Skoči na vsebino

Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Šempeter pri Gorici (PANG 409)

1945-2015; 29.6 tm (182 škatel, 141 knjig); arhivski popis (del gradiva)

1945: Civilna bolnica Vipava; 1945: Bolnica za infekcijske bolezni Ajdovščina; 1950: Bolnica za kostno tuberkulozo Šempeter pri Gorici; 1952: Bolnica za predšolsko invalidno mladino Stara gora; 1956: Splošna bolnica Gorica; 1975: Splošna bolnišnica dr. Franc Derganc Nova Gorica; 1992: javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica »dr. Franc Derganc« Nova Gorica

ustanovitev, registracija, statusne spremembe 1956-1975/ statuti, pravilniki in drugi samoupravni akti 1956-1975/ zapisniki sej upravnih, samoupravnih in strokovnih organov ter političnih organizacij 1956-1974/ delovni programi, finančni načrti in poslovna poročila 1955-1974, zaključni računi 1955-1972/ matične knjige 1945-1986/ ambulantni protokoli 1945-1966/ operacijski protokoli 1945-1952/ rentgenski protokoli 1945-1949/ protokoli TBC dispanzerja 1946/ popisi bolezni 1945-1947/ evidenca nalezljivih bolezni 1960-1969/ knjige porodov 1956-1964/ zapisniki komisije za dovolitev splava 1962, 1964/ knjiga umrlih 1945-1962/ obdukcijski zapisniki 1973-1975/ knjiga gostov 1951-1954/ indeks 1958-1984/ zdravniška poročila o vzrokih smrti 1971-2001/ knjiga prijav nalezljivih bolezni 1986-1988/ knjiga prijav aktivne tuberkuloze (Vipava) 1955-1988/ knjiga prijav aktivne tuberkuloze 1990/ knjiga smrti (interni oddelek) 1969-1982/ knjiga UZ ledvic 1993-1997/ knjiga UZ organov 1993-2001/ operacijski protokoli internega oddelka 2004-2005/ medicinsko-tehnični posegi 2002-2005/ dnevnik porabe mamil 1986-2007/ ambulantne sprejemne knjige, internistična prva pomoč (IPP) 2010-2015/

Dostopnost