Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Miren (PANG 903)

1961-1985; 2.1 tm (21š 1k); prevzemni seznam

Stanovanjska skupnost Miren?; 1964: Krajevna skupnost Miren

zbori občanov, seje sveta in delegacij 1964-1981/ poravnalni svet 1965-1980/ statuti in statutarne zadeve 1964-1974/ volitve 1963-1974/ servis stanovanjske skupnosti za družbeno prehrano 1961-1964/ zemljišča in zaščitene kmetije 1969-1976?/ javna razsvetljava v Mirnu 1965/ kanalizacija v Orehovljah 1965/ ureditev pločnikov v Mirnu 1968/ asfaltiranje cest 1969-1974/ dvostanovanjska hiša na Lazcu v Mirnu 1973/ gramoznica SGP Primorje 1972?, 1979/ kulturni dom v Mirnu 1973-1977/ dostopna cesta v Orehovljah 1975/ zazidalni načrt za staro naselje 1975/ čistilna naprava v Mirnu 1979/ most čez reko Vipavo v Orehovljah 1978-1981/ vodna oskrba za Mirenski grad 1981/ samoprispevek in posojilo za ceste 1969-1979?/ referendum in samoprispevek za vodovod 1968-1980?/ zaključni računi 1965-1977/ dopisi in ostali spisi 1965-1985

Dostopnost