Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Bovec (PANG 126)

1944-1952; 3.0 tm (29š 5k); prevzemni seznam

Krajevni narodnoosvobodilni odbor Bovec; 1947: Krajevni ljudski odbor Bovec; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1951/ seznam prebivalstva/ izkaz hišnih številk/ volilni imenik/ družinska stanja 1946/ vpisnik matične knjige rojstev in smrti 1947-1952/ popisi posestnih stanj 1950/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe 1947-1951, evidence živinskih potnih listov 1948-1951/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ čevljarsko podjetje 1948-1950/ seznam iz vojne prizadetih družin/ evidenca poškodovanih in popravljenih poslopij/ zapis učne snovi tečaja za uslužbence 1948/ inventarna knjiga 1951/ finančne evidence 1945-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost