Skoči na vsebino

Okrajni narodnoosvobodilni odbor Bovec (PANG 74)

1943-1947; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1944: Okrajni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) Bovec (za Bovško); 1945: Okrajni narodnoosvobodilni odbor Bovec; 1947: ukinitev

zapisniki sej okrajnih organov 1945-1946/ zapisniki sej krajevnih narodnoosvobodilnih odborov 1945-1947/ personalni odsek 1946/ matični urad 1945-1947/ odsek za izgradnjo narodne oblasti 1945-1947/odsek za statistiko 1945, 1947/ odsek za kmetijstvo 1945-1947/ odsek za prehrano 1943-1946?/ odsek za trgovino 1946/ odsek za zadružništvo 1946/ odsek za gradnje in obnovo 1945, 1946/ odsek za obrt in industrijo 1945/ odsek za promet 1945/ odsek za gozdarstvo 1945-1946/ odsek za prosveto, okrajna prosvetna komisija 1944-1946/ odsek za zdravstvo 1945, 1946/ odsek za socialno skrbstvo 1945-1946/ odsek za finance 1944-1947/ razno 1944-1946?/ delovodnik 1946

Del fonda hrani Arhiv Republike Slovenije /fond AS 1806).

Dostopnost