Skoči na vsebino

Splošno gradbeno podjetje Primorje Ajdovščina (PANG 647)

1946-2011; 13.3 tm (133 škatel); prevzemni seznam

1946: Pokrajinsko gradbeno podjetje “Primorje”, sedež Vipava; 1950: Splošno gradbeno podjetje “Primorje” Ajdovščina

spisi 1946-1950/ registracija 1975-1993/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi in drugi splošni akti 1964-2001/ zapisniki delavskega sveta, upravnega odbora, zbora delavcev, komisij in odborov, družbenopolitičnih organizacij 1949-2001/ plani, poročila o delu 1974-2006 / nesreče pri delu 1976-1991/ zaključni računi 1946-1966/ glasilo Primorje 1960-1986/ jubilejne publikacije 1971-2007/ bilteni, obvestila delavcev 1976-1993

Dostopnost