Napotki za uporabo vodnika

Za vsak fond ali zbirko v vodniku smo pripravili naslednje podatke: naslov fonda ali zbirke, signatura, mejne letnice gradiva, količina gradiva (izražena v tekočih metrih in tehničnih enotah), pripomočki za uporabo, podatki o ustvarjalcih, vsebina fonda ali zbirke, jezik v gradivu.

Primer:

NASLOV IN SIGNATURA FONDA ALI ZBIRKE: Okrajno sodišče Bovec (PANG 242)
MEJNE LETNICE GRADIVA; KOLIČINA GRADIVA; PRIPOMOČKI ZA UPORABO: 1840-1943; 10.0 tm (95 škatel, 11 knjig); arhivski popis
PODATKI O USTVARJALCIH GRADIVA: Okrajno sodišče Bovec, Bezirksgericht Flitch, Giudizio distrettuale di Plezzo, Pretura di Plezzo; 1947: ukinitev
VSEBINA FONDA ALI ZBIRKE: civilne zadeve do 1929: pravdne 1918-1929, zapuščinske-varstvene-skrbstvene 1840-1929, izvršilne 1920-1929, zemljiško-knjižne 1901-1929, vojna škoda 1921-1923, ostale 1918-1929/ civilne zadeve po 1929: civilni spisi …
JEZIK V GRADIVU: nemščina, slovenščina, italijanščina

NASLOV FONDA ALI ZBIRKE (SIGNATURA): za ime fonda ali zbirke smo izbrali zadnji, najdlje uporabljen ali najbolj znan naziv ustvarjalca gradiva. Če pa iz samega naziva ni razviden njegov sedež, je ta posebej zapisan ob nazivu fonda. V nekaterih primerih je sedež težko določiti in ga zato nismo navedli. Signatura fonda ali zbirke je sestavljena iz dogovorjene kratice za Pokrajinski arhiv v Novi Gorici in številke fonda ali zbirke (PANG št.)

MEJNE LETNICE GRADIVA: v tej rubriki je dosledno zapisana prva in zadnja letnica ohranjenega gradiva za posamezni fond oz. zbirko, vključno s spisi, ki so nastali pred formalnim začetkom delovanja ustvarjalcev fonda, in s spisi, nastalimi že po njegovi ukinitvi. Mejne letnice ne pomenijo, da gradivo pokriva vse obdobje. Podrobnosti in posebnosti so razvidne iz opisa vsebine gradiva.

KOLIČINA GRADIVA: količino arhivskega gradiva merimo v tehničnih enotah in v tekočih metrih. Tehnične enote so mape, fascikli, arhivske škatle, knjige, zvitki, albumi, koluti in kosi. Skoraj vse gradivo je shranjeno v arhivskih škatlah. Za orientacijo naj služi podatek, da v eno arhivsko škatlo lahko spravimo 10 cm (0,1 tm) gradiva, kar ustreza približno 1000 spisom. Podatek o tekočih metrih je relativen. Držali smo se določila, da je ena arhivska škatla 0,1 tm, čeprav niso vse enako zapolnjene.

PRIPOMOČKI ZA UPORABO: upoštevali smo le dve vrsti pripomočkov, in sicer: arhivski popis za fonde, ki so bili natančneje strokovno obdelani v našem arhivu, in prevzemni seznam v primerih, ko je ustvarjalec samostojno ali s sodelovanjem arhiva pripravil primeren razvid nad gradivom. Če teh pripomočkov ni, se v večini fondov znajdemo s pomočjo raznih spisovnih evidenc, ki so nastajale hkrati z gradivom. Te evidence smo vpisali pri vsebini gradiva za posamezne fonde, večinoma so to fondi povojne uprave, ki še niso podrobneje obdelani.

PODATKI O USTVARJALCIH ARHIVSKEGA GRADIVA: pri fondih, kjer so podatki o ustvarjalcih že ugotovljeni in preverjeni, jih navajamo v skrčeni obliki. Zajemajo čas ustanovitve oz. začetka delovanja posameznega ustvarjalca, glavne statusne in organizacijske spremembe, razvidne v spremembah njegovega naziva, ter prenehanje delovanja. Če ustvarjalec še deluje, navajanje podatkov praviloma zaključimo z mejno letnico prevzetega gradiva. Upoštevali smo tudi naziv v tujem jeziku, če je bil za ustvarjalca uradno veljaven.

VSEBINA FONDA OZIROMA ZBIRKE: pripravljalci vodnika smo imeli glede na količino, ohranjenost, urejenost in pomembnost gradiva pri opisu vsebine različne pristope. Naš namen je bil predvsem podati osnovni pregled nad gradivom, podrobnejše podatke pa naj bi uporabnik poiskal v arhivu. Opis vsebine torej ni popis gradiva, ampak praviloma sumarni prikaz posameznih zvrsti najbolj tipičnega, najzanimivejšega in najpogosteje zastopanega gradiva. Pri naštevanju zvrsti gradiva so navedene njegove mejne letnice, kadar so te natančno znane in se ne ujemajo z mejnimi letnicami fonda ali zbirke. Da bi skrajšali in poenostavili opis vsebine gradiva pri občinah do leta 1945 oz. 1947 smo v uvodu pred naštevanjem posameznih fondov izpostavili osnovne kategorije klasifikacijskega načrta, ki je bil v veljavi po letu 1923. Pri posameznem fondu občin pa nato uporabnik izve, za katero obdobje se je ta način ureditve ohranil.

JEZIK V GRADIVU: jezik smo vpisali v primerih, ko ustvarjalec ni uporabljal samo slovenskega jezika, ali pa je uporabljal le tuj jezik.

Za iskanje po vodniku fondov in zbirk uporabite iskalnik.