Skoči na vsebino

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (PANG 337)

1965-2014; 1.2 tm (12 škatel, 4 knjige, 1 mapa); arhivski popis

1972: Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

ustanovitev, statusne spremembe 1966-1984/ statuti, pravilniki, samoupravni in drugi predpisi 1972-1983/ /finančni plani in poročila 1981-2005/ zaključni računi 1972 -2005/ dokumentacija o posvetovanjih, seminarjih, zborovanjih 1965-1983/ dokumentacija o razvoju zavoda, dokumentacija o poplavi, plakati, zloženke, vabila, zahvale 1986-2009/ korespondenca 2001-2003/ poštne knjige 1985-2010/

Dostopnost