Skoči na vsebino

Vidnejši prevzemi arhivskega gradiva v letu 2011


GOSPODARSTVO

Iskra Avtoelektrika Nova Gorica (PANG 722)

mejne letnice gradiva: 1960-1990; prevzeta količina: 3,4 tm (33 š, 2 ovoja, 3 filmski koluti)

vsebina:

vpisi v sodni register, statuti, pravilniki in drugi splošni akti, zapisniki organov upravljanja, volitve in referendumi, gospodarski načrti in poslovna poročila, zaključni računi, matične knjige zaposlenih, nesreče pri delu, glasila delovnega kolektiva, fotografije prireditev, delovnih prostorov, delovnega procesa, katalogi izdelkov, načrti proizvodov

 

Kmetijski kombinat Vipava (PANG 792)

mejne letnice gradiva: 1945-1990; prevzeta količina: 1,8 tm (18 š)

vsebina:

splošni in drugi pravni akti, zapisniki organov upravljanja, interna glasila, matična knjige zaposlenih

 

Planika Kobarid (PANG 735)

mejne letnice gradiva: 1950-2004; prevzeta količina: 2,4 tm (24 š)

vsebina:

vpisi v sodni register in drugo gradivo o organizacijskih spremembah, zemljiško knjižne zadeve, stanovanjske zadeve, nepremičnine, splošni in drugi pravni akti, zapisniki organov upravljanja, plani, poročila, analize, investicije, matična knjige zaposlenih

 

Agroind Vipava (PANG 1116)

mejne letnice gradiva: 1958-1994; prevzeta količina: 4,9 tm (48 š, 1 mapa, 1 filmski kolut)

vsebina:

statuti, pravilniki in drugi splošni akti, zapisniki organov upravljanja, investicije, plani, poročila, zaključni računi, prospekti, fotografije, nalepke za steklenice, reklamni film Od trte do potrošnika


 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

 

Učiteljišče Tolmin (PANG 376)

mejne letnice gradiva: 1945-1968; prevzeta količina: 2.8 tekočega metra (28 arhivskih škatel)

 


UPRAVA IN JAVNE SLUŽBE PO LETU 1945

Skupščina občine Ajdovščina (PANG 85)

mejne letnice gradiva: 1956-1983; prevzeta količina: 0,5 tekočega metra  (5 arhivskih škatel)

vsebina:

gradbena dokumentacija: stanovanjski blok 9 v Ajdovščini 1956, Kmetijska zadruga Črniče 1957, kanalizacija stanovanjskih blokov 1959, stanovanjski blok v Vipavi 1959-1960, stanovanjski dvojček v Ajdovščini 1960, 24-stanovanjski blok v Ajdovščini 1961, stanovanjski bloki v Ajdovščini 1977-1978, stanovanjski bloki na Ribniku v Ajdovščini 1982-1983/ skupni pašniki in agrarne skupnosti 1957?-1961?/ pokopališča in grobišča tujih vojakov 1964/ grobovi in prekopi italijanskih vojakov, padlih med 2. svetovno vojno 1963-1965

 

Skupščina občine Nova Gorica (PANG 104)

mejne letnice gradiva: 1966-1990; prevzeta količina: 0,6 tekočega metra (6 arhivskih škatel, 1 plakat)

vsebina:

fotografije 1966-1990 (1305 kosov)/ časopisni članki o problematiki gradnje avtoceste in mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba 1968-1975/ plakat Dve Gorici-Due Gorizie

 

Služba družbenega knjigovodstva – Podružnica Nova Gorica (PANG 921)

mejne letnice gradiva: 1964-1996; prevzeta količina: 10,9 tekočega metra (109 arhivskih škatel)

vsebina:

inšpekcijske zadeve 1964-1996

 

Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica (PANG 1114)

mejne letnice gradiva: 1956-1996; prevzeta količina: 1 tekoči meter (10 arhivskih škatel)

vsebina:

pravila, statut,  pravilniki in samoupravni sporazumi, sistemizacije delovnih mest, razvidi del in nalog, odločbe, sklepi, zapisniki, soglasja in drugi dokumenti v zvezi z ureditvijo in pravnim stanje zavoda 1956-1996/ seje sveta zavoda 1964-1984/ seje delavskega sveta 1967-1970,1984-1995/ seje upravnega odbor centra za umetno osemenjevanje v Renčah 1956-1959/ seje upravnega in izvršilnega odbora zavoda 1961-1972/ zbori delovne skupnosti 1964-1975/ skupni zbori delavcev in zbori delavcev enote Proizvodno-storitvene dejavnosti, skupnih služb, oddelkov, veterinarske postaje Nova Gorica in veterinarskih ambulant 1964-1990/ seje odbora za delovna razmerja 1970-1995/ seje komisije za ugotavljanje kršitev delovnih dolžnosti 1969/ volitve in referendumi 1973-1994/ sklepi strokovnega kolegija 1981-1988/ komisija za splošne akte 1974-1987/ seje komisije za osebne dohodke 1970-1993/ komisija za razpis delovnih mest 1968-1972/ seje samoupravne delavske kontrole 1975-1987/ zapisniki raznih sestankov, osnovne organizacije ZK in sindikata, poročila in ostali spisi 1958-1989/ dokumentacija veterinarskih postaj Dobrovo, Kanal, Nova Gorica in Šempeter 1959-1967/ poročila o delu 1972-1981/ srednjeročni plan razvoja 1981-1985/ plani dela in finančni plani 1983-1989?/ poročila o udeležbi na strokovnih obiskih 1977, 1980

 

Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije – Poslovni odbor za primorski rajon Nova Gorica (PANG 1115)

mejne letnice gradiva: 1975-1989; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra (1 arhivska škatla)

vsebina:

seje poslovnega odbora 1975-1989/ seje komisije za tržišče z vinom 1976,1987,1989/ razna poročila 1976-1988

 

Skupnost za varstvo pred požarom občine Ajdovščina (PANG 1122)

mejne letnice gradiva: 1976-1989; prevzeta količina: 1,4 tekočega metra (14 arhivskih škatel)

vsebina:

skupščine in seje organov skupnosti 1976-1989/ statuti, pravilniki in drugi predpisi/ dopisi in ostali spisi 1976-1989/ razno/ delovodniki 1976-1989

 

Občinski gasilski sklad Ajdovščina (PANG 1123)

mejne letnice gradiva: 1963-1972; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra (1 arhivska škatla)

vsebina:

pravila, statut 1963,1968/ seje upravnega odbora 1963-1967/ pogodbe z delovnimi organizacijami 1968-1972/ finančna plana 1967-1968?/ dopisi in ostali spisi 1963-1967 


OSEBNI IN RODBINSKI FONDI

 

Debenjak Riko (PANG 1113)

mejne letnice gradiva: 1923-2012; prevzeta količina: 3,1 tm, (31 arhivskih škatel, 2 mapi)

Riko Debenjak (1908 Kanal – 1987 Ljubljana), slikar in grafik

vsebina:

Osebni dokumenti 1923-1987/dokumentacija o službeni, umetniški in društveni dejavnosti 1927-2004/ vabila 1937-2012/ katalogi za samostojne in skupinske razstave1939-2012/publikacije in revije 1936-1985/ plakati 1954-1990/ umetniška dela Rika Debenjaka 1941-1988/ korespondenca 1935-2005/ voščilnice 1953-1989/ fotografije 1936-1995/, reprodukcije/ časopisni članki 1933-1997/ preostalo gradivo 1956-1989

 

Rustja Rudi (PANG 1112)

mejne letnice gradiva: 1993-2005; prevzeta količina: 0,3 tm, (3 arhivske škatle)

Rudi Rustja (1924 Male Žablje – 2012 Male Žablje), društveni delavec in publicist; na področju gasilstva, negovanje zgodovinskega spomina z zbiranjem, zapisovanjem in raziskovanjem

vsebina:

Stare Priče, gradivo za zgodovino Vipavskega Križa/ Vipavski (Sv.) Križ – zbornik, Male Žablje, marec 1993/Vipavski Križ, gradivo za zbornik, februar 2002/ Čuvarji ognja – zbornik, Male Žablje, avgust 1993/ Čuvarji ognja – zbornik, II. del,  Male Žablje, januar 1997/ Gasilski almanah za Južno Primorsko, januar 2005 


DRUŠTVA IN ZVEZE DRUŠTEV

 

Šahovski klub Nova Gorica  (PANG 616)

mejne letnice gradiva: 1961-2005; prevzeta količina: 0,5 tekočega metra (5 arhivskih škatel)

vsebina:

pravila in statut 1968, 1997/ registracija 1961, 1968/ občni zbori in skupščine 1967-2002/ seje izvršnega odbora 1990-1998 (2000)/ dopisi in ostali spisi 1961-2001/ vprašalniki: podatki o društvu, programi in poročila o dejavnosti 1989?-1999?/ delovni in finančni načrti za leta 1991,1993-2001, poročili o delu 1997-1998/ poročilo o delu šahovske šole 1996-1998/ razna finančna poročila 1993,1999?,2000/ pogodbe 1976-1980,1990-1992/ registracijski listi društva in članov 1991-2001/ seznami članov ?-2001/ kategorizacija članov 1970-1982/ poročila o opravljenih trenerskih urah 1991-1995,1998/ pravilniki društvenih prvenstev in turnirjev 1985-1994/ organizacija šahovskih turnirjev in tekmovanj 1990-2005/ besedila za objavo v časopisih 1967,1982,1995/ bilance 1992?,1994-1996/  dokumentacija tekmovanj 1960-2001/ dnevnik dela 1985-1993/ razno ?-1997

 

Mešani pevski zbor Stanko Premrl Podnanos (PANG 1110)

mejne letnice gradiva: 1977-2009(?); prevzeta količina: 0,9 tekočega metra (9 arhivskih škatel)

vsebina:

pravila, statut 1977-1978, 1996,1998/ registracija 1989,1998,2008/ občni zbori in seje izvršnega odbora 1977-2009/ evidence članov zbora/ vabila za nove člane zbora 1983-1999/ seznam kandidatov za nove člane 2008(2009?)/ zapisniki avdicij 1977-1999/ evidence obiska pevskih vaj 1977-2001/ študijski programi, nastopi na koncertih in drugih prireditvah 1977?-2007/ proslava 100-letnice rojstva in spominska prireditev ob 30-letnici smrti Stanka Premrla 1980, 1995/ nastopa na srečanjih zborov slovenskih pokrajin v Zagorju in Ljubljani 1989,1991/ nastopa na tekmovanju slovenskih pevskih zborov Naša pesem v Mariboru 2003,2005/ nastopa na reviji študentskih pevskih zborov v Ljubljani in Trbovljah 1999, 2000/ nastopi na tekmovanjih primorskih pevskih zborov 1996?-2006/ gostovanje v občini Quiliano (Italija) in obisk pevskega zbora iz Valleggie 1988-1989/ gostovanje v Stuttgartu (Nemčija) 2001/ vabila, koncertni sporedi in publikacije pevskih zborov in drugih organizacij 1990-2003?/ besedila predstavitev zbora 2002-2007?/ poimenovanje pevskega zbora 1977-1979, 1988-1991/ praznovanja obletnic pevskega zbora 1987, 1996-1997, 2002, 2007/ dopisi in ostali spisi poslovanj 1978-2009/ fotografije 1978-2006?/ kronika 1977-2007/ ”Iz življenja zbora”: razni zapisi in zabeležke/ izkazi o prejemu in vrnitvi oblek 1983-1993/ izbrani primerki popisanih in porisanih map pevcev/ priznanja in plakete 1979-2007/ videokaseta, zvočne kasete in zgoščenka 1997, 2003   

 

Primorska šahovska zveza Koper (PANG 1118)

mejne letnice gradiva: 1970-1997; količina: 1 mapa

vsebina:

registracija in pravila 1970/ občni zbori – skupščine 1976-1996/ seje izvršnega odbora 1989,1991,1997/ programi tekmovanj 1974-1995/ kategorizacija igralcev 1990-1991

 

Narodna čitalnica Sveta Lucija ob Soči (PANG 1119)

mejne letnice gradiva: 1909-1926; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra (1 arhivska škatla)

vsebina:

zapisniki občnih zborov in sej odbora 1909-1914, 1920-1926/ nabiralne pole prispevkov za postavitev nagrobnega spomenika župnika Josipa Fabijana/ izkazi članarine 1914, 1922-1923/ blagajniški dnevnik 1911-1915, 1920-1922(1923)/ računi in druga finančna dokumentacija 1913-1914, 1920-1923?/ dopisi in ostali spisi 1914, 1920-1922

 

Prosvetno društvo Heroj Dušan Most na Soči (PANG 1120)

mejne letnice gradiva: 1949-1957; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra ( 1 arhivska škatla)

vsebina:

občni zbori 1950, 1953-1954/ seje društva (odbora?) 1949-1952, 1954/ seznami članov 1955-1957/ dopisi in ostali spisi 1950-1955/ seznama pesmi – za mešani in moški pevski zbor

 

Gasilska zveza zgornje Vipavske doline (PANG 1121)

mejne letnice gradiva: 1957(?)-2007; prevzeta količina: 6,3 tekočega metra (63 arhivskih škatel)

vsebina:

statuti, pravilniki in drugi predpisi/ občni zbori in seje organov zveze 1961-2007/ razporedi službe operativne enote 1968/ tečaji, izobraževanja, usposabljanja, izpiti, tekmovanja 1976?-2004/ razne evidence in seznami, statistična poročila, zavarovalniška dokumentacija 1957?-1988/ poročila o požarih, prijave intervencij 1962-1980/ pogodbe o delu, dnevniki dela/ radijsko omrežje za potrebe gasilskih organizacij 1980?-1993/ gasilski avtorally/ štab operative občinskih gasilskih zvez severnoprimorskega območja 1984-1990/ dopisi in ostali spisi 1959-2007/ razno/ dokumentacija društev/ delovodniki 1958-1990/ likovni izdelki in spisi o gasilstvu učencev osnovnih šol/ priznanja in diplome


KULTURA, ZNANOST, ŠPORT IN INFORMIRANJE

Dostopnost