Skoči na vsebino

Skupščina občine Ajdovščina (PANG 85)

(1945) 1948-2014; 159.1 tm (1482 škatel, 118 kartotečnih škatel, 309 knjig, 5 mape); prevzemni seznam , arhivski popis fotografij

1952: Ljudski odbor mestne občine Ajdovščina; 1955: Občinski ljudski odbor Ajdovščina; 1963: Skupščina občine Ajdovščina

statuti in pravila občine, gospodarskih organizacij, zavodov in drugih ustanov 1957-1974/ zapisniki in gradivo sej ljudskega odbora mestne občine in občinskega ljudskega odbora 1952-1963, skupščine 1964-1990, predsedstva skupščine 1963-1974, izvršnega sveta  1974-1990, družbenopolitičnega zbora 1974-1989, zbora krajevnih skupnosti 1974-1990, zbora združenega dela 1974-1987, skupnih sej vseh treh zborov 1982-1986,  svetov, odborov, skladov in komisij 1955-1994, krajevnih odborov, zborov volilcev in svetov krajevnih skupnosti 1959-1972, zbora delovnih skupnosti 1963-1989, strokovnega kolegija, posvetov direktorjev, iniciativnega odbora za ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti, raznih posvetov 1963-1974/ volitve, referendumi, teritorialne ureditve 1962-1974/ občinski organi, gospodarske organizacije, zavodi, društva in krajevne skupnosti 1962-1975/ statistika, popisi gospodinjstev, stanovanjski listi 1960-1974/ zaposlovanje in kadrovske zadeve, odlikovanja, inšpekcija dela 1962-1975/ industrija, elektrifikacija 1962-1975/ obrt/ kmetijstvo 1962-1975/ gozdarstvo 1962-1965/ veterinarstvo 1962-1975/ lov, ribištvo, vodno gospodarstvo 1962-1975/ trgovina, odkupi in preskrba, gostinstvo in turizem 1962-1975/ tržna inšpekcija 1962-1974/ promet in zveze 1962-1975/ urbanizem 1962-1975/ gradbene zadeve 1962-1992/ komunalne zadeve 1962-1975/ stanovanjske zadeve 1962-1975/ zadružništvo, sejmi in gospodarske razstave 1962-1975/ proračuni in zaključni računi/ dohodki, komisija za ugotavljanje izvora premoženja 1962-1975/ premoženjskopravne zadeve 1962-1972/ agrarne operacije, nacionalizacija, razlastitve, pogodbeni promet z zemljišči in stavbami 1962-1975/ zdravstvo 1962-1975/ šolstvo, prosveta, kultura in znanost 1962-1975/ popisi kmetijskih in ostalih površin po katastrskih občinah 1956/ evidence živinskih potnih listov in zdravstvenih spričeval živine 1962-1978/ popisi otrok umrlih borcev in invalidov/ matične knjige dijakov in študentov, štipendistov 1961-1975/ matične knjige zaposlenih/ seznam odbornikov in članov občinskih odborov/ davčne evidence 1952-1993/  seznam motornih vozil 1960/ seznami obveznikov nabornikov rojenih od leta 1930 do leta 1944, evidence vojaških obveznikov 1958- ?/ poročila o izvršenih revizijah pri kmetijskih zadrugah 1956-1959/ počitniško letovanje otrok 1960-1961/ sklad za gradnjo in vzdrževanje športnih objektov 1968-1971/ osnutki družbenega plana za leta 1958 do 1960/ finančne evidence/ proračuni 1960-1968, analize in mesečne informacije SDK 1960-1968/ zaključni računi podjetij in ustanov za leta 1957 do 1965/ spisi 1952-1962/ spisovne evidence 1952-1962, spisovne evidence poverljivih spisov in vojaških zadev 1955-1964/ fotografije poslopij osnovnih šol 1961

Dostopnost