Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Dobrovo (PANG 927)

1973-1987; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki sej odborov, posvetov 1976-1983/ spomeniki, spominska obeležja 1973-1987