Povzetek

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je najmlajši izmed šestih regionalnih arhivov v Sloveniji. Prvi pregled fondov in zbirk je pripravil ob desetletnici delovanja leta 1982. Stanje arhivskega gradiva se je od takrat precej spremenilo. Leta 1987 je bila dograjena nova arhivska stavba, kar je omogočilo prevzemanje večjih količin gradiva. Večje število zaposlenih pa je pripomoglo k izpopolnitvi njegove strokovne obdelave. Pridobitev pa je za arhiv predstavljala tudi vpeljava računalniškega programa, izdelanega posebej za vodenje registra in za strokovno obdelavo gradiva. Vse te spremembe so bile spodbuda k izdaji novega vodnika po fondih in zbirkah.

V vodniku je na kratko predstavljen razvoj arhiva in njegove dejavnosti, naštete so vse dosedaj izdane publikacije in objavljen seznam zaposlenih od njegovih začetkov do današnjega dne.

Glavni in najobsežnejši del vodnika predstavlja popis fondov in zbirk. Ob izdaji vodnika je hranil arhiv 786 fondov in zbirk, oziroma nekaj več kot 2000 tekočih metrov gradiva. Za vsak fond oziroma zbirko so v vodnik vnešeni naslednji podatki: zaporedna številka fonda ali zbirke, ime fonda ali zbirke, mejne letnice gradiva, količina in pripomočki za uporabo, podatki o ustvarjalcih gradiva, kratka predstavitev vsebine gradiva ter jezik v fondu ali zbirki, če ni izključno slovenski. Fondi zbirke so razvrščeni v naslednje glavne skupine: uprava do 1945 (1947), uprava po 1945 (1943), pravosodje, gospodarstvo in bančništvo, vzgoja in izobraževanje, kultura in znanost, zdravstvo in sociala, politične stranke in družbenopolitične organizacije, društva, zemljiška gospostva, osebni in rodbinski fondi ter arhivske zbirke. Za lažjo orientacijo po gradivu je na koncu objavljen krajevni indeks fondov in zbirk. Posamezno skupino fondov in zbirk dopolnjujejo fotografije najzanimivejših arhivskih dokumentov. Sestavni del vodnika pa so tudi fotografije stavbe, prostorov in kolektiva.