Skoči na vsebino

MIP Nova Gorica (PANG 734)

1947-2007; 8.5 tm (82 škatel, 3 nestandardne škatle, 1 mapa); arhivski popis

1947: Okrajno podjetje Meso-mleko, Ajdovščina; 1948: Okrajno trgovsko podjetje Promes Gorica, Solkan; 1949: Živinoodkup Tolmin, podružnica Gorica; 1950: Živinopromet Gorica; 1957: Gospodarska poslovna zveza Gorica, obrat Živinopromet Gorica; 1961: Živinopromet Gorica; 1975: Primorje Gorica, Temeljna organizacija združenega dela Živinopromet Gorica; 1977: MIP, Mesna industrija Primorske Nova Gorica

spisi 1947-1949/ registracija 1950-1980/ samoupravni in drugi splošni akti 1950-1980/ zapisniki upravnega odbora 1951-1970, delavskega sveta 1951-1980, poslovnega odbora 1974-1978, strokovnega kolegija 1964-1980, zbora delavcev 1965-1980, odborov in komisij 1950-1980/ volitve, referendumi 1950-1980/ zaključni računi 1951-1968/ interna glasila 1977-1980/ jubilejne publikacije, članki 1963-1980/ evidence zaposlenih 1960-1980/ matične knjige 1948-1975

Dostopnost