Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Dobrovo (PANG 828)

1959-1995; 2.0 tm (20š 2k 2m); delni prevzemni seznam, arhivski popis načrtov, plakatov in zemljevidov, arhivski popis fotografij

Krajevni odbor Dobrovo; 1964: Krajevna skupnost Dobrovo

statut / volitve/ seje krajevnih odborov, skupščine, seje sveta in komisij, razni sestanki/ poravnalni svet/ statistika/ srednjeročni plani, programi dela in poročila o delu, finančni plani in zaključni računi/ potres, naravne nesreče/ gradbene in komunalne zadeve /prireditve/ dopisi in ostali spisi/ študije, govori/ razno/ detajlni listi za katastrske občine/ načrti, plakati, zemljevidi/ fotografiji

Dostopnost