Skoči na vsebino

Zemljiško gospostvo Lože (Leitenburg) (PANG 344)

1643-1890; 2.3 tm (23š); arhivski popis

druga polovica 16. stoletja: posestvo last plemiške rodbine Cobenzel; Janez Gašper Cobenzel, poročen s Katarino Lanthieri, v genealoških tablicah omnejen kot prvi lastnik gospostva Lože; sredi 17. stoletja da njegov sin zgraditi grad, ki ga vidimo še danes; začetek 18. stoletja: last Janeza Filipa grofa Cobenzel; sredi 18. stoletja: Ludvik Gundakar grof Cobenzel; 1764: Gvido grof Cobenzel; 1798: Filip grof Cobenzel; 1810: Mihael grof Coronini – Cronberg; 1822: grad kupi dr. medicine Jožef Mayer, 1826: grad prevzame sin Jožef Mayer mlajši; 1887: podeduje Jožef Ferdinand Mayer; 1893: sledita mati Karolina Mayer in brat Karel plemeniti Leitenburg; zlasti konec 18. stoletja grofje Coronini dedujejo veliko posestev po plemiški rodbini Rabatta in Cobenzel

pravni spisi v zvezi s pravicami in dolžnostmi zemljiške gosposke in njenih podložnikov s področja gornje Vipavske doline in delno Krasa/ zemljiška knjiga posesti/ seznami dajatev in del/ zagotovilni in jamstveni akti/ politični spisi/ spisi o zdravstvenih vojaških zadevah/ študijski spisi za razne učne predmete/ spomini o odnosih med zemljiškimi posestniki in delavci v Ilirskih provincah/ pravde družin Coronini, Coloredo (Rabatta)/ sodni protokol gospostva Rihemberk/ osebne zadeve družine Mayer/ okrožnice in obvestila/protokoli/ testamenti/ inventarji/ urbarji/ blagajniški dnevniki/ priročna knjiga dohodkov zemljiškega gospostva Štanjel (knjiga letnih terjatev in ostalih dohodkov posestva)/spisi grofice Amalije Coronini rojene Lanthieri v povezavi z dediščino/ graščina Slap, Trilek, Kanal/ fragmenti gradiva županstva Lože/ Št.Vid – Morellijeve meritve-terezijanski kataster

nemščina, italijanščina, slovenščina, francoščina, latinščina

Del gradiva je izročil 25.4.2001 Arhiv RS: Gospostvo Lože AS 755 1750-1882, 0,1 tm, 1š

Dostopnost