Skoči na vsebino

Osnovna šola Miren (PANG 618)

1947-1991; 5.4 tm (54š 1k); arhivski popis

1856: Ljudska šola Miren; po 1918: Ljudska šola Miren, Scuola popolare di Merna; 1924: Scuola elementare di Merna; 1945: Osnovna šola Miren (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Miren; 1950: Nižja gimnazija Miren; 1958: osemletna osnovna šola Miren

Šolske kronike šole in nižje gimnazije Miren 1947-1988 / kronika pionirskega odreda 1974-1981/ vpisnice, dnevniki, tedniki, imeniki matične šole in podružnic 1945-1985/ matični listi 1940-1975/ šolska matica, matična knjiga/ matični listi 1973-1983/ zapisniki sej učiteljskega zbora 1955-1962/ zapisniki pedagoških konferenc 1963-1987/ zapisniki sej delovne skupnosti 1974-1975/ zapisniki sej sveta šole 1965-1981/  zapisniki sej sveta staršev 1987-1996/ finančni plani in poročila 1951-1966/ statistična poročila 1955-1983/ organizacijska in statistična poročila 1948-1975/ letni delovni načrti 1980-1985 / odbrani spisi 1953-1974/ glasilo učencev šole Miren 1978-1991/ odbrani spisi vzgojno varstvenih enot oz. vrtcev Miren, Kostanjevica, Opatje Selo, Bilje 1955-1987

Dostopnost