O nastanku vodnika

Priprava vodnika: Vlasta Tul (urednica), Metka Nusdorfer Vuksanović, Aleksandra Pavšič Milost, Jurij Rosa, Ivanka Uršič in Lilijana Vidrih Lavrenčič
Izdal in založil: Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
Ravnatelj: Matjaž Grobler
Lektorica: Dorica Nadoh
Oblikovalec: Iztok Gorkič
Fotografije: Foto atelje Pavšič-Zavadlav in Matjaž Grobler
Tisk: Grafika Soča, Nova Gorica 1997
Naklada: 500 izvodov


CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
930.253 (497.4 Nova Gorica) (083.8)

POKRAJINSKI arhiv (Nova Gorica)

Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici /[priprava vodnika Vlasta Tul (urednica) … [et al.] ; fotografije Foto atelje Pavšič-Zavadlav in Matjaž Grobler]. – V Novi Gorici : Pokrajinski arhiv, 1997

1. Gl. stv. nasl. 2. Tul, Vlasta
68962048

Na podlagi mnenja Ministrstva za kulturo št. 415-1002/97 – mb/sp z dne 12. 8. 1997 šteje publikacija med proizvode, za katere se plačuje 5% davek od prometa proizvodov.


Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici

Ob srebrnem jubileju delovanja Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici dajemo raziskovalcem, ljubiteljem zgodovine ter drugim uporabnikom v roke pregled vse pisne kulturne dediščine severnoprimorskega območja, ki se je v 25-ih letih zbrala v naših depojih. V tej zakladnici je tudi veliko dokumentov, ki pričajo o prizadevanjih Primorcev za priključitev k matični domovini. Ker praznujemo letos 50. obletnico uresničitve te želje, naj pričujoča publikacija prispeva k praznovanju tega spomina.

Matjaž Grobler
ravnatelj
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici

Nova Gorica, septembra 1997