Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Dobrovo (PANG 92)

1952-1961; 20.0 tm (200 škatel, 22 knjig, 2 mapi); prevzemni seznam, arhivski popis načrtov, plakatov in zemljevidov

1952: Občinski ljudski odbor Dobrovo; 1961: ukinitev

zapisniki in gradivo sej občinskega ljudskega odbora 1952-1961, svetov in komisij 1957-1961, zborov volilcev 1953-1958/ odloki in sklepi 1956-1961/ analiza dela upravnih organov 1959/kmetijski investicijski sklad, stanovanjski sklad in drugi skladi/ evidence kmetijstva/ arondacije v k.o. Biljana, Dolenje, Gornje Cerovo, Kojsko in Kozana 1955/ register obrtnih delavnic, obrtna dovoljenja/ urbanistične in gradbene zadeve, gradnja osnovne šole v Dobrovem/ davčne evidence 1953-1961/ družbeni plani, proračunske knjige, zaključni računi, finančne evidence/ socialno skrbstvo, šolske podpore/ register vajencev 1953-1960/ evidenca izdanih delovnih knjižic 1955-1961/ register finančno samostojnih zavodov/ matične knjige uslužbencev/poravnalni svet v Kojskem 1960/  matični urad Dobrovo, rojstna in mrliška matična knjiga 1947-1960 spisi 1952-1961/ spisovne evidence 1952-1961/ načrti, plakati, zemljevidi

Dostopnost