Skoči na vsebino

Okrajni ljudski odbor Gorica, Ajdovščina, Solkan, Nova Gorica (PANG 80)

1945-1963; 298.0 tm (2926š 223k 2m); arhivska knjiga in prevzemni seznam, arhivski popis gradbenih zadev in zemljevidov

1947: Okrajni izvršilni odbor za Goriško (Gorica); Okrajni ljudski odbor Gorica; 1962: ukinitev

zapisniki sej okrajnega ljudskega odbora, zborov, svetov, komisij in drugih organov 1947-1962, zapisniki sej krajevnih in občinskih ljudskih odborov 1947-1960/ komisija za izgradnjo ljudske oblasti 1947-1951/ personalni odsek 1947-1953, personalne mape uslužbencev, odlikovanja 1955-1961/volitve 1947-1962/ planska komisija, zavod za planiranje, družbeni plani 1947-1962/ statistika 1945-1962/ nacionalizacija 1946-1962, agrarna reforma 1945-1956, okrajna razlastitvena komisija 1950-1952, komisija za upravo narodne imovine 1947-1950, skrbništvo premoženja pobeglih, splošno ljudsko premoženje, popisi in cenitve nepremičnin, dvolastništvo 1946-1962/ katastrski urad/ poverjeništvo za lokalno gospodarstvo, tajništvo za gospodarstvo 1951-1959/ registracija podjetij in ustanov 1947-1955/ poverjeništvo in tajništvo za delo, posredovalnica za delo, zbirka delovnih knjižic 1947-1962/ učne pogodbe, strokovni izpiti 1948-1961/ odsek za gradnje in obnovo, poverjeništvo za gradnje, gradbena dovoljenja in načrti 1946-1962/ poverjeništvo za komunalno gospodarstvo/ uprava za obnovo podeželja, medzadružni odbori obnovitvenih zadrug 1946-1956/ svet za lokalno industrijo in obrt 1949-1951, obrtna dovoljenja 1946-1961/ poverjeništvo za državne nabave 1950-1951/ poverjeništvo za trgovino in preskrbo/ poverjeništvo za gostinstvo in turizem / poverjeništvo za lokalni promet, uprava za ceste, cestni sklad 1949-1961/ poverjeništvo za kmetijstvo, kmetijska inšpekcija 1950-1962, likvidacije kmetijskih delovnih zadrug 1958-1962/ poverjeništvo za gozdarstvo in lesno industrijo, uprava za gozdarstvo 1950-1962/ poverjeništvo za finance, finančna inšpekcija, proračuni in zaključni računi okrajnega ljudskega odbora, podjetij, zadrug in ustanov 1947-1962, skladi, krediti in investicije, uprava za dohodke, ljudsko posojilo, plačilni seznami 1946-1962/ okrajna kontrolna komisija 1948-1951/ poverjeništvo za socialno skrbstvo, invalidska uprava 1949-1961/ tajništvo in svet za ljudsko zdravstvo in socialno varstvo 1950-1959/ poverjeništvo in tajništvo za prosveto 1948-1957/ okrajna komisija za prekrške 1950/ matične knjige in druge evidence uslužbencev/ evidence podjetij in ustanov/ registri vajencev, učnih pogodb, strokovnih izpitov/ evidence plačanih del in storitev 1957-1963/ register kmetijskega zemljiškega sklada splošnega ljudskega premoženja 1955-1956/ evidence odsotnih in pobeglih lastnikov zemljišč 1948-1950/ evidenca optantov za Italijo/ evidenca višinskih kmetij/ register obrti 1948-1953/ evidence odobrenih gradbenih projektov in izdanih gradbenih dovoljenj 1946-1957/ finančne evidence, register izdanih obveznic za posojilo svobode, davčne evidence/ skrbstvene knjige mladoletnikov in posestev 1947-1951/ evidence sirot, posvojitev in socialnih oskrbovancev/ vpisniki invalidskih upravičencev 1954-1962/  komisija za kadrovska vprašanja 1961-1962/ spisi 1947-1962, poverljivi spisi 1947-1958, 1960-1962 / spisovne evidence/ zemljevidi

Dostopnost