Skoči na vsebino

Seminar za STROKOVNO USPOSABLJANJE uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA (Ur. l. RS 30/2006, 51/2014, čl. 39) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS 66/2016) organiziramo

seminar za STROKOVNO USPOSABLJANJE uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom

Seminar bo enodnevni in bo potekal v prostorih Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Trg E. Kardelja 3, pritličje (vhod s parkirišča za stavbo arhiva).

KDAJ: v torek, 7. maja 2024 od 9. do 14.45 ure

Seminar je v prvi vrsti namenjen uslužbencem, ki so na osnovi 39. člena ZVDAGA dolžni opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Priporočamo ga tudi vodilnim in vodstvenim delavcem javnopravnih oseb, predstojnikom izpostav, enot, podružnic, ipd. Na seminarju bodo predavali uslužbenci Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici.

Udeleženci  bodo imeli po strokovnem usposabljanju možnost opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Pri določitvi datuma preizkusa bomo upoštevali želje prijavljenih kandidatov.

Program seminarja obsega seznanitev udeležencev z naslednjimi vsebinami:

– dokumentarno gradivo;
– dokumentarno gradivo, ki ima lastnosti arhivskega gradiva;
– namen varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva;
– dolžnostih javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva;
– pravila pisarniškega poslovanja glede dokumentarnega gradiva;
– način urejanja dokumentarnega gradiva v tekoči in stalni zbirki;
– način varovanja dokumentarnega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo;
– roki hrambe dokumentarnega gradiva;
– način in postopek odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva;
– varstvo tajnosti, zasebnosti in varstvo osebnih podatkov;
– način in postopek izročanja arhivskega gradiva arhivu;
– osnove s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki.

PRIJAVE sprejemamo do vključno petka, 26. aprila 2024

prijavnica v PDF formatu

na naslov: POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica ali na e-pošto: pa-ng@pa-ng.si.

Kotizacija za seminar je določena s sklepom Ministrstva za kulturo št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 60€ na udeleženca. Plača se jo na podlagi izdanega računa po izvedenem seminarju.

Vsakemu udeležencu pripada gradivo za seminar, ki ga prejme v elektronski obliki.

Prijavi za seminar lahko priložite že tudi prijavo na preizkus. Prijavi na preizkus priložite kopijo spričevala o zaključeni izobrazbi (kandidati morajo imeti najmanj srednješolsko izobrazbo). O datumu preizkusa vas bomo pravočasno obvestili.

Cena preizkusa strokovne usposobljenosti je določena s sklepom Ministrstva za kulturo RS št. 625-1/2018-2 z dne 1. 3. 2018 in znaša 50€ na udeleženca.

 

Dostopnost