Skoči na vsebino

Samoupravne interesne skupnosti gospodarskih dejavnosti občine Nova Gorica (PANG 675)

1966-1990; 34.2 tm (332 škatel 22 map ); arhivski popis načrtov

Samoupravna stanovanjska skupnost občine Nova Gorica: iniciativni odbor za ustanovitev stanovanjske skupnosti 1973-1974/ skupščine 1974-1990/ izvršni odbor 1974-1980/ enota za gospodarjenje s stanovanjskim skladom 1975-1985/ enota za graditev stanovanj 1974-1986/ enota za družbeno pomoč 1974-1978/ odbor za planiranje 1985-1986/ komisija za splošne, finančne, kadrovske in administrativne zadeve 1982-1986/ poravnalni svet 1974-1984/ zazidalni in regulacijski načrti

Samoupravna komunalna skupnost občine Nova Gorica: skupščine 1977-1989/ izvršni odbor 1977-1981/ odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 1974-1986/ odbor za vodovod in kanalizacijo 1974-1986/ odbor za toplovod in plinovod 1983-1986

Cestna skupnost občine Nova Gorica: samoupravni akti/ izvršni odbor/ srednjeročni in dolgoročni plan 1981-1985/ statistika/ gradnje in obnove cest in ulic, prometne ureditve/ zaključni računi

Kmetijsko-zemljiška skupnost občine Nova Gorica: samoupravni akti/ skupščine/ izvršni odbor 1973-1989/ dokumentacija o statusu kmetov in zaščitenih kmetijah 1975-1989/ melioracije, komasacije in namakanje kmetijskih površin/ evidence zemljišč kmetijskega sklada/ evidence kmetijskih površin in neobdelanih kmetijskih zemljišč/ zaključni računi 1976-1988/ načrti, študije in zračni posnetki zemljiških površin

Dostopnost