Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Kobarid (PANG 924)

1959-1990; 0.6 tm (6š 1ks); prevzemni seznam

Stanovanjska skupnost Kobarid?; 1965: Krajevna skupnost Kobarid

statut / zbori občanov 1972-1989, skupščine 1981,1988, seje predsedstva 1972,1973, seje sveta 1972-1989, razni sestanki 1973-1989/ evidence prisotnosti na sejah 1972-1979/ komisija za planiranje 1980,1984?/ komisija za urbanizem 1980-1981/ komisija za gospodarske, stanovanjske in komunalne zadeve 1975-1976/ komisija za kulturo, telesno vzgojo in rekreacijo 1973, odbor za kulturo 1978-1987?, animator kulture 1978-1988, kulturne prireditve 1979-1988?, kulturna dejavnost pri mladinskih delovnih akcijah Posočje 1980-1983/ komisija za socialna vprašanja 1977-1982/ komisija za statutarno-pravna vprašanja 1983,?/ poravnalni svet 1959-1989/ potrošniški svet 1978-1987/ pogrebni odbor 1976-1980/ volitve 1972-1982/ evidenca zaposlenih pri KS 1979-1980/ statistika 1970-1973/ samoprispevek 1979/ seznami gospodinjstev/ potres 1976-1979/ kulturni dom 1970-1982/ pokopališče 1975-1984/ spomeniškovarstvena ureditev jedra Kobarida 1977/ telovadnica 1978-1984/ načrtovanje hidroelektrarne Kobarid  1971-1980?/ komunalne zadeve 1968-1980?/ krajevni praznik 1978-1988/ civilna zaščita 1969-1970/ anketa o socialni politiki v krajevni skupnosti 1975/ oddaja in najem poslovnih prostorov 1972-1988/ glasilo Obveščevalec, št.1  1983/ priznanje 1977/ blagajniška knjiga 1978/ dopisi in ostali spisi 1971-1990/ delovodnika 1973-1983

Dostopnost