Skoči na vsebino

Nov pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Dne  5.11.2016 je začel veljati nov Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 66/2016; v nadaljevanju: pravilnik), ki je nadomestil Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08).

Pravilnik na nov način ureja sistem obveznega dopolnjevanja in obnavljanja pridobljenega strokovnega znanja, s čimer se nadomešča dosedanji sistem zbiranja kreditnih točk. 

NAZIV STORITVE

Obvezno dopolnjevanje in obnavljanje pridobljenega strokovnega znanja

Javnopravne osebe morajo skrbeti za ohranjanje, materialno varstvo, celovitost in urejenost dokumentarnega gradiva, ki ga prejmejo ali nastaja pri njihovem delu, dokler ni iz njega odbrano arhivsko gradivo. Za izvajanje omenjenih zakonskih nalog morajo  zagotoviti ustrezne materialne, kadrovske in finančne pogoje, kamor spada tudi izobraževanje uslužbencev, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom. Slednji morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu, po opravljenem preizkusu pa morajo znanje redno obnavljati in dopolnjevati.

Podrobnejši pogoji za strokovno usposobljenost in preizkus strokovne usposobljenosti ter potek obveznega dopolnjevanja in pridobivanja dodatnega strokovnega znanja, so določeni z zgoraj omenjenim pravilnikom:

KDO

  • Uslužbenci, ki v sodelovanju s predstojnikom ali drugim pooblaščenim uslužbencem pri javnopravni osebi skrbijo za sprejem, evidentiranje in odpravo dokumentarnega gradiva v glavni pisarni, usklajevanje in nadziranje ravnanja z dokumentarnim gradivom pred prenosom v stalno zbirko, varovanje dokumentarnega gradiva v stalni zbirki ter odbiranje in izročitev arhivskega gradiva pristojnemu arhivu.
  •  Delavci ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, so dolžni opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti pa redno obnavljati in pridobivati dodatno strokovno znanje, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

KJE IN KAKO

Vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti se morajo udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga za  področja iz drugega odstavka 3. člena pravilnika organizirajo pristojni arhivi.

Triletno obdobje za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja iz prvega odstavka 10. člena začne teči z dnem 5. 11. 2016, razen v primerih postopkov, povezanih z izobraževanji za pripravo na preizkus in preizkusi strokovne usposobljenosti, začetih pred začetkom veljavnosti novega pravilnika, ki se dokončajo v skladu z določbami Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08).

PRISTOJNI ORGANI za izvajanje strokovnih izobraževanj

Strokovna izobraževanja organizirajo pristojni javni arhivi, ki vodijo tudi pregled nad opravljenimi izobraževanji. V ta namen jim osebe iz prvega odstavka 10. člena pravilnika posredujejo ustrezna dokazila.

Dostopnost