Skoči na vsebino

Skupščina občine Tolmin (PANG 108)

1951-1994; 195.1 tm (1898 arh. škatel, 132 knjig, 20 map, 40 kartotečnih kazal); prevzemni seznam, delni arhivski popis načrtov in zemljevidov

1952: Ljudski odbor mestne občine Tolmin; 1955: Občinski ljudski odbor Tolmin; 1963: Skupščina občine Tolmin

statuti in pravila občine, gospodarskih organizacij, zavodov in drugih ustanov 1962-1980/ zapisniki in gradivo sej ljudskega odbora mestne občine in občinskega ljudskega odbora, svetov in zborov volilcev 1952-1963, skupščine, izvršnega sveta, komisij in drugih organov 1963-1990/ volitve, referendumi, teritorialne ureditve 1962-1980/ občinski organi, gospodarske organizacije, zavodi, društva in krajevne skupnosti 1962-1980/ statistika 1962-1980/ verske zadeve 1962-1979/ zaposlovanje in kadrovske zadeve, odlikovanja, inšpekcija dela 1962-1980/ državljanske zadeve, javna varnost in kriminal 1962-1980/ planiranje 1962-1980/ industrija, elektrifikacija 1962-1980/ obrt 1962-1980/ kmetijstvo 1962-1980/ gozdarstvo 1964-1979/ veterinarstvo in veterinarska inšpekcija 1959-1980/ lov, ribištvo in vodno gospodarstvo 1962-1980/ trgovina, odkupi in preskrba, tržna inšpekcija, gostinstvo in turizem 1962-1980/ promet in zveze 1962-1980/ urbanizem 1962-1980/ gradbene zadeve 1962-1980/ komunalne zadeve 1962-1980/ stanovanjske zadeve 1965-1980/ proračuni in zaključni računi 1962-1980/ dohodki 1962-1980/ premoženjskopravne zadeve 1962-1980/ agrarne operacije, nacionalizacija, razlastitve, pogodbeni promet z zemljišči in stavbami 1962-1980/ zdravstvo in socialno varstvo 1962-1980/ šolstvo, prosveta, kultura in znanost 1962-1980/ pravosodne zadeve 1962-1980/ vojaške zadeve 1962-1980/ sklad za obnovo gozdov 1953-1954/ sklad za šolstvo 1960-1962/ posredovalnica za delo 1955-1960/ stanovanjska uprava 1952-1961 zaključni računi 1953-1961/ analize in informacije poslovanja gospodarskih organizacij 1962-1980/ investicijski elaborati delovnih organizacij 1969-1978/ register zasebnih obrtnih delavnic in zasebnih gostišč,  register delovnih pogodb,  davčne evidence 1963-1993/ finančne evidence, gradbene zadeve, spisi 1952-1962/ urad predsednika, in tajnika skupščine, urad predsednika izvršnega sveta/ matični in krajevni uradi: Bovec, Breginj, Dolenja Trebuša, Grahovo, Kobarid, Most na Soči, Tolmin 1951-1973, prepisi iz matičnih knjig / spisovne evidence 1952-1962/ zemljevidi

Dostopnost