Skoči na vsebino

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (PANG 659)

1947-1996; 2.5 tm (25 škatel); arhivski popis

1945: Ljudska knjižnica Tolmin; okrog 1962: Knjižnica Tolmin; 1980: Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

ustanovitev, registracija, statusne spremembe 1962-1979/ statuti in drugi samoupravni akti 1964-1979/ zapisniki sej 1954-1980/ delovni načrti 1975-1980, poročila o delu 1953-1980/ finančni načrti in zaključni računi 1956-1980, blagajniške knjige 1949-1959/ statistična poročila 1952-1980/ statistike knjižnega fonda, bralcev in izposoje 1954-1980/ dokumentacija o prireditvah 1980

Dostopnost