Skoči na vsebino

Okrožni narodnoosvobodilni odbor za Goriško, Gorica (PANG 72)

1945-1947; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1945: Okrožni narodnoosvobodilni odbor za Goriško; 1947: ukinitev

upravno-teritorialna razdelitev/ odsek za izgradnjo narodne oblasti 1945-1947/ odsek za notranje zadeve 1945-1947/ okrožna volilna komisija 1945-1947/ personalni odsek 1945-1947/ disciplinski svet 1945-1946/ zapisniki sej gospodarsko-politične komisije 1946-1947/ odsek za kmetijstvo 1945-1946/ komisija za poravnavo kolonskih sporov 1946/ komisija za upravo narodne imovine 1945-1947/ odsek za prosveto, prosvetna komisija 1945-1947/ odsek za zdravstvo 1945-1946/ odsek za socialno skrbstvo 1945-1947/ odsek za trgovino in preskrbo 1945-1946/ odsek za gradnje 1945/ odsek za promet 1945/ odsek za sodstvo 1945/ odsek za zadružništvo 1945/ okrožni javni tožilec 1945-1946/ okrožni referent za ugotavljanje zločinov okupatorjev 1945/ upravnopolitična komisija, nadzorni referat 1946/ urad za statistiko 1946/ urad za tisk 1945/ akcijski odbor za izkop in počastitev padlih  1945/ okrožni študijski odsek 1946/ odsek za finance in blagajna 1945-1947 / razno 1945-1947

slovenščina, italijanščina

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1816).

Dostopnost