Skoči na vsebino

Vidnejši prevzemi arhivskega gradiva v letu 2010


PRAVOSODJE

Okrajno sodišče Ajdovščina (PANG 527)

Po drugi svetovni vojni začne poslovati leta 1958, od 1965 do 1978 ima naziv Občinsko sodišče v Ajdovščini.

V letu 2010 je bilo prevzeto arhivsko gradivo za obdobje 1958-1978 in sicer 19,5 tm. Obsega sledeče serije spisov: sodna uprava, kazenske zadeve, civilne pravdne zadeve in civilne razne zadeve.
Leta 2008 smo za to obdobje že prevzeli zemljiško knjižne predloge in izvršbe. Pri sodišču so ostali še zapuščinski spisi.


VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

 

Osnovna šola Kobarid (PANG 389)

mejne letnice gradiva: 1948-2007; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra  (1 arhivska škatla)
vsebina: Šolske kronike šole Kobarid 1948-2002, šole Livek 1992-2007

 

Osnovna šola Podbela (PANG 392)

vsebina: Šolska kronika  šole Podbela 1948-1960

 

Osnovna šola Solkan (PANG 559)

vsebina: Dokumentacija šole Voglarji  1946 – 1961  (fragmentarno) 


UPRAVA PO LETU 1945

Skupščina občine Nova Gorica (PANG 104)
mejne letnice gradiva: 1961-1993; prevzeta količina: 1,5 tekočega metra (7 arhivskih škatel, 3 fascikli, 5 svežnjev, 2 knjigi)
vsebina: zapisniki sej sveta za zdravstveno varstvo 1966/ adaptacija Osnovne šole Čepovan 1971-1981?/ davčni razporedi 1961-1993

Skupščina občine Nova Gorica – Odbor za odpravo posledic potresa (PANG 1077)
mejne letnice gradiva: 1976-1980; prevzeta količina: 1,6 tekočega metra (25 fasciklov)
vsebina: zapisniki sej 1976-1978/ obnova vasi Šmartno, Lenassijeve graščine v Solkanu in gradu Dobrovo 1976-1978/ obnova večnamenskih stavb: Ajševica, Grgarske Ravne, Kal nad Kanalom, Kožbana, Ozeljan/ skupinske lokacije: Dornberk, Gonjače, Gornje Cerovo, Miren, Morsko, Rožna dolina / načrti za obnovo stanovanjskih hiš 1976-1978/ montažne hiše 1976-1978/ premoženjskopravne zadeve 1976-1978/ gradbene pogodbe 1976-1980/ sklepi o finančni pomoči oškodovancem 1976-1978

 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti občine Nova Gorica (PANG 325)
1967-1987; prevzeta količina: 1 tekoči meter (8 fasciklov)
vsebina:
Občinska izobraževalna skupnost 1975?-1986?
Občinska raziskovalna skupnost 1981?-1987?

 

Samoupravne interesne skupnosti gospodarskih dejavnosti občine Nova Gorica (PANG 675)
mejne letnice gradiva: 1972-1989; prevzeta količina: 18 tekočih metrov (225 fasciklov, knjige)
vsebina:
Cestna skupnost 1973-1989
Kmetijsko-zemljiška skupnost 1974-1989
Samoupravna stanovanjska skupnost 1974-1983
Samoupravna komunalna skupnost 1972-1988

 

Davčni urad Nova Gorica (PANG 1079)
mejne letnice gradiva: (1980)1993-1999; prevzeta količina: 4,8 tekočega metra (23 arhivskih škatel, 22 svežnjev)
vsebina: odmerni davčni razporedi: kmetijstvo, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč/ prometni davek/ dohodnina/ denarne kazni/ prisilne izterjave/ katastrski dohodek/ davek iz dejavnosti/ davek na motorna vozila/ davek od najemnin

 

Mestni ljudski odbor Solkan (PANG 114)
mejne letnice gradiva: 1947-1952; prevzeta količina: 1 knjiga
vsebina: abecedni register prebivalstva za naselja Solkan, Nova Gorica, Kostanjevica in Pristava (Rafut) 1947-1952

 

Krajevna skupnost Avče (PANG 1102)
mejne letnice gradiva: 1974-2009; prevzeta količina: 0,5 tekočega metra (5 arhivskih škatel)
vsebina: statut 1979-1980, 1984?/ zbora občanov 1974, 1986/ skupščine 1979-1982/ seje sveta 1979-1989/ razni sestanki 1987-1988/ poravnalni svet 1979-1987?/ volitve 1974-2002/ referenduma 1980,1996/ statistika za leta1982, 1984 in 1985/ pogodbe o delu 1979-1986/ civilna zaščita 1979-1986/ športne igre krajevnih skupnosti občine Kanal ob Soči 2005/ investicije in gradbene zadeve 1977-2009/ vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 1993, 2004/ seznami opravljenih in izplačanih delovnih ur pri raznih delih 1979-1986/ dopisi in ostali spisi 1979-2003/ delovodniki 1979-1985

 


OSEBNI IN RODBINSKI FONDI


KULTURA, ZNANOST, ŠPORT IN INFORMIRANJE


DRUŠTVA IN ZVEZE DRUŠTEV

 

Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Col (PANG 929)

mejne letnice gradiva: 19548-1977; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra  (1 arhivska škatla)
vsebina: Album spominskih fotografij 1958-1977

 

Gasilsko društvo Avče (PANG 1100)
mejne letnice gradiva: 1968-2008; prevzeta količina: 0,1 tekočega metra (1 arhivska škatla)
vsebina: registracija in statut 1968-1981/ občni zbori in letne konference 1975-1986/ seje predsedstva 1981-1986/ seje predsedstva in drugih organov 1984-1986/ seje upravnega odbora 1977-1983/ seja komisije za odlikovanja 1986/ pregledi dejavnosti društva za leta 1975-1977/ popisi osnovnih sredstev, inventarja in druge opreme za leta 1972, 1975 in 1977/ plan formacije, gasilnih sredstev in opreme/ načrt za zabaviščni prostor v Avčah 1972, ureditev prostora društva/ javna tombola 1987/ dopisi 1976, 1980/ brošura 40 let PGD Avče 2008?

 

Prosvetno društvo Zvezda Avče (PANG 1106)
mejne letnice gradiva: 1946-1962; prevzeta količina: 1 mapa
vsebina: občni zbor 1961/ evidenci o članih društva uprave in članstva 1946,?/ dopis 1962/ popis društvenih knjig

Dostopnost