Skoči na vsebino

Zbirka mikrofilmov (PANG 585)

1413-2003; 434 mikrofilmskih zvitkov; arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1982 ob pripravi podatkov za Publikacijo 2, prvi vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, ko so bili popisani  dotlej prevzeti mikrofilmi.

Zemljiško gospostvo Tolmin, urbarji 1598-1624 / Graščina Rihemberk, sodni protokoli, 1759-1804, jurisdikcija 1791-1904 / Graščina Sv. Križ pri Vipavi, sodni protokoli 1771-1801, razni dokumenti 1601-1854 / urbarji cerkva v župnijah Solkan, Podmelec, Most na Soči, Šentviška gora, Kamnje, župnijah in dekanijah Črniče, Tolmin, Vipava 1550-1875; protokoli tolminskega arhidiakonata 1746-1787; vizitacijski zapisniki tolminskega arhidiakonata 1776 / urbar cerkve Sv. Lovrenca v Neblem 1730-1788, knjiga dolžnikov grofom Colloredo 1610-1619 / kroniki župnij Črniče in Kamnje, kronika podružnične cerkve v Skriljah 1915-1954; kronike župnij Ajdovščina, Budanje, Erzelj, Lozice, Planina, Podkraj, Podraga, Slap, Podnanos, Šturje, Vrhpolje 1866-1974, kronika šole na Slapu 1878-1921 / gradivo v zvezi s tolminskim kmečkim puntom 1647-1714 / šolski in učiteljski kataster Okrajnega šolskega sveta Tolmin, 2. polovica 19. stoletja – 1918 / zapisniki sej občinskih svetov in odborov ter zapisniki sklepov podestàja občin Šempeter, Solkan, Vrtojba 1868-1928 / posnetki razstave Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici Občine na Goriškem od srede 19. stoletja do 2. svetovne vojne / dokumentacija in načrti vodnih naprav (mlini, žage, vodovodi, elektrarne in daljnovodi) v porečju Soče iz fonda PANG 21 – Tehnični urad Gorica 1921-1944 / časopisi: Primorska borba 1945-1947, Nova Gorica 1947-1952, Goriška straža 1918-1928, Istra 1929-1940/ Okrajno glavarstvo Postojna: vodna knjiga vipavskega sodnega okraja 1873-1874, gradbene, vodne, gozdne, pašne in kmetijske zadeve vipavskega sodnega okraja 1818-1909/ Terezijanski kataster za Podrago 1748/ šolske kronike iz različnih fondov šol Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici 1881-1999/ izbrano gradivo občine Solkan 1918-1947/urbarji iz fonda PANG 344 – Zemljiško gospostvo Lože 1757-1847/načrti objektov na železniški progi Jesenice-Trst iz fonda PANG 763 – Državne železnice 1904-1946/ šolski in učiteljski kataster za Gorico in okolico, Gradiško, Sežano in Tolminsko 1850-1912/ popis nepremičnin iz fonda PANG 1 – Državni tehnični urad Trst s tlorisi stavb za del Goriške pokrajine, ki je po 2. svetovni vojni pripadel Jugoslaviji 1939-1939/ kazenski vpisniki iz fondov PANG 974 – Okrožno sodišče Nova Gorica in PANG 544 – Okrajno sodišče Nova Gorica 1946-1956/ gradivo o dogajanju na avstrijsko-beneški meji meji pri kraju Robedišče v Breginjskem kotu 1413-1616/1751/ gradivo goriških deželnih stanov 1510-1803/ gradivo fonda PANG 342 – Okrajni svet svobod in prosvetnih društev Gorica, Nova Gorica 1947-1963/ gradivo fonda PANG 363/1 – Notariat Gorica, notar Artur Lokar 1898-1906

Dostopnost