Skoči na vsebino

Okrajni narodnoosvobodilni odbor Kanal (PANG 76)

1943-1947; 0.2 tm (2 škatli, 5 knjig); arhivski popis

1943: Okrajni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) Kanal (za Kanalsko, Kal – Kanal, Kanal – Čepovan); 1945: Okrajni narodnoosvobodilni odbor Kanal; 1947: ukinitev

spisi izvršnega odbora 1944-1947/ odsek za obnovo in gradnjo 1944-1945/ odsek za notranje zadeve 1945/ odsek za trgovino in preskrbo 1945/ odsek za obrt in industrijo 1945/ odsek za gozdarstvo 1945/ odsek za promet in industrijo 1945/ odsek za finance 1945-1947/ odsek za prehrano 1945/ odsek za zdravstvo 1945-1947/ odsek za prosveto 1945-1946/ odsek za socialno skrbstvo 1945-1946/ gospodarski referent 1943-1944/ komisija za podeljevanje podpor 1945-1946/ okrajno načelstvo narodne zaščite 1945/ odsek za statistiko 1947/ evidenca kolportaže časopisov 1946/ spisovne evidence 1943-1947/ gradivo Kolportaže Kanal 1945

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1808).

Dostopnost