Skoči na vsebino

Vidnejši prevzemi arhivskega gradiva v letu 2012


GOSPODARSTVO

Tekstina Ajdovščina (PANG 718)

 

mejne letnice gradiva: 1949-2012; prevzeta količina: 0,5 tm (5 š)

 

vsebina: interna glasila, matične knjige zaposlenih, fotografije delovnega procesa, prostorov, zaposlenih, prireditev

 

Salonit Anhovo (PANG 509)

 

mejne letnice gradiva: 1958-1996; prevzeta količina: 5,6 tm (56 š)

 

vsebina: splošni akti, zapisniki organov upravljanja, investicijski programi

 

Kmetijska zadruga Goriška Brda (PANG 1139)

 

mejne letnice gradiva: 1948-1964; prevzeta količina: 8,9 tm

 

vsebina: gradivo kmetijskih delovnih in kmetijskih zadrug z območja Goriških Brd, ki so se množično ustanavljale po koncu druge svetovne vojne in se v poznejših letih postopno združevale. Iz njih je nastala Kmetijska zadruga Gorška Brda, predhodnica današnje Vinske kleti Goriška Brda na Dobrovem.

 


VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

 

 


UPRAVA IN JAVNE SLUŽBE PO LETU 1945

Skupščina občine Ajdovščina (PANG 85)

 

mejne letnice gradiva: 1989-1995; prevzeta količina: 2,3 tekočega metra  (23 arhivskih škatel)

vsebina: 

gradbena dokumentacija 1989-1995:  trgovina v Črničah, daljnovod (D), transformatorska postaja (TP) in nizkonapetostno omrežje (NNO) Štrancarji,D Ajdovščina-Razdrto, Mlinotest – hala za proizvodnjo keksov, predelava TP Ajdovščina, dom JLA v Ajdovščini, kablovod (K) Lože-Manče-Podraga, K Ajdovščina – TP hotel, oddajni center na Nanosu, meteorni odvodnik učnega centra Vipava, K –TP Vipava – klet, Kertelj Bogdan,,, – adaptacija skladišča v trgovski lokal, kanalizacija Ajdovščina – zahod, MIP – adaptacija mesnice v Ajdovščini, OŠ Podkraj, vodovod Predmeja-Col, hidrometeorološki zavod – vodomerna postaja, zdravstveni dom Ajdovščina, prestavitev vodovoda v C3, vodovod Črniče, stavba Titov trg1 v Vipavi, adaptacija trgovine v gostinski lokal v Velikih Žabljah, sanacija podpornih zidov na cesti Col- Ajdovščina, Mlinotest – razvod zemeljskega plina, Fructal – plinska postaja, obvnova lokavške ceste in parkirišč, otroški vrtec v Vipavi, Komunalnostanovanjsko podjetje Ajdovščina (KSP) – zbirni fekalni kanal, Kmetijstvo Vipava – sprememba namembnosti vinske kleti za turistično dejavnost, zunanja ureditev avtobusne postaje v Ajdovščini, trgovsko podjetje Lucija, poslovnostanovanjska stavba C3 v Ajdovščini, lokal št. 35 na avtobusni postaji v Ajdovščini, Goriški vodovodi – poslovna stavba v Ajdovščini, fekalna in meteorna kanalizacija Peterlinovci, mikrovalovni pasivni repetitor Podraška tura in Javorški vrh, otroški vrtec v Ajdovščini, TP-NNO Škrle, K Vrtec-Prešernova ulica v Ajdovščini, Metal design – proizvodni in poslovni prostori, stavba št.1 v južni vojašnici v Vipavi, avtobusna postaja C3 v Ajdovščini, Mikrovit – delavnica za proizvodnjo vijakov, namakalni sistem Črniče-Perovlek, D obrtna cona Vipava, kulturni dom v Velikih Žabljah, skladišče in prizidek doma starejših občanov v Ajdovščini, Progalant – lokal št. 6, Instalacije – 2. faza

 

Skupščina občine Tolmin (PANG 108)

 

mejne letnice gradiva: 1962-1981; prevzeta količina: 0,2 tekočega metra (2 arhivski škatli)

vsebina:

popisi stanovanj za leto 1961: naselja Bovec, Kobarid, Most na Soči, Tolmin, občina Bovec, občina Kobarid, občina Tolmin/ popis prebivalstva in stanovanj za leto 1971: občina Tolmin/ popis prebivalstva po krajevnih skupnostih 1971/ popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj, delavcev, učencev in študentov 1981

 

Davčni urad Nova Gorica (PANG 1079)

 

mejne letnice gradiva: 1992-2000; prevzeta količina: 3 tekoče metre (12 arhivskih škatel, 14 svežnjev)

vsebina: 

odmerni seznami – dohodnina 1992-1997/ dohodnina – poboti 1997/ prejemni vpisniki – dohodnina 1992-1996/ inšpekcijski pregledi 1995-1998/ obračuni .- samostojni podjetniki (vzorčni primeri) 1999-2000/ dohodninske napovedi (vzorčni primeri) 1999-2000

 

Upravna enota Ajdovščina (PANG 1131)

 

mejne letnice gradiva: 1989-1998; prevzeta količina: 6,5 tekočega metra (65 arhivskih škatel)

vsebina: 

gradbena dokumentacija 1989-1998: OŠ Vipavski Križ, ŠRC Police – kegljišče, lokala št 33 in 38 na avtobusni postaji v Ajdovščini, usad na cesti Potoče-Preserje, avtokamp Police , telefonsko omrežje Ajdovščina, stavba št. 6 v južni vojašnici Vipava, lokali št. 11, 14 in 34 na avtobusni postaji v Ajdovščini, obnova lokavške ceste in parkirišč, KSP Ajdovščina – hala, Logos Ajdovščina – ureditev gostinskega lokala, Pannam – trgovski lokal, Agroind – biološka čistilna naprava, poslovnostanovanjska stavba C3 v Ajdovščini, stanovanjska stavba na Vilharjevi 25-26 v Ajdovščini, obnova ceste Selo-Črniče, obnovitvena dela v župniji Črniče, KS Podnanos – armiranobetonska brv čez Močilnik, kanalizacijska kolektorja meteorne vode na avtobusni postaji v Ajdovščini, D-TP-NNO Ravne-grad, župnišče v Podnanosu, most čez Belo v Vipavi, Mercator Nanos – prestavitev kotlarne, most čez Vipavo, zgradba Titov trg 1 v Vipavi, telefonsko kabelsko omrežje Lože, telefonska centrala Vipava, dozidava OŠ Vipava, gradnja elektroenergetskih objektov v občini Vipava, D-TP-NNO Angelska gora, plinifikacija Ajdovščine – 1. faza, avtosalon Lipa, telefonska centrala Lože, lokali št. 5 in 7 v C3 v Ajdovščini, mlekarna Vipava – plinska postaja, gasilski dom Vrhpolje, Duka – poslovnoproizvodna stavba v Vipavi, Metal design – nadstrešek ob poslovni stavbi, Excel international – hala, Prima – južna vojašnica v Vipavi, Trgovsko podjetje Bajc – avtopralnica in avtosalon, Čuk Kavčič Sonja,… – plinski rezervoar na Vinarski 2 v Vipavi, cesta Zagolič-Križna gora, Fructal – marmeladni oddelek, RP 20kV Vipava, Avto Almira – poslovna stavba za avtošolo, rušenje stavbe v križišču Vipavske in Idrijske ceste v Ajdovščini, SAT Trošt – sprememba namembnosti stavbe št. 3 v južni vojašnici Vipava, lokal št. 23 na avtobusni postaji v Ajdovščini, oskrbovalni cevovodi Predmeja, Škrlj – prenova proizvodne stavbe, Petrol – skladišče Ajdovščina, vodovod Žablje, razvod plina na Vilharjevi 25-26 v Ajdovščini, obnova Slomškove 2 v Ajdovščini, lokal 5a in 5b v C3 v Ajdovščini, telefonsko krajevno omrežje ATC Vipava, telefonsko kabelsko omrežje TC Batuje, Črniče, Selo in Gojače, napajalni vodovod Predmeja-Col, sanacija vodohrana Črniče, obnova Slomškove 2 v Ajdovščini, Balavto – sprememba namembnosti stanovanja v pisarne, Goriški vodovodi – trgovski objekt v Ajdovščini, poslovni objekt KS Podnanos, plinifikacija Ajdovščina – zahod, povezovalni kanali za Vipavo, telefonsko kabelsko omrežje ATC Lokavec, OŠ Dobravlje, lokal 20 v C3 v Ajdovščini, Remont – trgovina z neživilskim blagom, KS Ustje – avtobusna čakalnica, daljnovod Slokarji, črpališče Skuk, TC Potoče, ISDN koncentrator VC Ajdovščina – R3, daljnovod Ajdovščina-Kožmani, plinifikacija Ajdovščine – odorirna postaja, Instalacije – razširitev poslovne stavbe, Jeli – delavnica kovinske stroke s trgovino, telefonsko kabelsko omrežje Log-Budanje-Duplje, termo Škofja Loka – betonski plato in proizvodna hala, Vilharjeva 25-26 v Ajdovščini, župnijski urad Stomaž – rezervoar za naftni plin, Fructal – strop v proizvodni hali, Gradis Maribor – betonarna, prizidek k zdravstvenemu domu v Ajdovščini, SLO-CAR – servis vozil in trgovina, rokometno igrišče v Vrhpoljah, pretvornik Col- Zavirše, OŠ Dobravlje – plinska instalacija, ribarnica v supermarketu Hubelj v Ajdovščini, TC Planina, Fructal – naprava za nevtralizacijo, objekt za predčiščenje tehnološkoh vod, Timo – poslovna stavba, Antoni – poslovni prostori na Lavričevem trgu 7 v Ajdovščini, Fructal – mehanična delavnica, telefonsko kabelsko omrežje Dobravlje, Velike in Male Žablje, TC Cesta, SIMP – proizvodni prostori in plinska postaja, škofijska gimnazija Vipava, Podvelb – nadomestna poslovna stavba, čistilna naprava OŠ Dobravlje, komunalna infrastruktura Šturje, Europrint – tiskarna v Mančah, LAB – skladišče v Ajdovščini, OŠ Dobravlje – 2. faza, plinifikacija Prešernove 18, kanalizacija Trnje, telefonsko kabelsko omrežje Podnanos, Oš Budanje, Excel international – skladišče in pomožni objekti, Instalacije – trgovina z živili, kava bar, kotlarna, skladišče in elektro delavnice, ATC Dobravlje, plinska postaja v zadružnem domu Vipava, HKS Vipava – ogrevanje poslovnih prostorov, vodovod Vipava, Lipa – skladišče, Slovenski plinovodi – reducirna postaja Ajdovščina, Mlinotest – trgovina z živili, dozidava OŠ Lokavec, obnova ceste Razdrto-Manče, vodovod Podraga-Manče, Fructal – vhod v poslovne prostore, stopnišče, nadstrešek, Instalacije – razširitev poslovne stavbe, Primorje – obnova stavbe na Idrijski 1 v Ajdovščini


OSEBNI IN RODBINSKI FONDI

 

Črnilogar Otmar (PANG 1098)

 

mejne letnice gradiva: 1931-2009; prevzeta količina: 1,8 tm (18 arhivskih škatel, 1 mapa)

 

Otmar Črnilogar (1931 Šebrelje – 1999 Podraga), duhovnik, prof. latinščine in grščine ter filozofije, prevajalec Svetega pisma, ljubitelj gora in vsega stvarstva

 

vsebina:

Osebni dokumenti 1931-1999/ dokumentacija o poklicnem in društvenem delovanju: službovanje na Srednji verski šoli v Vipavi (ŠGV), na Teološki fakulteti v Ljubljani1953-2000/ avtorska dela: pridige, predavanja 1953-1997/ korespondenca 1949-1995/ študijsko gradivo za kviz Quo Vadis 1992-1997/ gradivo nastalo ob prevajanju Stare in Nove zaveze: dokumentacija  Koordinacijskega odbora za prevod Svetega pisma, korespondenca, korekture 1975-1996/ gradivo iz zapuščine Otmarja Črnilogarja pridobljeno ob pripravi zbornika

 

Marušič Franc (PANG 1135)

 

mejne letnice gradiva: 1900-1994; prevzeta količina: 0,2 tm (2 arhivski škatli, 1 mapa)

 

Marušič Franc (1901 Solkan – 1965 Valdoltra), zdravnik, družbenopolitični delavec

 

vsebina:

Diplome, pohvale, priznanja 1949-1983/ gradivo o društvenem in političnem delovanju 1949-1963/ korespondenca 1900-1994

 


DRUŠTVA IN ZVEZE DRUŠTEV

 

 


ZBIRKE

Zbirka gradiva NOB (PANG 1006)

 

mejne letnice gradiva: 1942-1945; prevzeta količina: 0,2 tekočega metra (2 arhivski škatli)

 

vsebina:

tiski 1942-1945

 

 

Zbirka matičnih knjig in drugih matičnih evidenc (PANG 1134)

 

mejne letnice gradiva: 1920-1959; prevzeta količina: 7,5 tekočega meta (482 enot)

 

vsebina:

rojstne, poročne in mrliške knjige in druge matične evidence: občina Ajba 1924-1928, občina Anhovo 1924-1928,  1928-1947, občina Avče 1924-1928, občina Kanal 1924-1947, občina Deskle 1924-1928, občina Ročinj 1924-1928,  občina Opatje selo 1924-1947, občina Sela 1924-1928, občina Temnica 1924-1947, občina Vojščica 1924-1928, občina Števerjan 1924-1927,  občina Šmartno-Kojsko 1920-1947, občina Miren 1926-1947, občina Sovodnje 1925-1927, občina Renče 1946-1947, krajevni ljudski odbor Bilje 1947-1952, krajevni ljudski odbor Miren 1947-1952, krajevni in občinski ljudski odbor Miren – občinski ljudski odbor Šempeter pri Novi Gorici 1947-1959

Dostopnost