Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Bilje (PANG 952)

1955-1996; 0.7 tm (7š); prevzemni seznam

Krajevni odbor Bilje; 1964: Krajevna skupnost Bilje

statut 1980/ volitve 1971-1986?/ imenovanja članov svetov, komisij in delegatov 1964-1989/ zbori volilcev 1955-1986, skupščine, seje sveta 1964-1987, razni sestanki 1970-1985?/ komisija za socialna vprašanja 1965-1986/ poravnalni svet 1979-1986?/ potrošniški svet 1984/ letni in srednjeročni plani 1965-1985?/ statistika 1965-1989/ krajevni samoprispevek 1967-1985/ krajevni praznik 1980-1989// ljudska obramba in civilna zaščita 1971-1993/ izkoriščanje gline za potrebe Goriških opekarn 1966-1984/ samoupravni sporazum o sodelovanju z Goriškimi opekarnami 1979, 1982/ gojitev rac mlakaric v opuščenih glinokopih 1980-1981/ zaščitene kmetije in starostno zavarovanje kmetov 1975-1987/ seznama otrok, rojenih v letih 1966-1974/ mnenja o prosilcih za štipendijo 1976/ odprava posledic potresa 1976-1979/ analize vzorcev vode 1984-1990/ gradbene in komunalne zadeve 1965-1996/ dopisi in ostali spisi 1965-1989/ zaključni računi 1965-1990/ pokopliška knjiga za umrle in pokopane v Biljah v letih 1943-1985/ evidenca umrlih in oskrbnikov grobov za leta 1960-1968/ finančne evidence 1965-1977/ spisovne evidence 1965-1988/ krajevna organizacija SZDL Bilje 1971-1986/ osnovna organizacija ZK Bilje 1968-1984?/ osnovna organizacija ZSMS Bilje 1976-1985/ seje predstavnikov KS, krajevnih družbenopolitičnih organizacij in društev 1974-1983

Dostopnost