Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Bovec (PANG 86)

1952-1962; 22.9 tm (223š 28k 1m); prevzemni seznam, delni arhivski popis načrtov in zemljevidov

1952: Ljudski odbor mestne občine Bovec; 1955: Občinski ljudski odbor Bovec; 1961: ukinitev

zapisniki in gradivo sej ljudskega odbora mestne občine in občinskega ljudskega odbora 1952-1961, svetov 1955-1961, šolskih odborov 1957-1961, krajevnih in mladinskih aktivov 1953-1955/ volilni imeniki/ družbeni plani 1958-1960/ register finančno samostojnih zavodov 1953-1961/ stanovanjska uprava 1954-1960/ cestni in investicijski sklad 1960/ sklad za gozdarstvo 1952-1960/ obrtne zadeve 1952-1957/ šiviljska delavnica 1958/ gradbene zadeve 1952-1961/ davčne evidence 1952-1961/ proračunske knjige 1953-1958, zaključni računi 1957-1960/ spisi 1952-1961/ spisovne evidence 1952-1961/ načrti in zemljevidi

Dostopnost