Skoči na vsebino

Osnovna šola Tolmin (PANG 274)

1875-1984; 10.5 tm (105š 1m); arhivski popis

1777: ustanovitev trivialke v Tolminu; Ljudska šola Tolmin; 1918: Ljudska šola Tolmin, Scuola popolare di Tolmino; 1924: Scuola elementare di Tolmino; 1926: Scuola elementare del comune di Tolmino Dante Alighieri; 1943: Ljudska šola Tolmin; 1945: Državna osnovna šola Tolmin; 1952: Nižja gimnazija Tolmin; 1958: osemletka Tolmin; 1976: vključitev v Šolski center Tolmin kot vzgojnoizobraževalna enota; 1872: Ljudska šola Ljubinj kot podružnica; 1906: samostojna; 1919: Ljudska šola Ljubinj, Scuola popolare di Lubino; 1924: Scuola elementare di Lubino (frazione); Scuola elementare di Cristoforo Colombo di Lubino (frazione); 1945: Državna osnovna šola Ljubinj; 1963: ukinitev; 1891: Ljudska šola Volarje; po 1918: Ljudska šola Volarje, Scuola popolare di Volaria; 1924: Scuola elementare Volaria (frazione); Scuola elementare del comune di Tolmino Anita Garibaldi, Volaria; 1945: Osnovna šola Volarje (pod zavezniško vojaško upravo); 1945: Državna šola Volarje; 1962: ukinitev; 1909: Ljudska šola Poljubinj; 1919: Ljudska šola Poljubinj, Scuola popolare di Polubino; 1924: Osnovna šola Poljubinj, Scuola elementare di Polubino (frazione); 1930: Scuola elementare del comune di Tolmino Edmondo De Amicis Polubino (frazione); 1945: Državna osnovna šola Poljubinj; 1950: ukinitev; 1891: podružnica osnovne šole Tolmin – Zadlaz (Perbla); 1906: samostojna šola s sedežem v Čadrgu; 1906: Ljudska šola Čadrg – Laz; 1907: Ljudska šola Zadlaz in potovalna šola Čadrg – Laz; 1927: Scuola elementare Las (frazine); 1929: Scuola elementare Paolo Diacono Villa Grotta di Dante (frazione); 1945: državni osnovni šoli Zadlaz – Čadrg in Čadrg; po 1964: podružnici; ukinitev osnovne šole Čadrg; 1973: ukinitev osnovne šole Zadlaz – Čadrg; 1936: Scuola elementare di Rauna di Tolmino (frazione); 1947: Osnovna šola Tolminske Ravne; 1956: ukinitev; 1873: Ljudska šola Volče; 1924: Osnovna šola Volče, Scuola elementare di Volzana; 1929: Scuola elementare Volzana Alessandro Manzoni, frazione Volzana; 1945: Osnovna šola Volče (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Volče; 1962: podružnica; 1878: Ljudska šola Podmelec; 1919: Ljudska šola Podmelec, Scuola popolare di Piedimelze; 1922: Osnovna šola Podmelec, Scuola elementare di Piedimelze; Scuola elementare del comune di Tolmino Cesare Battisti Piedimelze (frazione); 1945: Državna osnovna šola Podmelec; 1962: podružnica osnovne šole Most na Soči; 1908: Ljudska šola Ruti; 1918: Ljudska šola Ruti, Scuola popolare di Rutte de Volzana; 1924: Scuola elemenatre di Rutte di Volzana; 1945: Državna osnovna šola Volčanski Ruti; 1964: podružnica; 1971: ukinitev; 1901: Ljudska šola Sela pri Volčah; 1918: Ljudska šola Sela pri Volčah, Scuola popolare di Sella di Volzana; 1924: Scuola elementare Francesco Rismondo Sella di Volzana (frazione); 1945: Državna osnovna šola Sela pri Volčah; 1961: podružnica; 1963: ukinitev

šolske kronike osnovne šole Tolmin 1945-1966, nižje gimnazije Tolmin 1946-1959, osnovnih šol Tolminske Ravne 1947-1957, Volčanski Ruti 1948-1971, Zadlaz-Čadrg 1947-1972 in Ljubinj 1950-1962 /katalogi, razrednice 1875-1877, 1880-1907, 1909-1910/ razrednice, seznam dijakov, šolska spričevala, zdravniška spričevala 1923-1925/ dnevniki 1925-1942/ dnevniki pripravljalne šole za delo (Scuola secondaria d’aviamento al lavoro) 1927-1931/ izvlečki iz registra o izpitih osnovne šole Tolmin 1936-1943/ matična knjiga ljudske šole Tolmin 1920-1924/ seznam šoloobveznih otrok, rojenih 1905-1920/ matični listi osnovne šole Tolmin 1937-1946/ šolska matica in kazalo 1945-1954/ matični listi 1949-1973/ matični listi osnovne šole Volarje 1947-1961/ matični listi osnovne šole Čadrg 1945-1961/ statistična poročila 1945-1969/ organizacijska poročila 1954-1966/ poročila o učnem uspehu 1947-1963/ razrednikova in druga poročila ob zaključku leta 1963-1976/ zapisniki sej šolskega sveta 1954-1958/ zapisniki sej šolskega odbora osnovne šole in nižje gimnazije 1953-1959/ zapisniki sej upravnega odbora 1955-1959/ zapisniki sej sveta šole 1966-1975/ zapisniki roditeljskih sestankov 1957-1958/ odločbe, pogodbe, odredbe podružnic 1962-1964/ knjige obvestil osnovne šole 1948-1955 in nižje gimnazije 1952-1958/ delovodniki osnovne šole in nižje gimnazije 1945-1954/ vpisnice nižje gimnazije 1951-1955 /razrednica ljudske šole Poljubinj 1922-1923/ dnevnik osnovne šole Poljubinj 1926-1933, 1942-1943/ šolska matica osnovne šole Poljubinj 1938-1950/ glavni zapisnik ljudske šole Ljubinj 1923-1924/ šolska matica osnovne šole Ljubinj 1945-1962/ dnevniki osnovne šole Laz 1927-1935, 1937-1938, 1942-1943/ dnevniki osnovne šole Zadlaz – Čadrg 1929-1935, 1937-1938, 1942-1943/ dnevniki osnovne šole Volarje 1924-1926, 1927-1931, 1932-1941/ vpisnice osnovne šole Volarje 1945-1947/ tedniki in razrednice osnovne šole Volarje 1948-1958/ šolska matica osnovne šole Volarje 1940-1962/ matični listi otrok osnovne šole Volarje 1940-1962/ dnevnik osnovne šole Podmelec 1934-1935/ odločbe o zaposlitvi na osnovni šoli Zadlaz – Žabče/ matični listi osnovne šole Sela pri Volčah/ katalog osnovne šole Sela pri Volčah 1945-1946/ gradivo šolske zadruge, pionirske organizacije, mladinske organizacije 1945-1969/ gradivo kmetijsko-gospodarske šole 1949-1956/ poklicno usmerjanje otrok 1963-1969/ registracija, poslovniki, statut 1963-1969/ Popis vojne škode na šolskem poslopju in inventarju šole, pravila o vodenju šolskega arhiva1945-1947/ Šolske prireditve in tekmovanja1974-1975, 1981-1984/ šolski dnevniki šole v Volčah 1923-1943 / tedniki šolskega dela šole v Volčah 1945-1959/zapisniki sektorskih konferenc šol Volarje, Volče, Rut in Sela 1949-1954/statistična, zaključna, organizacijska poročila šole v Volčah 1947-1965

slovenščina, italijanščina, nemščina

Dostopnost