Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Col (PANG 89)

1952-1955; 0.3 tm (3 škatle, 8 knjig); arhivski popis

1952: Občinski ljudski odbor Col; 1955: ukinitev

upravno-teritorialne zadeve 1952-1955/ volitve in organizacija občinskih organov 1952-1955/ gospodarske organizacije 1952-1953/ pisarniško poslovanje 1954/ statistika 1952-1955/ zapisniki sej 1952-1955/ zaposlovanje in kadrovske zadeve 1952-1953/ državljanske zadeve 1952-1953/ planiranje 1953/ obrt 1952-1953/ kmetijstvo 1952-1955/ gozdarstvo 1952-1955/ odkupi in preskrba 1955/ gostinstvo in turizem 1953-1954/ promet in zveze 1953-1955/ gradbena dovoljenja 1953-1954/ komunalne zadeve 1953-1954/ stanovanjske zadeve 1953-1954/ finance 1952-1955/ davčne zadeve, davčne evidence 1952-1955/ geodetskokatastrske zadeve 1954/ agrarne operacije 1952-1955/ razlastitve, promet z zemljišči in stavbami 1952-1954/ zdravstvo 1952-1955/ socialno varstvo 1952-1955/ šolstvo in ljudskoprosvetno delo 1953-1955/ sodne zadeve 1952-1955/ vojaške zadeve 1952-1955/ spisovne evidence 1953-1955

Dostopnost