Skoči na vsebino

Kmetijski kombinat Vipava (PANG 792)

1945-1990; 6.6 tm (64š 56k); arhivski popis

1971: Kmetijski kombinat Vipava: združita se Kmetijska zadruga Nova Gorica (nastane leta 1963 z združitvijo KZ Nova Gorica, KZ Šempeter, Kmetijskega gospodarstva Gorica in Vrtnarije Lada; že pred tem so se  postopno združevale številne manjše kmetijske zadruge) in Kmetijska vinarska zadruga Vipava (njej so se po letu 1960 priključile vse organizacije, ki so se ukvarjale s kmetijstvom na zgornjem Vipavskem); 1990: razdružitev, iz KK Vipava nastanejo: Agroind Vipava, Kmetijska zadruga Vipava, Poslovni sistem Kmetijstvo Vipava (sedež v Šempetru pri Gorici) in Agro Gorica

Kmetijsko vrtnarska zadruga Šempeter: registracija 1948-1962/ zapisniki organov zadruge 1948-1962/ zaključni računi 1947-1952/ investicijski programi 1959-1963/ statusne zadeve Vrtnarije Lada 1955-1963;

Kmetijska zadruga Nova Gorica: registracija 1948-1963/ splošni akti 1958-1968/ zapisniki zadružnega sveta, upravnega odbora 1951-1963/ odločbe, dovoljenja 1948-1962/ poslovno poročilo 1969/ obnova nasadov, vinogradov, adaptacija objektov ipd.;

Kmetijska zadruga Bilje: statusne zadeve 1948-1959/ zaključni računi 1948-1959/ zapisniki organov zadruge, poročila 1952-1958;

Kmetijska delovna zadruga »Car« Bilje: zapisniki organov zadruge 1950-1958/ članski imenik/ zaključni račun 1957/ planiranje in terasiranje terena v Jerabišču 1953;

Kmetijska zadruga Branik: registracija 1948-1959/ zaključni računi 1948-1959/ načrt zadružnega doma 1952, mostne tehtnice 1957;

Kmetijska delovna zadruga »15. februar« Branik: zaključni račun 1959/ analiza razvoja živinorejske proizvodnje 1959;

Kmetijska zadruga Bukovica: zapisniki občnega zbora 1948-1958, upravnega in nadzornega odbora 1952-1958/ zaključni računi 1948-1956/ načrt zadružnega doma 1953;

Kmetijska delovna zadruga »Simon Gregorčič« Bukovica: zapisniki občnega zbora 1950-1955, upravnega in nadzornega odbora 1951-1953, 1955-1958/ agromelioracija Godovič 1959/ zaključni računi 1953, 1955, 1956, 1958;

Kmetijska zadruga Banjšice: zaključni račun 1956/ imenik članov;

Kmetijska zadruga »Ivan Gradnik« Banjšice: zaključni račun 1955;

Kmetijska zadruga Čepovan: imenik članov/ zaključni računi 1951, 1956-1959;

Živinorejska zadruga Čepovan: zapisniki občnega zbora 1946-1948/ imenik članov (2x);

Kmetijska zadruga Dornberk: zapisniki organov zadruge 1950-1959/ investicijski program za obnovo vinograda pri Zaloščah 1960, načrt zadružnega doma 1952;

Kmetijska zadruga Grgar: statusne zadeve 1948-1960/ zapisniki organov zadruge 1949-1955, 1959-1960/ razni zapisniki 1949-1956/ imenik članov (4x);

Živinorejska zadruga Grgar: zapisniki organov zadruge 1946-1948;

Kmetijska zadruga Gornji Lokovec: zaključni računi 1954, 1955/ imenik članov?;

Kmetijska zadruga Kanal: zapisniki organov raznih zadrug, registracija 1955-1961/ investicijski program za obnovo nasada hrušk Ročinj 1960/ zaključni računi 1955-1960;

Kmetijska zadruga Kostanjevica na Krasu: zapisniki organov zadruge, razni zapisniki 1948-1959/ register članov/ načrt zadružnega doma;

Kmetijska zadruga Lokve: registracija 1948-1953/ zapisniki organov zadruge 1948-1951;

Kmetijska zadruga Srednji Lokovec: zapisniki organov zadruge 1951-1955/ imenik članov/ zaključni računi 1953-1955;

Kmetijska zadruga Miren: zapisniki upravnega odbora, občnega zbora 1953-1958, revizij ipd. 1952-1958/ KZ Miren Orehovlje: imenik članov, razno;

Kmetijska zadruga Opatje selo: zapisniki upravnega in nadzornega odbora 1953-1956/ zaključni računi 1952-1955;

Kmetijska zadruga Ozeljan: zapisniki organov zadruge 1948-1957;

Kmetijska zadruga Osek: zapisniki organov zadruge 1948-1954;

Kmetijska zadruga Prvačina: zapisniki organov zadruge 1948-1960/ registracija 1953-1957/ zaključni računi 1953, 1958, 1959/ matična knjiga/ imenik članov;

Kmetijska delovna zadruga Prvačina: zapisniki upravnega odbora 1955-1960/ zaključni račun 1958;

Kmetijska zadruga Renče: zapisniki zadružnega sveta 1958-1961/ investicijski program za obnovo breskovega nasada 1960/ načrt zadružnega doma 1952/ zaključni račun 1956/ spisi 1947-1951;

Kmetijska zadruga Ravnica: imenik članov;

Kmetijska zadruga Ravne: imenik članov;

Živinorejska zadruga Ravne-Bate: zapisniki organov zadruge, revizij 1950-1951;

Kmetijska zadruga Trnovo: zapisniki upravnega odbora 1953-1958/ imenik članov? (2x);

Kmetijska zadruga Ročinj: zapisniki upravnega odbora 1948-1953/ zaključni računi 1956-1957;

Kmetijska zadruga Avče: zaključni računi 1956, 1957;

Kmetijska zadruga Rožna Dolina: zapisniki organov zadruge  1952-1956;

Kmetijska zadruga Lig: zapisniki upravnega odbora 1948-1958/ seznam delovnih ur v sadovnjaku 1960/ zaključni računi 1957-1959;

Kmetijska zadruga Solkan: zapisniki organov zadruge 1947-1958/ splošne zadeve 1948-1953/ zaključni račun 1957;

Kmetijska zadruga Vrtojba: zapisniki organov zadruge 1947-1958/ statusne zadeve 1948-1958/ seznam zadružnikov 1948/ bilanca 1956;

Kmetijsko gospodarstvo Gorica: investicijski programi, projekti 1960-1963;

Kmetijski kombinat Vipava: splošni akti 1963-1974/ zapisniki organov upravljanja ipd. 1973-1977/ investicijski elaborati, idejni projekti 1951-1976/ hranilne knjižice raznih kmetijskih zadrug;

Kmetijska zadruga Ajdovščina: imenik zadružnikov 1946-1948/ zapisniki upravnega in nadzornega odbora  1953-1961/ imenik članov/ načrt za kulturni dom Ajdovščina 1955-1956/ zaključni račun 1960/ 2 knjigi zapisnikov organov raznih zadrug v Ajdovščini 1945-1952/ dnevnik potrošniške zadruge;

Kmetijska zadruga Vipava: 2 knjigi zapisnikov organov raznih zadrug v Vipavi 1947-1960

Kmetijska zadruga Vipavski Križ: članska knjiga/ zapisniki organov zadruge 1950-1955;

Kmetijska zadruga Vrhpolje, Budanje: 2 knjigi zapisnikov organov raznih zadrug 1948-1960;

Kmetijska zadruga Col: zapisniki zbora zadružnikov 1953-1960;

Kmetijska zadruga Črniče: zapisniki organov zadruge 1948-1960;

Kmetijska zadruga Lokavec: zapisniki organov zadruge 1952-1957;

Kmetijska zadruga Planina: zapisniki občnih zborov 1952-1957;

Kmetijska zadruga Podnanos: investicijski načrt za skladišče reprod. materiala 1960;

Kmetijsko vinarska zadruga Vipava, Vinarsko sadjarska zadruga Vipava: bilanca 1945/ razni seznami 1946-1947/ diplome, prospekti 1955-1974/  knjiga denarnih deležev 1952-1957, knjiga opravljenega prometa 1946/ investicijski program za povečanje vinske kleti Vipava 1958, elaborat za rekonstrukcijo farme govedi Vipava 1964/ zaključni račun 1969;

Kmetijsko obdelovalna zadruga Vipava: spisi 1947;

Državno posestvo Lože: spisi 1950-1951;

Kmetijska delovna zadruga v Podragi: spisi 1952;

Kmetijska delovna zadruga Lože: spisi 1951-1957:

Dostopnost