Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Vipava (PANG 754)

1955-1994; 0.7 tm (7š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov

1955?: Stanovanjska skupnost Vipava; 1964: Krajevna skupnost Vipava

statut in dopolnila1970-1989, pravilnika o knjigovodstvu  in popisu sredstev in njihovih virov 1985/ kronika 1988-1991/ zbori krajanov 1960-1994, skupščine 1979-1990, seje predsedstva sveta 1970-1971, seje sveta  1960-1992, razni sestanki 1964 1964-1987/ poravnalni svet 1960-1994/ svet potrošnikov 1971-1991/ gospodarska komisija 1979/ komisija za komunalne zadeve 1965-1980/ komisija za turizem 1972/ komisija za socialno in zdravstveno varstvo 1970-1973/ komisija za priznanja in odlikovanja 1979?-1989/ komisija samoupravne družbene kontrole 1980-1981/ seznam organizacij v Vipavi/ seznami članov skupščin, svetov, odborov, komisij, delegatov, organizacij 1969?-1993?/ volitve 1974-1986/ statistika 1971-1991/ seznam občanov in volilcev za naselja Vipava, Zemono in Nanos 1973-1987/ seznami volilcev za naselja zgornje Vipavske/ samoprispevek 1987-1991/ posojilo za ceste 1976-?/ uvedba uličnega sistema, poimenovanje trgov, cest in ulic 1981-1985/ kmetijstvo 1970-1981?7 socialne zadeve 1964-1989/ poročila o delu delegacij 1986/ finančni načrti, finančna poročila in bilance 1966-1990?/ obramba in zaščita 1972-1986/ krajevni praznik 1968-1989/ Praznik trgatve – Vipavska trgatev 1971-1987/ obvestila za oglasno desko 1971-1992/ pogrebna govora 1986, 1988/ urbanistična dokumentacija 1977-1983?/ obnova zdravstvene postaje 1984-1990/ telefonsko omrežje 1979-1989/ ureditev vojaškega pokopališča 1979-1980/ čakalnica na avtobusni postaji 1980/ ureditveni načrt Zavoda Janka Premrla Vojka 1990/ ureditev kinodvorane 1971-1977?/ ureditev gostišča 1979-1991/ problematika prostorov osnovne šole 1973-1990/ obnova poslopja stare šole ? – 1989/ melioracije in komasacije 1978-1988/ komunalne zadeve 1966-1991/ dopisi in ostali spisi 1960-1991/ delovodniki 1955-1993/ blagajniška knjiga 1966-1984/ načrti

Dostopnost