Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Kanal (PANG 98)

1952-1962; 19.0 tm (182š 78k); prevzemni seznam

1952: Občinski ljudski odbor Kanal; 1961: ukinitev

zapisniki in gradivo sej 1955-1960/ registracije in likvidacije podjetij/ davčne evidence 1952-1959/ družbeni plani, proračunske knjige, zaključni računi podjetij in ustanov, finančne evidence/ gradbene zadeve, gradnje v tovarni cementa Anhovo/ vodovod v Kanalu 1960/ cestni sklad 1957-1959/ posredovalnica za delo 1957/ šolstvo, štipendije in podpore/ evidenca izdanih delovnih knjižic 1955-1961/ register finančno samostojnih zavodov/ register splošnega ljudskega premoženja 1952-1960, zemljiški posestni listi 1952-1962/ kopije katastrskih map/ spisi 1952-1961/ spisovne evidence 1952-1961

Dostopnost