Skoči na vsebino

Osnovna šola Vipava (PANG 385)

1844-2004; 10.9 tm (109 škatel); arhivski popis

1486?: Ljudska šola Vipava; po 1918: Ljudska šola Vipava, Scuola popolare di Vipacco; 1924: Scuola elementare di Vipacco; 1945: Državna osnovna šola Vipava; 1950-1958: Nižja gimnazija Vipava; Osnovna šola Vipava, 1958; 1950: Dijaški dom Vipava; 1957: ukinitev; 1783: Ljudska šola Št. Vid; po 1918: Ljudska šola Št.Vid, Scuola popolare di S. Vito; 1924: Scuola elementare di S. Vito di Vipacco; 1945: Državna osnovna šola Št. Vid, nato Podnanos; 1966: podružnica; 1852: Ljudska šola Goče; po 1918: Ljudska šola Goče, Scuola popolare di Gozze; 1924: Scuola elementare di Gozze (frazione); 1945: Državna osnovna šola Goče; 1965: podružnica; 1864: Ljudska šola Podraga; po 1918: Ljudska šola Podraga, Scuola popolare di Podraga; 1924: Scuola elementare di Podraga (frazione); 1945: Državna osnovna šola Podraga; 1962: podružnica; 1963: ukinitev; 1867: Ljudska šola Budanje; po 1918: Ljudska šola Budanje, Scuola popolare di Budagne; 1924: Scuola elementare di Budagne (frazione); 1945: Državna osnovna šola Budanje; 1962: podružnica; 1877: Ljudska šola Lozice; po 1918 Ljudska šola Lozice, Scuola popolare di Losizze di Zuanutti; 1924: Scuola elementare di Losizze di Zuanutti (frazione); 1945: Državna osnovna šola Lozice; 1962: podružnica; 1963: ukinitev 1878: Ljudska šola Slap; po 1918: Ljudska šola Slap, Scuola popolare di Slappe Zorzi; 1924: Scuola elementare di Slappe Zorzi (frazione); 1945: Državna osnovna šola Slap; 1961: podružnica; 1969: ukinitev; 1896: Ljudska šola Erzelj; po 1918: Ljudska šola Erzelj, Scuola popolare di Ersel in Monte; 1924: Scuola elementare di Ersel in Monte (frazione); 1945: Državna osnovna šola Erzelj; 1958: ukinitev; 1901: Ljudska šola Vrhpolje; po 1918: Ljudska šola Vrhpolje, Scuola popolare di Verpogliano; 1924: Scuola elementare di Verpogliano (frazione); 1945: Državna osnovna šola Vrhpolje; 1961: podružnica; 1908: Ljudska šola Lože; po 1918: Ljudska šola Lože, Scuola popolare di Lose; 1924: Scuola elementare di Lose (frazione); 1945: Državna osnovna šola Lože; 1962: podružnica; 1973: ukinitev

šolske kronike osnovnih šol Vipava 1895-1919, 1945-1956, 1961-1965, 1967-1968, 1971-1979, Št. Vid 1881-1902, Erzelj 1945-1959, Goče 1945-1970, Slap 1945-1969, Lozice 1945-1963, Vrhpolje 1952-1971, Lože 1945-1969, Podraga 1947-1963, nižje gimnazije Vipava 1950-1961, dijaškega doma v Vipavi 1950-1957/ knjiga pohval ljudske šole Vipava 1944-1905/ knjiga šolske knjižnice Vipava 1904-1917/ dnevniki italijanske šole v Vipavi 1940-1943/ dnevniki, razrednice in imeniki osnovne šole, podružnic in nižje gimnazije 1944-1961/ matični listi osnovne šole in podružnic 1932-1979/ šolska matica in kazalo osnovne šole Lozice 1938-1962 in Podraga 1938-1963/ matične knjige Vipava 1963-1981, Podnanos 1962-1974/ zapisniki učiteljskih konferenc osnovne šole in nižje gimnazije Vipava 1947-1961/ zapisniki sej šolskega odbora osnovnih šol Vipava, Podnanos, Podraga in Lozice 1954-1959/ zapisniki redovalnih konferenc osnovne šole Vipava 1951-1958/ zapisniki roditeljskih sestankov osnovne šole Vipava in Podnanos 1950-1957/ zapisniki učiteljskih konferenc osnovnih šol Vipava 1961-1972 in Podnanos 1963-1965/ zapisniki sveta šole Vipava 1962-1969, 1974-1982/ zapisniki delovne skupnosti osnovnih šol Vipava 1970, 1973-1982 in Podnanos 1964-1965/ zapisniki o predaji upravniških poslov osnovne šole Lozice, Slap in Podnanos 1947, 1956, 1959, 1961/ knjige okrožnic osnovne šole Vipava in Podnanos 1950-1960/ delovni plani osnovne šole Vipava, Lozice, Podnanos in Slap 1947-1958, Vipava 1966-1979/ statistična poročila osnovne šole in nižje gimnazije Vipava, osnovne šole Podnanos, Lozice, Slap in Lože 1947-1960/ polletna in zaključna poročila 1961-1968/ organizacijska poročila 1960-1980/ letna delovni načrti 1968-1981/ finance 1961-1969/ zapisniki inšpekcijskih pregledov osnovne šole Podnanos 1947-1950, Lozice 1948-1961, Podraga 1949-1955, Slap 1956-1961 in Vipava 1954-1960, 1971, 1977/ šolsko glasilo 1974, 1976, 1982, 1985, 1987, 1988, glasilo posvečeno 35-letnici prve slovenske vlade 1980, glasilo šolskega športnega društva 1978/ spisovne evidence 1946-1961/ Šolski kroniki 1971-1976 in 1975-1979 / matični listi učencev 1953-1979 / zapisniki sej upravnih in strokovnih organov 1972-1982 / zapisniki študijskih sestankov 1946-1947 / fotografije 1969-1983 / zapisniki učiteljskih konferenc, mesečna poročila, proračun, statistična poročila, zapisnik o pregledu šole za šolo v Budanjah 1945-1949 / tedniki šolskega dela šole v Budanjah 1945-1962/ delovodnik šole Lože 1950/ statuti, pravilniki 1962-1975/knjige obvestil in okrožnic 1966-1981/fotografije/ skice šol 1991/dokumentacija v zvezi z registracijo matične šole in podružnic 1962-1974/ priznanja, pohvale, diplome 1973-1981

Dostopnost