Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Vipava (PANG 109)

1952-1959; 6.3 tm (48š, 88k, 1 kos); prevzemni seznam

1952: Občinski ljudski odbor Vipava; 1959: ukinitev

zapisniki in gradivo sej občinskega ljudskega odbora 1952-1959, svetov in komisij 1955-1959, zborov volilcev/ volitve/ družbeni plani/ popisi kmetijskih površin po katastrskih občinah/ gradbene zadeve/ obrtna dovoljenja/ občinski investicijski sklad/ stanovanjska uprava/ davčni spisi in evidence/ finančne evidence/ zaključni računi podjetij za leto 1955/ skrbstveni spisi/ sodnik za prekrške 1959/  seznami obveznikov in nabornikov , rojenih 1930-1942/ matične knjige zaposlenih/ spisi 1952-1959/ spisovne evidence, poverljive spisovne evidence/ evidenca za gradivo KLO in ObLO do leta 1954

Dostopnost