Skoči na vsebino

Zbirka zgoščenk (PANG 943)

1501-2013; 124 kosov; arhivski popis

 

Zbirka je bila oblikovana leta 2003. Na zgoščenkah so digitalni posnetki arhivskega gradiva iz Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Arhiva republike Slovenije in drugih ustanov, imetnikov zasebnega arhivskega gradiva, dokumentarni posnetki Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici in razni drugi posnetki. Glede na vsebino je razdeljena je na štiri serije.

serija A:  arhivsko gradivo (franciscejski kataster za Primorsko 1811-1869/ zvočni posnetki iz zbirke zvočnih zapisov (PANG 783) in drugih fondov 1960-1999/ fotografije o gradnji elektrarne na Soči v Solkanu 1978-1983/ urbanistični načrt Nove Gorice 1957 (PANG 104)/ fotografije iz družinskega arhiva grofov Coronini 1906-1941/ fotoarhiv o Slovencih na Goriškem 1912-2005/ kazenski vpisniki okrožnega in okrajnega sodišča v Novi Gorici (PANG 974 in PANG 544) 1946-1954/ zapuščinski vpisniki okrajnega sodišča v Novi Gorici (PANG 544) 1945-1956/ filmi iz zbirke filmov (PANG 584) in zbirke videofilmov (PANG 713) ter drugih fondov in arhivov 1916- 2003/ šolske kronike nekaterih osnovnih šol 1947-2003/ Zemljiško gospostvo Dobrovo (PANG 343) 1501-1846/ Patrimonialna sodnija Tolmin (PANG 241) 1664-1670/ Notariat Gorica (PANG 363/1 1898-1906/ Okrajni svet svobod in prosvetnih društev Gorica – Nova Gorica (PANG 342) 1947-1963/ Srečko Kumar (PANG 898) s.d./ Okrajni ljudski odbor Gorica (PANG 80), gradbeni spisi 1947-1957/ albumi fotografij Ivana Možeta iz Vipave (PANG 1009) 1886-1952/ gradivo zasebnih imetnikov s.d.-1972/ serija B: gradivo za razstave, publikacije in druge dejavnosti Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici 2000-2015/ serija C: razno (zgoščenke so podarili različni posamezniki ali ustanove) 1999-2013/ serija D: dokumentarne fotografije in filmski posnetki Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici 1979-2012

slovenščina, italijanščina, nemščina, latinščina

Dostopnost