Skoči na vsebino

Občinski ljudski odbor Šempeter pri Novi Gorici (PANG 107)

1952-1960; 21.7 tm (213š 27k 1m); prevzemni seznam

1952: Občinski ljudski odbor Šempeter pri Gorici; 1955: Občinski ljudski odbor Šempeter pri Novi Gorici; 1960: ukinitev

zapisniki in gradivo sej občinskega ljudskega odbora, svetov in komisij 1952-1959/ družbeni plan gospodarskega razvoja z obdobje 1957-1951/volilni imeniki/ register zemljiških stavbnih parcel/  register finančno samostojnih zavodov/ gradbene zadeve 1952-1960/ prijave in zapisniki o pridelanih količinah vina in žganja 1955-1958/ davčne evidence 1955-1961/ finančne evidence 1953-1959/ evidence socialnega skrbstva 1955-1959/ / evidence o izdanih delovnih knjižicah 1958-1960 / spisi 1952-1960/ spisovne evidence 1955-1959

Dostopnost