Skoči na vsebino

Okrajno sodišče Tolmin (PANG 245)

1824-1978; 114.4 tm (1105 škatel, 146 knjig); arhivski popis

1849: Okrajno sodišče Tolmin (Bezirksgericht Tolmein, Giudizio Distrettuale di Tolmino); 1900: odcepitev novoustanovljenega kobariškega sodnega okraja; 1923: priključitev ukinjenih kobariškega in cerkljanskega sodnega okraja; 1944: Okrajno narodno sodišče Tolmin; 1948: Okrajno sodišče v Tolminu; 1965: Občinsko sodišče v Tolminu; 1979: Temeljno sodišče v Novi Gorici, enota Tolmin

spisi  do 1945:

civilne zadeve: pravdne zadeve 1872-1900 1915-1929/ zapuščinske, varstvene in skrbstvene zadeve 1824-1929/ izvršilne zadeve 1898-1929/ zemljiškoknjižne zadeve 1887-1929/ vojna škoda 1919-1923/ ostale zadeve 1898-1923/ civilni spisi 1929-1943/ civilne sodbe 1929-1940/ zemljiškoknjižni spisi 1929-1944/
kazenske zadeve: kazenske zadeve 1898-1899/ kazenski spisi 1922-1944/ kazenski odloki 1934-1942/ kazenske sodbe 1922-1942/
predsedstveni spisi 1898-1944/
pripadajoči vpisniki in indeksi/
parcelni zapisniki  in posamezni deli glavnih knjig zemljiške knjige  1878-1943

spisi po 1945:

civilne zadeve: plačilni nalogi (Pl) 1959-1978/ izvršbe (I) 1946-1978/ zapuščinski spisi (Z, O) 1946-1978/ civilni spisi razno (Spj, Sp, R) 1946-1978)/ varstveni in skrbstveni spisi (Nj,Vs) 1945-1947/  pravdni spisi (Pj, T, G, P) 1945-1978/ overitveni vpisniki (Ov) 1945-1978/ pravna pomoč (Pp, Pom) 1946-1961/
kazenske zadeve: kazenski spisi (Kj, Ks, K) 1945-1978/ , poizvedbe in preiskave (Kis, Ki) 1954-1978/ kazenski spisi razno (Krs, Ksp, Kr) 1945-1978/  kazenski spisi mladoletnih (Ksm, Km) 1954-1978/ pomilostitve (Kp) 1947-1974/
sodna uprava: Su (1947-1977)/
pripadajoči vpisniki in indeksi 1945-1978
R-vpisniki 1967-1978

nemščina, slovenščina, italijanščina

Dostopnost