1946/ zapisniki predavateljskega zbora, seznam predavateljev, nadomeščanje odsotnosti 1946/ urniki 1946

Kmetijski tečaj Tolmin (PANG 260)

1931-1941; 0.1 tm (1š); arhivski popis

okrog 1921: Dopolnilni tečaj za strokovno pripravo Tolmin, Corso integrativo di avviamento professionale di Tolmino; 1929: Kmetijski tečaj Tolmin, Regio corso secondario annuale di avviamento professionale agrario di Tolmino; 1940: ukinitev

glavni register 1934-1939/ dnevnik 1931-1935, 1910-1941/ inventarna knjiga 1953-1938/ spričevalo 1935

italijanščina, slovenščina

Ekspozitura tolminskega učiteljišča v Portorožu (PANG 251)

1947-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1947: Ekspozitura tolminskega učiteljišča v Portorožu; 1947: Učiteljišče v Portorožu

dnevnik/ spričevala/ izjave učiteljev, da so pripravljeni poučevati na svobodnem tržaškem ozemlju/ življenjepisi/ diplome

Vajenska šola za razne stroke Ajdovščina (PANG 586)

1949-1960; 1.1 tm (11š); arhivski popis

1949: Vajenska šola za razne stroke Ajdovščina; 1960: ukinitev

izvestja 1952-1960/ statistična poročila 1952-1960/ odločbe o namestitvah 1953-1960/ organizacijska poročila 1954-1960/ poročila ob zaključku šolskega leta 1954-1960/ poročila o problematiki na šoli, zapisniki konferenc 1954-1958/ zapisniki inšpekcij 1952-1960, šolskega odbora 1957-1959, predavateljskega zbora 1953-1959/ delovodniki 1951-1960/ finančne zadeve 1952-1959/ zapisniki o izpitih 1951-1959/ glavne vpisnice 1951-1960/ redovalnice 1949-1952/ vpisnice in zapisniki o končnih izpitih ter naloge 1954-1960/ seznam učencev 1952-1956/ navodila za delo šole 1954-1958/ poročila odelu šole 1952-1955/ prostorska problematika 1954

Vajenska šola oblačilne stroke Vrhpolje (PANG 259)

1948-1968; 2.9 tm (29š 1k); arhivski popis

1947: oddelek Splošne strokovne šole v Idriji; 1950: Šola za učence v gospodarstvu, oblačilne stroke Vrhpolje in Dom učencev Šole za učence v gospodarstvu, oblačilne stroke Vrhpolje; 1953: Vajenska šola oblačilne stroke Vrhpolje in Dom učencev Vajenske šole oblačilne stroke Vrhpolje, 1964: ukinitev

šolska kronika 1960-1963/ dnevniki šolskega dela 1948-1963/ glavne vpisnice 1949-1964/ šolska matica 1948-1952/ učne pogodbe 1951-1962/ personalne zadeve 1949-1963/ statistika, zaključni računi, spisi, spisovne evidence, likvidacija 1964-1968

Splošna strokovna obrtna nadaljevalna šola Bovec (PANG 370)

1922-1940; 0.1 tm (1š); arhivski popis

katalogi 1922-1940/ sestava sveta šole 1932

slovenščina, italijanščina

Splošna obrtno-dopolnilna šola Tolmin (PANG 257)

1921-1942; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1921: Splošna obrtno-dopolnilna šola Tolmin; 1934: Scuola complementare per apprendisti di Tolmino (corso per le maestranze), Dopolnilna šola za vajence (obrtnike) Tolmin; 1940: Scuola complementare per apprendisti di Tolmino (corso a idirizzo artigiano), Obrtno-nadaljevalna šola v Tolminu; 1942: ukinitev

razrednice 1921-1925/ katalogi 1925-1940,1941-1942/ spričevala za mojstre 1922-1925/ opravičili 1930/ prošnja za vpis 1931

slovenščina, italijanščina

Obrtno nadaljevalna šola s slovenskim učnim jezikom društva Šolski dom Gorica (PANG 379)

1912-1914; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1883: društvo Sloga v Gorici, ki skrbi za slovenske šole v mestu; 1894: Deška obrtna šola; 1896: Dekliška obrtna šola; 1898: druga dekliška obrtna šola; 1898: društvo Sloga se preimenuje v društvo Šolski dom

razrednice I. in II.razreda 1912-1913/ razrednica pripravljalnega razreda 1913-1914

Kmetijsko-gospodarska šola Drežnica (PANG 624)

1954-1957; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1953: Kmetijsko gospodarska šola v Drežnici; 1957: ukinitev

kronika 1954-1957/ vpisnice 1953-1954/ matični listi

Kmetijsko-gospodarska šola Volče (PANG 885)

1957-1958; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1957: Kmetijsko-gospodarska šola Volče, 1958: ukinitev

predmetniki 1957-1958/ dnevnik dela 1957-1958/ plačilne liste1957-1958

Kmetijsko-gospodarska šola Vipava (PANG 507)

1957-1959; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1957: Kmetijsko-gospodarska šola Vipava; 1959: ukinitev

vpisnice 1957-1959/ dnevnik 1957-1958/ urnik 1958/ učni načrt praktičnega dela 1958/ proračun 1958

Kmetijske šole v Ložah (PANG 258)

1946-1963; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1946-1947: Kmetijsko-gospodinjski tečaj v Ložah; 1947-1949: Vinarsko-sadjarska šola Lože (enoletna); 1949-1950: Tečaj za poljedelske brigadirje Lože pri Vipavi; 1951: Kmetijska šola Lože (dveletna); 1953: Kmetijska šola Laže (enoletna)

Kmetijsko-gospodinjski tečaj v Ložah: zapisniki/ okrožnice/ obvestila/ navodila/ plani/ pravilniki/ seznami učnega kadra in slušateljev/ odločbe o službeni namestitvi; Sadjarsko-vinarska šola v Ložah: pravilniki/ poročila/ plani/ navodila/ programi/ seznami/ obvestila/ zapisniki; Tečaj za poljedelske brigadirje: obvestila/ seznami; kronika 1947-1963 / fotografije

Dveletna kmetijska gospodarska šola Podnanos (PANG 377)

1954-1956; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1954: Dveletna kmetijska gospodarska šola Podnanos; 1956: ukinitev

dnevnik, vpisnica, razrednica 1954-1955/ dnevnik 1955-1956/ spisi 1954-1956/ delovodnik 1954-1956/ kronika šole 1954-1956

Glasbena šola Vinko Vodopivec Ajdovščina (PANG 49)

1948-1998; 1.8 tm (18š); prevzemni seznam

1948: Glasbena šola Ajdovščina; 1949-1951: v proračunskem sklopu Glasbene šole Šempeter; 1973: Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

zapisniki učiteljskega zbora 1972-1981/ zapisniki sej delovne skupnosti 1970-1981/ programi dela 1967-1998/ statistična poročila 1962-1994/ prijave, vpisi, katalogi 1956-1985/ zapisniki letnih izpitov 1972-1975/ priznanja, pohvale 1962-1996/ nastopi 1971-1985/ pravilniki, statuti, samoupravni akti 1971-1982/ zaključni računi 1964-1985/ blagajniška knjiga 1955/ zapisnik o popisu in cenitvi nepremičnin in inventarja 1959/ dokumentacija o pihalnem orkestru 1960-1974/ dokumentacija glasbene mladine Ajdovščina 1977-1981/ dokumnetacija v zvezi z registracijo 1962-1991/ letna poročila 1981-1994/

Glasbena šola Tolmin (PANG 558)

1951-1975; 0.5 tm (5š 1m); arhivski popis

1951: Državna nižja glasbena šola Tolmin; 1976: vključitev v Šolski center Tolmin (zunanji oddelki: Bovec, Kobarid, Most na Soči, Podbrdo); 1978: preimenovanje Šolskega centra Tolmin v Šolski center Vojvodina Tolmin; 1985: Organizacija združenega dela Šolski center Vojvodina Tolmin, Temeljna organizacija združenega dela Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, enota Glasbena šola Tolmin

zapisniki sej predavateljev 1951-1957/ vpisi dijakov 1953-1957, 1964, 1965/ prošnje za prireditve, programi javnih nastopov 1951-1964/ revija pevskih zborov v Tolminu 1975/ šolski prostori 1952-1971, 1973, 1974/ proračuni, finančni načrti, zaključni računi 1955-1969/ statistika 1956-1969/ zapisniki sej šolskega sveta 1957-1970/ zapisniki sej zbora delavcev 1959, 1960, 1976/ vpisnice 1953-1957/ organizacijska in druga poročila ter programi dela 1952-1975/ personalne zadeve 1951-1975/ gradivo oddelkov v Kobaridu in Bovcu 1970-1973/ statut, pravila, predpisi 1960, 1965, 1972, 1975/ kronika 1979-1986

Glasbena šola Nova Gorica (PANG 555)

1948-1998; 4.5 tm (45š); arhivski popis

1948: Državna glasbena šola Nova Gorica, sedež Šempeter; 1952: Glasbena šola Solkan; 1953: podružnica v Šempetru; 1956: osamosvojitev glasbene šole Šempeter; 1983: Center za glasbeno vzgojo Nova Gorica z združitvijo glasbenih šol v Šempetru in Novi Gorici; 1992: Glasbena šola Nova Gorica

spisi glasbene šole Nova Gorica 1948/ statistika 1949/ proračun glasbene šole Šempeter in glasbenega tečaja v Ajdovščini 1949/ spisi nižje glasbene šole Solkan 1949-1950/ personalne zadeve 1948-1963/ zapisniki sej šolskega odbora in delovne skupnosti glasbene šole Solkan 1956-1975/ zapisniki sej šolskega odbora in delovne skupnosti glasbene šole v Solkanu 1976-1983/ zapisniki sej delovne skupnosti zbora delavcev ter drugih organov na glasbeni šoli Šempeter 1966-1975/ zapisniki sej zbora delavcev glasbene šole Solkan 1974-1975/ zapisniki sej delovne skupnosti glasbene šole Solkan 1974-1983/ zapisniki sej sveta glasbene šole Solkan in Šempeter 1974-1981/ zapisniki sej sveta staršev glasbene šole Šempeter 1980-1982/ zapisniki sej učiteljskega zbora glasbene šole Solkan in Šempeter 1974-1984/ zapisniki redovalnih konferenc glasbene šole Šempeter 1983/ gradivo strokovnih aktivov šol 1978-1980/ učni načrti 1953/ poskus načrtovanja glasbene šole v Novi Gorici 1973-1977/ gradivo ob tridesetletnici šole 1978/delovni načrti in organizacijska poročila 1973-1982/ plani, poročila, delovni načrti 1974-1981/ statuti in samoupravni akti 1951-1995/ vabila in programi za prireditve glasbene šole Nova Gorica 1955-1983/ finančni plani in poročila 1948-1965/ spisovne evidence 1948-1998/ okrožnice 1949-1964/ zvezek z obvestili – kronika 1967-1972/ fotografije glasbene šole Šempeter 1958-1978/ priznanja 1983-1984/glavni katalogi 1951-1983/ 505 fotografij 1948-1984/

Enoletni dopolnilni tečaj Črni Vrh (PANG 944)

1953-1954; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1953: Enoletni dopolnilni tečaj za vojne sirote v Črnem vrhu nad Idrijo, 1954: ukinitev

Dokumentacija o ustanovitvi, šolskem kadru, učencih 1953-1954/ prošnje za sprejem v šolo in k opravljanju izpitov 1953-1954/ zapisniki o zaključnih izpitih 1953-1954/ dnevnik z redovalnico 1953-1954

Žgur Jernej (PANG 658)

1956-1976; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Jernej Žgur (1920 Podbreg, zaselek Podnanosa – 1976 Vipava), duhovnik

korespondenca 1956/ dekreti o imenovanjih 1956-1960/ osnutki pridig 1958-1975/ članki v časopisju ob njegovi smrti 1976/ rodovnik družine Žgur iz Podbrega/ fotografije

Žgur Fran (PANG 730)

1866-1970; 0.2 tm (2š 1k); arhivski popis

Fran Žgur (1866 Podraga – 1939 Podraga), pesnik  »vipavski slavček«

korespondenca 1921-1968/ zapisi ob pesnikovi smrti 1939/ rokopisi pesmi 1893-1930/ Fran Žgur o Josipu Murnu – Aleksandrovu/ prevodi pesmi slovenskih pesnikov v nemščino/ tiski/ fotografije

slovenščina, nemščina

Žerjal Stanislav (PANG 999)

1927-1957; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Stanko Žerjal (Stanislav Alojzij) (1910 Brje pri Rihemberku (Braniku) – 2002 Gorica ), duhovnik, publicist in javni delavec

dijaški koledar  I. državne gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1927/1928, 1928/1929/zemljevid/ osebna izkaznica 1954, 1957/ fotografija/ spominska podobica

Zupanc Ciril (PANG 956)

1952-1987; 0.6 tm (6š); arhivski popis

Ciril Zupanc (rojen 1925 v Železnikih nad Škofjo Loko, živi v Novi Gorici), publicist

gradivo Planinskega društva Slovenije, prispevki za Planinski vestnik 1960-1984/ gradivo Elektro Gorica – zapisniki sej uredniškega odbora »Informatorja« 1966-1976/ Gradivo o delovanju Zveze tabornikov Slovenije, Zveze tabornikov občine Nova Gorica 1962-1965/ gradivo Turističnega društva Nova Gorica in Goriške turistične zveze 1964-1983/ dokumenti o delovanju pri Avto moto društvu Gorica 1966-1967/ dokumenti v zvezi z uredniškim delom pri  Vestniku  SGP Gorica 1965-1971/ gradivo za publikacijo Zaščitni bataljon IX. korpusa 1982-1984/ tiski, brošure/ fotografije

Zorzut Ludvik (PANG 767)

1907-1977; 0.6 tm (6š); arhivski popis

Ludvik Zorzut (1892 Medana – 1977 Kanal ob Soči), pesnik, briški narodopisec, muzealec, arhivist, etnograf, publicist in planinec

korespondenca 1909-1977/ oporoka 1975/ priznanja 1955-1976/ fotografije 1907-1977/ gradivo o Zorzutovi prozi, poeziji in publicistiki 1920-1977/ gradivo za knjigo Svobodni kmetje 1974/  zbirka poročil, elaboratov in popisov o Slovencih pod Italijo  1946-1949/ časopisni članki 1977

slovenščina, italijanščina

Opomba:
Del fonda, ki vsebuje  zbirko poročil, elaboratov in popisov o Slovencih pod Italijo 1946-1949 je aprila 2001 izročil Arhiv Republike Slovenije.
Gradivo iz zapuščine Ludvika Zorzuta: PANG 1012 – Zbirka arhivskega in dokumentacijskega gradiva

Zamar Ciril (PANG 530)

1925-1937; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Ciril Zamar (1878 Fojana – 1940 Bilje), kulturni delavec in duhovnik

obvestila županstva Bilje 1925/ zavrnitev prijave procesije/ odgovor Cirila Zamarja na pismo občinskega tajnika 1925/ zapisnik o opozorilnem svarilu 1936, 1937

slovenščina, italijanščina

Vuk Marko (PANG 1023)

1913-2017; 4.4 tm (44 arhivskih škatel); arhivski popis

Marko Vuk (1947, Miren – 2004 Miren), umetnostni zgodovinar in kulturni delavec

Osebni dokumenti 1958-2003 / korespondenca 1955-2003 / seminarske in diplomska naloga 1970-1073 / predavanja, govori, intervjuji 1971-2002 / članki 1971-2001 / rokopisi člankov, gradivo o kulturnem, društvenem, cerkvenem in političnem delovanju 1965-2003 /  gradivo o umetnostni zgodovini 1973-2001 / gradivo za gesla v Primorskem slovenskem biografskem leksikonu in Enciklopediji Slovenije / katalogi za razstave 1974-2001 / zbirka vabil 1974-2004 / fotografije, časopisni članki

Vrhovšek Simon (PANG 70)

1919-1952; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Simon Vrhovšek (rojen 1893 v Dražencih), finančni kontrolor iz Hajdne pri Ptuju

osebni dokumenti (poročni list, personalni list, dokumenti o zaposlitvi in upokojitvi) 1921-1952/ potrditev dokumenta o posvojitvi 1940/ mrliški list 1941/ razglednica 1919

Vodopivec Vinko (PANG 755)

1876-2012; 0.7 tm (7 škatel, 3 mape); arhivski popis

Vinko Vodopivec (1878 Ročinj – 1952 Vipava, pokopan v Kromberku), duhovnik, skladatelj, zborovodja, narodni delavec

korespondenca 1950-1951/ spominske plakete ob 60-letnici 1938, ob zlati maši 1951/ vizitke/ fotografije 1951-1952/ rokopisi skladb 1893-1951/ tiskane skladbe, drugi tiski 1876-1974

Ukmar Franc (PANG 543)

1913-1949; 0.3 tm (3š); arhivski popis

Franc Ukmar (1895 Solkan – 1962 Šempeter pri Gorici), posestnik in lesni mojster v Solkanu

osebni dokumenti 1919-1945/ korespondenca, vabila 1917-1949/ kupne in darilne pogodbe, potrdila, računi 1917-1947/ premoženjskopravne zadeve 1930-1941/ zavarovalne police za premičnine 1922-1946/ načrti 1939/ blagajniška knjiga 1913-1940/ fotografije/ bankovca 1944

slovenščina, italijanščina

Tušar Wencel, Zarli Therese (PANG 361)

1916-1916; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Wencel Tušar, Cerkno in Therese Zarli, Podbrdo

naročilnice tobaka 9. 9. 1916 – 20. 12. 1916

nemščina

Torkar Rudolf (PANG 825)

1931-1943; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

Rudolf Torkar (rojen v Podbrdu 1912) član organizacije Črni bratje

spisi  nastali pri poslovanju italijanskih organov za javno varnost v Tolminu 1931-1943

italijanščina

Ternovec Aleksander (PANG 1035)

1898-1945; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Aleksander Ternovec vnuk Mateja (Matevža) Ternovca (1842, Grgar – 1913, Trst), pravnik, publicist, prevajalec

Korespondenca naslovljena na Mateja Ternovca 1903 – 1913 / rokopisi Mateja Ternovca/ osebni dokumenti/ razglednice 1900 – 1935 / fotografije 1913 – 1928/ fotokopije/ tiski

Terčič Anton (PANG 1039)

1939-1972; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Anton Terčič (1886 Biljana – 1962 Split) dipl. ing.

dokumenti v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja 1939-1941/ dokumenti v zvezi z razlastitvijo in nacionalizacijo 1948-1971/ korespondenca  1941-1967

slovenščina, hrvaščina

Švajgar Rasto (PANG 855)

1894-1996; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

Rasto  Švajgar (1919 Ribnica – 2001 Nova Gorica) univ. dipl. inž. elektrotehnike in strojništva, svetovalec za gospodarstvo in tehnolpgijo, zaprisežen sodni izvedenec, član Društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije  TIGR Primorske, publicist

Franz Schweiger (1854-1917) novinar v Kanadi: osebni dokumenti/  spričevala 1872-1897/ pisma 1915-1919

Franc Ksaverij Švajgar (Verij Švajgar) (1893 Goriča vas – 1980 Ljubljana) strokovnjak za železniško vprego: osebni dokumenti 1903-1955/ spričevala 1899-1914/ članki/ zemljevidi

Marija Rozman r. Arko (1893-1986) strokovna učiteljica, ravnateljica dekliške meščanske šole v Mariboru, narodna in kulturna delavka: osebni dokumenti 1907-1957/ korespondenca dr. Antona Gregorčiča 1918/ spričevala, službene ocene, diploma  1899-1945/ fotografije

Josipina Rozman por. Švajgar, mati Rasta Švajgarja, učiteljica: spričevala 1901-1914/ fotografije/ slike Antona Gvajca 1915

Šuligoj Danilo (PANG 973)

1891-2003; 0.3 tm (3š); arhivski popis

Danilo Šuligoj (1923  Most na Soči – 2004 Šempeter pri Gorici, pokopan v Bovec) društveni delavec, zbiratelj

korespondenca 1965-1997/ nagrobni govori 1973-2001/ zapisi o bolnišnici »Franja« 1982-1992/  gradivo s prireditev v spomin slovenskim padalcem radiotelegrafistom 1994/ korespondenca v zvezi z reševanjem ameriških padalcev 1995-1998/ spomini na NOB in drugi zapisi 1969-1990/ gradivo Turističnega društva Bovec 1961-1962/ gradivo v zvezi z gradnjo HE Trnovo, kaninske žičnice in HE Kobarid 1965-1979/ pesmi 1945-1956/ tiski 1891-1975/ časopisni članki/ fotografije 1917-1993/ fotokopije

Štrancar Anton (PANG 991)

1976-1990; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Anton Štrancar (rojen 1922 na  Planini pri Ajdovščini,  živi v Ajdovščini) duhovnik

korespondenca 1979-1986/ časopisni članki/  gradivo Frančiškovega svetnega reda oz. Frančiškove družine 1976-1990

Škerk Zoro (PANG 901)

1944-2005; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Zoran Škerk (1917 Neumarkt  –  2005 Gorica (Italija)) uradnik, prosvetni delavec

Naša zvezda, revija je izhajala na Korziki in Sardiniji, november 1944 – avgust 1945/ fotografije

Stres Zofija (PANG 1029)

1944-1998; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Zofija Stres r. Bavčar (rojena 1926 v Selu na Vipavskem, živi v Novi Gorici ) vzgojiteljica

osebni dokumenti 1997-1998/ spominski zapisi, seznami in gradivo s srečanj zapornikov, internirancev, izgnancev/ seznami borcev  in vojaških invalidov na območju občine Nova Gorica/ gradivo za publikacijo o taborišču Auschwitz/ korespondenca 1944/ razglednice/ fotografije/ tiski

Stres Peter (PANG 1049)

1989-2007; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Peter Stres (rojen 1952 v Idrskem pri Kobaridu, živi na Dobrovem v Goriških Brdih) profesor zgodovine in sociologije, kulturni in politični delavec

gradivo o slovenski demokratični zvezi, področni odbor Nova Gorica 1989/ gradivo prvih demokratičnih volitev v Novi Gorici 1990/ gradivo Slovenskih krščanskih demokratov na Goriškem 1990-1992/ dokumenti o delovanju v raznih komisijah in odborih Skupščine občine Nova Gorica 1990/ gradivo o delovanju v občini Nova Gorica 1991-1993/ referat 2007

Stres Marjan (PANG 803)

1918-1954; 0.3 tm (2š 1m); arhivski popis

Marjan Stres (rojen 1923 v Kobaridu, živi v Novi Gorici) dipl. ing. geodezije

časopisi 1918- 1954/ plakati, tiski,  drobni tiski, letaki

Srebrnič Jože, slikar (PANG 731)

1919-1991; 0.4 tm (4š 4m); arhivski popis

Jože Srebrnič (1902 Solkan – 1991 Solkan), slikar, grafik, esperantist

šolska spričevala 1919-1922/ osebna izkaznica 1938/ vojaška izkaznica 1948/ delovna knjižica 1948/ vabila 1965-1984/ odlikovanja 1945-1982/ življenjepis/ korespondenca 1921-1989/ gradivo o slikarski in grafični dejavnosti/ osnutki za plakate, lepake, zaščitne znake, grbe, pohvale, priznanja 1954-1975/ fotografije/ gradivo o delovanju esperantistov na Goriškem 1932-1991/ ugankarstvo/ gradivo o zgodovini Solkana 1958-1985/ tiski, razglednice, znamke, knjige

slovenščina, italijanščina, eksperanto

Srebrnič Gabrijel (PANG 360)

1925-1934; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Gabrijel Srebrnič (rojen 1910 v Solkanu), mizarski mojster v Solkanu

zvezki iz strokovne šole 1925-1926/ naročila 1928

slovenščina, italijanščina

Simčič Stanislav (PANG 996)

1916-1971; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Stanislav Simčič (rojen 1916 v Wagni blizu Lipnice, živi v Biljah) primorski padalec, partizan

spomini »primorskega padalca« in partizanskega borca/ fotokopije fotografij

Sever Franc (PANG 790)

1955-1981; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Franc Sever (1897 Cvetrož pri Rihemberku – 1986 Ljubljana) pravnik, strokovnjak za kazensko pravo

strokovni članki/ fotografije/ fotokopije

slovenščina, nemščina

Sever Anton (PANG 797)

1917-1974; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Anton Sever (1896 Cvetrož pri Rihemberku –  1980 Koper) glasbeni pedagog, kapelnik, pevovodja

osebni dokumenti 1926-1948/ spričevala in diploma 1917-1939/ odločbe, dokazila o službovanju 1926-1935/ odlikovanja 1974/ avtobiografski podatki/ tisk1930

Semenič Anton in Rozalija (PANG 850)

1930-1973; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Anton Semenič (1909 Št. Vid – ), Rozalija Semenič r. Jelerčič (1907 Podbreg – ) Podnanos

korespondenca 1930-1952/ osebni dokumenti 1945-1956/ odločbe, potrdila, prijave 1940-1973/ fotografije

Rutar Borut (PANG 1001)

1994-1994; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Borut Rutar (rojen 1960 v Tolminu, živi v Tolminu) esejist, kritik, publicist

gradivo nastalo ob pripravah na predstavitev knjige Iz primorske epopeje – Mirko Brovč in narodna vstaja organizacije TIGR v letih 1938-1941

Rutar Anton (PANG 764)

1906-1996; 1.2 tm (12š 1m); arhivski popis

Anton Rutar (1901 Čadrg – 1996 Nova Gorica), učitelj, tigrovec in publicist

življenjepis in drugi zapisi/ spomini, življenjepisi tigrovcev s Tolminskega, Kobariškega, Bovškega, Baške grape, Soške doline, Brd, Gorice, Vipavske doline, Krasa, Pivke, Postojne in Istre 1955-1990/ korespondenca 1957-1986/ fotografije tigrovcev, društev, igralskih skupin/ časopisni izrezki/ tiski

slovenščina, italijanščina

Rustja Branko (PANG 646)

1952-1984; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Dr. Branko Rustja (1922 Lesce na Gorenjskem – 1985 Šempeter pri Gorici, pokopan v Kobaridu), zdravnik v Kobaridu, ljubitelj jazz glasbe in literature

korespondenca dr. Alojza Gradnika 1952-1959/ pismo Toneta Pretnarja in Mirana Hladnika, Ljubljana 20. 2. 1984

slovenščina, italijanščina

Rusjan Marta (PANG 494)

1944-1954; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Marta Rusjan – Slovenka (1911 Renče – 2001 Bukovica), aktivistka v Renčah

izkaznice 1944, 1946/ poverilnica 1946/ potrdila 1946

Res Alojzij (PANG 27)

1908-1994; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Dr. Alojzij Res (1893 Gorica – 1936 Benetke), urednik, literarni in umetnostni kritik, zgodovinar, publicist in prevajalec

osebni dokumenti (poročno oznanilo, vizitke, osmrtnica, podobice) 1924-1936/ fotografije 1913-1935/ korespondenca Alojzija Resa 1908-1936 in Dine Res 1936-1968

italijanščina, slovenščina

Reja Izidor (PANG 652)

1905-1907; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Dr. Izidor Reja (1877 Vipože v Goriških Brdih – 1918 Trst) narodnoobrambni delavec, zdravnik (deloval pri Sv. Luciji, danes Most na Soči, v Rihemberku, danes Branik, Komnu, Bazovici)

računi Goriške tiskarne Andreja Gabrščka iz Gorice 1905/ potrdilo Trgovsko obrtne zadruge iz Gorice 1907

italijanščina, slovenščina

Rehar Radivoj (PANG 780)

1964-1969; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Radivoj Rehar (1894 Šturje pri Ajdovščini – 1969 Koper), časnikar, pesnik, pisatelj in kulturni delavec

korespondenca 1964-1967/ prepis zapisnika o razdelitvi premičnin pokojnega Radivoja Reharja 1969/ seznam literarnih del/ fotografije/ portret

Rayer Evgen, Kazimir (PANG 359)

1921-1934; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Kazimir Dušan Rayer (rojen 1910 v Ajdovščini), Evgen Rayer (rojen 1915), lesna trgovca v Ajdovščini

osebna in poslovna korespondenca 1922-1928/ računi, obvestila 1923-1932/ najemne in kupoprodajne pogodbe/ terjatve dolgov/ dopisi odvetnika in notarja Jurija Detička iz Celja 1922-1923/ poziv za prodajo gozda “Matajur” 1932

nemščina, italijanščina, slovenščina

Primožič Ivan (PANG 846)

1965-1971; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Ivan Primožič (1898 Srpenica – 1971 Šempeter pri Gorici), slikar in politični delavec

predstavitev slikarskega udejstvovanja/ prošnja za priznanje sodelovanja v ilegali, kratek življenjepis/ dopis združenja likovnih umetnikov Bosne in Hercegovine 1969/ spominski zapis o potovanjih in bivanjih v tujini, doživetjih, političnem in slikarskem delovanju/ časopisni članki 1970-1971/ osebni pečatniki/ fotografije

Primec Franc (PANG 705)

1943-1960; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Primec Franc (rojen 1890)

domovnica 1943/ potrdilo štaba za repatriacijo vojnih ujetnikov in internirancev 23. 8. 1945/ potrdilo o povišanju plače 1948/ knjižica o zdravljenju tuberkuloze 1960

slovenščina, hrvaščina

Prijatelj Ana Marija (PANG 1026)

1923-1938; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Ana Marija Prijatelj (rojena 1945 – Pančevo, Srbija, živi v Novi Gorici) hči učiteljice  Ljudmile Černe r. 1911

fotografije z učiteljišča v Tolminu, učiteljišče in gimnazija v Gorici,  reprodkcije, original

Preprost Anica (PANG 779)

1960-1989; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Anica Preprost (1912 Št. Vid, danes Podnanos – 1989 Podnanos), prosvetna in kulturna delavka, učiteljica

vabilo na podelitev priznanja/ zvezek in zapisi priprav na učne ure/ nemška prevoda/ gradivo za kulturne prireditve v Podnanosu 1977/govor Anice Preprost namenjen Slavkotu Černigoju iz Ajdovščine, zaposlenemu na Lipi v Ajdovščini, umrlem 1972 (govor je prebral Marijan Rodman/ govor Anice Preprost namenjen bratu Cvetu Skapinu, umrlem 1983/ zapis Magde Rodman iz Vipave ob smrti Anice Preprost, objavljen v Primorskih novicah februarja 1989/

slovenščina, nemščina

Premrl Janko – Vojko (PANG 696)

1922-1941; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Janko Premrl – Vojko (1920 Št. Vid, danes Podnanos – 1943 Brinov grič pri Črnem vrhu), protifašistični in partizanski borec, narodni heroj

fotografije 1922-1941/ razglednice 1941

Potočnik Peter (PANG 978)

1987-1987; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Peter Potočnik

Na listu trepetlike, fotokopija tipkopisa (pred potresni dnevnik Posočja, potresni dnevnik Posočja, nekaj dopolnil pred septembrskimi potresi 1976, …)

Polizzi Danijel (PANG 867)

1921-2006; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Danijel Polizzi (rojen 1940 v Ajdovščini, živi v Ajdovščini) pravnik, zbiratelj, publicist

fotografije 1920- 1997/ tiski 1957-2000/ fotokopije

Poberaj Andrej (PANG 357)

1898-1911; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Andrej Poberaj (1885 – 1933 Vipava), živinozdravnik v Vipavi

gimnazijsko spričevalo 1898/ odgovor na prošnjo za sprejem v službo za živinozdravnika v Vipavi 1911/ zaprisega na okrajnem glavarstvu v Postojni 1911

nemščina, slovenščina

Plesničar Pavel (PANG 458)

1866-1992; 0.1 tm (1 škatla, 1 mapa); arhivski popis

Pavel Plesničar (1880 Krnica pri Trnovem – 1947 Ljubljana), šolnik in zgodovinar

rokopis o zgodovini Ajdovščine/ prispevki za Slovenski biografski leksikon/ prispevki o Franu Levstiku in Simonu Gregorčiču/ fotografije

Pirnik Makso (PANG 22)

1927-2002; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Makso Pirnik (1902 Preloge pri Slovenskih Konjicah – 1993 Šempeter pri Gorici, pokopan v Tolminu), skladatelj, glasbeni pedagog in zborovodja

osebni dokumenti1969-1993/ korespondenca 1969-1993/ čestitke 1977-1993/ publikacije, tiski 1977-2002/ vabila 1977-1993/ fotografije 1927-1992

Petrovič Jožef (PANG 798)

1929-1979; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Jožef Petrovič (1998 Sela na Krasu – 1980 Šempeter pri Gorici, pokopan v Selah) prosvetni delavec, kapelnik

notni zapisi 1929/ priznanje Delavske godbe Kočevje 1977/ spominski zapis ob 90. letnici 1979/ fotografije/ časopisni članki 1979

Peroci (Perozzi) Leander (PANG 655)

1908-1942; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Leander Peroci (rojen 1876), delavec iz Bukovice

dopis okrajnega glavarstva Gorica 1908/ plačilni nalog 1909/ oglas o prodaji cenenih premičnin 1910/ dopisnice 1922/ vojna škoda 1924/ zapisnik pogodbe o odškodninah 1927/ potrdilo o rojstvu 1933

italijanščina, slovenščina

Pelikan Zora (PANG 964)

1934-2002; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

Zora Pelikan r. Marušič (rojena 1931 Montevideu, Urugvaj) med prvimi priseljenci po drugi svetovni vojni

gradivo o izseljencih v Argentini 1934-1990/ gradivo Slovenske izseljenske matice, podružnica Nova Gorica/ seznam povratnikov iz Argentine, Urugvaja, Brazilije in S Amerike z ladjo Partizanko v letih 1947-1949/ časopisni članki/ fotokopije/ fotografije

Pavlica Stanislav (PANG 356)

1914-1949; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Stanislav Pavlica (1893 Rihemberk, danes Branik – 1991 Bologna), splošni zdravnik v Vipavi, partizanski zdravnik, po letu 1945 zobozdravnik v Vipavi, 1950 se preseli v Trst

zdravniška spričevala 1924-1929/ vpisne knjige zdravniških obiskov z opisi bolezni 1924-1925, 1927-1933, 1941-1945/ vpisna knjiga sanitarnega uradnika za občino Vipava 1925-1927/ osebni dokumenti  1934-1943/ korespondenca, beležke, recepti, izvidi 1914-1949

italijanščina, slovenščina

Pavlica Anton (PANG 894)

1909-2018; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Anton Pavlica (rojen 1933 v Rihemberku (Branik), živi v Plavah), zbiratelj

dokumentacija/ razna korespondenca/ fotografije/ reprodukcije fotografij/ spominske podobice

Ožbolt Bojan (PANG 524)

1941-1985; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Bojan Ožbolt (1923 Dolnji Logatec – 1986 Nova Gorica), športni funkcionar v Novi Gorici

osebni dokumenti 1941-1970, korespondenca 1977-1983, odlikovanja 1983, koncepti govorov 1970-1980/ gradivo Elektro Gorica 1954-1976/ gradivo o javnem udejstvovanju (izgradnja partizanskega doma na Lokvah 1966, ureditev dvorane Avče 1970-1972)/ gradivo o društvenem udejstvovanju (Avto-moto društvo Gorica 1970-1985, Telesnokulturna skupnost Nova Gorica 1973-1975, Društvo upokojencev Nova Gorica 1975-1980, Turistično društvo Nova Gorica 1985)/ Logaški bataljon – odbor borcev logaškega bataljona (zapisniki, poročila, seznami borcev, korespondenca) 1975-1985/ Skupnost borcev Jugoslovanskega odreda za Slovensko primorje, Trst in Istro 1986

Olivotto Bruno (PANG 355)

1926-1926; 0.1 tm (1š); arhivski popis

načrt za otroški vrtec/ načrt za občinsko hišo v Slavini (Postojna)

italijanščina

Okroglič Zdravko (PANG 1000)

1917-2009; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Zdravko Okroglič (rojen 1927 v Novem mestu, živi v Novi Gorici) gradbenik

fotografije: gradnja Nove Gorice, izgradnja Kraškega vodovoda, izgradnja posameznih objektov v Rožni dolini, Solkanu, Trnovem, Bovcu, Kraljevici …/ reprodukcije fotografij: pogreb Janka Premrla – Vojka, tehnična baza IX. korpusa, sodelavci Avguština Okrogliča, kolektiv SGP Gorica, vodovod »Kras«, družina Okroglič, Planinsko društvo Gorica,…

Novak Alojzij (PANG 375)

1891-1967; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Alojzij Novak (1881 Trnovo pri Ilirski Bistrici – 1967 Črni vrh, pokopan v Črničah), kanonik, prosvetni delavec, urednik, deloval v Gorici in Črničah

pisma 1898, 1913, 1926/ priložnostne pesmi 1911, 1951/ spominske podobice 1891,1908,1941/ življenjepis 1959/ seznam dijakov VIII.b-razred I. državne gimnazije v Ljubljani 1901/ časopisni članki 1955, 1961, 1965, 1967/ fotografije 1912-1959/ fotokopija Črniške kronike 1940-1965

Spinčič Nemec Judita (Polonca) (PANG 1047)

1935-2002; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Judita (Polonca) Spinčič Nemec (1929 Ljubljana – 2007 Šempeter pri Gorici, pokopana v Vrtojbi) učiteljica na osnovni šoli, samostojna oblikovalka, uslužbenka Zavoda za spomeniško varstvo v Novi Gorici

osebni dokumenti 1949-2002/ spričevala 1935-1953/ podatki za življenjepis 1985/ dokumenti o zaposlitvi in drugih aktivnostih 1948-1994/ risbe, skice za tapiserije/ vabila in katalogi 1970-1984/ korespondenca 1969-1995/ fotografije/ priznanja 1962

Nemec Rozina (Roza) (PANG 1054)

1945-1945; 0.0 tm (1 zv); arhivski popis

Rozina (Roza) Nemec (1919 Stopiče pri Novem mestu – 1963 Vipava) družbenopolitična delavka

zvezek pesmi

Nemec Rafael (PANG 1046)

1918-2013; 0.9 tm (9š 1m); arhivski popis

Rafael Nemec (1914 Vrtojba – 1993 Šempeter pri Gorici, pokopan v Vrtojbi) akademski slikar in restavrator

osebni dokumenti 1923-1994/ spričevala, diplome, licence 1923-1974/ zahvale, priznanja  1969-1985/ življenjepis, spomini in drugi zapisi/ gradivo o umetniški, restavratorski, pedagoški in družbenopolitični dejavnosti, 1947-1993/ dnevnik 1963/ korespondenca 1935-1991/ zapisi o »Sardincih« 1943-1990/ risbe, osnutki, skice/ časopisni članki 1948-1993/  fotografije/  publikacije 1955-1997/ plakati

slovenščina, italijanščina

Del gradiva je v Pokrajinskem arhivu v Kopru: SI PAK KP 349 Zbirka dokumentov prekomorskih brigad, enota Sardinci

Mozetič Josip (PANG 354)

1918-1921; 0.1 tm (1š); arhivski popis

dr. Josip Mozetič (Mosetich) (1880 Trst – 1947 Ljubljana), finančni strokovnjak

spisi finančnega poslovanja za stranke 1918-1922/ računi 1918-1922/ vozne karte 1918-1922

nemščina, italijanščina, slovenščina

Močnik Hubert (PANG 775)

1914-1976; 0.3 tm (3 škatle); arhivski popis

Hubert Močnik (1893 Krekovšče pri Idriji – 1986 Gorica, Italija), šolnik, vzgojitelj, publicist

strokovni članki/ zapisi in skice/ pravilnik o sestavi, nalogah in poslovanju roditeljskih svetov z Močnikovimi zabeležkami/ koledar za prestopno leto 1920 z Močnikovimi opombami/ fotografije/ govori, vabila, spomini 1953-1958

Mervič Franc (PANG 766)

1947-1948; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Franc Mervič (rojen 1925 na Mostu na Soči), brigadir pri gradnji Nove Gorice, živi v Novi Gorici

izkaznica Mladinske delovne akcije Nova Gorica 1948/ tiski, časopisi 1948/ fotografije iz brigadirskih dni 1947-1948/ brigadirski jopič

Masič Jožef Leopold (PANG 352)

1779-1779; 0.0 tm (1 listina); arhivski popis

doktorska diploma

latinščina

Marušič Tomaž (PANG 81)

1924-2010; 1.9 tm (19 škatel); arhivski popis

Tomaž Marušič (rojen 19. 5. 1932 v Solkanu, umrl 16. 2. 2011), odvetnik in javni delavec

osebni dokumenti 1938-2003/ spričevala 1939-1957/ diplome, priznanja 1950-1991/ korespondenca 1948-1995/ gradivo iz obdobja  Mladinskih delovnih brigad 1947-1989/ gradivo Kluba primorskih študentov 1949-1956/ gradivo odvetniške pisarne Gorica 1960/  dokumentacija o polemikah v zvezi z mejami in azbestozo v Anhovem 1969-1983/ gradivo Smučarskega kluba Gorica 1971-1986, Smučarske zveze Jugoslavije in Smučarske zveze Slovenije 1964-1992/ gradivo o političnem, pravnem, gospodarskem, kulturnem in športnem delovanju 1987-2007/ gradivo za knjigo Smučanje na Goriškem in za  kroniko Krajevne skupnosti Solkan / fotografije/ časopisni članki 1943-2009

Marušič Branko (PANG 760)

1910-2019; 19.4 tm (194 škatel, 1 mapa); arhivski popis

Branko Marušič (rojen 1938 v Solkanu), dr. zgodovinskih znanosti, živi v Solkanu

korespondenca 1946-1992/ gradivo o strankarski dejavnosti 1988-1990/ gradivo krajevnih političnih organizacij (Solkan) in občinskih političnih organizacij (Nova Gorica) ter komisij 1969-1994/ gradivo Svetovnega slovenskega kongresa 1990-1993/ vabila, obvestila, katalogi 1946-2009/ fotografija iz šolskega leta 1924-1925/  tiski 1910,1943/ plakati 1976-2007/ časopisni izrezki

slovenščina, italijanščina, hrvaščina, angleščina, nemščina

Malik Mihael (PANG 351)

1901-1964; 0.6 tm (6š); arhivski popis

Mihael Malik (1871 – 1941), trgovec v Ajdovščini

knjige uslužbencev 1901-1949/ dnevniki 1926-1929, 1941-1948/ računske knjige 1935-1941, 1941-1951/ izpiski dolžnikov 1936-1938, 1943/ prijave vojne škode 1944-1946/ mesečna poročila trgovskega obrata 1947-1948/ mlečna knjiga 1949-1965/ spisi 1940-1964

italijanščina, slovenščina

Makuc Venceslav (PANG 965)

1944-2001; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Venceslav Makuc (1924 Gorica – 2001 Ljubljana) borec bazoviške brigade, društveni delavec

gradivo 18. SNOUB Bazoviške 1981-1995/ gradivo društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR 1998-2001/ fotografije/ tiski 1944

Makuc Dorica (PANG 893)

1906-2020; 0.9 tm (9 škatel, 1 mapa, 33 fotografij); arhivski popis

Dorica Makuc (rojena 1928 v Vidmu, živi v Gorici (Italija)) časnikarka, publicistka

gradivo o slovenskih izseljencih v Argentini/ fotografije 1928-1980/ publikacije 1943-1940/ fotokopije/ gradivo za knjigo »Aleksandrinke«/ kasete: kavarna Bratuž, Gorica, Sardinci, Izgnanci iz Komna in Rihemberka v Nemčijo 1944-1945, Aleksandrinke/ fotokopije tiskov in zapisov o Ivanu Kacinu in Paulu Johanu Šiflerju

Opomba: digitalni posnetki kaset so v PANG 943 – Zbirka zgoščenk

Vidic Teresa, Markovic Marija vd. Vidic (PANG 654)

1923-1942; 0.1 tm (1š); arhivski popis

poziv strankam na zaslišanje 1923/ sklep zemljiškega urada Gorica 1924/ prošnja 1942

italijanščina

Luznik Makarovič Majda (PANG 963)

1941-1985; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Majda Luznik Makarovič (živi v Novi Gorici)

spomini Irene Luznik na poučevanje v času druge svetovne vojne/ spomini Majde Luznik Makarovič na čas po vojni/ Vandelina Colja vd. Pavlin, podatki o življenju in delu/ korespondenca 1946-1948/ fotografije/ razglednice Tolmina

Lušina Gabrijel in Mihaela (PANG 1033)

1928-2003; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Gabrijel Lušina (1922 Breg pri Borovnici – 1988 Šempeter pri Gorici, pokopan v Borovnici) višji gradbeni tehnik, vodja službe ekonomske propagande v Salonitu v Anhovem

osebni dokumenti 1947-1988/ spričevala 1928-1941-1965/ dokumenti o zaposlitvi 1947-1984/ dokumentacija o patentu 1964-1967/ izkaznice 1941-1985/ fotografije 1940-1962

Mihaela Lušina r. Rutar (1925 Cerkno – 2003 Šempeter pri Gorici, pokopana v Borovnici) družbenopolitična delavka

izkaznice 1944-2000/ potrdilo o prejemu medalje 1951/ poslovilni govor 2003

Lušina Branko (PANG 1034)

1929-2022; 1.4 tm (14 škatel, 1 mapa); arhivski popis

Branko Lušina (rojen 1951, živi v Novi Gorici) lesni tehnik, založnik, kulturni delavec

izkaznice 1957-1999/ potrdila o opravljenih preizkusih znanja 1977-1991/ priznanja 1980-2001/ korespondenca 1993-2005/ gradivo založbe Branko d.o.o., ocene, vabila 1991-2006/ gradivo za knjigo: Ivan Jug, Moja zaporniška leta

Lukežič Alojz (PANG 493)

1910-1950; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Alojz Lukežič, zidarski mojster iz Renč, poverjenik za zavarovalne posle »Vzajemne zavarovalnice proti požarnim škodam in poškodbi cerkvenih zvonov« v Renčah in okolici

spričevalo mestne šole za odrasle moške, Trst 1913/ zavarovalne ponudbe 1910/ inventar pohištva, posode in kuhinjske opreme 1913/ dnevnik 1920-1931/ stavbne pogodbe med naročnikom in zidarskim mojstrom 1927/ inventar blagajne, glavna knjiga 1927-1928/ plačilne pole 1928/ odpustnice 1930/ ugotovitve in cenitve vojne škode na zemljiških parcelah davčne občine Renče in Bukovica

italijanščina, slovenščina

Lojk Teodor (PANG 941)

1920-1990; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Teodor Lojk (rojen 1913 v Ljubljani, živi v Novi Gorici) dipl. ing. arh., eden glavnih projektantov pri izgradnji Nove Gorice

osebni dokumenti 1939-1961/ življenjepis/ spričevala 1920/1921-1939/ odločbe, dokazila o službovanju in razna potrdila 1939- 1972/ korespondenca iz koncentracijskega taborišča Leitmeritz in Lobositz, 1944-1945/ risbe

slovenščina, nemščina

Leban Angel (PANG 969)

1929-2001; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Angelo Leban (1942 Milano (Italija)- 2006 Milano) grafik, tolminski rojak

Dnevniški zapisi 1929-2001

italijanščina

Laharnar Ludvik (PANG 1032)

1926-1996; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Ludvik Laharnar (1912 Prapetno brdo  – 1987) politični in družbeni delavec

osebni dokumenti/ spričevala 1926, 1950-1956/ gradivo o službeni in družbenopolitični dejavnosti Ludvika Laharnarja 1945-1987/  korespondenca 1945-1979/ Spomini Rozalije Laharnar rojene Velikajna 1996

Kuščer Stanislav (PANG 641)

1915-1987; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Stanislav Kuščer (1911 – 1979), kmet iz Potokov (Kobarid)

fotografije 1915-1948 (oče Jožef Kuščer kot avstrijski vojak 1915-1916, slovenski fantje kot italijanski vojaki v Afriki 1935. leta)/ fotokopije osebnih dokumentov

slovenščina, italijanščina

Kumar Željko (PANG 951)

1908-1926; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Željko Kumar (rojen 1921 v Ljubljani, živi v Kojskem v Goriških Brdih) profesor, publicist

fotokopija kronike šole v Kojskem, 1. in 2. razred 1925-1928, zgodovina šole v Kojskem 1945, dokumenti iz zapuščine Pavline Kumar 1912-1954/ notni tiski 1908-1926/ revije 1920-1926/ fotografije

slovenščina, italijanščina

Kumar Srečko (PANG 898)

1833-2009; 1.4 tm (14 škatel); arhivski popis

Srečko Kumar (1888 Kojsko v Goriških Brdih – 1954 Koper (pokopan pri Sv. Križu nad Kojskim), glasbeni pedagog, zborovodja

osebni dokumenti 1902-1952/ spričevala 1905-1925,1926/ potrdila, dekreti, odločbe, imenovanja 1909-1953/ gradivo Glasbene Matice v Ljubljani 1923-1925/ gradivo pevskega zbora Združenje jugoslovanskega učiteljstva, sekcija Ljubljana 1923-1930/ gradivo Hrvaškega pevskega društva »Kolo« iz Zagreba 1926-1928/ gradivo Pevskega društva  »Zagrebški zborni studio« 1934-1935/ gradivo Učiteljskega pevskega zbora Emil Adamič 1937-1956/  gradivo zbora »Soča« iz Kojskega 1947/ gradivo o delovanju na Glasbeni šoli Koper 1948-1953/ dokumenti v zvezi z upokojitvijo 1953-1954/ biografski podatki/ odlikovanja, priznanja, zahvale 1927-1956/ fotografije 1920-1958/ korespondenca 1911-1974/ koncertni listi in vabila 1893-1949/ notni zapisi, tiski/ časopisni članki/ publikacije

slovenščina, italijanščina, srbohrvaščina

Krivec Jožko (PANG 1031)

1944-1984; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Jožko Krivec (rojen 1929 na Lokvah pri Novi Gorici, živi v Ajdovščini) kapetan JLA, družbeno politični delavec

dokumenti iz obdobja službovanja v JLA 1945/  potrdila o prejemu odlikovanj, zahvale 1950-1984/ tiski, knjige 1944-1975

slovenščina, srbohrvaščina

Kos Simon (PANG 678)

1941-1941; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Simon Kos (1911 Rut – 1941 ustreljen na Opčinah pri Trstu), kmet, pesnik, antifašist, javni delavec

pisma dekletu iz zapora 1941/ spremno pismo jetniškega kaplana msgr. Rutarju iz Trsta 1941/ kazenski postopek proti Simonu Kosu, Jožetu Kosu, Ludviku Prezlju in Antonu Ščuki/ mnenje komisije preiskovalnega procesa v Rimu 1941/ tiski

slovenščina, italijanščina

Klemenčič Savo (PANG 945)

1936-1962; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Savo Klemenčič (1902 Solkan – 1988 Ljubljana) igralec, režiser, inscenator in organizator

Janez Sonce, Visoška kronika, priredbe/ koncertni list 1962/ publikacije 1901-1950/ zemljevidi

Klemenčič Milan (PANG 642)

1871-1990; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Milan Klemenčič (1875 Solkan – 1957 Ljubljana), lutkar, slikar, scenograf, kostumograf in fotograf

osebni dokumenti 1871-1955/ korespondenca 1916-1966/ gradivo o slikarski, lutkarski in fotografski dejavnosti (seznam del, govor ob otvoritvi Malega marionetnega gledališča v Šturjah 1910. leta, osnutki scen za lutkovne predstave, knjiga obiskovalcev lutkovnih predstav 1936-1957) 1910-1985/ dnevnik 1950-1951/ slikovno gradivo/ družinske fotografije in fotografije o lutkovnih predstavah 1907-1926/ rokopisi/ prozni teksti/ prevodi/ ocene/ tiski

slovenščina, nemščina

Klančič Peter (PANG 350)

1920-1922; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Peter Klančič (1890 Šempeter pri Gorici – 1968 Šempeter pri Gorici), gradbenik, predsednik šempetrskega gasilskega društva, častni predsednik občinske gasilske zveze Nova Gorica

ugotovitve in cenitve vojne škode na poslopjih/ načrti stavb/ cenitve posameznih del/ načrti občinskih cest v Šempetru/ predračuni za obnovo občinskih cest

slovenščina, italijanščina

Kerševan Peter (PANG 979)

1908-1935; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

Peter Kerševan (1836 Gradišče – 1914 Gradišče) vinogradnik iz Oševljeka

Fotokopija dnevnika z opisi življenja, dela, vremenskimi podatki, recepti, ipd. 1908-1935/ fotografije (diploma cesarja Franca Jožefa za trud v boju zoper trtno uš in za pridobljeno znanje o cepljenju trt, 4.2.1897)

Jakončič Franc (PANG 1038)

1864-1927; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Franc Jakončič, predsednik in pooblaščenec odseka za izgradnjo cerkvenega stolpa v Biljani v Goriških Brdih 1893-1900

družinski in osebni dokumenti 1864-1927/ pogodbe 1874-1876/ notarski zapisi, pobotnice 1901-1927/ gradivo v zvezi z deli in poravnavo stroškov pri farni cerkvi sv. Mihaela v Biljani 1893-1900

Jakin Angel, Franc (PANG 349)

1913-1936; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Angel Jakin (1922 Solkan – 1945 Solkan), Franc Jakin (1924 Solkan – pogrešan v Nemčiji), mizarski mojster v Solkanu

Franc Jakin: šolski zvezki 1913-1914, šolska spričevala 1930-1935/ Angel Jakin: spričevala o krščanskem nauku 1930-1931, šolska spričevala 1931-1936, šolski zvezek

italijanščina, slovenščina

Ivanc Jože (PANG 795)

1948-1948; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Jože Ivanc (rojen 1929 v Ljubljani, živi v Novi Gorici), univ. dipl. inž. strojništva, mag. organizacije dela

diploma, priznanje za požrtvovalno delo pri gradnji Nove Gorice, 15.9.1948/ kopija brigadnega poročila štaba XVII. MDB Ivan Cankar, 1.7.-18.8.1948

Hvala Franc – Peter (PANG 31)

1941-1987; 1.0 tm (10š); arhivski popis

Franc Hvala (1909 na Bukovem – 2006 Nova Gorica), publicist, tigrovec, komunist, načelnik Narodne zaščite za Severnoprimorsko okrožje

gradivo za knjigo “Organizacija in delo Narodne zaščite med narodnoosvobodilnim bojem na Primorskem”/ spominski zapisi/ korespondenca/ zapiski iz arhivov/ fotografije

Humar Jožko (PANG 1002)

1951-2003; 0.5 tm (5 škatel); arhivski popis

Jožko Humar (1914 Bilje pri Gorici – 2008 Nova Gorica)  sodnik in kulturnopolitični delavec

Lutrovci na Tolminskem, vzpon in zaton protestantizma na Vipavskem, Pomisel ob 500-letnici rojstva P. P. Vergerija, In memoriam Jože Rajhman, rokopisi 1997-1999 / dokumentacija o članstvu Jožka Humarja v upravnem odboru Mestnega gledališča Nova Gorica 1955-1966

Hrepevnik Zora (PANG 1040)

1914-2008; 0.1 tm (1š 1m 1zv); arhivski popis

Zora Hrepevnik r. Mršnik (r. 1920  v Smrjah, živi v Vipavi) udeleženka NOB, politična delavka

spominska knjiga in risbe udeležencev partijskega tečaja 1945/ priznanja, odlikovanja in zahvale 1950-1988/ vabila 1951-1979/ spomini na taborišče Frascette d’Altari Frosinone v Italiji (Fraschette) 1964/ korespondenca 1947-2002/ spomini Zore Hrepevnik: Moje življenje 2007, Nekaj iz preteklosti in sedanjosti 2008/ pesmi 1947-2002/ tiski 1945/ spominski list 1914-1916/ dokumentacija  Franca Hrepevnik1950-1974/ fotografije 1942-1978

Habe Franc, Josip (PANG 348)

1713-1930; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Franc in Josip Habe z Goč

zapisniki dražb, dovoljenje za dražbo/ kupne pogodbe/ seznami dajatev/ spisi finančnega poslovanja/ sodni zapisniki, sodbe, pisma/ seznam delavcev na posestvu na Gočah

nemščina, italijanščina, slovenščina

Grahelj Marija (Marijana) – Nanca (PANG 564)

1956-1981; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Marija Grahelj – Nanca (1901 Ponikve – 1989 Dom upokojencev Tolmin, pokopana na Šentviški gori), udeleženka narodnoosvobodilne vojne in kulturna delavka na Šentviški Gori

življenjepis 1969/ kronika vasi Šentviška gora, Polje, Zakraj, Daber in Gorski vrh 1961/ partizansko šolstvo na Šentviški gori/ kulturna dejavnost na Šentviški gori med narodnoosvobodilno vojno/ oris življenja in dela skladatelja Ivana Laharnarja/ prispevki k orisu življenja in dela skladatelja Jakoba Petelina – Gallusa/ odlikovanja in priznanja 1956-1981

Gradnik Vladimir (PANG 657)

1914-1983; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Vladimir Gradnik (1899 Medana – 1983 Ljubljana), vojaški strokovnjak in strokovni pisec

gradivo za knjigo in razstavo Krvavo Posočje 1914-1917/ gradivo “Zveze primorskih prostovoljcev – borcev za severno mejo 1918-1919″/ korespondenca 1971-1983/ fotografije 1918-1974

Gorkič Franc (PANG 308)

1964-1977; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Franc Gorkič (1888 Spodnja Vrtojba – 1977 Vrtojba) narodnoobrambni in kulturni delavec ter urednik

korespondenca 1966-1977/ telegram ob smrti 1977/ govor dr. Branka Marušiča ob grobu 1977/ članki, tiski, vabila, časopisni izrezki/ fotografije

Godnič Franc (PANG 1018)

1956-1982; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Franc Godnič (1920 Komen –  2000 Šempeter pri Gorici, Komen) duhovnik

dokumenti iz privatnega in duhovniškega življenja 1956-1982/ fotografija

Garlatti Miljutin (PANG 704)

1797-1975; 0.2 tm (2 škatli ); arhivski popis

Miljutin Garlatti (1895 Kanal – 1961 Kanal), kulturno prosvetni delavec, bančni uradnik

osebni dokumenti 1910-1975/ dnevnik iz 1. sv. vojne 1915-1916,1920/ gradivo o društvenem delovanju 1921-1957/ zapisniki občnih zborov in sej Narodne čitalnice v Kanalu 1921-1925/ drobci iz zgodovine kanalske čitalnice/ korespondenca 1913-1966/ gradivo iz zapuščine Josipa Kocijančiča in Karla Angeli/  fotografije iz konca 19. stoletja, 1904-1926/ razglednice/ časopisni članki/ dopis Gaetana Collottija (Glavni inšpektorat za javno varnost Trst) poslan specialnemu inšpektoratu za policijo v Trstu 6.8.1943/ pisma in risbe Miljutina Garlattija iz časa pred odhodom v ujetništvo, Tolmin, Gorica 1944/ razglednica Miljutina Garlattija hčerki Vandi v Gorico 9.3.1945/ knjižica vzajemno zavarovalne banke v Pragi “Slavija”, zastopstvo v Ljubljani, 27. september 1903/ zavarovalna polica Vzajemne zavarovalnice proti požarnim škodam in poškodbi cerkvenih zvonov v Ljubljani, 26. februarja 1914/ potrdila o vplačani članarini za Čitalnico v Kanalu 1925-1926/

Gabrijelčič Franc (PANG 761)

1918-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Franc Gabrijelčič (1910 – 1984), zidar in čevljar iz Solkana

spričevala 1920-1924/ korespondenca 1918-1930/ učni načrti za izdelavo obutve 1925-1926/ plačilne kuverte 1930-1941/ izplačilna listina 1945/ potrdila o odškodnini za odsotnost z dela 1947/ tiski 1945

slovenščina, italijanščina

Franko Alojzij (PANG 1022)

1880-1883; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Alojzij Franko (1863 Tolmin – 1921 Ljubljana) dr. prava, politik in publicist

Pisma Alojzija Franka Ivanu Trinku, Gorica, 1880-1881, Dunaj 1883

Dolenc Janez (PANG 949)

1957-1990; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Janez Dolenc (rojen 1926 v kraju  Četena Ravan v Poljanski dolini, živi v Tolminu) slavist, narodopisec, domoznanec

zbirka zapisov ljudskega izročila na območju krajev Anhovo, Kanal, Banjška planota, Nova Gorica, Brda, Gora, Vipava, Ajdovščina, zbrali dijaki tolminskega učiteljišča in gimnazije na pobudo prof. Janeza Dolenca  1957-1990

Dodič – Mozetič Dostana (PANG 725)

1943-1976; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Dostana Dodič – Mozetič (rojena 1923 v Renčah), partizanska učiteljica v Renčah, živi v Kopru

izkaznica 1943/ gradivo iz partizanske šole v Renčah 1944/ fotografije 1944/ tiski 1944-1976

Čibej Valerija roj. Šuštar (PANG 1037)

1928-1958; 0.0 tm (1m); arhivski popis

Valerija Čibej  rojena Šuštar (1914 Ljubljana – ? Nova Gorica) pomočnica za damsko krojaško obrt, gospodinja

osebni dokumenti 1928-1958/ spričevala 1928-1932

Čibej Franc (PANG 1036)

1913-1966; 0.0 tm (1m); arhivski popis

Franc Čibej  (1899 Dol pri Otlici –  ?  Nova Gorica)  gozdar v Rožni dolini

osebni dokumenti 1913-1951/ spričevalo 1913/ dokumenti v zvezi z invalidsko pokojnino 1960-1966

Černic Franc (PANG 653)

1916-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Franc Černic (1897-1946), župan v Šempetru pri Gorici, blagajnik in vodja Hranilnice in posojilnice v Šempetru

družinska korespondenca 1925-1946/ testamenti 1920-1946/ premoženjskopravne zadeve 1947/ potrdila 1937-1938/ recepti 1929-1933

slovenščina, italijanščina

Černic Anton (PANG 697)

1921-1924; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Anton Černic, rojen 1904 v Šempetru pri Gorici, bančni uslužbenec v Šempetru pri Gorici

zapiski iz trgovske šole v Gorici 1921-1924/ šolsko spričevalo 1922-1923/ potrdilo o rojstvu in krstu 1924

Cestnik Jože (PANG 502)

1928-1973; 0.3 tm (3š 1m); arhivski popis

Jože Cestnik (1911 Dol pri Hrastniku – 1994 Nova Gorica), zbiratelj

izpisek iz rojstnega in krstnega lista 1940/ spričevalo 1928-1930/ potrdila o zaposlitvi in upokojitvi 1930-1973/ pohvala 1972/ priložnostne pesmi in prozni teksti/ spomini na gledališče 1922-1945/ plakati 1946-1954/ kulturne diagonale 1944-1970/ razglednice mesta Nova Gorica in drugih krajev Primorske/ znamke/ gradivo o zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu/ album fotografij in nastopov Jožeta Cestnika v amaterskem gledališču 1922-1954

Brus Alojzija (PANG 882)

1923-1965; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Alojzija (Lojzka) Brus (1909 Novi svet pri Hotedršici – 1965 Nova Gorica – Solkan) profesorica, pesnica, prevajalka in publicistka

dodatek k fakultetni diplomi Univerze v Ljubljani 1939/ dokumenti v zvezi s službovanjem v Ljubljani 1939/ prepis diplome Filozofske fakultete v Ljubljani, 21.10.1935,1957/ poslovilne besede dijaka Marijana Breclja ob zaključku gimnazije, 1947/ zahvala dijakov VIII.a razreda III.državne realne gimnazije v Ljubljani  ob 20. obletnici mature, 1961/  risbe in slike 1923-1928, časopisni članek 1965/ fotografije 1958-1965/ gradivo nastalo ob odkritju spomenika v Solkanu, 12.10.2002/ fotografije 2002

Bratuž Peter (PANG 12)

1895-1950; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Peter Bratuž iz Čepovana

razne pogodbe 1895/ listine 1906-1924/ potrdila o plačanih davkih 1926-1943/ odločbe o obvezni prodaji mleka 1950

slovenščina, italijanščina

Bratina Marij (PANG 883)

1919-1982; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

Marij Bratina (1912 Stomaž pri Ajdovščini – 1982 Koper) arhivar

gradivo iz obdobja službovanja v koprskem arhivu in na gimnaziji v Kopru, dokumenti v zvezi z  uveljavitvijo pokojninske dobe 1955-1980/ priložnostne pesmi 1962-1982/ tiski, časopisi 1942-1953/ fotografija

Brajša Stojan (PANG 854)

1921-1989; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Stojan Brajša (1888 Pazin – 1989 Gorica) pravnik in publicist

korespondenca 1926-1978/ povabilo k ustanovitvi Čitalnice v Gorici 1924/ Curriculum vitae

slovenščina, hrvaščina, italijanščina

Blažič Jože (PANG 890)

1916-1990; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

Jože Blažič (1921 Lokvica pri Opatjem selu – 1997 Nova Gorica, pokopan v Opatjem selu), udeleženec NOB (borec v prekomorskih brigadah), kapetan v JLA, družbenopolitični delavec

spisi iz obdobja 1941-1945/ spomini na obdobje v italijanski vojski/ priznanja, odlikovanja, spominska značka OF  1956- 1990/  gradivo odbora I. Prekomorske brigade in drugih prekomorskih enot 1975-1987/ gradivo nastalo ob postavitvi spomenika padlim borcem in žrtvam fašističnega terorja v vasi Lokvica 1978/ fotografije 1916-1978

Blažica Andrej (PANG 656)

1939-1940; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Andrej Blažica (1858 Šempeter pri Gorici – 1941)

oporoka 1939/ korespondenca 1939-1940

Bizjak Pavlica (PANG 995)

1944-1984; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Pavlica Bizjak r. Anderlič (1924  Milano (Italija) – 2009 Branik) izgnanka med NOB v Nemčijo, vzgojiteljica

korespondenca iz časa izgnanstva v Nemčiji 1944-1945, 1984/ pesem Lazaret, avtor  Andrej Ličen/ spomini

Bizjak Franc (PANG 613)

1955-1979; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Franc Bizjak (1911 Trst – 1989 Nova Gorica) kulturni in športni delavec v Novi Gorici

zapisi, članki, razprave o poštni službi na Goriškem 1955-1967/ tabor PTT uslužbencev in delavcev na Nanosu 1958/ poročila o delovanju društev 1956-1979 (Delavsko-prosvetno društvo Svoboda Nova Gorica, Balinarski center Nova Gorica, Šahovska sekcija Delavsko prosvetnega društva Svoboda v Novi Gorici, Društvo upokojencev Primorske, Društvo slušno prizadetih v Gorici)/ spominski zapisi

Bergant Hubert (PANG 873)

1910-2005; 2.7 tm (27 škatel 3 mape); arhivski popis

Hubert Bergant  (1934 Kamnik – 1999 Šempeter pri Gorici),  profesor in orgelski mojster

osebni dokumenti 1945-1999/ odločbe, dokazila o službovanju in razna potrdila 1960-1998/ izkaznice 1953-1992/ odlikovanja, priznanja, nagrade 1976-1998/ podatki za biografijo in bibliografijo 1951-2002/ korespondenca 1965-1999/ gradivo s koncertov študentov Akademije za glasbo v Ljubljani, iz razreda Huberta Berganta 1967-1998/ knjiga uporabe orgel na realki 1980 – 1984/ dokumenti v zvezi z organizacijo koncertov  doma in v tujini 1965-1998/ članki in eseji 1962-1998/ rokopisi 1970-1998/ programi koncertov (Slovenija, Italija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Litva, Rusija, Estonija, Latvija, Belorusija, Slovaška, Češka, Madžarska, Avstrija, Nemčija, Švica, Francija, Anglija, Španija, Nizozemska, Palma de Malorca 1959-1998/ koncertni plakati 1964-1999/ literatura o orglah / notni zapisi – rokopisi Huberta Berganta/ notni zapisi in publikacije s posvetili/ časopisni članki 1959-1998/ fotografije in razglednice/ gramofonske plošče/ In memoriam 1999-2005

slovenščina, nemščina, italijanščina, ruščina

Batič Franc (PANG 506)

1983-1988; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

Franc Batič ( 1924  Prvačina – 2002 Šempeter pri Gorici), kulturnik iz Nove Gorice

Primorski akademski pevski zbor Vinko Vodopivec: dopisi 1983, brošure 1983, 1988/ dokumenti o praznovanju 40-letnice mature dijakov šempetrske oz. novogoriške gimnazije 1988/ fotografije 1945-1968

Balič Josip (PANG 589)

1888-1927; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Josip Balič (1854 Šempeter pri Gorici – 1933 Ljubljana), učitelj in zgodovinar

rokopisi: Zgodovina Rihemberka, Bilj, Spomini na Gregorčiča, Iz kronike ljudske šole v Kanalu, Društvo Arkadija ob Soči/ zgodovinsko-slovstvene drobtinice/ luteranstvo na Goriškem/ furlanski pesnik Pier Zorutti, življenjepis/ korespondenca 1888-1927/ razni zapisi 1909

Bajc Drago, Milan (PANG 528)

1923-2004; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Drago Bajc (1904 Vipava – 1928 Bilje) pesnik, študent prava; Milan Bajc – Stric (1912 – 1943) pekarski pomočnik v Vipavi, partizanski borec

Drago Bajc: osebni dokumenti (potni list, indeks) 1927-1928/ pesmi/ korespondenca 1978-1986/ gradivo ob 50-letnici smrti in 100-letnici rojstva 1978-2004/ časopisni članki 1928-1980/ Milan Bajc – Stric: gradivo nastalo ob odkritju spominskega obeležja v Vipavi 1978/ korespondenca 1979-1980/  fotografije

slovenščina, italijanščina

Andlovic Justin ( PANG 896)

1940-1995; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Justin Andlovic (1926 Trst – 1995 Gradišče pri Vipavi) gospodarstvenik, javni in politični delavec

življenjepis do leta 1988/ opis zgodovinskih dejstev in spominov za vas Gradišče pri Vipavi 1920-1945/ opis zgodovine OF v Gradišču pri Vipavi/  anketa ZB NOV: občine Ajdovščina – ocena  razvoja od leta 1945 dalje in primerjave, 1987-1988/ govori 1993-1995/ gradivo za knjigi: Naš povojni čas, 1988 in Preproste misli za preproste ljudi, 1989

Avčin France ( PANG 701)

1916-1985; 1.3 tm (13 škatel, 1 mapa); arhivski popis

France Avčin (1910 Ljubljana – 1984 Ljubljana, pokopan v Trenti), dipl. ing. elektrotehnike in strokovnjak za varnost v gorah, ljubitelj narave, dejaven planinec, alpinist, gorski reševalec, lovec, varstvenik narave

osebni dokumenti, izkaznice 1948-1984/ častni znaki in plakete 1948-1978/ gradivo nastalo v času službovanja na Fakulteti za elektrotehniko 1974-1982/ korespondenca 1962-1984/ gradivo o znanstveno-raziskovalni in društveni dejavnosti 1938-1983/ rokopisi, tiski 1956-1984/ vizitke, priznanja, fotografije, razglednice, slikovno gradivo  1929- 1983

slovenščina, srbščina, hrvaščina, nemščina, angleščina, francoščina

Varia – zemljiška gospostva (PANG 1005)

1847-1847; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Gospostvo Vipava: od konca 16. pa do začetka 20. stoletja so bili  lastniki Vipave grofi Lanthieriji. Po smrti Friderika  3. decembra 1802 je gospostvo podedoval  Tadej grof Lanthieri.

potrdilo 1847

nemščina

Oskrbništvo veleposestva grofa Coronini – Cronberg Sv. Peter pri Gorici (PANG 936)

1902-1946; 1.5 tm (15š); arhivski popis

Coroniniji so plemiška rodbina, ki izhaja iz kraja Berbenno pri Bergamu v Lombardiji. Najverjetneje so langobardskega izvora. V listinah Kapiteljskega arhiva v Bergamu se prvi omenja neki Johannes de Locadello. Kasneje sredi 15. stoletja, je javni notar v Bergamu, Alexius de Locatellis, sicer tudi sodnik in kraljevski poslanec, prevzel naslov »Corona«. Odtod ime rodbine Coronini. Konec 15. stoletja so se naselili v Furlaniji in na Goriškem. Sredi 16. stoletja se je rodbina razdelila na tri družinske veje: Coronini-Cronberg (kromberška), Coronini-Rubije-Tolmin (tolminska, izumrla 1959) in Coronini-Oelberg-Šempeter (šempetrska). Začetnik šempetrske veje rodbine Coronini  je bil Aleksij (umrl 1679), ki ga je cesar Ferdinand III. leta 1656 prištel med nemške barone z nazivom »von Oelberg« (di Monte Oliveto). Kasneje so Coroniniji (šempetrska veja) opravljali pomembne, tako državne kot deželne funkcije, na Goriškem. Sicer pa šempetrska veja rodbine Coronini še vedno obstaja. Zadnji moški potomec, grof Ivan Coronini (rojen leta 1935), po poklicu geodet, živi v Londonu in ima dve hčeri.

Zorko Bofulin (1902-2000) iz Šempetra, dolgoletni služabnik in kočijaž rodbine Coronini.

zemljiško-knjižne zadeve 1919-1923/ najemne pogodbe 1902-1923/ upravno sodne zadeve 1923-1925/ finančne zadeve 1919-1926/ gradivo v zvezi z vojno škodo 1919-1930/ dokumentacija o plačilu izvajalcem za opravljeno delo na posestvu 1911-1927/ blagajniške in druge knjige 1903-1928/ računi 1923-1925/ razno/ negativi

italijanščina, nemščina, slovenščina

Zemljiško gospostvo Lože (Leitenburg) (PANG 344)

1643-1890; 2.3 tm (23š); arhivski popis

druga polovica 16. stoletja: posestvo last plemiške rodbine Cobenzel; Janez Gašper Cobenzel, poročen s Katarino Lanthieri, v genealoških tablicah omnejen kot prvi lastnik gospostva Lože; sredi 17. stoletja da njegov sin zgraditi grad, ki ga vidimo še danes; začetek 18. stoletja: last Janeza Filipa grofa Cobenzel; sredi 18. stoletja: Ludvik Gundakar grof Cobenzel; 1764: Gvido grof Cobenzel; 1798: Filip grof Cobenzel; 1810: Mihael grof Coronini – Cronberg; 1822: grad kupi dr. medicine Jožef Mayer, 1826: grad prevzame sin Jožef Mayer mlajši; 1887: podeduje Jožef Ferdinand Mayer; 1893: sledita mati Karolina Mayer in brat Karel plemeniti Leitenburg; zlasti konec 18. stoletja grofje Coronini dedujejo veliko posestev po plemiški rodbini Rabatta in Cobenzel

pravni spisi v zvezi s pravicami in dolžnostmi zemljiške gosposke in njenih podložnikov s področja gornje Vipavske doline in delno Krasa/ zemljiška knjiga posesti/ seznami dajatev in del/ zagotovilni in jamstveni akti/ politični spisi/ spisi o zdravstvenih vojaških zadevah/ študijski spisi za razne učne predmete/ spomini o odnosih med zemljiškimi posestniki in delavci v Ilirskih provincah/ pravde družin Coronini, Coloredo (Rabatta)/ sodni protokol gospostva Rihemberk/ osebne zadeve družine Mayer/ okrožnice in obvestila/protokoli/ testamenti/ inventarji/ urbarji/ blagajniški dnevniki/ priročna knjiga dohodkov zemljiškega gospostva Štanjel (knjiga letnih terjatev in ostalih dohodkov posestva)/spisi grofice Amalije Coronini rojene Lanthieri v povezavi z dediščino/ graščina Slap, Trilek, Kanal/ fragmenti gradiva županstva Lože/ Št.Vid – Morellijeve meritve-terezijanski kataster

nemščina, italijanščina, slovenščina, francoščina, latinščina

Del gradiva je izročil 25.4.2001 Arhiv RS: Gospostvo Lože AS 755 1750-1882, 0,1 tm, 1š

Zemljiško gospostvo Dobrovo (PANG 343)

1501-1864; 0.2 tm (2š); arhivski popis

v začetku 16. stol.: družina Colloredo, Askvinova veja, zemljiški posestnik v Goriških Brdih; dokončno so prišli Colloredo v Goriška Brda leta 1591, ko je Friderik kupil od grofov Ottemburških jurisdikciji Dobrovo in Fojano z vsemi pripadajočimi kraji; 1588: briška veja sprejeta med goriške deželne stanove; 1624: povišana v grofe; 1738: izumrtje in prehod dediščine na drugo vejo Colloredov;;  konec 18. stol.: družina de Catterini-Erzberg; 1872: družina de Baguer

Register, beležnica sklenjenih poslov, nakupov in izdatkov za posest Colloredo 1501-1517/ zapisnik civilnih pravd v Fojani in Neblem 1603-1607/ prepisi zapisov pravnih poslov družine Colloredo 1651-1662/ sodni protokol sodišča v Krminu 1787/ izterjava vina v Brdih za leto 1808/ dražba za nepremičnine grofa Ludvika Attemsa 1781,1788/ urbarji 1612, 1618, 1668, 1681, urbar kneginje Montecucoli za dohodke od posesti v Gorici in okolici 1718, urbar cerkve v medani 1771 urbar družine de Catterini 1841 – 1864 italijanščina, latinščina

Del gradiva je izročil 25.4.2001 Arhiv RS: Gospostvo Dobrovo AS 729,1501-1788, 0,1tm,1š

Meščanska šola Tolmin (PANG 255)

1920-1926; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1920: Meščanska šola Tolmin (Scuola cittadina di Tolmino)

šolski katalogi 1920-1926/ dva dopisa 1925

italijanščina, slovenščina

Enotna srednja šola Tolmin (PANG 254)

1940-1943; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam

1940: Enotna srednja šola Tolmin, Scuola Media Unica di Tolmino; 1943: ukinitev

prošnja dijaka za prepustitev k izpitu 1941

italijanščina

Vadnica v Gorici (PANG 248)

1882-1915; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam

1875: C.kr. deška vadnica v Gorici, K. K. Knabenübungschule in Görz; 1915: ukinitev

vpisnice 1882-1915 (manjkajo 1886-1888, 1897-1898, 1909-1910)/ zrelostna spričevala 1914-1915

nemščina

Deška pripravnica za srednje šole društva Šolski dom Gorica (PANG 406)

1914-1915; 0.0 tm (1m); arhivski popis

razrednica in tednik 1.razreda

Dekliška pripravnica za učiteljišča društva Šolski dom Gorica (PANG 405)

1900-1915; 0.1 tm (1š); arhivski popis

razrednice in tedniki dekliške pripravnice za učiteljišča društva Šolski dom v Gorici 1900-1915

Zdravstvena šola Nova Gorica (PANG 702)

1956-1990; 4.9 tm (49 škatel, 1 knjiga); arhivski popis

1956: Šola za bolničarje Ivana Roba Šempeter (dveletna); 1961: Šola za zdravstvene delavce A. M. Plenčiča Šempeter pri Gorici II. stopnje; 1966: Zdravstvena srednja šola Šempeter pri Gorici; 1981: združitev s Srednjo družboslovno šolo Nova Gorica v Srednjo šolo za zdravstvo in družboslovje Nova Gorica

odločba o ustanovitvi šole za bolničarje 1956/ odločba o imenovanju šolskega odbora 1956/ sklep o potrditvi pravil šole 1957/ pravila o organizaciji, ureditvi in vodstvu šole 1957/ spisi enoletne šole za bolničarje 1961-1980/ statuti, pravilniki 1964-1977/ samoupravni sporazumi 1974, 1977/ hišni red šole 1961,1966/ pravilnik o šolskem redu 1966-1970/ zapisniki sej učiteljskega zbora 1969-1981/ zapisniki redovalnih konferenc 1965-1969/ zapisniki delovnih sestankov 1976-1979/ zapisniki sej sveta šole 1974, 1980/ zapisnik pedagoške konference 1969/ zapisniki sej šolske delovne skupnosti 1965-1981 organizacijska in druga poročila 1961-1979/ letni delovni načrti in plani dela 1963-1983/ financiranje šole 1962-1973/ šolski prostori, najemnina, oprema 1965-1969/ gradnje, obnove 1969-1976/ gradivo mladinske organizacije na šoli 1970-1980/ gradivo šolskega športnega društva 1974, 1976/ poročilo o delu raznih komisij in aktivov razredne skupnosti 1976-1977/ delo kluba Organizaciji združenih narodov 1974-1980/ delo planinskega društva 1974-1976/ praksa učencev 1964-1979/ šolski koledar 1970-1974/ vodenje praktičnega pouka 1970-1980/ praksa učencev na različnih oddelkih bolnišnice 1968-1969/ raportni zvezki iz prakse 1968-1969/ dnevnik o negi bolnikov 1971/ diplomske naloge iz slovenskega jezika 1968-1980/ spričevala 1961-1965/ prošnje, prijave 1961-1978/ štipendisti 1965-1980/ proračunske knjige, zaključni računi 1957-1974

Vzgojni zavod Pavla Rušta Vrhpolje pri Vipavi (PANG 824)

1965-2005; 2.3 tm (23 š); arhivski popis

1964: Posebni vzgojni in izobraževalni zavod Vrhpolje pri Vipavi, 1965: Vzgojni zavod Pavla Rušta Vrhpolje pri Vipavi; 1982: ukinitev (priključitev enote s prilagojenim programom Osnovni šoli  Ajdovščina)

Zapisniki sej zbora delovne skupnosti 1965-1978/ Zapisniki sej upravnega odbora 1966-1970/ Zapisniki sej sveta 1981-1982/ registracija zavoda 1965-1979/ ukinitev 1982-1983/ programi dela 1969-1982/ poročila, smernice, analize 1979, 1981/ zaključni računi 1966-1981/ statut, pravilniki, sporazumi 1966-1981

Tehniški šolski center Nova Gorica (PANG 912)

1946-2009; 19.1 tm (191 škatel); arhivski popis

1948: Šola za učence v elektrogospodarstvu Doblar; 1950: Elektrogospodarska šola Cerkno; 1954: Vajenska šola elektrostroke Cerkno; ?: Dom učencev EGŠ Cerkno; 1960; Elektrogospodarska šola Branko Brelih Cerkno; 1948: Strokovna šola za vajence v gospodarstvu Solkan; 1950: Triletna šola za učence v gospodarstvu raznih strok Nova Gorica; 1953: Vajenska šola za razne stroke Nova Gorica; 1959: Vajenska šola kovinarske stroke Nova Gorica; 1963:  Elektrogospodarski šolski center Branko Brelih Nova Gorica; 1980: Tehniški srednješolski center Branko Brelih Nova Gorica; 1993: Tehniški šolski center Nova Gorica

Ustanavljanje in registracija šole 1950-1965/ zaključni izpiti, finančne in kadrovske zadeve, učni načrti EGŠ Cerkno 1948-1961/zapisniki sestankov delovnega kolektiva 1962-1971/ zapisniki sej učiteljskega zbora 1967-1973/ zapisniki sestankovsamoupravnih organov šole 1973-1975/ organizacijska poročila 1970-1972predmetniki, učni načrti 1961-1972/selitev šole v Novo Gorico 1960-1963/ pravilniki, sporazumi 1970-1983/ delovodniki 1964-1977/ dnevniki, razrednice1948-1962/ zaključni izpiti 1950-1954/ šolska glasila 1982-2001/ publikacije šole 2001-2009/ ostale objave šole

Učiteljišče Vincenzo Arbarello Tolmin (PANG 250)

1937-1943; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1937: Kraljevo učiteljišče Vincenzo Arbarello v Tolminu, Istituto Magistrale Vincenzo Arbarello di Tolmino; 1943: ukinitev

zapisniki o izpitih s prilogami 1938, 1941/ dijaška dokumentacija 1938-1943/ zapisniki o sprejemnih izpitih 1937-1938/ delovodnik 1941-1943/ knjiga sporočil vodstva šole posameznim oddelkom 1939-1941/ dnevnik učitelja književnosti 1938-1939/ razrednica 1942-1943/ register kazni 1938-1940/ preglednica trimesečnih uspehov 1940-1941/ opisi uspehov dijakov po predmetih 1940-1941

italijanščina

Učiteljišče Tolmin (PANG 376)

1945-1976; 7.6 tm (76 škatel 1 mapa); arhivski popis

1945: Državno učiteljišče Tolmin; 1968: ukinitev

dnevniki 1948-1968/ vpisnice 1946-1968/ zapisniki o maturi in učiteljskem diplomskem izpitu 1953-1962/ zapisniki sej profesorskega zbora 1951-165/ zapisniki sej šolskega odbora 1962-1962/ knjige okrožnic in obvestil 1946-1965/ delovodniki 1945-1964/ diplomske naloge 1961-1968/ šolsko glasilo 1954-1963/ statistika 1947-1968/ organizacijska poročila 1947-1957/ popisni list o stanju šole 1961/ zbirka spričeval 1945-1958/ fotografije

Učiteljišča Gorica (PANG 247)

1881-1919; 1.5 tm (15š); arhivski popis

1775: normalka v Gorici, ki izobražuje tudi bodoče učitelje; 1780-1810: normalko vodijo piaristi; 1815: glavna šola z italijansko-furlanskim in kranjskim oddelkom, v okviru katere so tečaji za učitelje; 1850: učiteljišče, moško, dveletno; 1870: Moško učiteljišče s slovensko-nemškim in italijansko-nemškim oddelkom v Gorici, Reiffe-Prufungen ander K. K. Lehrerbildugsansalt in Goerz, Istituto Magistrale, Sezione maschile Gorizia; 1874: ukinitev; 1873: Moško učiteljišče v Kopru z italijanskim, slovenskim in hrvaškim oddelkom, K. K. Lehrerrbidungsanstalt in Capodistria; Istituto magistrale di Capodistria; 1875: pridobi četrti letnik; 1875: selitev dijakov in profesorjev goriškega učiteljišča v Koper; 1909: selitev slovenskega oddelka koprskega učiteljišča v Gorico; 1874: Žensko učiteljišče v Gorici (slovenski in italijanski oddelek), K. K. Lehrerinnenbildungsanstalt in Goerz (Slovenische, Italianische Abhteilung), Istituto Magistrale Gorizia – sezione femminile; 1915: Zaposlovalni tečaj goriških učiteljišč v Trstu; 1918: ukinitev; 1915: Zaposlovalni tečaj goriških učiteljišč v Ljubljani; 1919: ukinitev; 1902: Pripravnica za učiteljišče v Podgori; 1914: ukinitev; 1905: Pripravnica za učiteljišča v Tolminu; 1914: ukinitev; pred 1912: Pripravnica moškega učiteljišča v Gorici; 1914: ukinitev, oz. pripojitev k učiteljišču

Moško učiteljišče v Kopru (slovenski oddelek): glavni katalogi 1904-1909; Moško učiteljišče v Gorici s slovenskim učnim jezikom: glavni katalogi 1909-1915/ spričevala 1915/ službeni list 1914/ prošnje, obvestila 1915, 1917;

Žensko učiteljišče v Gorici: glavni katalogi slovenskega oddelka 1881-1884, 1891-1915/ glavni katalog zaključnih izpitov in matur slovenskega in italijanskega oddelka 1891-1895/ glavni katalog zaključnih izpitov slovenskega oddelka 1895-1897/ preglednica zaključnih izpitov slovenskega, italijanskega oddelka in privatnikov 1895-1897/ glavni katalog zrelostnih izpitov slovenskega oddelka in privatnikov 1902-1906/ glavni katalog zrelostnih izpitov slovenskega oddelka 1906-1914/ preglednica zrelostnih izpitov slovenskega oddelka 1915-1916/ mesečni katalog slovenskega oddelka 1914-1915;

Zaposlovalni tečaj v Ljubljani: glavni katalog zrelostnih izpitov 1916-1917/ katalog vojaških vpoklicancev 1916-1918/ razredni katalog 1917-1918/ katalog zrelostnih izpitov 1917-1918/ razredni katalog 1916-1917/ letna poročila moškega učiteljišča v Gorici 1912-1913, 1916-1917/ zapisniki sej zaposlovalnega tečaja v Ljubljani 1917/ letno spričevalo 1918/razredni katalogi 1918-1919;

Zaposlovalni tečaj goriških učiteljišč za gojence in gojenke v Trstu: glavni katalogi 1916-1918;

Pripravnica za učiteljišče v Podgori: glavni katalogi 1903-1904, 1909-1910, 1911-1912;

Pripravnica za učiteljišča v Tolminu: glavni katalogi 1910-1914;

Pripravnica moškega učiteljišča v Gorici: glavni katalog 1912-1914

slovenščina, nemščina, italijanščina

Srednja lesarska šola Nova Gorica (PANG 789)

1948-1991; 3.4 tm (34 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1948: Industrijska šola za pohištveno stroko Nova Gorica; 1961: Izobraževalno središče pohištvene industrije Nova Gorica; 1974: Lesarski šolski center Jože Srebrnič Nova Gorica; Lesarski šolski center Nova Gorica; 1981: Srednja lesarska šola Jože Srebrnič Nova Gorica; 1993: Srednja lesarska šola Nova Gorica;

Statistični listi in poročila, organizacijska poročila, zaključna poročila(1951-1973), zaključni računi (1961-1976), zapisniki sej strokovnih in upravnih organov (1954-1971), dnevniki dela (1948-1958), gradbene zadeve (1956-1980), akti, pravilniki, statuti (1964-1981), izbrano gradivo mladinske organizacije, sindikata, šolskih društev (1950-1976), diplome, priznanja (1961-1992)

Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica (PANG 685)

1949-2009; 15.9 tm (159 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1958: Vajenska šola trgovinske stroke Nova Gorica; 1963: Šolski center za blagovni promet Nova Gorica; 1981: Srednja družboslovna ekonomska šola Nova Gorica; 1991:Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica

šolski dnevniki oddelka šole za prodajalce Brežice 1951-1955/ dnevniki šole za učence v trgovini 1955-1957/ dnevniki Vajenske šole trgovinske stroke Nova Gorica 1956-1964/ dnevniki Administrativne šole Nova Gorica 1958-1964/ dnevniki Šolskega centra za blagovni promet Nova Gorica 1963-1966/ dnevniki Ekonomske srednje šole Nova Gorica 1966-1969/ letni delovni načrti 1965-1994/ pravilniki, statut 1964, 1966/ zapisniki sej delovne skupnosti 1967-1970/ zapisniki pedagoških konferenc 1975-1980/ strokovna tekmovanja 1983, 1993/ kronika in zapisniki šolskega športnega društva 1982-1983 /šolsko glasilo 1982/seminarska naloga 1997/plaketa 1998

Licej-gimnazija Vincenzo Arbarello Tolmin (PANG 252)

1925-1940; 0.3 tm (3š 1m); arhivski popis

1926: Gimnazija Tolmin, Regio Ginnasio di Tolmino; 1927: (Licej Tolmin), Regio Liceo di Tolmino; 1929: (Gimnazija-licej Tolmin), Regio Liceo-ginnasio “Vincenzo Arbarello” di Tolmino; 1937: preoblikovanje v učiteljišče; 1940: ukinitev liceja

vpisnice gimnazije 1926-1927/ vpisnice liceja 1930-1932/ splošna korespondenca licej-gimnazije 1927-1930/ spisi v zvezi z izpiti 1929-1930/ naročila knjig, časopisov in revij za šolsko knjižnico 1929-1930/ programi šolskih predmetov za sprejemne izpite 1929-1930/ notranji pravilnik 1929-1930/ seznami izpitnih rokov 1928-1930/ izvenšolska dejavnost profesorjev 1928-1930/ šolska blagajna 1930-1931/ finance 1929-1931/ dopisovanje z drugimi šolami o premestitvi dijakov v primeru ukinitve šole v Tolminu 1931/ dijaška dokumentacija 1939

italijanščina, slovenščina

Kmetijska šola Nova Gorica (PANG 959)

1967-2004; 0.9 tm (9 škatel); arhivski popis

1968: Kmetijska šola Nova Gorica; 1983: v Naravoslovnem srednješolskem centru Nova Gorica; 1992 v Strednji šoli Nova Gorica; 1997: v Šolski center Nova Gorica; 2004: Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica

Dokumnetacija o ustanovitvi, razvoju in usmeritvah šole 1968-1995/ priznanja, diplome 1983-1998/ pisni izdelki dijakov 1994-1996/publikacije, drobni tisk, šolsko glasilo 1998-2004/ projekt sodelovanja s tujino 1988-1997/ fotografije. 1968-2000

Kraljevo učiteljišče Tolmin (PANG 249)

1923-1928; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1919: sedemletno slovensko učiteljišče s pripravnico v Tolminu; 1925: ukinitev, oziroma preoblikovanje v italijansko učiteljišče, Regio Istituto Magistrale di Tolmino; 1928: ukinitev

letni registri 1923-1928/ rezultati matur opravljenih v Vidmu 1926-1927/ prošnje za prepustitev k učiteljskemu diplomskemu izpitu s prilogami 1927/ spisovno gradivo o dijakih in pouku 1926-1928

slovenščina, nemščina, italijanščina

Gimnazija Tolmin (PANG 253)

1963-1990; 2.1 tm (21 arhivskih škatel, 1 knjiga); prevzemni seznam

1963: Gimnazija Tolmin; 1964: splošna in pedagoška smer; 1976: vključitev v Šolski center Tolmin;  1978: Šolski center Vojvodina); 1991: Gimnazija Tolmin

pisne naloge iz slovenskega jezika različnih letnikov družboslovne usmeritve 1982-1986/ odbrani spisi 1970-1981, 1990/ fotografije

Gimnazija Nova Gorica (PANG 373)

1947-2017; 14.8 tm (148 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1947: Gimnazija v Šempetru; 1952: Gimnazija v Novi Gorici; 1981: v okviru Srednje šole za zdravstvo in družboslovje Nova Gorica; 1984: Naravoslovni srednješolski center Nova Gorica; 1997: Šolski center Nova Gorica

dnevniki 1947-1984/ inventarna knjiga dijaške knjižnice gimnazije Nova Gorica 1952-1958/ priprave na gradnjo šolskega centra 1955-1960/ dijaške evidence 1948-1952/ nastavitev učnega kadra 1949-1950/ statistični listi ob zaključku šolskega leta delavske gimnazije 1950-1951/ seznami dijakov 1951, 1952, 1964-1968/ zaključni izpiti 1964/ tečaji 1965/zaključna statistična in organizacijska poročila 1955-1966/ letni delovni načrti  1966-1990/ seznami učiteljev od 1947-1977/ zapisniki zbora delavcev 1981-1990/ zapisniki sej profesorskega zbora 1961-1962/ zapisniki sej internega šolskega sveta 1981-1988/ zapisniki sej sveta šole 1981-1987/ poročila o delu krožkov 1985/ statuti, pravilniki 1970- 1988/ maturitetne, seminarske naloge 1961-1998/  priznanja, plakete, diplome 1955-1990/ gradivo celice komunistične partije 1950-1952/ mladinska organizacija 1951-1952/ delovodniki 1979-1988/ fotografije

Gimnazija Ajdovščina (PANG 374)

1945-2004; 4.6 tm (46š); arhivski popis

1945: Nižja gimnazija Ajdovščina; 1951: pričetek delovanja, 1953: akt o ustanovitvi Gimnazije Ajdovščina; 1959: ukinitev; 1964: Gimnazija Ajdovščina; 1970: Gimnazija Vena Pilona Ajdovščina; 1974: Šolski center Ajdovščina; 1985: Srednja gradbena in naravoslovna šola Veno Pilon Ajdovščina; 1992: Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

vpisnice in dnevniki nižje gimnazije 1945-1957/ dnevniki gimnazije 1951-1959, 1966-1970/ zapisniki raznih sej 1948-1951/ zapisniki o maturah 1955-1959/ zapisniki sej učiteljskega zbora 1967-1977/ okrožnice 1967-1969/ zapisniki redovalnih konferenc 1966-1982/ poročila ob zaključku šolskega leta z analizo 1977-1978, 1984, 1989/ popis šol ob koncu in začetku šolskega leta 1972-1989/ letni delovni načrti 1969-1987/ statut, pravilniki 1968, 1969, 1970, 1983, 1991/ učni načrti 1982-1986/ zapisniki sej delovne skupnosti 1966-1977/ registracija, verifikacija 1966-1969/ tekmovanja, ekskurzije, predavanja 1966-1971/ personalne zadeve 1966-1967/ finančne zadeve 1966-1969/ dijaške zadeve 1968-1970/ urniki, koledar, delovni načrti 1969-1970/ organizacijske zadeve 1970/ razprave 1970/ ankete 1970-1977/ šolska prehrana 1970-1980/ vpisi, izpisi iz šole 1971-1980/ proizvodno, praktično delo dijakov 1971-1977/ štipendije 1971-1980/ zdravstvene zadeve 1971-1980/ učni uspeh 1972-1980/ uvajanje računalništva 1972/ pogoji za začetek dela dislociranega oddelka gradbene poklicne šole 1972/ ustanovitev šolskega centra 1973/ šolsko glasilo, prenehanje izhajanja 1973/ disciplinske zadeve 1974-1980/ poklicno usmerjanje 1974-1980/ gradnja dijaškega doma 1979/ delovodniki 1961-1979/ raziskovalne naloge 1993-1994/ glasilo Izvir 1994-2004/ fotografije

Varia – gospodarstvo (PANG 835)

1912-1996; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Ekonomska srednja šola Ajdovščina (PANG 378)

1957-1968; 2.6 tm (26š); arhivski popis

1957: Ekonomska srednja šola Ajdovščina; 1968: ukinitev

dnevniki 1957-1968/ dnevniki raznih tečajev v okviru ekonomske šole 1959-1962/ vpisnice 1957-1968/ zapisniki o zaključnih izpitih 1960-1968/ zapisniki o privatnih izpitih 1959-1967/ zapisniki o privatnih in nižjih tečajnih izpitih 1945-1958/ seznam slušateljev oddelka za odrasle 1963-1965/ spisi 1958-1968/ zapisniki sej organov šole 1963-1968/ samoupravni akti 1964-1966/ finance 1960/ delovodniki 1960-1968/ fotografije

Knjigovodski center Nova Gorica (PANG 420)

1960-1973; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1965: Samostojni zavod Knjigovodski center Nova Gorica; 1973: ukinitev

zaključni računi 1960-1972/ plačilni seznami 1965-1969/ ukinitev 1973

Vodnogospodarsko podjetje Soča Nova Gorica (PANG 726)

1947-2003; 6.2 tm (62š); prevzemni seznam

1953: Uprava za vodno gospodarstvo, Sekcija za Sočo, Nova Gorica; 1961: Vodna skupnost za porečje Soče Nova Gorica; 1974: Splošna vodna skupnost Soča Nova Gorica; 1976: Vodnogospodarsko podjetje Soča Nova Gorica

statut, pravilniki, samoupravni sporazumi 1977-2003/ zapisniki upravnega odbora 1959-1973, delavskega sveta 1967-1999, zbora delavcev 1960-2003, poslovnega odbora 1979-1982, kolegija 1983-1999, osnovne organizacije sindikata 1976-1992, zveze komunistov 1978-1989, zveze mladine 1981-1989/ volitve 1963-2001/ statistika 1956-1995/ poročila 1959-1970/ tehnična dokumentacija 1947-1993/ glasilo Informator 1980-1996/ matični knjigi 1951-1960/ fotografije sanacije plazu pri solkanskem mostu 1971, fotografije zimskih športnih iger vodarjev Slovenije 1997/ sanacijski načrti 2002/ prisilna poravnava 2002

Agencija Tolminska – izobraževalno središče (PANG 897)

1993-2004; 9.3 tm (93 škatel); arhivski popis

1993: Agencija Tolminska, izobraževalno središče, k.d. Perovič, program srednjega izobraževanja-gostinska dela, program izobraževanja odraslih; 2002: ukinitev

Zaradi ukinitve prevzeta vsa ohranjena pedagoška dokumnetacija šole: osebni listi, pogodbe, zapisniki o izpitih, dnevniki 1993-2001 za program srednjega izobraževanja- gostinska dela/ matične knjige, zapisniki o izpitih, seznami, izpisnice, redovalnice, pogodbe, programi izobraževanja ob delu 1995-2002/

Komunalno podjetje Dobrovo (PANG 300)

1961-1967; 0.7 tm (7š 2k); arhivski popis

1961: Komunalno podjetje Dobrovo (združitev Remontnega podjetja Dobrovo, Mehanične delavnice Dobrovo, Valjčnega mlina Vipolže in Gostilne 25. maj Dobrovo); 1967: ukinitev

pravila in pravilniki 1961-1962/ zapisniki upravnega odbora 1962-1964, delavskega sveta 1962-1965, komisij 1961-1964, strokovnega kolegija 1962-1964/ zaključni računi 1962-1964/ kolavdacijski zapisniki 1962-1964/ statistična poročila 1961-1964/ ukinitev 1965-1967

Komunala Nova Gorica ( PANG 747)

1950-2020; 3.6 tm (36 škatel); arhivski popis

1950: Mestna uprava stanovanjskih zgradb Solkan – Gorica; 1952: Gospodarsko komunalna ustanova Nova Gorica; 1966: Komunala, zavod splošne komunalne dejavnosti Nova Gorica; 1981: Komunala Nova Gorica, delovna organizacija splošne komunalne dejavnosti

registracija 1950-1988/ zapisniki upravnega odbora 1956-1969, delavskega sveta 1964-1989, zbora delavcev 1973-1988, izvršnega odbora 1974-1983, odborov in komisij 1973-1989/ pravilniki, samoupravni sporazumi 1964-1990/ glasilo Informator 1965-1990/ časopisni članki o podjetju 1971-1983/ poročila, analize o delu, ipd.

Trgovina z lesom – Komel Alojz, Solkan (PANG 971)

1925-1925; 0.0 tm (1k); arhivski popis

kniga upnikov in dolžnikov

slovenščina, italijanščina

Martin Golja, trgovec z lesom, Grahovo (PANG 1043)

1927-1936; 0.1 tm (1š); arhivski popis

libro mastro (glavna računovodska knjiga), saldakonti (razvid terjatev in obveznosti) 1927-1930/ dopisi z raznimi poslovnimi partnerji 1936/ dopisi z družbo Ragguliera W. Schimmelpfeng v Milanu 1932-1934

slovenščina, italijanščina

Valjčni mlin Vipolže (PANG 303)

1953-1962; 0.1 tm (1š 1k); arhivski popis

1948: Valjčni mlin Vipolže; 1961: priključitev h Komunalnemu podjetju Dobrovo

registracija 1954/ zapisniki delovnega kolektiva 1955-1961/ zaključni računi 1953-1961/ statistična poročila 1961-1962/ spisi 1958-1961

Obrtno podjetje Jelka Tolmin (PANG 307)

1954-1960; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

1954: Obrtno podjetje Jelka Tolmin; 1957: ukinitev

ustanovitev 1954-1955/ pravila 1955/ tarifni pravilnik 1956/ zapisniki upravnega odbora 1955-1957, delavskega sveta 1955-1957, sindikalne podružnice 1956/ zaključni računi 1955-1957/ učne pogodbe 1951-1953/ spisi 1955-1957/ ukinitev 1957-1960

Obrtna krojaško šiviljska delavnica Kanal (PANG 304)

1958-1961; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1958: Obrtna krojaško šiviljska delavnica Kanal (prej v sklopu Kmetijske zadruge Kanal); 1960: ukinitev

registracija 1958-1959/ pravila 1958/ tarifni pravilnik 1959/ zaključni računi, poslovna poročila 1958-1960/ najemne pogodbe 1958/ razni spisi 1958-1959/ ukinitev 1960-1961

Obrt progres, Nova Gorica (PANG 306)

1959-1961; 0.8 tm (8 škatel); arhivski popis

1959: Obrt progres Nova Gorica; 1961: ukinitev

pravila 1959/ zapisniki upravnega odbora 1959-1961/ zaključni računi 1959/ investicijski programi za razna podjetja 1959-1961

Mlin Renče (PANG 272)

1949-1962; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1949: Krajevni mlin Renče; 1953: Občinski mlin Renče; 1956: Obrtno podjetje Mlin Renče

registracija 1949/ pravila 1953, tarifni pravilnik 1955/ poročila, seznami, analize 1952-1954/ spisi 1951-1962

Krojaška delavnica Šempeter pri Gorici (PANG 305)

1956-1976; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

1965: Krojaška delavnica Šempeter pri Gorici; 1976: ukinitev

registracija 1965-1975/ statut 1966, 1974/ pravilniki 1966-1974/ zapisniki delovne skupnosti 1965-1976/ zaključni računi 1965-1971, 1975/ zapisniki o zaključnih računih raznih gospodarskih organizacij 1956-1959/ spisi 1971-1973

PTT podjetje Nova Gorica (PANG 452)

1948-1989; 8.1 tm (81š); prevzemni seznam

1947: Nadzorna pošta Gorica; 1951: Okrajna pošta Gorica; 1961: PTT (pošta, telegraf, telefon) podjetje Nova Gorica; 1995: ločitev pošte in telekomunikacij: PTT podjetje Slovenije, poslovna enota Nova Gorica in Telekom Slovenije, poslovna enota Nova Gorica

konstituiranje, reorganiziranje 1961-1977/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1971-1989/ volitve, imenovanja 1961-1989/ upravni odbor 1950-1973/ delavski svet 1961-1989/ zbor delavcev 1971-1978/ odbori in komisije 1971-1989, strokovni kolegij 1987-1989/ plani in analize 1961-1989/ investicijska in tehnološka dokumentacija 1961-1989/ poslovna poročila 1958-1981/ zapisniki in gradivo družbenopolitičnih organizacij 1957-1989/ okrožnice, interna glasila 1963-1987/ statistika 1982-1988/ zaključni računi 1961-1989/ vzdrževanje in zavarovanje premoženja 1972-1988/ razni spisi 1948-1963

Državne železnice (PANG 763)

1898-2007; 1.2 tm (12š 3m 344 kos); arhivski popis

dokumentacija o razlastitvah 1925-1943/ načrti železniških objektov in naprav ter odsekov prog 1898-1980/ fotografije železniških objektov

slovenščina, italijanščina, nemščina

Avtoprevoz Tolmin (PANG 888)

1948-1989; 2.1 tm (21š); prevzemni seznam

1947: Okrajno avtopodjetje OKAP Tolmin; 1952 Avtoprevoz Tolmin (pripoji se OKAP Idrija); 1962: pripoji se Splošno obrtno podjetje DOM Tolmin, ki se leta 1971 odcepi in priključi Gostolu; 1963: pripojita se podjetji Transport Cerkno in Avtopromet Idrija

zaključni računi 1948-1989/ pravilniki 1980-1990/ interno glasilo 1971-1973/ prospekt 1987

Avtopromet Gorica, Nova Gorica (PANG 752)

1948-2002; 5.0 tm (50 škatel); prevzemni seznam

1946: Pokrajinsko avtopodjetje v Ajdovščini; 1952: Avtoprevozniško podjetje Gorica (skrajšano Avtopromet Gorica); 1962: Komunalno avtoprevozniško podjetje “Avtopromet Gorica”; 1974: Avtopromet Gorica – prometno, remontno, gostinsko, turistično in trgovsko podjetje; 1976: Avtopromet Gorica – prometna, remontna, gostinska, turistična in trgovska delovna organizacija

registracija 1960-1976/ splošni akti/ zapisniki upravnega odbora 1959-1972, delavskega sveta 1959-1989, zbora delavcev 1973-1989, strokovnega kolegija 1970-1982, osnovnih organizacij družbenopolitičnih organizacij 1965-1989/ stečaj 1996-2002

Splošno obrtno gradbeno podjetje Nova Gorica (PANG 410)

1966-1986; 4.3 tm (43š 4k); arhivski popis

1966: Stanovanjsko podjetje občine Nova Gorica; 1975: Splošno obrtno gradbeno podjetje Nova Gorica

splošni akti 1966-1975/ volitve, referendumi 1977-1985/ zapisniki delavskega sveta 1966-1986, zbora delavcev 1966-1986, upravnega odbora 1967-1971, sveta podjetja 1968-1973, strokovnega kolegija 1968-1984/ zapisniki raznih komisij 1968-1985/ poslovna poročila 1966-1974/ statistika 1975-1985/ zaključni računi 1966-1986/ matične knjige/ zapisniki osnovnih organizacij družbenopolitičnih organizacij 1975-1986/ fotografije

Splošno gradbeno podjetje Standard Tolmin (PANG 302)

1947-1959; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1947: Okrajno gradbeno podjetje Tolmin; 1953: Splošno gradbeno podjetje Standard Tolmin; 1958: ukinitev

ustanovitev, preimenovanje, ukinitev/ zapisniki upravnega odbora/ finance/ gradbena, personalna dokumentacija/ spisi

Splošno gradbeno podjetje Posočje Tolmin (PANG 1041)

1976-1984; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki delavskega sveta 1976-1980, komisije za delovna razmerja 1982-1984, zbora delavcev 1983-1984/ pravilnik o delovnih razmerjih 1984

Splošno gradbeno podjetje Gorica, Nova Gorica (PANG 594)

1948-2007; 181.7 tm (130 škatel, 394 registratorjev, 8 filmskih kolutov, 44 knjig, 1605 map in fasciklov); prevzemni seznam

1951: Splošno gradbeno podjetje Gorica (z združitvijo Oblastnega gradbenega podjetja “Soča” Nova Gorica in Okrajnega gradbenega podjetja “Zidgrad” Gorica); 1957: priključitev Splošnega gradbenega podjetja “Edinost” Tolmin

gradivo predhodnikov podjetja 1948-1957/ registracija 1973-1981/ zapisniki delavskega sveta 1951-1981, strokovnega kolegija 1952-1981, odborov in komisij 1951-1981, osnovne organizacije sindikata 1975-1981/ gospodarski načrti 1959-1981/ zaključni računi 1951-1968/ splošni akti 1954-1980/ interna glasila 1963-1981/ jubilejne publikacije/dokumentacija v zvezi z nepremičninami (pogodbe)/ fotografije/

Splošno gradbeno podjetje Primorje Ajdovščina (PANG 647)

1946-2011; 13.3 tm (133 škatel); prevzemni seznam

1946: Pokrajinsko gradbeno podjetje “Primorje”, sedež Vipava; 1950: Splošno gradbeno podjetje “Primorje” Ajdovščina

spisi 1946-1950/ registracija 1975-1993/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi in drugi splošni akti 1964-2001/ zapisniki delavskega sveta, upravnega odbora, zbora delavcev, komisij in odborov, družbenopolitičnih organizacij 1949-2001/ plani, poročila o delu 1974-2006 / nesreče pri delu 1976-1991/ zaključni računi 1946-1966/ glasilo Primorje 1960-1986/ jubilejne publikacije 1971-2007/ bilteni, obvestila delavcev 1976-1993

Remontno podjetje Dobrovo (PANG 301)

1953-1961; 0.6 tm (6 škatel, 1 knjiga); arhivski popis

1953: Remontno podjetje Dobrovo; 1961: združitev z drugimi podjetji v Komunalno podjetje Dobrovo

pravila 1956/ tarifni pravilniki 1955-1959/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, delovnega kolektiva 1954-1961/ zapisniki sindikalne podružnice 1956, 1958/ zaključni računi 1954-1961/ gradbene zadeve 1953-1961

Projekt Nova Gorica (PANG 727)

1955-1994; 3.4 tm (34š); arhivski popis

1955: Projekt biro Nova Gorica; 1973: Projekt Nova Gorica

statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1973-1987/ zapisniki upravnega odbora 1957-1972, delavskega sveta 1957-1990,  poslovnega odbora 1973, kolegija 1974-1980, delovne skupnosti, zbora delavcev 1955-1988, komisij ipd. 1966-1994, družbenopolitičnih organizacij 1976-1988/ registracija 1982/ poročila o delu 1974-1979/ investicijski elaborat Žusterna III, 1.etapa, 1981

Okrajna apnenica Miren pri Gorici (PANG 416)

1948-1950; 0.0 tm (1m); arhivski popis

bilance 1948-1950

Izpraševalna komisija za obče ljudske in meščanske šole Gorica (PANG 256)

1908-1913; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Cesarsko-kraljeva izpraševalna komisija za obče ljudske in meščanske šole, K. K. Prüfungskomission für Allgemeine Volks- und Bürgerschulen Görz; 1918: ukinitev

zapisniki izpitov za majski in novembrski rok 1908, 1910-1912/zapisniki izpitov za majski rok 1913/ seznam kandidatov za novembrski rok 1911 s spričevali

slovenščina, italijanščina, nemščina

Gradbeno obrtno podjetje Ajdovščina (PANG 632)

1949-1996; 1.2 tm (12 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1949: Remontno gradbeno podjetje Ajdovščina; 1964: Komunalno podjetje Ajdovščina; 1978: Gradbeno obrtno podjetje Ajdovščina

splošni akti 1961-1981/ zapisniki organov upravljanja  osnovne organizacije sindikata, volilnih komisij 1961-1987/ zaključni računi 1949-1996/ poročila zaposlovanja 1981-1985/ prijave poškodb pri delu 1986-1996/ plani 1981-1988/ elaborat Turistično propagandni design Ajdovščine: shema lokacij, fotografije 1969

Šestrazredna dekliška ljudska šola društva Šolski dom Gorica (PANG 404)

1894-1915; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1883: društvo Sloga, ki skrbi za slovenske šole v Gorici; 1884: Zasebna dekliška šola društva Sloga v Gorici; 1898: društvo Sloga se preimenuje v društvo Šolski dom

delovodnik šestrazredne dekliške ljudske šole društva Šolski dom v Gorici 1900-1903, 1906-1907, 1909-1916/ izpis učenk 4. letnikov 1914-1915/ razrednica zasebne petrazredne ljudske šole društva Sloga 1895-1895/ razrednica petrazredne ljudske šole v Gorici 1896-1897/ razrednica šestrazredne dekliške ljudske šole v Gorici 1906-1907/ razrednica in tednik šestrazredne dekliške ljudske šole društva Šolski dom v Gorici 1910-1911/ razrednice in tedniki šestrazredne dekliške ljudske šole društva Šolski dom v Gorici 1913-1915/ urnik 1907-1908, 1910-1911/ seznam plačnikov šolnine 1914-1915/ osnutek učnega načrta

Goriške opekarne (PANG 858)

1946-1990; 11.3 tm (113š 1k); prevzemni seznam

1948: Goriške opekarne, centrala Bilje pri Gorici; 1950: delitev: Goriške opekarne, Okrajne opekarne; 1954: Okrajne opekarne se preimenujejo v Opeka Bilje; 1959: Opeka Bilje se priključi Goriškim opekarnam – Goriške opekarne Volčja Draga; 1974: Goriške opekarne Bukovica; 1990: Goriške opekarne Renče-Bilje

registracija 1955-1962/ statuti 1964-1986/ pravila, pravilniki, samoupravni sporazumi 1954-1987/ zapisniki delavskega sveta, zbora delavcev, strokovnega kolegija, poslovodnih organov, odborov, komisij, družbenopolitičnih organizacij ipd. 1948-1990/ volitve v organe upravljanja 1965-1989/ investicijski programi, plani, poslovna poročila 1960-1989/ zaključni računi 1948-1986/ obletnice podjetja 1964-1987/ Savnig in Nemec, Ekonomija Goriških opekarn 1946-1959: računske knjige, razno

Final Gorica, Nova Gorica (PANG 703)

1947-1991; 2,3 tm (23š); arhivski popis

1963: Obrtno komunalno podjetje Nova Gorica; 1965: Obrtno gradbeno podjetje Nova Gorica; 1966: pripojitev Elektromonterskega podjetja Nova Gorica; 1969: Final Gorica, Obrtno gradbeno podjetje Nova Gorica; 1979: Final Gorica, zaključna dela v gradbeništvu; 1995: Final, inženiring in gradbeništvo Nova Gorica

Splošno gradbeni servis Gorica
zapisniki delavskega sveta 1961-1963, upravnega odbora 1963, komisije za delovna razmerja 1961-1963, strokovnega kolegija 1960-1963/ pravilniki, poslovniki 1961-1963/ poslovno poročilo, bilanca 1962, likvidacijska bilanca 1963

Okrajno elektroinštalatersko (elektromontersko) podjetje Gorica
poročila 1950 – 1963/ zapisniki organov upravljanja 1950-1965/ splošni akti 1959-1964/bilance 1954-1965/ matična knjiga 1955-1968

Remontno podjetje Solkan
zapisniki organov upravljanja 1950-1964/ splošni akti 1956-1963/ zaključni računi 1955-1962/ knjiga delovnih nezgod 1954-1963/ matična knjiga 1947-1963

Remontno podjetje Šempeter oziroma Obrtno gradbeno podjetje Šempeter
registracija 1949-1962/ pravilniki 1957-1962/ zapisniki organov upravljanja 1962-1963/ knjiga nezgod 1957-1960/ likvidacijska bilanca 1963/ matična knjiga  1950-1963

Obrtno komunalno podjetje Nova Gorica, od oktobra 1965 Obrtno gradbeno podjetje Nova Gorica, od leta 1969 oziroma od srede leta 1968 Obrtno gradbeno podjetje Final Gorica
splošni akti 1964-1990/ zapisniki delavskega sveta 1962-1991, upravnega odbora 1964-1971, poslovnega odbora 1971-1977, strokovnega kolegija 1964-1991, zbora delavcev 1971-1988, komisij 1964-1990, osnovne organizacije sindikata 1969-1988, osnovne organizacije zveze komunistov 1973-1987/ statistika 1967-1975/ zaključni računi 1954-1968/ poslovna poročila 1978-1989/ plani 1969-1990/ glasilo Final 1978-1979, matične knjige

Gostinstvo in turizem Tolmin (PANG 796)

1964-1991; 2.8 tm (28š 2k); prevzemni seznam

1976: združijo se podjetija  ATC Bovec, Gostinsko podjetje Hotel Krn Tolmin in Gostinsko podjetje Posočje Most na Soči v DO Soča, gostinstvo in turizem Tolmin; 1985: združitev s Kompasom – odtlej: Kompas Jugoslavija, TOZD Gostinstvo Tolmin in Kompas Jugoslavija, TOZD ATC Bovec; 1989: Gostinstvo in turizem Tolmin

registracija, statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1976-1991/ zapisniki delavskega sveta, zbora delavcev, odborov, komisij 1981-1991/ zaključni računi 1965-1989/ evidence osebnega dohodka 1964-1991/ matične knjige

Gostilna Fajti hrib Kostanjevica na Krasu (PANG 297)

1958-1968; 0.3 tm (3š 1k); arhivski popis

1958: Gostilna Fajti hrib Kostanjevica na Krasu; 1966: ukinitev

pravila, odločbe1958-1968/ spisi 1959-1966/ matična knjiga/ zaključni računi 1956-1965/ delovodnik 1959-1966

Gostilna 25. maj Dobrovo (PANG 298)

1957-1961; 0.2 tm (2š 2k); arhivski popis

1958: Gostilna 25. maj Dobrovo; 1961: priključitev h Komunalnemu podjetju Dobrovo

zaključni računi/ spisi/ statistična poročila/ matična knjiga

Alpski turistični center Bovec (PANG 772)

1971-1991; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1969: Alpski turistični center Bovec

splošni akti 1979-1987/ zapisniki organov upravljanja 1979-1982/ zapisniki kolegija 1986/ razni zapisniki, beležke 1978-1991/ pogodbe 1980/ tehnična dokumentacija za izdajo lokacijskega dovoljenja 1971/ zaključno poročilo urbanističnega načrta 1972/ investicijski program 1973/ hotel Alp: razširitev steklene dvorane 1985, idejna zasnova prizidka 1988, tehnična dokumentacija za hladilnico 1990, toplotna postaja 1990

Petrazredna ljudska šola za dečke in deklice društva Šolski dom Gorica (PANG 403)

1914-1915; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1883: društvo Sloga, ki skrbi za slovenske šole v Gorici; 1884: zasebna dekliška ljudska šola; 1898: društvo Sloga se preimenuje v društvo Šolski dom

delovodnik 1914-1915/ razrednice s tedniki 1914-1915

VOČE export-import (PANG 866)

1953-1992; 1.6 tm (14š 9k); arhivski popis

1955: Flores, export-import, Šempeter pri Gorici; 1959: Voče export-import Zagreb, poslovna enota Šempeter pri Gorici; 1974: Voče export-import Zagreb, TOZD Šempeter pri Gorici; 1990: Voče export-import Zagreb, predstavništvo Šempeter pri Gorici

registracija 1974-1993/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, zbora delavcev, odborov 1966-1991/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1974-1991/ nesreče pri delu 1961-1987/ zaključni računi 1957-1989/ elaborat za zgraditev sortirnice Plave 1953/ gradbena dokumentacija 1971-1986/ fotografije, nastale ob razstavah, obletnicah ipd.

Petrazredna deška ljudska šola društva Šolski dom Gorica (PANG 402)

1899-1915; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1883: društvo Sloga, ki skrbi za slovensko šolstvo v Gorici; 1896: Deška ljudska šola v Gorici; 1898: društvo Sloga se preimenuje v društvo Šolski dom; 1915: ukinitev

šolska matica 1914-1915/ razrednice 1899-1900, 1901-1902, 1904-1905, razrednice in tedniki 1910-1915/ zapisnika mesečnih konferenc 1915/ spričevalo 1904-1905

Soča export-import Tolmin (PANG 296)

1954-1956; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1954: Tolmex Tolmin; 1954: Soča export-import Tolmin; 1955: ukinitev

ustanovitev, preimenovanje, ukinitev 1954-1955/ spisi 1954-1956

Primorje export Nova Gorica (PANG 345)

1949-2000; 14.9 tm (147š 13k 1m); prevzemni seznam

1949: Izvozno uvozno podjetje Šempeter pri Gorici; 1950: Primorje export Nova Gorica; 1965: Primorje export, podjetje za promet blaga in storitev s tujino Nova Gorica; 1974: Primorje Gorica, TOZD Primorje export Nova Gorica; 1976: Primorje export Nova Gorica

registracija, statusne zadeve 1949-1998/ pravila, statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1959-1993/ zapisniki sej upravnega odbora  delavskega sveta , kolegija , zbora delavcev , odborov in komisij, skupščine, nadzornega odbora ipd. 1952-1995/ gradivo osnovne organizacije sindikata , zveze komunistov, zveze mladine, zveze borcev 1960-1993/ plani, poslovna poročila 1974-1992/ glasilo Informacije 1984-1990/ fotografije, diapozitivi 1964-1989/ obletnice podjetja/ zaključni računi 1950-1995/ volitve in referendumi 1953-1991/ investicije 1967-1972/ matične knjige/ razno 1981-2000

Osnovna šola Žaga (PANG 603)

1946-1963; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1891: Ljudska šola Žaga, podružnica šole v Srpenici, 1902: ustanovitev samostojne redne šole; 1918: Ljudska šola v Žagi, Scuola popolare di Saga; 1924: Scuola elementare di Saga (frazione); 1945: Ljudska šola Žaga (pod zavezniško vojaško upravo); 1945-1947: privatna osnovna šola; 1947: Državna osnovna šola Žaga; 1964: podružnica

vpisnice 1946-1947/ razrednice 1947-1957/ imeniki učencev 1956-1963/ dekreti, odločbe 1949-1962/ statistika 1947-1954/ zaključna poročila 1956-1963/ organizacijska poročila 1958-1962/ matični listi otrok 1947-1963

Hubelj Ajdovščina (PANG 852)

1952-2000; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1952: Trgovsko podjetje Hubelj Ajdovščina; 1968: Proizvodno trgovski kombinat Mlinotest Ajdovščina, obrat  Hubelj Ajdovščina; 1974: Proizvodno trgovski kombinat Mlinotest Ajdovščina, TOZD Trgovina  Hubelj Ajdovščina; 1977: Primorje Gorica, TOZD Hubelj Ajdovščina; 1986: Trgovina na drobno Hubelj Ajdovščina; 1996: Hubelj trgovina Ajdovščina; 1999: pripojitev k delniški družbi Mercator – Goriška

registracija 1952-2000/ pravila, statuti, pravilniki 1952-1987/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, sindikata, odborov, strokovnega kolegija 1953-1985

Goriški sejem, Nova Gorica (PANG 295)

1961-1966; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1961: Goriški sejem, 1965: ukinitev

zapisniki upravnega odbora 1961-1964/ pravilniki 1963/ zaključni računi 1961-1963/ spisi 1961-1963/ gradivo v zvezi z ukinitvijo 1964-1966

Osnovna šola Vrsno (PANG 401)

1945-1961; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1897: potovalna šola Vrsno; 1945: Slovenska osnovna šola na Vrsnem pod Krnom (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Vrsno; 1961: ukinitev

Šolska kronika 1948-1950, 1953-1960/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1945-1947/ razredni katalog in dnevnik 1945-1946/ razrednica in tednik 1947-1948/ šolska matica in kazalo 1941-1960/ matični listi 1947-1959/ inšpekcijska knjiga 1956-1961/ delovodnik 1946-1947/ odbrani spisi 1946-1947

Alpkomerc Tolmin (PANG 500)

1954-1994; 2.1 tm (21š); arhivski popis

1954: Trgovsko podjetje “Tolminka” Tolmin; 1965: Trgovsko podjetje na malo in veliko “Alpkomerc” Tolmin (nastane z združitvijo detajlistične trgovine Tolminka Tolmin in grosističnega podjetja Soča Most na Soči. ; 1971: Alpkomerc Tolmin, samostojna organizacija podjetja Emona Ljubljana; 1973: Trgovsko podjetje Alpkomerc Tolmin (izločitev iz Emone); 1976: Primorje Gorica, TOZD Alpkomerc Tolmin, 1986: Trgovina na drobno in debelo Alpkomerc Tolmin (izločitev iz delovne organizacije Primorje Gorica); 1992: Alpkomerc Tolmin, trgovina in gostinstvo; 1993-1994: lastninsko preoblikovanje

registracija 1963-1977/ nepremičnine 1969-1975/ statut, pravilniki, samoupravni sporazumi 1963-1994/ zapisniki delavskega sveta 1954-1994, upravnega odbora 1954-1970, poslovodnega odbora 1971-1977,odborov in komisij 1964-1991/ statistična poročila 1969-1977/ adaptacija poslovnih prostorov 1965-1977/ nepremičnine 1969-1975/ volitve, referendumi 1978-1992/ odločbe, sklepi 1984-1994/ lastninjenje podjetja 1993-1994/ denacionalizacija 1959-1994/ matične knjige, osebni kontrolni listi/ fotografije

Osnovna šola Vrata (PANG 818)

1925-1967; 0.4 tm (4š); prevzemni seznam

1819: Ljudska šola na Vratih; 1922: Ljudska šola Vrata, Scuola popolare di Vrata di Chiapovano; 1924: Scuola elementare di Vrata di Chiapovano; 1944: Partizanska šola; 1945: Državna osnovna šola Vrata; 1963: podružnica osnovne šole Čepovan; 1965: ukinitev višjih razredov; 1969: ukinitev

Vpisnica 1925-1926/ tedniki šolskega dela 1946-1969/ šolska matica 1962-1963/ matična knjiga 1962-1967/ matični listi 1938-1961/ delovodniki 1946-1963 /

Osnovna šola Vojščica (PANG 519)

1945-1963; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1857: Ljudska šola Vojščica; po 1918: Ljudska šola Vojščica, Scuola popolare di Voisizza; 1924: Scuola elementare di Voisizza; 1945: Osnovna šola Vojščica (pod zavezniško vojaško upravo); Državna osnovna šola Vojščica; 1962: podružnica osnovne šole Kostanjevica; 1964: ukinitev

šolska kronika 1945-1963/ poročila o delovanju šole 1949, 1951/statistika 1956-1961/ organizacijsko poročilo 1957, 1960/ spisi 1947-1956/ matični listi 1940-1958/ finančni plani 1959-1961/ delovodniki

Osnovna šola Vipava (PANG 385)

1844-2004; 10.9 tm (109 škatel); arhivski popis

1486?: Ljudska šola Vipava; po 1918: Ljudska šola Vipava, Scuola popolare di Vipacco; 1924: Scuola elementare di Vipacco; 1945: Državna osnovna šola Vipava; 1950-1958: Nižja gimnazija Vipava; Osnovna šola Vipava, 1958; 1950: Dijaški dom Vipava; 1957: ukinitev; 1783: Ljudska šola Št. Vid; po 1918: Ljudska šola Št.Vid, Scuola popolare di S. Vito; 1924: Scuola elementare di S. Vito di Vipacco; 1945: Državna osnovna šola Št. Vid, nato Podnanos; 1966: podružnica; 1852: Ljudska šola Goče; po 1918: Ljudska šola Goče, Scuola popolare di Gozze; 1924: Scuola elementare di Gozze (frazione); 1945: Državna osnovna šola Goče; 1965: podružnica; 1864: Ljudska šola Podraga; po 1918: Ljudska šola Podraga, Scuola popolare di Podraga; 1924: Scuola elementare di Podraga (frazione); 1945: Državna osnovna šola Podraga; 1962: podružnica; 1963: ukinitev; 1867: Ljudska šola Budanje; po 1918: Ljudska šola Budanje, Scuola popolare di Budagne; 1924: Scuola elementare di Budagne (frazione); 1945: Državna osnovna šola Budanje; 1962: podružnica; 1877: Ljudska šola Lozice; po 1918 Ljudska šola Lozice, Scuola popolare di Losizze di Zuanutti; 1924: Scuola elementare di Losizze di Zuanutti (frazione); 1945: Državna osnovna šola Lozice; 1962: podružnica; 1963: ukinitev 1878: Ljudska šola Slap; po 1918: Ljudska šola Slap, Scuola popolare di Slappe Zorzi; 1924: Scuola elementare di Slappe Zorzi (frazione); 1945: Državna osnovna šola Slap; 1961: podružnica; 1969: ukinitev; 1896: Ljudska šola Erzelj; po 1918: Ljudska šola Erzelj, Scuola popolare di Ersel in Monte; 1924: Scuola elementare di Ersel in Monte (frazione); 1945: Državna osnovna šola Erzelj; 1958: ukinitev; 1901: Ljudska šola Vrhpolje; po 1918: Ljudska šola Vrhpolje, Scuola popolare di Verpogliano; 1924: Scuola elementare di Verpogliano (frazione); 1945: Državna osnovna šola Vrhpolje; 1961: podružnica; 1908: Ljudska šola Lože; po 1918: Ljudska šola Lože, Scuola popolare di Lose; 1924: Scuola elementare di Lose (frazione); 1945: Državna osnovna šola Lože; 1962: podružnica; 1973: ukinitev

šolske kronike osnovnih šol Vipava 1895-1919, 1945-1956, 1961-1965, 1967-1968, 1971-1979, Št. Vid 1881-1902, Erzelj 1945-1959, Goče 1945-1970, Slap 1945-1969, Lozice 1945-1963, Vrhpolje 1952-1971, Lože 1945-1969, Podraga 1947-1963, nižje gimnazije Vipava 1950-1961, dijaškega doma v Vipavi 1950-1957/ knjiga pohval ljudske šole Vipava 1944-1905/ knjiga šolske knjižnice Vipava 1904-1917/ dnevniki italijanske šole v Vipavi 1940-1943/ dnevniki, razrednice in imeniki osnovne šole, podružnic in nižje gimnazije 1944-1961/ matični listi osnovne šole in podružnic 1932-1979/ šolska matica in kazalo osnovne šole Lozice 1938-1962 in Podraga 1938-1963/ matične knjige Vipava 1963-1981, Podnanos 1962-1974/ zapisniki učiteljskih konferenc osnovne šole in nižje gimnazije Vipava 1947-1961/ zapisniki sej šolskega odbora osnovnih šol Vipava, Podnanos, Podraga in Lozice 1954-1959/ zapisniki redovalnih konferenc osnovne šole Vipava 1951-1958/ zapisniki roditeljskih sestankov osnovne šole Vipava in Podnanos 1950-1957/ zapisniki učiteljskih konferenc osnovnih šol Vipava 1961-1972 in Podnanos 1963-1965/ zapisniki sveta šole Vipava 1962-1969, 1974-1982/ zapisniki delovne skupnosti osnovnih šol Vipava 1970, 1973-1982 in Podnanos 1964-1965/ zapisniki o predaji upravniških poslov osnovne šole Lozice, Slap in Podnanos 1947, 1956, 1959, 1961/ knjige okrožnic osnovne šole Vipava in Podnanos 1950-1960/ delovni plani osnovne šole Vipava, Lozice, Podnanos in Slap 1947-1958, Vipava 1966-1979/ statistična poročila osnovne šole in nižje gimnazije Vipava, osnovne šole Podnanos, Lozice, Slap in Lože 1947-1960/ polletna in zaključna poročila 1961-1968/ organizacijska poročila 1960-1980/ letna delovni načrti 1968-1981/ finance 1961-1969/ zapisniki inšpekcijskih pregledov osnovne šole Podnanos 1947-1950, Lozice 1948-1961, Podraga 1949-1955, Slap 1956-1961 in Vipava 1954-1960, 1971, 1977/ šolsko glasilo 1974, 1976, 1982, 1985, 1987, 1988, glasilo posvečeno 35-letnici prve slovenske vlade 1980, glasilo šolskega športnega društva 1978/ spisovne evidence 1946-1961/ Šolski kroniki 1971-1976 in 1975-1979 / matični listi učencev 1953-1979 / zapisniki sej upravnih in strokovnih organov 1972-1982 / zapisniki študijskih sestankov 1946-1947 / fotografije 1969-1983 / zapisniki učiteljskih konferenc, mesečna poročila, proračun, statistična poročila, zapisnik o pregledu šole za šolo v Budanjah 1945-1949 / tedniki šolskega dela šole v Budanjah 1945-1962/ delovodnik šole Lože 1950/ statuti, pravilniki 1962-1975/knjige obvestil in okrožnic 1966-1981/fotografije/ skice šol 1991/dokumentacija v zvezi z registracijo matične šole in podružnic 1962-1974/ priznanja, pohvale, diplome 1973-1981

Osnovna šola Ustje (PANG 562)

1945-1962; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1885: Ljudska šola Ustje; 1918: Ljudska šola Ustje, Scuola popolare di Ustia; 1924: Scuola elementare di Ustie (frazione); 1945: Državna osnovna šola Ustje; 1962: podružnica; 1974: ukinitev; 1909: Ljudska šola Tevče; po 1918: Ljudska šola Tevče, Scuola popolare di Teuce; 1924: Scuola elementare di Teuce (frazione); 1945: Državna osnovna šola Tevče; 1949: ukinitev

kronika osnovne šole Tevče 1946-1949/ spisi 1946-1962/ delovodniki 1947-1962/ inventarna knjiga 1947-1948/ statistična poročila 1951-1962/ razrednice 1945-1957/ šolska matica osnovne šole Tevče 1945/ šolska matica 1947-1954/ matični listi/ spisek članov zveze pionirjev 1948

Zavod za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov Nova Gorica (PANG 857)

1959-1978; 1.8 tm (18š); prevzemni seznam

1959: Okrajni zavod za zaposlovanje invalidov «Splošni servis« Gorica; 1961: Zavod za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov »Splošni servis« Gorica; 1974: Zavod za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov a + a Nova Gorica; 1976: Meblo Nova Gorica, TOZD Prometna signalizacija »a+a«; 1977: združitev s TOZD Poliplast oprema v Meblo Nova Gorica, TOZD Poliplast oprema a + a

registracija 1959-1963/ statuti, pravilniki in drugi splošni akti 1960-1976/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, izvršnega odbora,  poslovnega odbora, zbora delavcev, kolegija, komisij ipd. 1961-1976/ plani 1969-1978/ zaključni računi 1967-1976/ invalidi: analiza nesreč pri delu, seznami, razno/ projekti

Soške elektrarne Nova Gorica (PANG 593)

1897-1995; 8.3 tm (83 arhivskih škatel); arhivski popis

1950: Soške elektrarne, Direkcija Doblar; 1952: Soške elektrarne Nova Gorica; 1975: Soške elektrarne, podjetje za proizvodnjo in prenos električne energije Nova Gorica

registracija 1955-1975/ zemljiškoknjižne zadeve 1951-1953/ samoupravni splošni akti 1961-1981, upravni odbor 1950-1956, 1964-1970/ delavski svet 1950-1995/ zbor delavcev 1974-1990/ kolegij direktorja 1975-1992/ komisije, odbori 1971-1991/ osnovna organizacija zveze komunistov 1974-1980, sindikata 1978-1991

Osnovna šola Trenta (PANG 601)

1942-1970; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1911: Ljudska šola Trenta; pod italijansko oblastjo: šola v Zgornji Trenti in šola v Trenti (na Logu), Scuola elementare di Trenta Superiore (S. Maria di Trenta) in Scuola elementare di Trenta Inferiore; 1945: Osnovna šola spodnja Trenta; 1945: Osnovna šola Zgornja Trenta; 1947: Osnovna šola Trenta; 1964: podružnica; 1966: ukinitev

Šolska kronika 1946-1970, 1956/ dnevnik šole v Spodnji Trenti 1942-1943/ tedniki in razrednice šole v Spodnji Trenti 1945-1947/ tedniki in razrednice šole v Zgornji Trenti/ razrednice in imeniki 1947-1964/ šolska matica in kazalo 1945-1966/ matični listi 1945-1963/ statistika 1948-1949/ delovodnik 1945-1946/ odbrani spisi 1945-1946/ 1947-1956/ imeniki učencev 1956-1964

Elektro Gorica, Nova Gorica (PANG 266)

1963-1992; 2.7 tm (27š); prevzemni seznam

1945: Odsek za elektrifikacijo pri Poverjeništvu Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora v Ajdovščini; 1947: DES, Združeno podjetje za distribucijo električne energije Slovenije Ljubljana – Uprava za goriško okrožje, Ajdovščina; 1951: Elektro Gorica, Kanal; 1963: Elektro Gorica, Nova Gorica; 1974: Elektro Primorska, Temeljna organizacija združenega dela Elektro Gorica

zapisniki upravnega odbora 1963-1969, delavskega sveta 1968-1991, zbora delavcev delovne skupnosti skupnih služb 1972-1986, odborov in komisij 1970-1990/ tehnična dokumentacija 1978-1992

Vozila Gorica, Šempeter pri Gorici (PANG 446)

1948-1987; 10.2 tm (109š 8k); prevzemni seznam

1950: Avtoobnova Ajdovščina; 1949: Avtoobnova Šempeter pri Gorici; 1963: Vozila Gorica

zapisniki upravnega odbora 1952-1969, delavskega sveta 1953-1987, strokovnega kolegija 1956-1980, odborov in komisij 1952-1985/ bilance in zaključni računi 1950-1955/ interna glasila 1977-1984/ prospekti, publikacije/ fotografije proizvodnega procesa, izdelkov, prostorov, raznih prireditev/ investicijski programi in elaborati 1959-1977/ osebne mape zaposlenih/ zapisniki organov upravljanja podjetij Agromotor 1956-1965, Motoremont 1973-1984, Mehanične delavnice 1966-1968, Podjetja za popravljanje voz in strojev 1972-1973, temeljnih organizacij 1974-1987

Osnovna šola Tolmin (PANG 274)

1875-1984; 10.5 tm (105š 1m); arhivski popis

1777: ustanovitev trivialke v Tolminu; Ljudska šola Tolmin; 1918: Ljudska šola Tolmin, Scuola popolare di Tolmino; 1924: Scuola elementare di Tolmino; 1926: Scuola elementare del comune di Tolmino Dante Alighieri; 1943: Ljudska šola Tolmin; 1945: Državna osnovna šola Tolmin; 1952: Nižja gimnazija Tolmin; 1958: osemletka Tolmin; 1976: vključitev v Šolski center Tolmin kot vzgojnoizobraževalna enota; 1872: Ljudska šola Ljubinj kot podružnica; 1906: samostojna; 1919: Ljudska šola Ljubinj, Scuola popolare di Lubino; 1924: Scuola elementare di Lubino (frazione); Scuola elementare di Cristoforo Colombo di Lubino (frazione); 1945: Državna osnovna šola Ljubinj; 1963: ukinitev; 1891: Ljudska šola Volarje; po 1918: Ljudska šola Volarje, Scuola popolare di Volaria; 1924: Scuola elementare Volaria (frazione); Scuola elementare del comune di Tolmino Anita Garibaldi, Volaria; 1945: Osnovna šola Volarje (pod zavezniško vojaško upravo); 1945: Državna šola Volarje; 1962: ukinitev; 1909: Ljudska šola Poljubinj; 1919: Ljudska šola Poljubinj, Scuola popolare di Polubino; 1924: Osnovna šola Poljubinj, Scuola elementare di Polubino (frazione); 1930: Scuola elementare del comune di Tolmino Edmondo De Amicis Polubino (frazione); 1945: Državna osnovna šola Poljubinj; 1950: ukinitev; 1891: podružnica osnovne šole Tolmin – Zadlaz (Perbla); 1906: samostojna šola s sedežem v Čadrgu; 1906: Ljudska šola Čadrg – Laz; 1907: Ljudska šola Zadlaz in potovalna šola Čadrg – Laz; 1927: Scuola elementare Las (frazine); 1929: Scuola elementare Paolo Diacono Villa Grotta di Dante (frazione); 1945: državni osnovni šoli Zadlaz – Čadrg in Čadrg; po 1964: podružnici; ukinitev osnovne šole Čadrg; 1973: ukinitev osnovne šole Zadlaz – Čadrg; 1936: Scuola elementare di Rauna di Tolmino (frazione); 1947: Osnovna šola Tolminske Ravne; 1956: ukinitev; 1873: Ljudska šola Volče; 1924: Osnovna šola Volče, Scuola elementare di Volzana; 1929: Scuola elementare Volzana Alessandro Manzoni, frazione Volzana; 1945: Osnovna šola Volče (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Volče; 1962: podružnica; 1878: Ljudska šola Podmelec; 1919: Ljudska šola Podmelec, Scuola popolare di Piedimelze; 1922: Osnovna šola Podmelec, Scuola elementare di Piedimelze; Scuola elementare del comune di Tolmino Cesare Battisti Piedimelze (frazione); 1945: Državna osnovna šola Podmelec; 1962: podružnica osnovne šole Most na Soči; 1908: Ljudska šola Ruti; 1918: Ljudska šola Ruti, Scuola popolare di Rutte de Volzana; 1924: Scuola elemenatre di Rutte di Volzana; 1945: Državna osnovna šola Volčanski Ruti; 1964: podružnica; 1971: ukinitev; 1901: Ljudska šola Sela pri Volčah; 1918: Ljudska šola Sela pri Volčah, Scuola popolare di Sella di Volzana; 1924: Scuola elementare Francesco Rismondo Sella di Volzana (frazione); 1945: Državna osnovna šola Sela pri Volčah; 1961: podružnica; 1963: ukinitev

šolske kronike osnovne šole Tolmin 1945-1966, nižje gimnazije Tolmin 1946-1959, osnovnih šol Tolminske Ravne 1947-1957, Volčanski Ruti 1948-1971, Zadlaz-Čadrg 1947-1972 in Ljubinj 1950-1962 /katalogi, razrednice 1875-1877, 1880-1907, 1909-1910/ razrednice, seznam dijakov, šolska spričevala, zdravniška spričevala 1923-1925/ dnevniki 1925-1942/ dnevniki pripravljalne šole za delo (Scuola secondaria d’aviamento al lavoro) 1927-1931/ izvlečki iz registra o izpitih osnovne šole Tolmin 1936-1943/ matična knjiga ljudske šole Tolmin 1920-1924/ seznam šoloobveznih otrok, rojenih 1905-1920/ matični listi osnovne šole Tolmin 1937-1946/ šolska matica in kazalo 1945-1954/ matični listi 1949-1973/ matični listi osnovne šole Volarje 1947-1961/ matični listi osnovne šole Čadrg 1945-1961/ statistična poročila 1945-1969/ organizacijska poročila 1954-1966/ poročila o učnem uspehu 1947-1963/ razrednikova in druga poročila ob zaključku leta 1963-1976/ zapisniki sej šolskega sveta 1954-1958/ zapisniki sej šolskega odbora osnovne šole in nižje gimnazije 1953-1959/ zapisniki sej upravnega odbora 1955-1959/ zapisniki sej sveta šole 1966-1975/ zapisniki roditeljskih sestankov 1957-1958/ odločbe, pogodbe, odredbe podružnic 1962-1964/ knjige obvestil osnovne šole 1948-1955 in nižje gimnazije 1952-1958/ delovodniki osnovne šole in nižje gimnazije 1945-1954/ vpisnice nižje gimnazije 1951-1955 /razrednica ljudske šole Poljubinj 1922-1923/ dnevnik osnovne šole Poljubinj 1926-1933, 1942-1943/ šolska matica osnovne šole Poljubinj 1938-1950/ glavni zapisnik ljudske šole Ljubinj 1923-1924/ šolska matica osnovne šole Ljubinj 1945-1962/ dnevniki osnovne šole Laz 1927-1935, 1937-1938, 1942-1943/ dnevniki osnovne šole Zadlaz – Čadrg 1929-1935, 1937-1938, 1942-1943/ dnevniki osnovne šole Volarje 1924-1926, 1927-1931, 1932-1941/ vpisnice osnovne šole Volarje 1945-1947/ tedniki in razrednice osnovne šole Volarje 1948-1958/ šolska matica osnovne šole Volarje 1940-1962/ matični listi otrok osnovne šole Volarje 1940-1962/ dnevnik osnovne šole Podmelec 1934-1935/ odločbe o zaposlitvi na osnovni šoli Zadlaz – Žabče/ matični listi osnovne šole Sela pri Volčah/ katalog osnovne šole Sela pri Volčah 1945-1946/ gradivo šolske zadruge, pionirske organizacije, mladinske organizacije 1945-1969/ gradivo kmetijsko-gospodarske šole 1949-1956/ poklicno usmerjanje otrok 1963-1969/ registracija, poslovniki, statut 1963-1969/ Popis vojne škode na šolskem poslopju in inventarju šole, pravila o vodenju šolskega arhiva1945-1947/ Šolske prireditve in tekmovanja1974-1975, 1981-1984/ šolski dnevniki šole v Volčah 1923-1943 / tedniki šolskega dela šole v Volčah 1945-1959/zapisniki sektorskih konferenc šol Volarje, Volče, Rut in Sela 1949-1954/statistična, zaključna, organizacijska poročila šole v Volčah 1947-1965

slovenščina, italijanščina, nemščina

Tovarna poljedelskega orodja Batuje (PANG 709)

1937-1992; 12,8 tm (126š 13k 1m); prevzemni seznam

1867: kovačija Carlo Mulitsch Batuje; 1948: Tovarna poljedelskega orodja Batuje; 1984: Metalka Ljubljana, Temeljna organizacija združenega dela Tovarna poljedelskega orodja Batuje; 1989: Tovarna poljedelskega orodja Batuje

registracija 1948-1979/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1966-1991/ zapisniki upravnega odbora in delavskega sveta 1954-1992, zbora delavcev 1969-1990, poslovodnega odbora 1982-1989, odborov in komisij 1972-1990, osnovne organizacije sindikata 1957-1991, zveze komunistov 1959-1989/ volitve, referendumi 1955-1991/ sejmi, reklame 1978-1985/ katalogi, načrti proizvodov/ fotografije izdelkov, zgradb, zaposlenih/ matične knjige/ investicije/ gradivo podjetja Carlo de Mulitsch 1937-1945: katalog proizvodov, blagajniška knjiga, register nezgod, knjiga zaposlenih/ gradivo podjetja Fužina Čaven: inventure, investicijska dokumentacija, razno

slovenščina, italijanščina

Osnovna šola Temnica (PANG 520)

1946-1963; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1880: Ljudska šola Temnica; po 1918: Ljudska šola Temnica, Scuola popolare di Temenizza; 1924: Scuola elementare di Temenizza; 1945: Osnovna šola Temnica (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Temnica; 1961: podružnica osnovne šole Kostanjevica; 1964: ukinitev

šolska kronika 1949-1962/ šolska matica in matični listi 1940-1956/ finančni plani in poročila 1961-1962/ vpisnice, tedniki, imeniki, razrednice, dnevniki 1946-1963/ spisi 1947-1962/ statistična poročila 1947-1963/ poročila o delu 1956-1962/ delovodniki

Tovarna pohištva Lipa Ajdovščina (PANG 1056)

1938-1992; 1.6 tm (16š 1k 1m); arhivski popis

1913: Žaga Kobe; 1919: Žaga Scarboni; 1923: Žaga Rizzatto; 1947: Lesno industrijsko podjetje Lipa Ajdovščina; 1997: Lipa Ajdovščina, delniška družba; 2008: začetek postopka likvidacije

registracija 1948-1995/ zapisniki delavskega sveta 1972-1992, razni zapisniki1977-1988/ nesreče pri delu 1960-1962/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1983-1990/ matične knjige, seznami zaposlenih/ tehnična dokumentacija za stole, kuhinje, spalnice, okna, vrata (izbor)/ skice, fotografije, prospekti izdelkov (izbor)/ Lutman Fratelli 1938-1948: libro matricola, libro di paga

slovenščina, italijanščina

Tovarna pohištva Kneža (PANG 931)

1953-1994; 1.2 tm (12š 1m); arhivski popis

1946: Okrajno lesno podjetje Podmelec; 1947: Tovarna pohištva Podmelec; 1953: Okrajno lesno industrijsko podjetje OLIP Podmelec, kasneje Tovarna pohištva Krn Podmelec, Tovarna pohištva Krn Klavže; 1973: Meblo Nova Gorica, TOZD Pohištvo Klavže; 1978: združitev s TOZD Primarni lesni izdelki Kneža v Meblo Nova Gorica, TOZD Pohištvo Kneža; 1987: Poles Kneža

registracija 1953-1994/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, izvršilnega odbora, strokovnega kolegija, odborov, komisij, družbenopolitičnih organizacij ipd. 1960-1990/ statuti, pravilniki in drugi splošni akti 1979-1993/ plani 1981-1988/ načrti, prospekti in fotografije izdelkov/ matične knjige

Tovarna pohištva Iztok Miren (PANG 353)

1962-1991; 18.6 tm (61š 11k 214m); prevzemni seznam

1954: Mizarstvo “Istok” Miren pri Gorici; 1973: Tovarna pohištva “Iztok” Miren

registracija/ samoupravni splošni akti/ sporazumi o sodelovanju/ zapisniki organov upravljanja/ zaključni računi/ personalna dokumentacija/ tehnična dokumentacija/ stečaj

Osnovna šola Šempeter pri Gorici (PANG 271)

1923-1998; 5.0 tm (50 škatel); prevzemni seznam

1854: Ljudska šola Šempeter pri Gorici; po 1918: Ljudska šola Šempeter pri Gorici, Scuola popolare di S. Pietro; 1924: Scuola elementare di S. Pietro; 1944-1945: Slovenska osnovna šola Šempeter; 1945-1947: Osnovna šola Šempeter (pod zavezniško vojaško upravo); 1947-1957: Državna osnovna šola Šempeter pri Gorici; 1951-1957: Nižja gimnazija Šempeter; 1958: Osnovna šola Šempeter; 1965: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter; 1868: Ljudska šola Vrtojba; po 1918: Ljudska šola Vrtojba, Scuola popolare di Vertoiba in Campisanti; 1924: Scuola elementare di Vertoiba in Campisanti; 1944-1945: ilegalna slovenska osnovna šola Vrtojba; 1945-1947: Osnovna šola Vrtojba (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Vrtojba; 1962: podružnica; 1873: Ljudska šola Vogersko; po 1918: Ljudska šola Vogersko, Scuola popolare di Ville Montevecchio; 1924: Scuola elementaredi Ville Montevecchio; 1945-1947: Osnovna šola Vogersko (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Vogrsko; 1962: podružnica; 1966: otroški vrtec Šempeter pri Gorici postane oddelek osnovne šole; 1966: otroški vrtec Vrtojba postane oddelek osnovne šole

urnik 1923-1924/ katalogi 1944-1945/ šolska matica 1944-1945/ vpisnice 1945-1957, razrednice in tedniki 1947-1948 (za Šempeter, Vrtojbo in Vogrsko)/ letna poročila o delu 1961-1974/ organizacijska poročila 1956-1964, 1974-1975/ programi dela 1970, 1974-1975/ organizacijska poročila vrtca Šempeter 1970, Vrtojba 1966/ zaključna poročila o delu vrtcev Vrtojba in Šempeter 1970-1973/ zaključni računi osnovne šole, podružnic in vrtcev 1963-1968/ proračunske knjige nižje gimnazije 1953, 1956-1957, osnovne šole 1957-1965/ statuti 1964, 1970, 1973, 1979/ pravilniki 1966-1979/ zapisniki sej sveta 1966-1975/ zapisniki sej zbora delovne skupnosti 1973-1975/ statistika 1959-1975/ matični listi 1933-1967/ matice in kazala osnovne šole in podružnic 1939-1963/ spisi osnovne šole Vogrsko 1959-1961/ spisi osnovne šole Šempeter 1962-1975/ delovodniki 1971-1979/ zapisniki sestankov OO ZSMS na OŠ 1980-1987/ inventarna knjiga šolske knjižnice v Vrtojbi/ šolski radio – obvestila 1978-1996/ taborniki rumeni Sokoli 1975-1976/ tekmovanje za značko Živka Lovšeta 1975-1976/ zapisniki učiteljskih konferenc POŠ Vrtojba 1948-1959/ zapisniki pedagoških konferenc OŠ Šempeter 1966-1978/ zapisniki delegacije delavcev 1979-1984/ zapisniki komisije in odbora za delovna razmerja 1974-1980/ komisija za družbeni standard in gospodarske zadeve 1976-1980/ zapisniki sej sveta straršev 1974-1980/ zapisniki sej sveta šole 1966-1980/ zapisniki sveta delovne skupnosti 1974-1979/ zapisniki zbora delovnih skupnosti 1973-1980/

slovenščina, italijanščina

Tovarna pohištva Čepovan (PANG 920)

1947-2001; 2.9 tm (29š); arhivski popis

1947: Krajevno podjetje Indles Čepovan; 1952: Obrtno podjetje lesnih izdelkov Čepovan; 1973: Meblo Nova Gorica, TOZD Pohištvo Čepovan; 1989: Tovarna pohištva Čepovan; 2002: stečaj

spisi 1947-1970/ zapisniki organov upravljanja, razni zapisniki 1953-2000/ pravila, statuti, pravilniki 1958-1987/ zaključni računi 1968-1988/ volitve, referendumi 1972-1990/ premoženjsko pravne zadeve 1961-1985/ predlogi za odlikovanja 1964-1967/ letna poročila, analize, poslovni načrti 1998-2001/ razno/ fotografije izdelkov, prostorov, s službenih potovanj, izletov/ Krajevno podjetje Mekova Čepovan 1947-1951, Škafarsko podjetje Lokve 1948-1952: spisi, zapisniki ipd.

Tekstina Ajdovščina (PANG 718)

1948-2012; 6.4 tm (64 škatel, 1 mapa, 2 filmska koluta 16mm); prevzemni seznam

1948: Tekstilna tovarna Ajdovščina; 1967: Tekstina, tekstilna industrija Ajdovščina

registracija 1953-1995/ pravila, statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1953-1991/ zapisniki upravnega odbora 1956-1971, delavskega sveta 1952-1989, odborov in komisij 1961-1991, zbora delavcev 1974-1989, osnovne organizacije sindikata 1963-1990,zveze borcev 1975-1983, zveze komunistov 1962-1965, ekonomskih enot 1963-1968/ / volitve, referendumi 1964-1990/ investicijsko tehnična dokumentacija 1948-1978/ gospodarski načrti, poslovna poročila 1965-1977/ interna glasila 1973-1976/ knjiga delovnih nezgod, analiza nesreč pri delu1955-1990/ društva 1950-1971/ obletnice podjetja 1974, 1978/ sprememba imena in zaščitnega znaka 1966-1967/ fotografije prireditev, proizvodnje, objektov, strojev, počitniških hišic/ negativi na traku in steklenih ploščah/ priznanja, odlikovanja 1969-1993/ interno glasilo Informacije 2011-2012/ fotografije (prostorov, zaposlenih, delovnega procesa, prireditve ob 25-letnici podjetja, ipd.)/

Osnovna šola Šempas (PANG 715)

1945-1999; 2.1 tm (21š); arhivski popis

1843: Ljudska šola Šempas, Scuola popolare di Sambasso; 1924: Scuola elementare di Sambasso; 1945: Državna osnovna šola Šempas; 1980: Osnovna šola I.primorski partizanski bataljon Simon Gregorčič Šempas; 1992: Osnovna šola Šempas; 1873: Ljudska šola Osek; po 1924: Scuola elementare di Osecca (frazione); 1945: Državna osnovna šola Osek; 1961: podružnica; 1963: ukinitev; 1884: Ljudska šola Ozeljan; po 1924: Scuola elementare di Ossegliano (frazione); 1945: Državna osnovna šola Ozeljan; 1961: podružnica; 1980: ukinitev; 1914: Ljudska šola Vitovlje, podružnica šole v Oseku; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Vittuglia; 1945: ukinitev

inventarne in blagajniške knjige 1946-1969/ delovodniki 1946-1976/ inšpekcijski pregledi 1950-1959/ zapisniki sej delovne skupnosti 1964-1977/ seje aktivov 1965-1970/ zapisniki upravnega odbora in raznih komisij 1965-1970/ zapisniki učiteljskega zbora 1964-1972/ zapisniki roditeljskega sveta 1947-1948/ statistika 1945-1974/ šolske matica 1937-1962/ matični listi 1938-1979/šolske kronike: šola Ozeljan 1946-1958, šola Osek 1949-1958, šola Šempas 1977-1999

Tekstilna tovarna Okroglica Volčja Draga (PANG 411)

1957-1998; 1.9 tm (19š); arhivski popis

1957: Tkalnica Dombrava Volčja draga; 1958: Tekstilna tovarna Okroglica Volčja draga

ustanovitev, registracija 1958-1978/ zapisniki delavskega sveta 1958-1998, upravnega odbora 1958-1970, zbora delavcev 1972-1995, odborov, komisij, sindikata 1972-1990, poslovodnega organa in strokovnega kolegija 1971-1979/ statuti in pravilniki 1958-1991/ zaključni računi 1957-1968/ tehnična dokumentacija 1957-1976

Osnovna šola Sužid (PANG 399)

1940-1948; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1908: Ljudska šola Sužid; po 1918: Ljudska šola Sužid, Scuola popolare di Susida; 1924: Scuola elementare di Susida (frazione); 1945: Osnovna šola Sužid (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Sužid; 1948: ukinitev

šolska matica 1940-1947/ matični listi 1940-1949/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo1945-1947/ tedniki 1947-1948/ odbrani spisi 1947

TKK Srpenica, tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede (PANG 627)

1953-1992; 3.6 tm (36š); prevzemni seznam

1947: Podjetje Kreda Srpenica; 1971: TKK Srpenica, tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede; 1975: Helios kemična industrija Domžale, Temeljna organizacija združenega dela TKK Srpenica

registracija 1955-1971/ zapisniki delavskega sveta 1953-1992, upravnega odbora 1963-1974, kolegija 1963-1968, zbora delavcev 1976-1991, raznih komisij, sindikata  ipd. 1976-1989/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1965-1975/ plani 1962-1965/ Interni informativni bilten 1978-1990/ gradbene situacije ipd. 1978-1980

TIK Tovarna igel Kobarid (PANG 648)

1950-1992; 4.9 tm (49 škatel); prevzemni seznam

1951: “TIK” Tovarna igel Kobarid

pravilniki, samoupravni sporazumi 1961-1976/ zapisniki upravnega odbora 1954-1970, delavskega sveta 1951-1978, komisije za delovna razmerja 1970-1975, osnovne organizacije zveze komunistov 1963-1966/ volitve, referendumi 1965-1978/ investicijsko tehnična dokumentacija 1951-1980/ tehnološka dokumentacija (ročne igle)/ zaključni računi 1952-1978

Splošno kovinsko podjetje Ajdovščina (PANG 773)

1956-1990; 0.9 tm (9š); prevzemni seznam

1956: Splošno kovinsko podjetje Ajdovščina (prej v sestavi centralnih obratov Splošnega gradbenega podjetja ‘Primorje’ Ajdovščina)

registracija 1956-1987/ statuti, pravilniki 1970-1982/ zapisniki upravnega odbora 1964-1970, delavskega sveta 1964-1990, zbora delavcev 1964-1970, strokovnega kolegija 1964-1982, komisij 1965-1986, osnovne organizacije sindikata 1975-1987

Osnovna šola Staro selo (PANG 398)

1942-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1907: Ljudska šola Staro selo; po 1918: Ljudska šola Staro selo, Scuola popolare di Sella di Caporetto; 1924: Scuola elementare di Sella di Caporetto (frazione); 1945: Osnovna šola Staro selo (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Staro selo; 1948: ukinitev

dnevnik 1942-1943, katalog in vpisnica 1945-1947

slovenščina, italijanščina

Salonit Anhovo (PANG 509)

1920-2008; 10.9 tm (89 škatel, 30 knjig); prevzemni seznam

1921: Cementarna Anhovo; 1948: Državno gospodarsko podjetje Tovarna cementa in salonita Anhovo; “15. September” tovarna cementa in salonita Anhovo; 1967: Salonit Anhovo, industrija cementa in azbestcementnih izdelkov; 1973: Salonit Anhovo, industrija gradbenega materiala

zapisniki upravnega odbora 1950-1970, delavskega sveta 1950-1978, kolegija 1969-1980, tehničnega sveta 1959-1963, internega kontrolorja 1959-1963/ zaključni računi 1948-1970/ zapisniki komisije za delovna razmerja TOZD Družbena prehrana 1979-1989/ zapisniki komisije za delovna razmerja TOZD Plošče 1979-1988/ zapisniki komisije za delovna razmerja TOZD Vzdrževanje 1979-1989/ jubilejne in druge publikacije 1961-2008/ Glasilo Tovarniški list 1961/ Glasilo Naš list 1961-1991/ Novice (glasilo) 1981-1996/ Prospekti 1976(?)-1996

Osnovna šola Srpenica (PANG 598)

1942-1956; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1870: Ljudska šola Srpenica; po 1918: Ljudska šola Srpenica, Scuola popolare di Serpenizza; 1924: Scuola elementare di Serpenizza (frazione); 1945: Ljudska šola Srpenica (pod zavezniško vojaško upravo); 1945: privatna osnovna šola Srpenica; 1947: Državna osnovna šola Srpenica; 1956: ukinitev

dnevnik 1942-1943/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1945-1947/  razrednice 1947-1956/ matični listi otrok 1947-1955/ odbrani spisi 1946-1955

slovenščina, italijanščina

Reklam Gorica (PANG 932)

1969-1993; 0.4 tm (4š 1k); prevzemni seznam

1969: Reklam Gorica, podjetje za ekonomsko in turistično propagando; 1991-1993: lastinsko preoblikovanje, ustanovijo se družbe z mešanim kapitalom: RG Vital, RG Plus, RG Commerce, RG Tiskarna; okoli leta 2001: stečaj

registracija 1969-1993/ statuti, pravilniki 1975-1993/ zapisniki delavskega sveta, komisij, delovne skupnosti, strokovnega kolegija 1979-1990/ nakup in prodaja prostorov 1977-1989, poslovni načrt, analiza 1991/ razno

Poligalant Volčja Draga (PANG 989)

1957-1991; 1.1 tm (11 škatel); arhivski popis

1956: Državno podjetje »Poligalant« Volčja Draga; 1974: Industrija za predelavo plastičnih mas »Poligalant« Volčja Draga; 1979: pridruži se Plastik Kanal: Poligalant – Plastik Volčja Draga; okoli 1990: delitev podjetja: Polident, industrija za proizvodnjo izdelkov za zobozdravstvo in Poligalant, industrija za predelavo plastičnih mas

registracija 1957-1978/ statuti, pravilniki 1966-1989/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, odborov in komisij, zbora delavcev ipd. 1961-1989/ interno glasilo Plastikar 1981, 1985-1986/ fotografije delovnega procesa, sejmov, gradnje nove stavbe, zaposlenih/ obletnice podjetja/ razno

Plastik Kanal (PANG 970)

1959-1994; 1.2 tm (12š); arhivski popis

1959: Žica Kanal; 1979: Poligalant Plastik Volčja Draga, TOZD Plastik Kanal; 1989: Plastik Kanal

registracija 1959-1992/ zapisniki upravnega odbora 1961-1970, poslovnega odbora 1971-1972, delavskega sveta 1962-1989, zbora delavcev 1972-1986, odborov, komisij 1971-1994

Planika Kobarid (PANG 735)

1910-2001; 3.2 tm (31š 6k); prevzemni seznam

1955: Zadružna sirarna Kobarid; 1957: Gospodarska poslovna zveza Tolmin, obrat Sirarna Kobarid; 1958: Gospodarska poslovna zveza Tolmin, obrat Mlekarna Kobarid; 1960: Planika, podjetje za nakup in predelavo mleka Tolmin; 1966: Mlekarska industrija Planika Kobarid; 1967: Tovarna čokolade, bonbonov in keksov Josip Kraš Zagreb, obrat Planika Kobarid

knjiga prevzema mleka 1910-1933/ zapisniki Mlekarske zadruge na Ponikvah 1932-1950/ pravila in računi Mlekarne Sela 1931-1934/ načrti gospodarskih objektov 1925-1927/ statusne zadeve 1955-1967/ statuti, pravilniki 1952-1971/ zapisniki upravnega odbora 1957-1966, delavskega sveta 1956-1972, zbora delavcev 1965-1972, osnovne organizacije sindikata 1957-1972, zveze komunistov 1958-1968/ statistika 1956-1959/ investicijski programi 1959-1960

Pecivo Nova Gorica (PANG 1007)

1952-1990; 1.0 tm (10š); arhivski popis

1952: Pecivo Solkan; 1957: Pecivo Gorica

zapisniki delavskega sveta, strokovnega kolegija, odborov, komisij, zbora delavcev, sindikata 1959-1990/ pravilniki in samoupravni sporazumi 1972-1983/ zaključni računi 1954-1968/ obletnice podjetja

Modna konfekcija Ideal Nova Gorica (PANG 614)

1959-2004; 1.9 tm (19š); arhivski popis

1959: Goriška modna konfekcija v Novi Gorici; 1960: “Oblačila Ideal” Nova Gorica; 1970: Damska modna konfekcija Ideal Nova Gorica; 1973: Modna konfekcija Ideal Nova Gorica

ustanovitev, registracija 1959-1993/ statuti, pravilniki in drugi splošni akti 1965-2004/ zapisniki delavskega sveta 1970-1987, odbora za delovna razmerja 1971-1989/ interno glasilo 1978-1984/ zapisniki skupščine 1990-1994 / poslovna poročila, plani, analize 1961-1996 / sanacija 1967, 1989 / meritve ekoloških pogojev dela 1987-2003 / fotografije, prospekti, zahvale, priznanja 1968-1997

 

Mlinotest Ajdovščina (PANG 990)

1953-2002; 4.1 tm (41 škatel); arhivski popis

1948: Valjčni mlin Ajdovščina, kasneje Mlinsko podjetje Ajdovščina; okoli 1990: Živilska industrija Mlinotest Ajdovščina

zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, strokovnega kolegija, odborov, komisij ipd. 1953-1997/ statuti, pravilniki1959-1991/gospodarski načrti 1984-1986/ disciplinski postopki 2000-2002

Mlekarna Podnanos (PANG 615)

1907-1966; 0.9 tm (9 arhivskih škatel); arhivski popis

1907: Občinska mlekarska zadruga v Št. Vidu pri Vipavi; 1911: Mlekarska zadruga v Št. Vidu pri Vipavi; 1946: Živinorejska zadruga Št. Vid pri Vipavi; 1948: Okrajna zveza kmetijskih zadrug Gorica, “odsek za mleko” Podnanos; 1950: v sklopu podjetja Živinopromet Gorica; 1951: v sklopu Okrajne zveze kmetijskih zadrug Gorica; 1952: Zadružno mlekarsko podjetje Mlekarna Podnanos; 1957: Gospodarska poslovna zveza Gorica- trgovski obrat Mlekarna Podnanos; 1960: priključitev h Kmetijski zadrugi Vipava

pravila, knjige pristopnic 1907-1932/ zapisniki in poročila občnega zbora  načelstva in nadzorstva 1907-1942/ računske knjige 1908-1943/ zapisniki upravnega odbora, nadzornega odbora, delavskega sveta, strokovnega kolegija 1946-1966/ dnevniki dela 1946-1961/ poslovna poročila 1957-1959/ bilanca 1960/ ceniki mleka, živine, razni spisi/ adaptacija mlekarne 1956-1957/ matična knjiga/ fotografije

slovenščina, italijanščina

Mizar Volčja Draga (PANG 961)

1953-2002; 2.4 tm (24 škatel); arhivski popis

1947: Zidgrad; 1958: »Mizar« Volčja Draga; 1973: Slovenijales – »Mizar«, industrija stavbnega pohištva Volčja Draga; 1990: »Mizar«, industrija stavbnega pohištva Volčja Draga; 2004: stečaj

registracija 1958-1990/ volitve, referendumi, imenovanja 1974-1988/ statuti, pravilniki in drugi splošni akti 1958-2001/ zapisniki upravnega odbora 1965-1969, delavskega sveta 1962-1996, kolegija 1988-1995, zbora delavcev 1973-1994, komisij 1964-1990, delničarjev 1997-1998 / plani, poslovni načrti 1974-2002/ prospekti izdelkov/ fotografije tovarniškega poslopja, proizvodnega procesa, izdelkov, gasilske enote

katalogi, prospekti, ceniki, gradbena dokumentacija 1965-1999/ tehnološka dokumentacija 1955-1990/ elaborati 1988/ poslovno sodelovanje, zaključni računi, nesreče pri delu 1953-1989/ plani, lastninsko preoblikovanje1987-1990/ splošni akti, zgodovina podjetja, razni zapisniki, stanovanja, civilna zaščita, družbena samozaščita 1958-1995/ matične knjige/ fotografije

Metalflex Tolmin (PANG 922)

1960-1993; 1.8 tm (18š); arhivski popis

1959: Obrtna delavnica »Metalflex« Most na Soči; 1960: »Metalflex« Tolmin

statuti, pravilniki, poslovniki, samoupravni sporazumi 1960-1986/ zapisniki delavskega sveta 1960-1991, upravnega odbora 1960-1970, poslovnega odbora 1969-1985, komisij 1965-1990, zborov delavcev 1979-1989, sindikata 1963-1991/ plani, poročila 1966-1985

Osnovna šola Srednji Lokovec (PANG 816)

1938-1989; 1.1 tm (11š); prevzemni seznam

Ljudska šola Srednji Lokovec; po 1918: Ljudska šola Srednji Lokovec, Scuola popolare di Locavizza media; 1924: Scuola elementare di Locavizza media; 1944: slovenska šola v Srednjem Lokovcu; 1945: Osnovna šola Srednji Lokovec; 1964: podružnica; 1973: začasna ulinitev; 1983: podružnica; 1989: ukinitev

tedniki šolskega dela 1945-1973/ šolska matica 1938-1970/ matični listi 1938-1963/ zapisniki sej šolskega odbora 1954-1964/ delovodniki 1946-1963

Meblo Nova Gorica (PANG 415)

1950-2003; 44.0 tm (231 arhivskih škatel, 387 tehničnih enot različnih dimenzij); prevzemni seznam

1948: Tovarna pohištva Nova Gorica; 1950: Tovarna pohištva Edvard Kardelj Nova Gorica; 1953: Tovarna pohištva Nova Gorica; 1963: Meblo, tovarna pohištva Nova Gorica

zapisniki upravnega odbora 1950-1970, delavskega sveta 1950-1978, zbora delavcev 1974-1978/ zapisniki osnovne organizacije sindikata 1974-1978, zveze komunistov 1950-1956, 1973-1978/ zapisniki svetov, odborov in komisij 1959-1978

MIP Nova Gorica (PANG 734)

1947-2007; 8.5 tm (82 škatel, 3 nestandardne škatle, 1 mapa); arhivski popis

1947: Okrajno podjetje Meso-mleko, Ajdovščina; 1948: Okrajno trgovsko podjetje Promes Gorica, Solkan; 1949: Živinoodkup Tolmin, podružnica Gorica; 1950: Živinopromet Gorica; 1957: Gospodarska poslovna zveza Gorica, obrat Živinopromet Gorica; 1961: Živinopromet Gorica; 1975: Primorje Gorica, Temeljna organizacija združenega dela Živinopromet Gorica; 1977: MIP, Mesna industrija Primorske Nova Gorica

spisi 1947-1949/ registracija 1950-1980/ samoupravni in drugi splošni akti 1950-1980/ zapisniki upravnega odbora 1951-1970, delavskega sveta 1951-1980, poslovnega odbora 1974-1978, strokovnega kolegija 1964-1980, zbora delavcev 1965-1980, odborov in komisij 1950-1980/ volitve, referendumi 1950-1980/ zaključni računi 1951-1968/ interna glasila 1977-1980/ jubilejne publikacije, članki 1963-1980/ evidence zaposlenih 1960-1980/ matične knjige 1948-1975

Osnovna šola Solkan (PANG 559)

1945-2013; 9.5 tm (95 škatel, 1 mapa); prevzemni seznam

1854: Ljudska šola Solkan; po 1918: Ljudska šola Solkan, Scuola popolare di Salcano; 1924: Scuola elementare di Salcano; 1945: Osnovna šola Solkan (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Solkan; 1950: Nižja gimnazija Solkan; 1959: osemletna osnovna šola Solkan; 1880: Ljudska šola Banjšice; po 1918: Ljudska šola Banjšice, Scuola popolare di S. Spirito di Bainsizza; 1924: Scuola elementare di S. Spirito di Bainsizza; 1945: Državna osnovna šola Banjšice; 1948: priključitev Osnovne šole Lohke (delovala pod italijansko oblastjo kot Scuola elementare di Locca); 1964: podružnica; 1978: ukinitev; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Rauna di Gargaro; 1947: Državna osnovna šola Ravne (Grgarske Ravne); 1965: ukinitev; 1910: ekskurendna šola Podlake; 1924: Scuola elementare di Podlacca; 1945: Državna osnovna šola Podlaka; 1960: ukinitev; 1884: Ljudska šola Ravnica; po 1918: Ljudska šola Ravnica, Scuola popolare di Raunizza; 1924: Scuola elementare di Raunizza; 1945: Državna osnovna šola Ravnica; 1961: ukinitev; 1879: Ljudska šola Trnovo; po 1918: Ljudska šola Trnovo, Scuola popolare di Ternova di Selva; 1924: Scuola elementare di Ternova di Selva; 1945: Državna osnovna šola Trnovo; 1964: podružnica; 1872: Ljudska šola Grgar, pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Gargaro; 1945: Državna osnovna šola Grgar; 1961: podružnica; 1892: Ljudska šola Voglarji; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Carbonari; 1945: Državna osnovna šola Voglarji; 1961: podružnica osnovne šole Trnovo; 1969: ukinitev;

šolske kronike osnovnih šol Solkan 1952-1985, Grgarske Ravne 1947-1962, Banjšice 1949-1964, Podlaka 1950-1960, Ravnica 1952-1959, Solkan 1952-1985, Grgar 1952-1961, 1971-2003, pionirskega odreda osnovne šole Solkan 1970-1974/ zapisniki upravnih in strokovnih organov šole 1947-1985/ spisi 1947-1957/ statistična in organizacijska poročila 1955-1985/ delovni plani in poročila 1948-1985/ šolska stavba 1958-1971/ delovodniki 1959-1985/ statut, pravilniki in normativni akti 1948-1985/ gradivo osnovne šole Grgar 1952-1962/ gradivo osnovne šole Ravnica 1955-1960/ šolske matice in matične knjige osnovnih šol: Grgar, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podlaka, Bate, Banjšice, Solkan 1938-1982/ matični listi 1938-1979/ finančni plani in poročila 1961-1985/ šolsko glasilo 1968-1985 in glasilo v angleščini 1979-1982/ galerijska dejavnost osnovne šole Solkan 1976-1985/ fotografije, diplome, priznanja/ filmi filmskega krožka/ raziskovalna naloga 1994

Lokovško kovaštvo Lokovec (PANG 414)

1947-1997; 2.6 tm (26š 3k 1m); prevzemni seznam

1947: Nabavno prodajna zadruga Srednji Lokovec; 1955: Kovaška zadruga Lokovec; 1961: Kovaško obrtno podjetje Lokovec; 1962: Lokovško kovaštvo, podjetje za proizvodnjo kovanega orodja, Lokovec; 1973: Vozila Gorica, Temeljna organizacija združenega dela Kovano orodje Lokovec; 1990: »Gorica Elementi«, proizvodnja elementov, kovanega orodja in storitve Lokovec; 1997: začetek stečajnega postopka

registracija, statusne zadeve 1947-1997/ pravila, statuti, pravilniki 1947-1992/ pristopne izjave  1949-1960/ volitve, imenovanja 1957-1987/ zapisniki organov upravljanja, osnovne organizacije sindikata 1948-1997/ plani, poročila, gospodarski načrti 1966-1996/ tožbe, odločbe sodišč 1994-1996/ zaključni računi, bilance  1954-1995/ investicije 1955-1974/ gradbena dokumentacija 1964-1976/ prospekti, katalogi proizvodov/varstvo pri delu, nesreče pri delu 1963-1995/ diplome, priznanja 1955-1988/ klišeji, fotografije kolektiva, delovnih prostorov, delovnih orodij/ seznami članov, matične knjige 1947-1975/ gradivo poslovnega združenja »Fužinar« 1959-1975

Osnovna šola Soča (PANG 602)

1897-1962; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1883: Ljudska šola Soča; po 1918: Ljudska šola Soča, Scuola popolare di Sonzia; 1924: Scuola elementare di Sonzia, 1945: Osnovna šola Soča; 1964: podružnica

razrednica 1901-1902/ dnevniki 1929-1932, 1936-1937, 1942-1943/ seznam učencev 1939-1940/ razrednice in tedniki šolskega dela 1945-1947/ razrednice 1948-1956/ imeniki učencev 1956-1961/ matični listi 1941-1963

slovenščina, italijanščina

Kmetijski kombinat Vipava (PANG 792)

1945-1990; 6.6 tm (64š 56k); arhivski popis

1971: Kmetijski kombinat Vipava: združita se Kmetijska zadruga Nova Gorica (nastane leta 1963 z združitvijo KZ Nova Gorica, KZ Šempeter, Kmetijskega gospodarstva Gorica in Vrtnarije Lada; že pred tem so se  postopno združevale številne manjše kmetijske zadruge) in Kmetijska vinarska zadruga Vipava (njej so se po letu 1960 priključile vse organizacije, ki so se ukvarjale s kmetijstvom na zgornjem Vipavskem); 1990: razdružitev, iz KK Vipava nastanejo: Agroind Vipava, Kmetijska zadruga Vipava, Poslovni sistem Kmetijstvo Vipava (sedež v Šempetru pri Gorici) in Agro Gorica

Kmetijsko vrtnarska zadruga Šempeter: registracija 1948-1962/ zapisniki organov zadruge 1948-1962/ zaključni računi 1947-1952/ investicijski programi 1959-1963/ statusne zadeve Vrtnarije Lada 1955-1963;

Kmetijska zadruga Nova Gorica: registracija 1948-1963/ splošni akti 1958-1968/ zapisniki zadružnega sveta, upravnega odbora 1951-1963/ odločbe, dovoljenja 1948-1962/ poslovno poročilo 1969/ obnova nasadov, vinogradov, adaptacija objektov ipd.;

Kmetijska zadruga Bilje: statusne zadeve 1948-1959/ zaključni računi 1948-1959/ zapisniki organov zadruge, poročila 1952-1958;

Kmetijska delovna zadruga »Car« Bilje: zapisniki organov zadruge 1950-1958/ članski imenik/ zaključni račun 1957/ planiranje in terasiranje terena v Jerabišču 1953;

Kmetijska zadruga Branik: registracija 1948-1959/ zaključni računi 1948-1959/ načrt zadružnega doma 1952, mostne tehtnice 1957;

Kmetijska delovna zadruga »15. februar« Branik: zaključni račun 1959/ analiza razvoja živinorejske proizvodnje 1959;

Kmetijska zadruga Bukovica: zapisniki občnega zbora 1948-1958, upravnega in nadzornega odbora 1952-1958/ zaključni računi 1948-1956/ načrt zadružnega doma 1953;

Kmetijska delovna zadruga »Simon Gregorčič« Bukovica: zapisniki občnega zbora 1950-1955, upravnega in nadzornega odbora 1951-1953, 1955-1958/ agromelioracija Godovič 1959/ zaključni računi 1953, 1955, 1956, 1958;

Kmetijska zadruga Banjšice: zaključni račun 1956/ imenik članov;

Kmetijska zadruga »Ivan Gradnik« Banjšice: zaključni račun 1955;

Kmetijska zadruga Čepovan: imenik članov/ zaključni računi 1951, 1956-1959;

Živinorejska zadruga Čepovan: zapisniki občnega zbora 1946-1948/ imenik članov (2x);

Kmetijska zadruga Dornberk: zapisniki organov zadruge 1950-1959/ investicijski program za obnovo vinograda pri Zaloščah 1960, načrt zadružnega doma 1952;

Kmetijska zadruga Grgar: statusne zadeve 1948-1960/ zapisniki organov zadruge 1949-1955, 1959-1960/ razni zapisniki 1949-1956/ imenik članov (4x);

Živinorejska zadruga Grgar: zapisniki organov zadruge 1946-1948;

Kmetijska zadruga Gornji Lokovec: zaključni računi 1954, 1955/ imenik članov?;

Kmetijska zadruga Kanal: zapisniki organov raznih zadrug, registracija 1955-1961/ investicijski program za obnovo nasada hrušk Ročinj 1960/ zaključni računi 1955-1960;

Kmetijska zadruga Kostanjevica na Krasu: zapisniki organov zadruge, razni zapisniki 1948-1959/ register članov/ načrt zadružnega doma;

Kmetijska zadruga Lokve: registracija 1948-1953/ zapisniki organov zadruge 1948-1951;

Kmetijska zadruga Srednji Lokovec: zapisniki organov zadruge 1951-1955/ imenik članov/ zaključni računi 1953-1955;

Kmetijska zadruga Miren: zapisniki upravnega odbora, občnega zbora 1953-1958, revizij ipd. 1952-1958/ KZ Miren Orehovlje: imenik članov, razno;

Kmetijska zadruga Opatje selo: zapisniki upravnega in nadzornega odbora 1953-1956/ zaključni računi 1952-1955;

Kmetijska zadruga Ozeljan: zapisniki organov zadruge 1948-1957;

Kmetijska zadruga Osek: zapisniki organov zadruge 1948-1954;

Kmetijska zadruga Prvačina: zapisniki organov zadruge 1948-1960/ registracija 1953-1957/ zaključni računi 1953, 1958, 1959/ matična knjiga/ imenik članov;

Kmetijska delovna zadruga Prvačina: zapisniki upravnega odbora 1955-1960/ zaključni račun 1958;

Kmetijska zadruga Renče: zapisniki zadružnega sveta 1958-1961/ investicijski program za obnovo breskovega nasada 1960/ načrt zadružnega doma 1952/ zaključni račun 1956/ spisi 1947-1951;

Kmetijska zadruga Ravnica: imenik članov;

Kmetijska zadruga Ravne: imenik članov;

Živinorejska zadruga Ravne-Bate: zapisniki organov zadruge, revizij 1950-1951;

Kmetijska zadruga Trnovo: zapisniki upravnega odbora 1953-1958/ imenik članov? (2x);

Kmetijska zadruga Ročinj: zapisniki upravnega odbora 1948-1953/ zaključni računi 1956-1957;

Kmetijska zadruga Avče: zaključni računi 1956, 1957;

Kmetijska zadruga Rožna Dolina: zapisniki organov zadruge  1952-1956;

Kmetijska zadruga Lig: zapisniki upravnega odbora 1948-1958/ seznam delovnih ur v sadovnjaku 1960/ zaključni računi 1957-1959;

Kmetijska zadruga Solkan: zapisniki organov zadruge 1947-1958/ splošne zadeve 1948-1953/ zaključni račun 1957;

Kmetijska zadruga Vrtojba: zapisniki organov zadruge 1947-1958/ statusne zadeve 1948-1958/ seznam zadružnikov 1948/ bilanca 1956;

Kmetijsko gospodarstvo Gorica: investicijski programi, projekti 1960-1963;

Kmetijski kombinat Vipava: splošni akti 1963-1974/ zapisniki organov upravljanja ipd. 1973-1977/ investicijski elaborati, idejni projekti 1951-1976/ hranilne knjižice raznih kmetijskih zadrug;

Kmetijska zadruga Ajdovščina: imenik zadružnikov 1946-1948/ zapisniki upravnega in nadzornega odbora  1953-1961/ imenik članov/ načrt za kulturni dom Ajdovščina 1955-1956/ zaključni račun 1960/ 2 knjigi zapisnikov organov raznih zadrug v Ajdovščini 1945-1952/ dnevnik potrošniške zadruge;

Kmetijska zadruga Vipava: 2 knjigi zapisnikov organov raznih zadrug v Vipavi 1947-1960

Kmetijska zadruga Vipavski Križ: članska knjiga/ zapisniki organov zadruge 1950-1955;

Kmetijska zadruga Vrhpolje, Budanje: 2 knjigi zapisnikov organov raznih zadrug 1948-1960;

Kmetijska zadruga Col: zapisniki zbora zadružnikov 1953-1960;

Kmetijska zadruga Črniče: zapisniki organov zadruge 1948-1960;

Kmetijska zadruga Lokavec: zapisniki organov zadruge 1952-1957;

Kmetijska zadruga Planina: zapisniki občnih zborov 1952-1957;

Kmetijska zadruga Podnanos: investicijski načrt za skladišče reprod. materiala 1960;

Kmetijsko vinarska zadruga Vipava, Vinarsko sadjarska zadruga Vipava: bilanca 1945/ razni seznami 1946-1947/ diplome, prospekti 1955-1974/  knjiga denarnih deležev 1952-1957, knjiga opravljenega prometa 1946/ investicijski program za povečanje vinske kleti Vipava 1958, elaborat za rekonstrukcijo farme govedi Vipava 1964/ zaključni račun 1969;

Kmetijsko obdelovalna zadruga Vipava: spisi 1947;

Državno posestvo Lože: spisi 1950-1951;

Kmetijska delovna zadruga v Podragi: spisi 1952;

Kmetijska delovna zadruga Lože: spisi 1951-1957:

Osnovna šola Smast (PANG 397)

1923-1963; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1897: Ljudska šola Smast; po 1918: Ljudska šola Smast, Scuola popolare di Smasti; 1924: Scuola elementare di Smasti; 1945: Osnovna šola Smast (pod zavezniško vojaško upravo); 1945: Državna osnovna šola Smast; 1962: podružnica

opravilni zapisnik 1923/ dnevniki 1925-1943/ vpisnice in razredni katalogi šole pod zavezniško vojaško upravo 1945-1947/  tedniki, razrednice 1947-1948/ šolska matica 1940-1964/ matični listi 1947-1958/ statistični listi in poročila 1947-1962/ organizacijska poročila 1956-1963

slovenščina, italijanščina

Iskra Bovec (PANG 592)

1956-1990; 2.3 tm (23š 1k); prevzemni seznam

1956: Mehanično podjetje Bovec; 1957: “Trenta” obrtno kovinsko podjetje Bovec; 1973: Iskra Avtoelektrika Nova Gorica, TOZD Tovarna vžigalnih tuljav Bovec

pravila, pravilniki in drugi splošni akti 1959-1990/ zapisniki upravnega odbora 1961-1970, delavskega sveta 1962-1990, zbora delavcev 1963-1974, odborov, komisij ipd. 1960-1990, strokovnega kolegija 1962-1974, družbenopolitičnih organizacij 1976-1990/ volitve 1964-1990/ gospodarski načrti, plani, poslovna poročila 1969-1992/ poročila o službenih potovanjih 1964-1988/ nesreče pri delu 1962-1974/ delovni prekrški 1969-1973, 1976-1980/ tehnična dokumentacija 1957-1975/ matična knjiga

Osnovna šola Sela na Krasu (PANG 516)

1945-1963; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1914: Ljudska šola Sela; po 1918: Ljudska šola Sela, Scuola popolare di Sella delle Trincee; 1924: Scuola elementare di Sella delle Trincee; 1945: Osnovna šola Sela na Krasu (pod zavezniško vojaško upravo); 1945: Državna osnovna šola Sela na Krasu; 1962: podružnica osnovne šole Kostanjevica; 1964: ukinitev

tedniki, razrednice 1945-1962/ šolska matica 1940-1963/ organizacijska poročila 1959-1963/ statistična poročila 1950-1962/ finančna poročila 1959-1962/ delovodniki

Iskra Avtoelektrika Nova Gorica, Šempeter pri Gorici (PANG 722)

1959-2007; 17.3 tm (172 škatel, 2 mapi, 2 ovoja, 3 koluti); prevzemni seznam

1959: Iskra Kranj, tovarna avtoelektrike Šempeter pri Gorici; 1961: Iskra Kranj, tovarna avtoelektričnih izdelkov Nova Gorica; 1966: Združena podjetja Iskra Kranj, tovarna avtoelektričnih izdelkov Nova Gorica; 1969: Iskra – tovarna avtoelektričnih izdelkov Nova Gorica v združenem podjetju Iskra Kranj

registracija 1959-1988/ zapisniki upravnega odbora 1961-1971, delavskega sveta 1961-1990, kolegija 1967-1972, odborov in komisij 1966-1990, družbenopolitičnih organizacij 1962-1981/ gospodarski načrti 1964-1972/ statuti, pravilniki, poslovniki 1960-1990/ interna glasila 1966-2002/ nesreče pri delu 1974-1986/matične knjige zaposlenih 1959-1994/ tehnična dokumentacija – risbe izdelkov, katalog rezervnih delov, predstavitveni katalogi, vodniki po podjetju 1960-2007/ tehnična dokumentacija izdelkov za potrebe jugoslovanske vojske 1980-1991/

Industrija marmorja in apna Miren pri Gorici (PANG 413)

1951-1956; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1951: Industrija marmorja in apna Miren pri Gorici

zapisniki upravnega odbora 1953-1956/ bilance 1951-1954/ poročilo o zaključnem računu 1955

Osnovna šola Sedlo (PANG 396)

1939-1957; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1881: Ljudska šola Sedlo; 1918: Ljudska šola Sedlo, Scuola popolare di Sedula; 1924: Scuola elementare di Sedula; 1945: Osnovna šola Sedlo (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Sedlo;

Šolska kronika 1948-1957/ dnevniki 1939-1943/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo1945-1947/ razrednice, tedniki šolskega dela 1947-1948/ šolska matica in kazalo 1939-1956/ matični listi 1946-1947

slovenščina, italijanščina

Grafika Soča Nova Gorica (PANG 625)

1953-2001; 2.5 tm (25š); prevzemni seznam

1947: Okrajna knjigoveznica Šempeter pri Gorici; 1952: Tiskarna-knjigoveznica Šempeter pri Gorici; 1957: Goriška tiskarna Šempeter pri Gorici; 1961: Časopisno založniško podjetje Soča Nova Gorica; 1974: Grafično podjetje Soča Nova Gorica; 1985: Grafika Soča Nova Gorica

registracija ipd. 1953-1990/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1958-1996/ zapisniki upravnega odbora 1959-1971, 1993-1997, delavskega sveta 1959-1993, zbora delavcev 1966-1992, strokovnega kolegija 1969-1975, odborov in komisij 1960-1975, skupščine 1993-1997/ volitve 1961-1982/ poslovna poročila 1969-1976/ zaključni računi 1956-1975/ interna glasila, brošure, prospekti, slavnostni govori 1959-1987/ evidenčne knjige naročnikov 1971-1976/ katalogi 1982-2001/ zemljišče za novo tiskarno/ korespondenca 1978-1992/ gradnja poslovne stavbe 1978-1981: fotografije, negativi, diapozitivi

Gostol Nova Gorica (PANG 550)

1947-1995; 10.9 tm (100 škatel, 13 velikih map); arhivski popis

1947: Okrajno mehanično podjetje, Solkan; 1949: Okrajna mehanična delavnica in livarna, Solkan; 1952: Livarna “Štrukelj” Gorica, Solkan; 1954: Goriške strojne tovarne in livarne; 1958: Gostol, Goriške strojne tovarne in livarne Nova Gorica

registracija/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi/ investicije/ zapisniki delavskega sveta 1974-1983, komisij, kolegija 1978-1983/ plani, programi, poročila/ spisi

Osnovna šola Robidišče (PANG 394)

1946-1964; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1911: Ljudska šola Robedišče, po 1918: Ljudska šola Robedišče, Scuola popolare di Robedischis; 1924: Scuola elementare di Robedischis; 1945: Osnovna šola Robedišče (pod zavezniško vojaško upravo), 1947: Državna osnovna šola Robidišče; 1964: podružnica

Šolska kronika 1948-1964/ razrednica 1946-1947/ šolska matica in kazalo 1946-1947/ spričevala 1947-1948/ matični listi 1938-1947/ matična knjiga 1962-1963 / knjiga inšpekcij 1956-1964/ statistični listi in poročila 1948-1964/ organizacijska poročila 1957-1963/ spričevala 1948/

Goriška livarna Solkan (PANG 983)

1989-1995; 0.7 tm (7š); prevzemni seznam

1989: Goriška livarna Solkan (izločitev iz tovarne Gostol); 2005: stečaj

registracija, statut, pravilniki 1989-1993/ zapisniki delavskega sveta , kolegija, komisij 1989-1994/ gospodarski načrt, investicijski program, poslovna poročila 1989-1993/ stečaj, prisilna poravnava 1994-1995/ razno

Fructal Ajdovščina (PANG 621)

1953-2005 ; 4.4 tm (44š); arhivski popis

1945: Pokrajinsko podjetje za izvoz in predelavo sadja Ajdovščina; 1946: Destilacija in predelava sadja Ajdovščina; 1949: Tovarna likerjev in sadnih sokov Ajdovščina; 1953: v sestavi Trgovskega podjetja Rastlina, kasneje Flores Šempeter pri Gorici; 1955: Fructal Ajdovščina

splošni akti 1961-1991/, zapisniki upravnega odbora 1953- 1971, delavskega sveta 1960-1996,  odborov in komisij 1971-1991/ plani dela, poslovna poročila 1975-1995/ fotografije, jubilejne publikacije 1945-2005

Osnovna šola Renče (PANG 269)

1855-2010; 9.7 tm (97 škatel); prevzemni seznam

1815: Ljudska šola Renče; 1918: Ljudska šola Renče, Scuola popolare di Ranziano; 1924: Scuola elementare di Ranziano; 1945: Osnovna šola Renče (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Renče; 1952: štirirazredna osnovna šola, višji razredi v osnovni šoli Bukovica; 1958: osemletna osnovna šola Renče; Osnovna šola Lucijana Bratkoviča – Bratuša Renče; Osnovna šola Bukovica; 1962: podružnica; 1870: Ljudska šola Gradišče; po 1918: Ljudska šola Gradišče, Scuola poplare di Gradiscutta; 1924: Scuola elementare di Gradiscutta; 1945: Osnovna šola Gradišče (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Gradišče; 1961: podružnica; 1990: ukinitev

šolska kronika šole Renče1880-1910, 1948-1969, 1976-1979, šole Bukovica 1947-1965, šole Gradišče 1947-1989 častne bukve šole Renče (zlata knjiga) 1858-1911/ gradivo za šolsko kroniko 1958-1975, 1976-1979/ matični listi po letu rojstva 1933-1973/ dnevniki 1957-1985/ seznami učencev partizanske šole 1945-1946/ vpisnice 1946-1948/ imeniki in tedniki 1954-1982/ dnevnik vzgojno-varstvene enote 1982-1985/ šolska matica 1939-1964/ matična knjiga 1962-1968/ zapisniki konferenc in pedagoških posvetov 1948-1975/zapisniki pedagoških konferenc 1976-1980/ poročila o delu in šolskem uspehu 1959-1970/ šolska glasila 1959-1975/ zapisniki literarnega krožka, šolske zadruge in pionirske organizacije 1959-1963/ fotografije literarnega krožka 1959-1965/ zapisniki samoupravnih organov 1958-1985/ statistična poročila 1948-1985/  organizacijska poročila 1956-1984/ samoupravni akti 1962-1973/ finance 1962-1973/ knjiga žalosti ob Titovi smrti 1980

slovenščina, nemščina

Osnovna šola Pristava (Rafut) (PANG 393)

1947-1962; 0.7 tm (7š); prevzemni seznam

1947: Državna osnovna šola Rafut; 1950-1951: podrušnica OŠ Solkan; 1951: Osnovna šola Pristava; 1961: podružnica OŠ Milojke štrukelj; 1962: ukinitev

Šolska kronika 1950-1961; spisi 1947-1961/ statistika 1951-1961/ personalne zadeve 1950-1960/ zapisniki šolskega odbora 1959-1960/ mlečna kuhinja 1952-1958/ inventarna knjiga 1948-1960/ finančne zadeve 1948-1961/ matični listi 1943-1959/ matična knjiga 1940-1961/ spričevala 1945-1948/ knjiga inšpekcij 1958-1959/ tedniki šolskega dela 1947-1962/ seznami učencev 1947-1949/ poročila šolske upraviteljice 1948

ČIB Bovec (PANG 720)

1959-1978; 1.7 tm (17š); prevzemni seznam

1959: ČIB Bovec, industrijsko podjetje čipk in posteljne konfekcije; 1964: ČIB, industrijsko podjetje čipk, lahke in posteljne konfekcije Bovec; 1970: ČIB, industrijsko podjetje čipk, posteljne in gostinske konfekcije Bovec; 1974: ČIB, industrijsko podjetje posteljne in gostinske konfekcije Bovec

zapisniki delavskega sveta 1961-1978, upravnega odbora 1961-1970, strokovnega kolegija 1960-1969, poslovodnega organa 1970-1977, delovnega kolektiva 1966-1978, odborov in komisij 1964-1978, osnovne organizacije sindikata 1959/ volitve in referendumi 1961-1978/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1965-1978/ tehnološka dokumentacija 1961-1978/ zaključni računi 1959-1978

Osnovna šola Podkraj (PANG 268)

1895-1922; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1857: Ljudska šola Podkraj; po 1918: Ljudska šola Podkraj, Scuola poplare di Pocrai del Piro; 1924: Scuola elementare di Pocrai del Piro; 1945: Državna osnovna šola Podkraj; 1965: podružnica

šolska kronika 1895-1922/ šolska spričevala 1911-1920

Ciciban Miren (PANG 706)

1954-1960; 0.7 tm (7š 2k); prevzemni seznam

1947: Čevljarska proizvajalna zadruga v Mirnu; 1962: Jadran-Ciciban Miren; 1974: “Ciciban” tovarna obutve in otroških potrebščin Miren pri Gorici

registracija 1973-1988/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1965-1978/ zapisniki upravnega odbora 1956-1962, delavskega sveta 1958-1969, komisij 1954-1978/ plani 1974-1979/ investicijski programi 1957, 1960/ matične knjige 1947-1950, 1959

Bača Podbrdo (PANG 787)

1955-2002; 1.6 tm (16š 3k); prevzemni seznam

1954: odločba o ustanovitvi Tovarne volnenih oblačil Bača Podbrdo; 1955: začetek delovanja; 2002: stečaj

dokumentacija v zvezi z odprtjem tovarne in njenim nadaljnim delom 1955-1968/ splošni akti 1977-1988/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, poslovnega odbora , zbora delavcev, kolegija, odborov, komisij ipd. 1955-2002/ nesreče pri delu 1987-2001/ beneficirana doba 1990-2002/ matične knjige

Apno in kamnoseški izdelki Miren pri Gorici (PANG 412)

1956-1962; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1956: Apno in kamnoseški izdelki Miren pri Gorici

zapisniki upravnega odbora 1957-1961, delavskega sveta 1956-1962, zbora delavcev 1956, 1961, osnovne organizacije sindikata 1956/ bilance 1957-1960/ matična knjiga

Osnovna šola Podbrdo (PANG 666)

1907-2010; 3.9 tm (39 škatel, 1 fascikel); arhivski popis

1869: Ljudska šola Podbrdo; po 1918: Ljudska šola Podbrdo, Scuola popolare di Piedicolle; 1924: Scuola elementare del comune di Gracova Serravalle ; 1945: Državna osnovna šola Podbrdo; 1963: Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo; 1887: Ljudska šola Grahovo; po 1918: Ljudska šola Grahovo, Scuola popolare di Gracova Serravalle; 1924: Scuola elementare Gracova Serravalle; 1945: Državna osnovna šola Grahovo ob Bači; 1961: podružnica; 1907: Ljudska šola Stržišče; po 1918: Ljudska šola Stržišče, Scuola popolare di Sant’Osvaldo; 1924: Scuola del comune di Gracova Serravalle,  di Sant’Osvaldo; 1945: Državna osnovna šola Stržišče; 1964: podružnica; 1973: ukinitev; 1906: Ljudska šola Hudajužna; po 1918: Ljudska šola Hudajužna, Scuola popolare di Oblocca Iusina; 1924: Scuola elementare del comune di Gracova Serravalle,  di Oblocca Iusina; 1945: Državna osnovna šola Hudajužna; 1961: podružnica; 1971: ukinitev; 1887: Ljudska šola Rut; po 1918: Ljudska šola Rut, Scuola popolare di Rutte di Gracova; 1924: Scuola elementare del comune di Gracova Serravalle,  Rutte di Gracova; 1945: Državna osnovna šola Nemški Rut; 1964: podružnica; 1971: ukinitev; 1924: Osnovna šola Porezen, pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Porsenna; 1945: Državna osnovna šola Porezen; 1962: ukinitev

Šolske kronike šole šole Podbrdo 1947-1962, Nemški Rut 1949-1973, šole Grahovo 1949-2003, šole Hudajužna 1970-1971/ razrednica 1907-1908, izpitni registri 1936-1942 in dnevnik osnovne šole Podbrdo 1942-1943/ razrednica 1921-1922, vpisnice 1920-1928 in seznam šoloobveznih otrok osnovne šole Stržišče 1927-1928/ dnevniki osnovne šole Grahovo 1928-1943/ matični listi osnovne šole Podbrdo in podružnic Grahovo, Stržišče, Rut, Bača pri Podbrdu in Hudajužna 1937-1970, 1979-1999/ šolska matica šole Porezen 1945-1946 in Podbrdo 1945/ matične knjige šole Stržišče 1937-1967/ tedniki in imeniki šole Stržišče 1946-1965/ seznami otrok šole Podbrdo 1947/ zapisniki sej sveta šole in delovnega kolektiva 1963-1988/ zapisniki sej šolskega odbora Hudajužna 1955-1961/ zapisniki sindikalne organizacije 1974-1977/ pravilniki in drugi akti 1960-1987/  letni delovni načrti in poročila 1964-1987/ delovodniki 1947-1990/ gradivo pionirske organizacije 1975-1989

slovenščina, italijanščina

Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Tolmin (PANG 1044)

1952-2007; 5.3 tm (46š 24k); arhivski popis

1994: Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Tolmin

gozdnogospodarski načrti, ureditveni elaborati gozdnogospodarskih enot

Soško gozdno gospodarstvo Tolmin (PANG 845)

1948-1999; 6.3 tm (62 škatel, 1 nestandardna škatla, 880 diapozitivov); arhivski popis

1947: Gozdno gospodarstvo Tolmin (Gozdno gospodarstvo Sveta Lucija ob Soči oziroma Gozdno gospodarstvo Most na Soči); 1952: Gozdno gospodarstvo Tolmin in Gozdno gospodarstvo Postojna se združita v Gozdno gospodarstvo Postojna; 1953: ponovna razdružitev – Gozdno gospodarstvo Most na Soči; 1954: del območja prevzame novoustanovljeno Gozdno gospodarstvo Gorica; 1957: združitev Gozdnega gospodarstva Gorica in Gozdnega gospodarstva Most na Soči v Soško gozdno gospodarstvo Tolmin; 1994: del dejavnosti – gozdarsko javno službo prevzame novoustanovljeni Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Tolmin

ustanovne listine 1948-1967/ premoženjske zadeve 1948-1974/ pravne zadeve 1957-1974/ pravila, statuti, pravilniki 1953-1989/ poslovna poročila 1957-1988/ zapisniki delavskega sveta, odborov, komisij, strokovnega sveta, sindikata 1957-1994/ gradbene zadeve 1950-1980/ Soški gozdar 1965-1975, Informator 1973-1978/ poročila in prijave nezgod 1955-1962/ poslovno tehnično sodelovanje 1982-1987/ matične knjige/ razno/ diapozitivi dr. Viktorja Klanjščka

Zadružno kmetijsko gospodarstvo Vipavska dolina, Cesta (PANG 315)

1955-1958; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1955: Zadružno kmetijsko gospodarstvo Šempeter pri Gorici; 1956: Zadružno kmetijsko gospodarstvo “Vipavska dolina”, Cesta; 1957: ukinitev

ustanovitveni spisi 1955-1956/ pravila, tarifni pravilnik 1955/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, delovnega kolektiva 1955-1957/ likvidacija 1957-1958

Osnovna šola Podbela (PANG 392)

1918-1960; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1908: Ljudska šola Podbela; 1918: Ljudska šola Podbela, Scuola popolare di Podbela, 1924: Scuola elementare di S. Elena al Natisone; 1927: Scuola elementare mista “Anita Garibaldi” di S. Elena al Natisone, 1945: Slovenska osnovna šola Podbela (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Podbela; 1960: ukinitev

Šolska kronika 1948-1960/ šolska matica 1919-1920/ glavni zapisniki 1919-1923/ tednik 1918-1919/ dnevniki 1926-1943/ register vpisov 1931-1932/ delovodniki 1918-1927, 1932-1933, 1935-1936/ seznami otrok 1921/ šolska spričevala 1921-1923/ šolska matica in kazalo 1939-1940/ vpisnica 1946-1947/ razrednica in tednik šolskega dela 1947-1948/ odbrani spisi 1918-1948/

slovenščina, italijanščina

Agrarne skupnosti (PANG 533)

1854-1961; 0.3 tm (3 škatle); arhivski popis

prošnje/ pogodbe/ tožbe/ vabila/ dovoljenja/ izpiski iz zemljiške knjige/ seznami/ zapisniki/ sklepi/ dopisi

slovenščina, nemščina, italijanščina

Osnovna šola Plužna (PANG 371)

1946-1947; 0.1 tm (1š); (arhivski popis)

1906: Ljudska šola Plužna; po 1918: Ljudska šola Plužna, Scuola popolare di Plusina di Plezzo; 1924: Scuola elementare di Plusina di Plezzo; 1945: Ljudska šola Plužna (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Plužna; ukinitev

vpisnica

Zavarovalnica Triglav – Območna enota Nova Gorica (PANG 919)

1953-1990; 0.9 tm (9š); arhivski popis

1946: Državni osiguravajoči zavod, podružnica Nova Gorica; 1962: Goriška zavarovalnica Nova Gorica; 1968: Zavarovalnica Sava, poslovna enota Nova Gorica

statuti 1961-1966/ pravilniki 1962-1968/ zapisniki skupščine 1961-1967, kolegija in upravnega odbora 1957-1958, 1961-1967, komisije za preventivo 1961, 1963-1967, komisije za reševanje prošenj in pritožb 1962, zbora delovne skupnosti 1953-1972/ delovni in finančni načrti, poslovna poročila 1963-1965/ disciplinska komisija  1969-1971/ navodila, okrožnice 1964-1969/ statistični bilteni 1966

Posojilnica v Selu (PANG 915)

1899-1948; 0.7 tm (3š 14k); arhivski popis

1899: Posojilnica v Selu; 1925: Cassa di prestiti in Sella del Bivio; 1935: Cassa rurale di prestiti di Sella al Bivio; 1938: Cassa rurale ed Artigiana di Sella al Bivio

zapisniki načelstva 1903-1912, občnega zbora 1903-1948, načelstva  1912-1934, nadzorstva 1912-1925/ kartoteka hranilnih vlog in posojil 1941-1947/ blagajniški dnevniki 1899-1932, knjige hranilnih vlog 1899-1940/ knjige posojil 1899-1940/ žurnal 1939-1948

slovenščina, italijanščina

Hranilnica in posojilnica na Colu (PANG 793)

1904-1922; 0.2 tm (5k); arhivski popis

1904: Hranilnica in posojilnica na Colu; 1914: sklep o likvidaciji

knjiga prejemkov in izdatkov 1904-1912/ knjiga posojil 1904-1919/ blagajniški razdelilnik 1912-1922/ blagajniški dnevnik 1904-1909/ blagajniški dnevnik 1909-1915

Hranilnica in posojilnica Vipava (PANG 699)

1902-1948; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1896: Hranilnica in posojilnica v Vipavi; 1925: Cassa popolare di prestiti in Vipacco; 1935: Cassa agraria di prestiti in Vipacco

hranilne knjižice

slovenščina, italijanščina

Tolminska hranilnica in posojilnica (PANG 531)

1928-1944; 0.1 tm (1š 1k); arhivski popis

1893: Tolminska hranilnica in posojilnica; 1924: Kreditna zadruga v Tolminu, Cooperativa di credito in Tolmino; 1935: Cassa agraria di Tolmino; 1938: Cassa rurale e artigiana di Tolmino; 1938: ukinitev

naložbe na tekočem računu 1928-1945/ krajevni indeks/ hranilni knjižici/ bilanca 1944/ neporavnana hipotečna posojila 1932-1944/ spisi 1944, indeks k delovodniku 1939-1940

slovenščina, italijanščina

Osnovna šola Planina (PANG 267)

1877-1968; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1857: Ljudska šola Planina; 1918: Osnovna šola Planina, Scuola popolare di Planina; 1924: Scuola elementare di Planina; 1945: Državna osnovna šola Planina; 1962: podružnica; 1972: ukinitev

šolska kronika 1879-1899/ zapisniki o prevzemu in predaji upravnih poslov šole 1957, 1960/ zapisniki sej šolskega sveta 1957-1961/ delovodniki 1957-1968/ inventarna knjiga 1958-1965/zapisniki o komisijskem ogledu šole 1960/ statistična poročila 1957-1962/ personalne zadeve 1947-1960/ imeniki učencev 1957-1962/ matični listi otrok 1945-1961/ šolska matica in kazalo 1946-1968/ spričevalo 1927/ uradne izjave o obiskovanju šole 1949-1954/ zapisniki učiteljskih konferenc 1951-1962/ zapisniki šolskih inšpektorjev 1954-1962/ tedniki šolskega dela 1954-1957/ dnevniki 1954-1955/ statistični listi 1946-1948/ okrožnice, obvestila 1946-1952

Goriška hranilnica, podružnica Tolmin (PANG 364)

1929-1930; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Goriška hranilnica, podružnica Tolmin, Cassa di risparmio Gorizia, filiale Tolmino

knjiga prejetih vrednostnih papirjev

italijanščina

Osnovna šola Otlica (PANG 884)

1945-1990; 1.8 tm (18š); arhivski popis

1870: Ljudska šola Otlica; pod italijasnko oblastjo: Scuola elementare di Ottelza, 1943: partizanska šola Otlica; 1945 Osnovna šola Otlica; pod italijansko oblastjo: Corso merletti Ottelza,  1883: Ljudska šola Dol; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Dol; 1943: partitzanska šola na Predmeji; 1945: Osnovna šola Dol-Predmeja; 1965: podružnica; 1885: Čipkarska šola Dol ; 1930: Scuola elementare di Montecucco; 1946: Osnovna šola Kovk; 1959: podružnica

Šolska kronika šole Kovk 1945-1974, šole Predmeja 1960-1969, šole Otlica 1947-1986, pionirskega odreda šole Otlica 1982-1990/ razrednice in imeniki šole Otlica 1946-1963/ zapisniki šolskih organov 1971-1972/ letni delovni načrti 1954-1955, 1965-1966/ dokumentacija šolske mlečne kuhinje 1965-1967/ statuti, pravilniki 1964, 1965/ delovodnik 1945-1949/ tedniki tečaja Rdečega križa 1952-1959/ tedniki in imeniki šole Kovk 1945-1969/gradivo podmladka Rdečega križa šole Kovk 1956-1962/ delovodnik šole Kovk 1951-1957/ indeks k delovodniku šole Kovk 1947/nadzorovanja šole Kovk 1946, 1950-1960/ statistična, organizacijska, zdravstvena poročila šole Kovk 1946-1962/ podatki o učiteljih šole Kovk 1946-1958/ tedniki in imeniki šole Predmeja 1950-1969/ fotografije 1975/ oris zgodovine šole Predmeja/ organizacijsko poročilošole Predmeja 1959/ inventarna knjiga knjižnice šole Predmeja 1952-1957/ blagajniške in proračunske knjige šole Predmeja 1946-1961/ indeks k delovodniku  šole Predmeja1946-1950/ odbrani spisi  šole Predmeja 1955-1961/Imeniki in tedniki šolskega dela Čipkarske šole Otlica-Predmeja 1958-1969/ proračunska knjiga čipkarske šole 1960

Hranilnica in posojilnica Št. Vid pri Vipavi, Podnanos (PANG 637)

1908-1945; 0.3 tm (8k); arhivski popis

1908: Hranilnica in posojilnica Št. Vid pri Vipavi; 1924: Ljudska posojilnica v Št. Vidu pri Vipavi, Cassa popolare di prestiti in S. Vito di Vipacco; 1935: Cassa rurale di S. Vito di Vipacco

knjige posojil 1908-1945, hranilnih vlog 1908-1945/ blagajniški dnevnik 1935-1940/ razdelilnik prihodkov in odhodkov 1934-1940

slovenščina, italijanščina

Hranilnica in posojilnica Šempeter pri Gorici (PANG 275)

1896-1948; 3.8 tm (27š 35k 1m); arhivski popis

1896: Hranilnica in posojilnica v Šempetru pri Gorici; 1924: Ljudska posojilnica v Šempetru, Cassa popolare di prestiti in San Pietro di Gorizia; 1935: Cassa Agraria di San Pietro di Gorizia; 1948: ukinitev

pravila 1896, 1939/ zapisniki sej načelstva 1911-1947, nadzorstva 1931-1946, občnega zbora 1931-1947/ izpiski računov 1897-1948/ knjige posojil, hranilnih vlog/ blagajniški dnevniki/ imeniki vlagateljev, dolžnikov in porokov/ knjige upnikov/ zadolžnice/ vloge za posojila

slovenščina, italijanščina

Hranilnica in posojilnica Skrilje (PANG 534)

1909-1942; 0.2 tm (5k); arhivski popis

1900: Hranilnica in posojilnica v Skriljah; 1924: Posojilnica v Skriljah, Cassa di prestiti in Scrila; 1935: Cassa rurale di Dobraule; 1938: združitev s hranilnico v Sv. Križu pri Ajdovščini (danes Vipavski Križ)

sejni zapisniki 1911-1926/ razdelilniki prejemkov in izdatkov 1909-1936/ knjiga hranilnih vlog 1920-1934/ inventarna knjiga 1930-1942

slovenščina, italijanščina

Osnovna šola Opatje selo (PANG 517)

1945-1963; 0.7 tm (7 škatel); arhivski popis

1842: Ljudska šola Opatje selo; po 1918: Ljudska šola Opatje selo, Scuola popolare di Oppacchiasella; 1924: Scuola elementare di Oppacchiasella; 1945: Osnovna šola Opatje selo (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Opatje selo; 1962: podružnica; 1975: ukinitev

vpisnice 1945-1947/ matični listi 1933-1950/ seznami učencev vpisanih v slovanske šole 1946-1947/ razrednice, dnevniki, tedniki 1947-1962/ finančni plani in poročila 1947, 1957-1961/ spisi 1947-1963/ statistični listi 1948-1961/ poročila o šolskem delu 1949-1964/ delovodniki 1951-1958, 1960-1962

Kmečka hranilnica in posojilnica v Podmelcu (PANG 366)

1909-1931; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1909: Kmečka hranilnica in posojilnica v Podmelcu; 1924: Kmečka posojilnica v Podmelcu, Cassa rurale di prestiti in Piedimelze; 1935: ukinitev

indeks h knjigi posojil/ knjiga pristopnic 1909-1910/ imenik zadružnikov 1909-1931/ depozitna knjiga

slovenščina, italijanščina

Hranilnica in posojilnica v Mirnu (PANG 449)

1897-1949; 0.5 tm (1š 14k); prevzemni seznam

1897: Hranilnica in posojilnica v Mirnu; 1924: Ljudska posojilnica v Mirnu, Cassa popolare di prestiti in Merna; 1935: Cassa rurale di Merna; 1949: ukinitev

zapisniki občnega zbora 1899-1929, načelstva 1902-1925/ knjiga pristopnic, članska knjiga/ pravilnik 1938/ blagajniški razdelilniki, blagajniški dnevniki/ knjige posojil, hranilnih vlog/ knjiga dolžnikov/ računski sklepi 1901-1944/ spisi

slovenščina, italijanščina

Hranilnica in posojilnica Kamnje (PANG 454)

1930-1940; 0.0 tm (1k); arhivski popis

1900: Hranilnica in posojilnica za farno cerkev občine Kamnje; 1924: Ljudska posojilnica za farno občino Kamnje, Cassa popolare di prestiti per il Comune Parochiale di Camigna; 1934: sklep o ukinitvi; 1941: izpis iz zadružnega registra

knjiga izdatkov 1930-1940

slovenščina, italijanščina

Osnovna šola Most na Soči (PANG 665)

1895-2000; 4.6 tm (46 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1818: Ljudska šola Sv. Lucija; 1918: Ljudska šola Sv. Lucija, Scuola popolare di S. Lucia; 1924: Scuola elementare di S. Lucia; 1933: Scuola elementare di Carlo de Marchesetti S. Lucia; 1945: Državna osnovna šola Sv. Lucija; 1952: Osnovna šola Most na Soči; Osnovna šola Dušan Munih Most na Soči; 1885: Ljudska šola Gorenja Trebuša; po 1918: Ljudska šola Gorenja Trebuša, Scuola popolare di Trebussa Superiore; 1924: Scuola elementare del comune di Chiapovano,  Tribussa Superiore; 1945: Državna osnovna šola Gorenja Trebuša; 1962: podružnica; ukinitev; 1900: Ljudska šola Slap ob Idrijci; po 1918: Ljudska šola Slap ob Idrijci, Scuola popolare di Slappe d’Idria; 1924: Scuola elementare di Slappe d’Idria  1945: Državna osnovna šola Slap ob Idrijci; 1962: podružnica; 1971: ukinitev; 1850: Ljudska šola Idrija pri Bači; po 1918: Ljudska šola Idrija pri Bači, Scuola popolare di Idria di Baccia; 1924: Scuola elementare di Idria di Baccia; 1945: Državna osnovna šola Idrija pri Bači; 1962: podružnica; 1973: ukinitev; 1891: Ljudska šola Ponikve; po 1918: Ljudska šola Ponikve, Scuola popolare di Paniqua; 1924: Scuola elementare di Paniqua; 1945: Državna osnovna šola Ponikve; po 1962: podružnica; 1973: ukinitev; 1912: Ljudska šola Tolminski Lom; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Lom di Tolmino; 1945: Državna osnovna šola Tolminski Lom; 1958: ukinitev; 1908: Ljudska šola Police; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Polizze di Monte Santo ; 1846: Ljudska šola Šentviška gora; po 1918: Ljudska šola Šentviška gora, Scuola popolare di Monte San Vito; 1924: Scuola elementare di Monte San Vito; 1945: Državna osnovna šola Šentviška Gora; 1964: podružnica; 1889: Ljudska šola Kanalski Lom; po 1918: Ljudska šola Kanalski Lom, Scuola popolare di Lom di Canale; 1924: Scuola elementare del comune di Canale,  Lom di Canale; 1945: Državna osnovna šola Kanalski Lom; 1964: podružnica; 1913: Ljudska šola Loje; po 1918: Ljudska šola Loje, Scuola popolare di Loia; 1924: Scuola elementare del comune di Gracova Serravalle Loia; 1945: Državna osnovna šola Loje; 1960: ukinitev; Ljudska šola Temljine; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare del comune di Gracova Serravalle, Temeline; 1945: Državna osnovna šola Temljine; 1948: ukinitev; 1896: ekskurendna šola Srednja Trebuša – sedež Krtovšče; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare del comune di S. Lucia d’Isonzo,  Certousce ali Certone; 1945: Državna osnovna šola Srednja Trebuša; 1964: ukinitev; 1893: Ljudska šola Dolenja Trebuša; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare del comune di S. Lucia d’Isonzo,  Tribussa Inferiore; 1945: Državna osnovna šola Dolenja Trebuša; 1964: podružnica; 1907: Ljudska šola Pečine; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare del comune di S. Lucia, d’Isonzo,  Pecine; 1945: Državna osnovna šola Pečine; 1965: podružnica; 1973: ukinitev; 1923: Ljudska šola Stopnik, Scuola popolare di Stopenico; Scuola elementare del comune di Circhina,  Stopenico; 1945: Državna osnovna šola Stopnik; 1966: ukinitev; 1908: Ljudska šola Bukovski Vrh; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare del comune di S. Lucia d’Isonzo,  Vetta di Monte S. Vito; 1945: Državna osnovna šola Bukovski Vrh; 1966: ukinitev; 1953: Kmetijsko-gospodarska šola Most na Soči; 1954: ukinitev

glavni imenik ljudske šole Pečine 1893-1913/ dnevniki in izpitni registri za osnovne šole Dolenja Trebuša, Slap ob Idrijci, Idrija pri Bači, Ponikve, Tolminski Lom, Šentviška Gora, Kal nad Kanalom, Loje, Gorenja Trebuša, Krtovšče 1936-1943/ razrednice osnovne šole Šentviška Gora 1945-1946/ tedniki in razrednice osnovne šole Podmelec 1945-1947/ tedniki, razrednice, urniki, učni načrti, delovodnik osnovne šole Temljine 1945-1948/ tedniki, razrednice, delovodnik, statistika, finance, plani in poročila osnovne šole Loje 1936-1947/ razrednice, tedniki, seznami otrok osnovne šole Kanalski Lom 1945-1948/ razrednice in tedniki osnovne šole Tolminski Lom 1945-1947/ razrednica in tednik osnovne šole Slap ob Idrijci 1945-1946/ tedniki osnovne šole Idrija pri Bači 1943-1946/ zapisniki o izpitih pri izpitni komisiji na Mostu na Soči 1948, 1949, 1955, 1958/ kronike osnovnih šol Most na Soči 1946-1953, Loje 1948-1962, Stopnik 1945-1966, Srednja Trebuša 1947-1963, Ponikve 1945-1970, Bukovski Vrh (Gorski Vrh) 1947-1965, kronika Kmetijsko-gospodarske šole Most na Soči 1953-1954/ matični listi osnovne šole Most na Soči in podružnic 1931-1970/ matične knjige 1938-1965/ statistika 1979-1980/ organizacijska in zaključna poročila 1965-1979/ zapisniki upravnih in strokovnih organov matične šole in podružnic 1949-1980/ statuti, pravilniki, normativni akti 1964-1971/ adaptacija šolske stavbe 1963/ okrožnice 1964-1979/ šolsko glasilo 1961-1969/ letna in organizacijska poročila vzgojno varstvene organizacije Most na Soči 1973-1979/ raziskovalne naloge 1995-2000

slovenščina, italijanščina

Hranilnica in posojilnica v Idrskem (PANG 365)

1908-1926; 0.0 tm (1k); arhivski popis

1908: Kmečka hranilnica in posojilnica v Idrskem pri Kobaridu; 1924: Ljudska posojilnica v Idrskem, Cassa popolare di prestiti in Idersca d’Isonzo, 1927: ukinitev

blagajniška knjiga

slovenščina, italijanščina

Kmečka hranilnica in posojilnica Grgar (PANG 649)

1908-1947; 0.2 tm (1š 6k); arhivski popis

1908: Kmečka hranilnica in posojilnica v Grgarju; 1924: Kmetska posojilnica v Grgarju, Cassa rurale di prestiti in Gargaro; 1935: Cassa rurale in Gargaro; 1947: Kmečka hranilnica in posojilnica Grgar

knjiga pristopnic/ zapisniki načelstva 1931-1943, skupščine 1940-1944, 1947/ knjige posojil, hranilnih vlog, blagajniške knjige 1908-1946

slovenščina, italijanščina

Hranilnica in posojilnica Dobravlje (PANG 617)

1937-1945; 0.1 tm (2k); arhivski popis

knjiga tekočih računov 1940-1945/ knjiga depozitov 1937-1945

italijanščina

Hranilnica in posojilnica v Biljah (PANG 650)

1927-1949; 0.3 tm (1š 4k); arhivski popis

1897: Hranilnica in posojilnica v Biljah; 1924: Posojilnica v Biljah, Cassa di prestiti in Biglia; 1935: Cassa rurale di Biglia

hranilna knjiga 1927-1948/ dnevnik 1941-1949/ knjiga posojil 1929-1949/ spisi

slovenščina, italijanščina

Osnovna šola Miren (PANG 618)

1947-1991; 5.4 tm (54š 1k); arhivski popis

1856: Ljudska šola Miren; po 1918: Ljudska šola Miren, Scuola popolare di Merna; 1924: Scuola elementare di Merna; 1945: Osnovna šola Miren (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Miren; 1950: Nižja gimnazija Miren; 1958: osemletna osnovna šola Miren

Šolske kronike šole in nižje gimnazije Miren 1947-1988 / kronika pionirskega odreda 1974-1981/ vpisnice, dnevniki, tedniki, imeniki matične šole in podružnic 1945-1985/ matični listi 1940-1975/ šolska matica, matična knjiga/ matični listi 1973-1983/ zapisniki sej učiteljskega zbora 1955-1962/ zapisniki pedagoških konferenc 1963-1987/ zapisniki sej delovne skupnosti 1974-1975/ zapisniki sej sveta šole 1965-1981/  zapisniki sej sveta staršev 1987-1996/ finančni plani in poročila 1951-1966/ statistična poročila 1955-1983/ organizacijska in statistična poročila 1948-1975/ letni delovni načrti 1980-1985 / odbrani spisi 1953-1974/ glasilo učencev šole Miren 1978-1991/ odbrani spisi vzgojno varstvenih enot oz. vrtcev Miren, Kostanjevica, Opatje Selo, Bilje 1955-1987

Zadruga vojnih oškodovancev v Trstu – podružnica na Žagi pri Bovcu (PANG 765)

1945-1948; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Zadruga vojnih oškodovancev v Trstu, podružnica na Žagi pri Bovcu; 1948: ukinitev

zapisniki občnega zbora 1945-1946/ okrožnice 1946-1948/ članske izkaznice 1946/ seznami, spisi 1946-1947

slovenščina, italijanščina

Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica (PANG 503)

1944-2014; 16.1 tm (161 škatel, 2 mapi); prevzemni seznam

1952: Osnovna šola Nova Gorica; 1963: Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica; podružnice: 1961-1991 Ajševica, 1961-1962 Kromberk; 1961-1963 Pristava

šolske kronike 1951-1984/ matični listi 1944-1985/ matične knjige 1944-1981/ vpisnice 1958-1970/ seznami otrok 1971-1985/zapisniki delovne skupnosti, delavskega sveta, delegacije delavcev 1973-1982/ zapisniki učiteljskega zbora, komisije za delovna razmerja, pedagoškega sveta, sveta šole, komisijskih pregledov, sej delovne skupnosti 1951-1987/ delovni načrti šole 1970-1985/ pravilniki 1962-1984/ šolsko glasilo 1960-1978/ statistični listi 1962-1971 /zaključni računi 1961-1970/ dnevniki 1951-1970/ dokumentacija o izpitih osnovne šole za odrasle 1959-1970/ priznanja, pohvale 1951-1978/ obvestila, objave za učence 1980-1986/ spisi 1971-1985/ raziskovalne naloge 1986-2004

Zadruga vojnih oškodovancev Zatolmin (PANG 419)

1921-1932; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1921: Zadruga vojnih oškodovancev Zatolmin

zapisniki 1921-1932/ cenitev vojne škode na zemljiščih 1920-1921/ domovinski listi 1921/ pooblastila 1921/ bilance 1921-1931/ spisi 1921-1926

slovenščina, italijanščina

Zadruga vojnih oškodovancev za Bukovico (PANG 408)

1945; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Zadruga vojnih oškodovancev v Trstu, urad Gorica, podružnica v Bukovici

zapisniki občnega zbora 1945/ navodilo zadruge vojnih oškodovancev v Trstu, urad Gorica, podružnica v Bukovici 1945

Tretja stavbena zadruga Renče (PANG 522)

1921-1923; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1921: Tretje stavbeno društvo v Renčah, vpisana zadruga z omejenim jamstvom

računi, potrdila 1921-1923

slovenščina, italijanščina

Slovenska čebelarska zadruga v Gorici (PANG 418)

1903-1947; 0.6 tm (6š 1k); arhivski popis

pred prvo svetovno vojno: Slovensko čebelarsko društvo za Goriško; 1921: Slovenska čebelarska zadruga v Gorici

pravila 1914, 1921/ zapisniki občnega zbora 1915-1946/ seznami članov/ bilance 1923-1930/ spisi 1913-1939/ blagajniška knjiga 1922-1924

slovenščina, italijanščina

Osnovna šola Lokve (PANG 817)

1945-1984; 0.5 tm (5š); prevzemni seznam

1880: Ljudska šola Lokve; po 1918: Ljudska šola Lokve, Scuola popolare di Loqua; 1924: Scuola elementare di Loqua; 1945: Državna osnovna šola Lokve; 1963: podružnica osnovne šole Čepovan; po 1980: ukinitev

Šolska kronika 1950-1980/ šolska matica 1945-1963/ matična knjiga 1964-1968/ matični listi 1945-1963/ delovodniki 1946-1962/ tedniki šolskega dela 1946-1977/ dnevniki 1980-1984/ zapisniki sej šolskega odbora 1955-1967/ odbrani spisi 1946-1962/

Osnovna šola Logje (PANG 391)

1941-1972; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1911: Ljudska šola Logje; po 1918: Ljudska šola Logje, Scuola popolare di Longo; 1924: Scuola elementare di Longo; 1945: Osnovna šola Logje; 1947: Državna osnovna šola Logje; 1964: podružnica; 1970: ukinitev

Šolska kronika 1947-1970/ dnevniki 1942-1943/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo1946-1947/ tednik in razrednica 1947-1948/ statistična in organizacijska poročila 1948-1964/ šolska matica 1941-1970/ matični listi 1941-1962/ matične knjige 1962-1972

slovenščina, italijanščina

Dom upokojencev Gradišče, Gradišče nad Prvačino (PANG 716)

1922-1982; 1.1 tm (11š 2k); arhivski popis

1922: Casa di salute-Villa buon consiglio; Umobolnica usmiljenih bratov Stara Gora; Dom onemoglih Stara Gora; 1948: Dom onemoglih Srebrnič Jožefa Renče; 1952: Dom ostarelih in onemoglih Gradišče; 1955: Dom počitka upokojencev in oskrbovancev Gradišče; 1957: Dom starih in onemoglih Gradišče; 1962: Dom za stare Gradišče; 1978: Dom upokojencev Gradišče

registracija 1956-1959/ pravila in statut 1954-1955, 1970-1971/ zapisniki sej 1948-1980/ poslovna poročila 1958-1979/ statistična poročila/ finančni načrti 1949-1965, zaključni računi 1956-1979/ evidence inventarja 1948-1952/ personalna dokumentacija 1949-1953/ investicijsko- tehnična dokumentacija adaptacij, dozidave in naprav stavbe na Gradišču 1964-1980/ kartoteke oskrbovancev 1947-1948/ matična knjiga oskrbovancev 1922-1964/ matična knjiga delavcev in uslužbencev/ ambulantne knjige 1973-1982/ raportne knjige 1968-1982/ jedilni listi 1948-1954/ spisi 1947-1979/ delovodniki 1955-1975/ fotografije/ Dom upokojencev Gradišče, 70 let dejavnosti, 40 let Doma upokojencev Gradišče, 10 let preselitve v novo stavbo, publikacija 1992

slovenščina, italijanščina

Center za socialno delo Ajdovščina (PANG 1011)

1948-2014; 4.6 tm (44 škatel, 4 kartoteke); arhivski popis

pred 1982:  socialna služba v sklopu občinskih služb (odsek za socialno skrbstvo) in samoupravnih interesnih skupnosti (Občinska skupnost socialnega varstva, Občinska skupnost socialnega skrbstva); 1982: Center za socialno in svetovalno delo Ajdovščina; 1992: Center za socialno delo Ajdovščina

dokumentacija o poslovanju z drugimi organizacijami socialnega skrbstva 1971-1982/ zapisniki o prenosu zadev socialnega skrbstva in drugi zapisniki 1975-1978/ letna statistična poročila 1976-1980/ plani socialnega skrbstva v občini Ajdovščina 1975-1981/  gradivo o financiranje socialnega skrbstva 1974-1979/ nezakonski otroci 1948-1952/ posvojitve 1949-1980/ zapisniki komisije za pomoč odpuščenih obsojencev 1958-1965/ rejništvo 1962-1976/ socialno varstvo 1962-1980/ skrbništvo 1962-1981/ patronažna služba 1965-1971/ kartotečna kazala 1962-1981/  15 let Centra za socialno delo Ajdovščina, publikacija 1997

Združeni Zdravstveni dom Nova Gorica (PANG 495)

1951-1991; 2.8 tm (28š); arhivski popis

1947-1949: Odsek za socialno skrbstvo in zdravstvo pri OLO Gorica; 1949-1952: Poverjeništvo za ljudsko zdravstvo pri OLO Gorica; 1953-1954 Okrajni zdravstveni dom Gorica – Nova Gorica; 1955-1977: Zdravstveni dom Nova Gorica; 1978-1991: Združeni zdravstveni dom Nova Gorica, TOZD Zdravstveni dom Nova Gorica, TOZD Zdravstveni dom Tolmin, TOZD ZD Ajdovščina, TOZD Zobozdravstvo Nova Gorica, TOZD Skupne službe Šempeter pri Gorici; 1991: Osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica, Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Ajdovščina, Zdravstveni dom Tolmin

statuti, pravilniki in samoupravni sporazumi 1975-1988/  plani 1981-1990/  zaključni računi za leta 1978-1988/ zapisniki sej zborov delavcev, delavskih svetov, centralnega delavskega sveta, kolegija direktorjev 1978- 1991/ spisi 1976-1991/ zbirna statistična poročila o delu zdravstvenih postaj, ambulant, posvetovalnic in drugih zdravstvenih služb 1951-1980/ dokumentacija o preureditvi stavbe na Idrijski 1 v Ajdovščini za potrebe zdravstvenega doma 1981-1984/ ustanovitev zdravstvenega centra 1981/ dokumentacija o organiziranosti zdravstva v severnoprimorski regiji 1982

Osnovna šola Log pod Mangartom (PANG 596)

1938-1972; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1894: Ljudska šola Log pod Mangrtom; po 1918: Ljudska šola Log pod Mangrtom, Scuola popolare di Brettto; 1924: Scuola elementare di Bretto ; 1945: Ljudska šola Log (pod zavezniško vojaško upravo); 1945: privatna osnovna šola Log; 1947: Državna osnovna šola Log; 1963: podružnica; 1972: ukinitev

Šolska kronika 1945-1972/ dnevnik 1938-1939/ kataloga šole pod zavezniško vojaško upravo 1945-1946/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo1946-1947/ razrednice 1947-1956/ imeniki 1956-1966/ delovodnik 1947-1963/ šolska matica 1947-1963 matični listi otrok 1940-1962

Zavod za socialno medicino in higieno Gorica, Nova Gorica (PANG 756)

1953-2013; 4.2 tm (42 škatel); arhivski popis

1951: Higienski zavod Gorica; 1954: Okrajni higienski zavod Gorica; 1961: Zavod za zdravstveno varstvo Gorica; 1975: Zavod za socialno medicino in higieno Gorica; 1992:Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

registracija 1969-1980/ samoupravni akti 1969-1980/ zapisniki sej 1969-1980/ programi dela 1970-1980/ poslovna poročila, finančni načrti in zaključni računi 1962-1980/ statistična poročila 1958-1980/ poročila o delu zdravstvenih služb in dispanzerjev 1953-1980/ poročila in statistika o porodih 1955-1980/ poročila o nesrečah pri delu 1956/ evidence nalezljivih bolezni 1956-1980/ evidence o zdravstveni neoporečnosti živil 1953-1976

Osnovna šola Log Čezsoški (PANG 372)

1946-1947; 0.0 tm (1m); (arhivski popis)

1945: Osnovna šola Log Čezsoški; 1947: ukinitev

vpisnica 1946-1947

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – Območna enota Nova Gorica (PANG 938)

1883-1996; 2.4 tm (24š); arhivski popis

Bolniške blagajne goriške pokrajine: poslovalnice v Ajdovščini, Tolminu, Idriji; 1947: filiala Državnega zavoda socialnega zavarovanja v Ajdovščini, ekspoziture  Nova Gorica, Tolmin, Idrija; 1952: Okrajni zavod za socialno zavarovanje Tolmin, podružnica Idrija, Okrajni zavod za socialno zavarovanje Nova Gorica, podružnica Ajdovščina; 1954 Okrajni zavod za socialno zavarovanje Gorica, podružnica Tolmin, Ajdovščina; 1971: Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja SRS Ljubljana, Območna enota Nova Gorica; 1992: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, območna enota Nova Gorica

delovne knjižice in drugi osebni dokumenti iz raznih držav 1883-1996

Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Šempeter pri Gorici (PANG 409)

1945-2015; 29.6 tm (182 škatel, 141 knjig); arhivski popis (del gradiva)

1945: Civilna bolnica Vipava; 1945: Bolnica za infekcijske bolezni Ajdovščina; 1950: Bolnica za kostno tuberkulozo Šempeter pri Gorici; 1952: Bolnica za predšolsko invalidno mladino Stara gora; 1956: Splošna bolnica Gorica; 1975: Splošna bolnišnica dr. Franc Derganc Nova Gorica; 1992: javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica »dr. Franc Derganc« Nova Gorica

ustanovitev, registracija, statusne spremembe 1956-1975/ statuti, pravilniki in drugi samoupravni akti 1956-1975/ zapisniki sej upravnih, samoupravnih in strokovnih organov ter političnih organizacij 1956-1974/ delovni programi, finančni načrti in poslovna poročila 1955-1974, zaključni računi 1955-1972/ matične knjige 1945-1986/ ambulantni protokoli 1945-1966/ operacijski protokoli 1945-1952/ rentgenski protokoli 1945-1949/ protokoli TBC dispanzerja 1946/ popisi bolezni 1945-1947/ evidenca nalezljivih bolezni 1960-1969/ knjige porodov 1956-1964/ zapisniki komisije za dovolitev splava 1962, 1964/ knjiga umrlih 1945-1962/ obdukcijski zapisniki 1973-1975/ knjiga gostov 1951-1954/ indeks 1958-1984/ zdravniška poročila o vzrokih smrti 1971-2001/ knjiga prijav nalezljivih bolezni 1986-1988/ knjiga prijav aktivne tuberkuloze (Vipava) 1955-1988/ knjiga prijav aktivne tuberkuloze 1990/ knjiga smrti (interni oddelek) 1969-1982/ knjiga UZ ledvic 1993-1997/ knjiga UZ organov 1993-2001/ operacijski protokoli internega oddelka 2004-2005/ medicinsko-tehnični posegi 2002-2005/ dnevnik porabe mamil 1986-2007/ ambulantne sprejemne knjige, internistična prva pomoč (IPP) 2010-2015/

Osnovna šola Lipa (PANG 518)

1945-1962; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1845: omemba poučevanja; 1910: Ljudska šola Lipa; po 1918: Ljudska šola Lipa, Scuola popolare di Lippa; 1924: Scuola elementare di Lippa; 1945: Osnovna šola Lipa (pod zavezniško vojaško upravo); 1948: Državna osnovna šola Lipa; 1950: ukinitev

šolska kronika 1947-1962/ dnevniki, razrednice, tedniki 1945-1949/ spisi 1945-1949/ matični listi 1944-1948/ šolska matica 1934/ delovni načrti 1948-1949/ statistični listi 1948-1949

Lekarna Tolmin (PANG 968)

1992-1993; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1947: Okrajna lekarna Tolmin s podružnicami v Bovcu, Kobaridu in na Mostu na Soči; 1962: Lekarna Tolmin z enotami v Bovcu, Kobaridu in na Mostu na Soči; 1980: priključitev  k Centralni lekarni Nova Gorica (Goriška lekarna Nova Gorica); 1993: izločitev Tolminske lekarne iz Goriške lekarne, ustanovitev javnega zavoda Tolminske lekarne; 1994: ustanovitev zasebne Lekarne Tolmin

podatki o poslovanju Tolminske lekarne 1992-1993/ poročilo o popisu sredstev in virov sredstevna dan 30.6.1993/ predlog delitvene bilance za Tolminske lekarne 1993/ pregled prometa in stanja zalog blaga v lekarni1993/ periodični obračun 1993/ volilni imenik zaposlenih 1993/ osnutek sklepa o izločitvi lekarniških enot na področju občine Tolmin iz javnega zavoda Goriške lekarne in osnutek odloka o ustanovitvi  javnega zavoda Tolminske lekarne

Osnovna šola Lepena (PANG 599)

1946-1962; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1910: potovalna šola Lepena (Soča) ; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Lepena; 1945: Osnovna šola Lepena; 1963: ukinitev

šolska kronika 1952-1961 /razrednica 1946/razrednica in tednik šolskega dela 1946-1947/razrednice 1953-1956/ imeniki 1956-1962/ matični listi otrok 1952-1962/

Ambulanta za akupunkturo (PANG 946)

1983-2003; 0.8 tm (8š); arhivski popis

1983: ambulanta v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica; 2003: prepoved  pogodbenega delovnega razmerja in ukinitev ambulante

zdravstveni kartoni 1983-2003/ knjiga pacientov 1983-2003/ spisi 1983-2003/ diplome o opravljenih tečajih, potrdila o udeležbi na kongresih 1982-1988

Osnovna šola Kromberk (PANG 265)

1882-1962; 0.5 tm (5š 1 zvezek); arhivski popis

1883: Ljudska šola Kromberk; po 1918: Ljudska šola Kromberk, Scuola poplare di Moncorona; 1924: Scuola elementare di Moncorona; 1945: Osnovna šola Kromberk (pod zavezniško vojaško upravo); 1945: Državna osnovna šola Kromberk; 1961: podružnica; 1963: ukinitev

šolska kronika 1882-1910/ razrednica 1899-1900/ / inventurna knjiga knjižnice 1947-1956/ proračunske knjige 1959-1961/ statistična in organizacijska poročila 1945-1962/ tedniki šolskega dela 1947-1962/ razredni katalog 1945-1946/ seznami učencev vpisanih v slovanske šole 1946-1947/ vpisnice 1946-1947/ matični listi 1937-1959/ matična knjiga 1939-1962/ zaključni račun 1961/ delovodnik 1947-1956/ knjiga inšpekcij 1949-1961, odbrani spisi 1958, 1959

Primorska srečanja, revija za družboslovje in kulturo, Nova Gorica (PANG 407)

1966-2004; 3.2 tm (32š); arhivski popis

1966: Goriška srečanja; 1969: Srečanja, revija za družbena vprašanja; 1977: Primorska srečanja, revija za družboslovje, gospodarstvo in kulturo; 1990: Primorska srečanja, revija za družboslovje in kulturo

zapisniki sej sveta uredništva 1984-1994/ delovni in finančni plani, poročila o delu in finančna poročila 1984-1992/ seznam naročnikov revije 1993/ obračuni avtorskih honorarjev 1981-1990/ prispevki za objavo v posameznih številkah revije, neobjavljeni prispevki/ spisi 1966-1973, 1985-1996/ delovodnik 1966-1975

Osnovna šola Krn (PANG 1016)

1946-1973; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1906: ekskurendna, potovalna šola Krn; 1933: scuola elementare di Ursina, Montenero; 1946: Osnovna šola Krn; 1964: podružnica; 1973: ukinitev

Šolska kronika 1946-1973/šolska matica in kazalo 1947-1968/matični listi 1949-1964

OKO, časopis za Goriško (PANG 981)

1993-1998; 1.9 tm (19š); prevzemni seznam

21.10.1993: Oko, štirinajstdnevnik za Goriško; 4.9.2003: konec izhajanja 

časopisi, fotografije, spisovno gradivo, plakete, publikacije

Osnovna šola Kred (PANG 390)

1942-1973; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1853: Ljudska šola Kred; 1918: Ljudska šola Kred, Scuola popolare di Creda; 1924: Scuola elementare di Creda; 1945: Osnovna šola Kred (pod zavezniško vojaško upravo); 1961: podružnica; 1973: ukinitev

Šolska kronika 1948-1973/ dnevniki 1942-1943/ vpisnice 1945-1947/organizacijska poročila 1957-1961/statistični listi in poročila 1948-1953/šolska matica  1938-1967 po vpisu v šolo/ matična knjiga 1966-1973/ zapisniki sej šolskega odbora 1957-1961

slovenščina, italijanščina

Športnorekreacijski zavod Police Ajdovščina (PANG 738)

1977-1991; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1977: Športnorekreacijski zavod Police Ajdovščina; 1991 vključen v Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina

registracija 1977/ poročilo o delu in finančno poročilo 1978-1989/ zapisniki sej delavskega sveta, delovne skupnosti, osnovne organizacije sindikata 1978-1991/ zapisniki sej sveta Športnorekreacijskega zavoda Police 1978-1990/ samoupravni sporazum, statut, pravilniki 1985 – 1989/ pogodba o opravljanju računovodskih storitev 1989

Opomba:
1991 Športnorekreacijski zavod Police vključen skupaj z  Zavodom Vojkova delavska univerza in Zavodom za kulturoAjdovščina v Javni zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina (PANG 937)

Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica (PANG 865)

1962-1991; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1962: Zavod za spomeniško varstvo Gorica – Nova Gorica; 1982: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica – Nova Gorica

statut, pravilniki in drugi samoupravni akti 1973-1983/ zapisniki sej zbora delavcev, sveta in komisij 1969-1990/ analiza srednjeročnega plana 1981-1985 z oceno za leto 1985, analiza razvojnih možnosti varstva naravne in kulturne dediščine v občini Nova Gorica/ vprašalniki popisa kulturne dejavnosti za leta 1984, 1985 in 1987/ statistična poročila 1985-1991/ dnevnik storitev 1962/ evidenca štampiljk 1962-1973/ posamezni spisi 1972-1983

Osnovna šola Kostanjevica na Krasu (PANG 515)

1947-1964; 1.1 tm (11š); arhivski popis

1859: Ljudska šola Kostanjevica na Krasu; po 1918: Ljudska šola Kostanjevica na Krasu, Scuola popolare di Castagnevizza; 1924: Scuola elementare di Castagnevizza; 1945: Osnovna šola Kostanjevica na Krasu (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Kostanjevica na Krasu; 1964: podružnica

razrednice, dnevniki, tedniki 1946-1964/ pravilniki 1962-1963/spisi 1947-1964/ finančni plani in poročila 1947-1964/ delovodniki 1947-1956

Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina (PANG 937)

1991-2003; 0.4 tm (4 arhivske škatle); arhivski popis

1991 – 2002: Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina (Vojkova delavska univerza, Športno rekreacijski zavod Police in Zavod za kulturo)

zapisniki sej sveta zavoda 1991/ zapisniki sestanka o organizaciji in sistematizaciji1992-1995/ zapisniki o odpiranju ponudb za sanacijo bazena 1995-2001/ zapisniki sestankov vodij enot zavoda 1992,1994/ dokumentacija v zvezi z reorganizacijo zavoda 1998-2002/ plani dela 1992-2003/ poročila o delu 1997-2002/ zaključni račun za leto 1991

Zavod za kulturo Ajdovščina (PANG 622)

1968-1994; 0.9 tm (9š); arhivski popis

1976 – 1991: Zavod za kulturo Ajdovščina (Lavričeva knjižnica, Mestni kino in Pilonova galerija)

pravilniki in drugi samoupravni akti 1976-1989/ zaključni računi 1977-1990/ poročilo o delu 1978-1989/ zapisniki zbora delavcev 1977-1991/ zapisniki inventarne komisije1977-1991/ pošta 1977-1989/ finančni in delovni načrti 1979-1990/  razpisi 1977-1991/ srednjeročni plan 1981-1985/ spisi 1982-1989/ poročilo o investicijah1985-1988/ volitve1986

Osnovna šola Kobarid (PANG 389)

1926-2007; 4.8 tm (44 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1785: trivialka v Kobaridu; Ljudska šola Kobarid; 1916-1917: Educatorio di Caporetto; 1918: Ljudska šola Kobarid, Scuola popolare di Caporetto; 1924: Scuola elementare di Caporetto; 1945: Slovenska osnovna šola Kobarid (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Kobarid; sedemletna osnovna šola Kobarid; 1952-1958: Osnovna šola Kobarid in Nižja gimnazija Kobarid; 1958: osemletna osnovna šola Kobarid; 1968: Osnovna šola Simon Gregorčič Kobarid; 1875: Ljudska šola Livek; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Luico; 1945: privatna in osnovna šola pod zavezniško vojaško upravo; 1947: Državna osnovna šola Livek; 1962: podružnica

gradivo šolske kuhinje (1949-1950); zapisniki sej šolskega odbora nižje gimnazije in osnovne šole (1955-1970); zapisniki sej sveta šole (1962-1994), zapisniki sej finančne komisije (1971-1973), zapisniki sej kadrovske komisije (1972-1973), zapisniki sej upravnega odbora (1964-1970), zapisnik sestanka učiteljev občine Kobarid (1956), zapisnika sej delovne konference (1961-1962), zapisniki sej sveta staršev (1976-1984), zapisniki roditeljskih sestankov (1954-1979), zapisnik komisije za oceno kvalitete dela (1979), zapisniki odbora za medsebojna razmerja (1974-1983), zapisniki samoupravne delavske kontrole (1974-1982), zapisnika gradbenega odbora in komisije za tehnični pregled zgrajenega objekta (1978-1983), zapisniki sej zbora delavcev (1966-1994), zapisniki učiteljskih konferenc sedemletke (1948-1950), zapisniki učiteljskih konferenc Nižje gimnazije Kobarid (1950-1957), zapisniki konferenc in poročila za osemletko, nižjo gimnazijo in dopolnilno šolo za otroke padlih borcev (1957-1958), zapisniki konfer