Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Vrtojba (PANG 887)

1965-1998; 1.9 tm (18š 4k 1m); prevzemni seznam, arhivski popis zemljevidov in načrtov

1965: Krajevna skupnost Vrtojba; 1998: ukinitev

statut 1990-997, pravilniki 1974, 1979/ seje sveta 1969-1998, zbori krajanov in skupščine 1971-1998, seje zbora delegatov 1974-1988, razni sestanki 1973-1997/ seje krajevne konference SZDL, glasilo SZDL 1981-1984/ seje krajevnega odbora RK 1977-1984/ statistika 1971-1989/ volitve 1990,1996/ samoprispevek 1970-1974/ poravnalni svet 1975-1987/ sodelovanje z občino Medeja v Italiji 1982-1988/ dejavnosti za ustanovitev občine Šempeter-Vrtojba 1996-1998/ ankete in vprašalniki 1975-?/ seznam novih in starih hišnih številk/ zaščitene kmetije in zavarovanje kmetov 1973-1980/ seznam lastnikov za k.o. Vrtojba/ seznam nosilcev stanovanjske pravice/ pogodbe o najemih stanovanjskih in poslovnih prostorov 1969-1989/ evidence uporabnikov plina 1982/ postavitev spominskega obeležja padlim borcem na sv. Vodu 1980/ zaključni račun za leto 1990/ zazidalni načrti in prostorski ureditveni načrti 1973-1997?/ investicijskotehnična in premoženjskopravna dokumentacija za gradbena in komunalna dela 1965-1998/ dopisi in ostali spisi 1969-1998/ delovodnik 1967-1977 finančni evidenci 1968-1978/ priznanje 1982/ zvočna kaseta 1997/zemljevidi in načrti

Dostopnost