Skoči na vsebino

Lovska družina Tolmin (PANG 729)

1953-1989; 0.6 tm (6š); arhivski popis

registracija 1954, 1977-1978/ pravilniki in drugi predpisi 1954-1986/ občni zbori 1955-1989, skupščine 1977-1985, seje upravnega in izvršnega odbora, nadzornega odbora, komisij in razni sestanki 1954-1986, seje disciplinskega razsodišča 1977-1984, seje sveta  bazena za gojitev race mlakarice 1976-1985/ seznami članov 1955?, 1960?-1982?/ osebni kartoni članov/ članska izkaznica 1954/ statistika 1963?-1987?/ finančni načrti 1968-1984/ blagajniška poročila in bilance 1960?-1987/ blagajniške knjige 1971-1977?/ poročila o divjadi in odstrelih 1953-1981?/ poročila o lovskem turizmu 1968-1987/ knjigi vplenjene divjadi 1967-1971/ ocene trofej 1961?-1984?/ dokumentacija o lovskem katastru 1960?-1970?/ lovsko-gospodarski načrt 1975/ premoženjsko-pravna dokumentacija o lovskih kočah 1981?/ vpisne knjige 1964-1987/ popis inventarja v koči na Vrtičih 1966/ šaljiva kronika 1970-1971/ zapisa za objavo v časopisju 1980/ osnutek grba/ vzorec listine o lovskem krstu 1981?/ diploma 1985/ dopisi in ostali spisi 1953-1987/ delovodniki 1956-1983

Dostopnost