Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Kobarid (PANG 99)

1952-1961; 23.9 tm (237 arhivskih šatel, 20 knjig, 1 mapa); prevzemni seznam

1952: Občinski ljudski odbor Kobarid; 1961: ukinitev

zapisniki in gradivo sej občinskega ljudskega odbora 1952-1961, svetov in komisij 1953-1961, zborov volilcev 1952-1961, krajevnih odborov 1956-1961/ seznami članov občinskega ljudskega odbora, svetov in komisij/registracije gospodarskih organizacij 1956-1957/ register obrtnih delavnic 1956-1957, obrtna dovoljenja/ register ustanov s samostojnim financiranjem 1952-1961/ register osebnih izkaznic volitve/ družbeni plani 1957-1961/ kadrovske zadeve/ davčne evidence 1955-1959/ gradbene zadeve, stanovanjske in komunalne zadeve 1952-1961/ revizijski zapisniki kmetijskih zadrug 1955-1957/ statistična poročila gospodarskih organizacij 1958-1959, statistična poročila o kmetijskih odkupih za leto 1959/ kmetijski sklad in drugi skladi 1955-1959, seznami kmetijskih površin, poročila o izvršenih revizijah pri kmetijskih zadrugah/ analiza v strukturi zemljišča prebivalstva in proizvodnih skupin/ šolske mlečne kuhinje 1957-1958/ stanovanjska uprava 1954-1961/ proračuni in zaključni računi, finančne evidence 1952-1961/ krajevni urad Breginj 1955-1961/spisi 1952-1961/ spisovne evidence 1952-1961

Dostopnost