Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Branik (PANG 87)

1952-1955; 0.6 tm (6š 1k); arhivski popis

1952: Občinski ljudski odbor Branik; 1955: ukinitev

odloki in razglasi 1953-1954/ upravno-teritorialne zadeve 1952-1954/ volitve in organizacija občinskih organov 1952-1955/ pisarniško poslovanje 1953-1954/ gospodarske organizacije 1953-1954/ statistika 1952-1955/ zapisniki sej 1952-1955/ zaposlovanje in kadrovske zadeve 1952-1955/ državljanske zadeve 1953-1954/ javna varnost 1952-1954/ plan investicij za leto 1955/ obrt 1952-1955/ kmetijstvo 1953-1955/ gozdarstvo 1952-1955/ odkupi in preskrba 1952/ gostinstvo in turizem 1953-1954/ promet in zveze 1952-1955/ gradbene zadeve 1952-1954/ komunalne zadeve 1952-1954/ stanovanjske zadeve 1953-1955/ finance 1952-1955/ premoženjskopravne zadeve 1952-1955/ agrarne operacije 1952-1955/ nacionalizacija, razlastitve, promet z zemljišči in stavbami 1952-1955/ zdravstvo 1952-1955/ socialno varstvo 1952-1955/ šolstvo in ljudskoprosvetno delo 1952-1955/ sodne zadeve 1952-1954/ vojaške zadeve 1952-1955/ finančne evidence 1953-1954/ davčne evidence 1952-1954/ spisovne evidence 1952-1955

Dostopnost