Skoči na vsebino

Planinsko društvo Tolmin (PANG 662)

1946-1986; 0.8 tm (8š); arhivski popis

1896: Soška podružnica Slovenskega planinskega društva; 1924: Planinski klub Krpelj; 1946: Planinsko društvo Tolmin (Planinsko društvo Slovenije-podružnica Tolmin, Planinsko alpinistično društvo Tolmin)

pravilniki 1950-1978/ občni zbori in seje 1947-1975/ seznami članstva, evidence prejemnikov odličij,  tranzverzalcev, odbornikov, delegatov, naročnikov Planinskega vestnika in mladinskih vodnikov/ statistična in razna poročila 1950-1980/ popisi inventarja 1952-1961?/ finančni načrti 1950-1952/ bilance in zaključni računi 1948,1959-1965/ blagajniška knjiga 1955-1959/ finančna dokumentacija popravil in obnove planinskih postojank/ Hinko Uršič: Soška podružnica Slovenskega planinskega društva – kronika 1896-1915?/ priprava proslave 80-letnice soške podružnice Slovenskega planinskega društva 1976/ časopisni članki, prispevki za objavo v časopisih in na radiu 1951-1976/ investicijsko-tehnična dokumentacija koče na planini Razor 1955-1957,1979, pogodbe o oskrbovanju koče na planini Razor in druge pogodbe 1950-1959, seznam odposlanih prošenj za prispevek v investicijski sklad koče na planini Razor 1956-1961/ finančna dokumentacija popravil in obnove planinskih postojank 1946-1953,1958,?/ idejna skica in orientacijski načrt za ureditev Soške tranzverzale 1978/ tehnična dokumentacija garažnega provizorija v Tolminu 1974/ razne skice in načrti/ vpisne knjige koče na planini Razor 1949-1980, vpisni knjigi planinskega doma Jalovec Trenta 1952-1956/ članske izkaznice (vzorci)/ vabila na sestanke in druge prireditve (vzorci), plakata 1951-1986/ razno: ceniki jedače in pijače v planinskih kočah, obvestila za oglasno desko, resolucije, zapisi govorov,… 1952-1974/ spisi 1946-1979/ delovodniki 1949-1967/ fotografije

Dostopnost